Przeglądarka pracuje aktualnie w trybie prywatnym. Aby skorzystać ze strony westernunion.com, otwórz ją w oknie przeglądarki w trybie normalnym.
 • Odbiorca
 • Płatność
 • Przegląd
 • Potwierdzenie

Informacje prawne

Zasady ochrony prywatności


 

Administrator danych

Western Union International Bank GmbH

Schubertring 11, A - 1010 Wiedeń, Austria

Data wejścia w życie: maj 2018 r.

Western Union, nasze spółki powiązane i stowarzyszone („Western Union” lub „my” albo „nas”) dbają o prywatność Użytkownika i zobowiązują się przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi informacji oraz stosownymi przepisami w zakresie ochrony danych,

ZAKRES NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady ochrony prywatności określają, jak Western Union gromadzi, używa, chroni i ujawnia dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z naszych usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także opisuje decyzje Użytkownika dotyczące sposobu gromadzenia i używania jego danych. Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE ORAZ SPOSÓB ICH GROMADZENIA

Gdy korzystasz z naszych usług cyfrowych lub detalicznych, kontaktujesz się z nami lub dołączasz do naszych programów lojalnościowych (łącznie zwanych „usługami”), gromadzimy Twoje dane osobowe i możemy z nich korzystać razem z innymi informacjami zebranymi lub wygenerowanymi w trakcie naszych relacji. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych, które mogą obejmować:

 • informacje kontaktowe, na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego;
 • informacje transakcyjne, w tym przekazy pieniężne i płatności za rachunki;
 • informacje biznesowe, które pomagają nam dostarczać usługi, takie jak członkostwo w naszych programach lojalnościowych, korzystanie z naszych usług i zgody marketingowe;
 • informacje dotyczące zgodności z przepisami, w tym zapobieganie oszustwom, weryfikacja tożsamości oraz kontrole w zakresie sankcji.

Aby wykonać przekaz pieniężny lub skorzystać z innych usług płatności, użytkownik musi podać określone dane osobowe wymagane przez Western Union do realizacji przelewu oraz umożliwiające nam wypełnienie naszych obowiązków prawnych związanych z przekazywaniem pieniędzy. Zaniechanie podania niektórych danych osobowych może wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia usług. Może to obejmować informacje o sposobie identyfikacji użytym do wysyłania lub otrzymywania transakcji (wymaganych przez prawo), w tym dokumencie tożsamości lub jego kopi, aktywności transakcyjnej, danych dotyczących konta bankowego i płatności.

Kiedy użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych, usług cyfrowych lub internetowych, również gromadzimy dane osobowe o domenie i hoście, z których uzyskuje się dostęp do internetu, adres IP komputera lub identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu, geolokalizację (o ile jest włączona), informacje o urządzeniu (takie jak jego właściwości, ustawienia, aplikacje, informacje o przechowywaniu i używaniu), przeglądarkę i oprogramowanie systemu operacyjnego, profil społecznościowy i informacje o sieci, datę i godzinę dostępu do naszych witryn oraz adres strony, z której Użytkownik trafił na naszą witrynę. Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności internetowej użytkownika zgodnie z opisem w poniższym akapicie zatytułowanym „PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIA INTERNETOWA.”

Western Union gromadzi dane osobowe kilkoma sposobami:

 • za pomocą formularzy transakcyjnych oraz interakcji z agentami i partnerami Western Union;
 • za pomocą formularzy internetowych, rejestracji do programów lojalnościowych i motywacyjnych albo konkursów, a także innych oferowanych przez nas usług internetowych (niektóre z nich mogą być obsługiwane przez strony trzecie w imieniu Western Union);
 • podczas zapewniania wsparcia dla klienta lub konsultacji, korzystania z poczty elektronicznej lub tradycyjnej, centrów obsługi telefonicznej lub czatów w czasie rzeczywistym;
 • w procesie utrzymywania i aktualizacji naszych usług;
 • przez środki zautomatyzowane, takie jak protokoły komunikacji, korespondencję e-mail i pliki cookie;
 • za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych (niektóre z nich mogą być obsługiwane przez strony trzecie w imieniu Western Union);
 • wskutek korzystania przez nas z mediów społecznościowych lub innych publicznych źródeł danych; a także
 • przez zainteresowanie użytkownika reklamami Western Union umieszczonymi na witrynach stron trzecich.

Oprócz danych osobowych od użytkownika możemy również gromadzić je od osoby, które wysyła pieniądze lub od której je otrzymuje, jak również naszych agentów, usługodawców, partnerów biznesowych, firm weryfikujących tożsamość, firm zarządzających płatnościami i ryzykiem oszustwa, organów ścigania, a także komercyjnych i publicznych źródeł danych.

W przypadku złożenia przez użytkownika wniosku o nawiązanie współpracy w charakterze agenta Western Union przekazane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu rozpatrzenia wniosku i zweryfikowania kwalifikacji kandydata na agenta.

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIA INTERNETOWA

Western Union wykorzystuje technologie internetowe, takie jak pliki cookie lub sygnalizatory WWW, w różnych celach, w tym między innymi określonych poniżej:

 • umożliwienia nam świadczenia usług i zapewniania najlepszych doświadczeń podczas korzystania z niniejszej witryny;
 • umożliwienia przeglądania stron podczas wizyty w witrynie internetowej Western Union bez konieczności ponownego podawania hasła;
 • tymczasowego śledzenia aktywności w witrynie internetowej firmy Western Union;
 • ustalenia, czy użytkownik trafił na stronę Western Union z baneru reklamowego lub strony internetowej Podmiotu stowarzyszonego;
 • dostarczenia informacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika w dodatkowych witrynach internetowych;
 • lepszego zrozumienia skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz określenia, czy użytkownik działał w wyniku naszych komunikatów promocyjnych;
 • identyfikacji użytkownika podczas wizyty w witrynie internetowej Western Union, personalizacji zawartości witryny internetowej pod kątem użytkownika oraz udzielania mu pomocy w realizacji transakcji i uzyskiwaniu dostępu do informacji o koncie.

Western Union wprowadził w swoich witrynach internetowych możliwość zarządzania przez użytkownika plikami cookie. Western Union odczytuje i zapisuje pliki cookie w zależności od poziomu preferencji użytkownika. (Uwaga: Pliki cookie umieszczone przed zdefiniowaniem preferencji przez użytkownika pozostaną na jego komputerze. Aby je usunąć, należy użyć ustawień przeglądarki i w razie potrzeby skorzystać z dostępnego w niej systemu Pomocy.) . Jeśli przeglądarka nie obsługuje języka JavaScript, użytkownik może uzyskać informacje o plikach cookie używanych w witrynach Western Union i zarządzać tymi plikami tylko za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce ogranicza funkcje witryny i może uniemożliwić realizację transakcji.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wykorzystywania plików cookie przez Western Union, kliknij tutaj:https://www.westernunion.com/no/en/cookie-information.html

ZEWNĘTRZNE WITRYNY INTERNETOWE

Witryna internetowa Western Union może być połączona z witrynami internetowymi stron trzecich. Western Union nie weryfikuje i nie kontroluje treści ani praktyk dotyczących ochrony prywatności stosowanych przez witryny internetowe zawierające linki do witryny Western Union ani przez witryny internetowe, do których prowadzą linki z witryny Western Union, a także nie ponosi odpowiedzialności za te treści i praktyki. Western Union nie przyjmuje odpowiedzialności za takie witryny internetowe, znajdujące się w nich treść ani obowiązujące w nich zasady ochrony prywatności. Western Union nie wyraża poparcia dla witryn internetowych stron trzecich, a także nie udziela gwarancji w związku z informacjami, oprogramowaniem lub innymi produktami czy materiałami, które można tam znaleźć, ani za rezultaty powstałe w wyniku korzystania z nich.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się zachowywać fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ostrożności zgodne ze stosownymi przepisami i regulacjami rządowymi w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Western Union stara się również ograniczyć dostęp do informacji tylko do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje. Pomimo naszych wysiłków strony trzecie mogą bezprawnie przechwytywać komunikaty kierowane do Western Union lub uzyskiwać do nich dostęp, a także, podając się za Western Union, przekazywać użytkownikowi nieprawidłowe instrukcje zachęcające do ujawnienia danych osobowych.

UJAWNIENIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

W razie uzasadnionej potrzeby wynikającej z dowolnego z wymienionych powyżej celów dane osobowe użytkownika, w tym między innymi jego imię i nazwisko, numer identyfikacyjny klienta, adres, scenariusze transakcyjne oraz informacje o koncie bankowym, możemy ujawnić następującym rodzajom organizacji lub stronom:

 • spółkom grupy Western Union, zwłaszcza Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irlandia), Western Union International Bank GmbH (Austria), Western Union International Limited (Irlandia) i Western Union Financial Services, Inc., (USA) oraz Western Union LLC (USA);
 • naszym agentom lub partnerom biznesowym obsługującym transakcje przekazu pieniężnego lub określone usługi zamówione przez użytkownika;
 • usługodawcom, podmiotom przetwarzającym płatności, partnerom bankowym i podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy o świadczenie usług biznesowych i usług obsługi klienta, w tym marketingowych, reklamowych oraz badań zadowolenia klientów w naszym imieniu;
 • usługodawcom i podmiotom przetwarzającym dane pomagający nam weryfikować rzetelność informacji dostarczonych przez użytkownika oraz jego tożsamość, a także zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, oszustwem i tożsamością;
 • stronom trzecim upoważnionym przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do jego konta oraz informacji o nim w celu realizacji usług dla niego, takim jak usługodawcom dostarczającym informacje o koncie oraz inicjującym płatności.

Posiadane przez nas dane osobowe możemy przekazywać w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części naszej działalności. Dane osobowe użytkownika możemy również ujawniać na całym świecie, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami określonymi w odpowiednich przepisach i regulacjach, urzędom regulacyjnym i finansowym, organom ścigania, sądom, rządom lub agencjom rządowym w celu realizacji obowiązków związanych ze zgodnością z przepisami oraz obowiązków prawnych albo egzekwowania lub obrony praw i interesów Western Union czy innych podmiotów.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Informacje o użytkowniku przekazujemy stronom zlokalizowanym w krajach poza EOG, w tym między innymi w USA, zgodnie z wymogami odpowiednim organów prawa i regulacyjnych, organów ścigania oraz agencji rządowych. Ponadto, gdy użytkownik wysyła pieniądze do innego kraju lub je z niego otrzymuje, spoczywa na nas obowiązek ujawnienia niektórych danych osobowych temu kraju zgodnie z prawnie obowiązującymi wymogami lub zezwoleniami. Niektóre informacje o użytkowniku przekazujemy do naszych centrów danych w USA oraz przetwarzamy w celu realizacji naszych obowiązków prawnych i związanych ze zgodnością z przepisami, które dotyczą dostarczanych przez nas usług. Dodatkowo niektóre dane osobowe gromadzone na podstawie zgód marketingowych użytkownika przechowujemy w naszym centrum danych w USA. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie informacji poza jego kraj zamieszkania.

Dane osobowe przekazywane poza EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za niezapewniające adekwatnej ochrony są chronione stosownymi klauzulami umownymi lub innymi mechanizmami zatwierdzonymi przez UE zgodnie z wymogami prawa. Użytkownik może zażądać przedstawienia tych mechanizmów, korzystając z danych kontaktowych w sekcji Skontaktuj się z nami.

ZGODA I JEJ WYCOFANIE

Z zastrzeżeniem zgody użytkownika oraz na podstawie informacji kontaktowych podanych przez niego możemy wysyłać korespondencję handlową o naszych produktach i programach lojalnościowych, które mogą obejmować oferty w wiadomości e-mail, telefoniczne, pocztowe, w wiadomości SMS, mediach społecznościowych oraz innych kanałach komunikacyjnych czy cyfrowych. Prowadzimy analizę zgromadzonych informacji w celu lepszego zrozumienia naszych klientów, w tym korzystamy z profilowania i/lub analiz w celu dostosowania lub personalizacji działań marketingowych (jeśli użytkownik wyraził na nie zgodę) oraz dostosowania produktów i usług, aby lepiej zaspokajać potrzeby i wymagania użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody może skutkować brakiem możliwości udziału w naszych programach lub odnoszenia z korzyści z nich, naszych usług i inicjatyw, na które poprzednio wyrażono zgodę.

ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z ustawowymi okresami określonymi w regulacjach dotyczących transakcji finansowych, w tym przepisach w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych, które nas dotyczą. W innych sytuacjach informacje o użytkowniku zachowujemy przez czas konieczny do realizacji konkretnych celów, w których zostały zebrane, albo udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Generalnie informacje przechowujemy zwykle nie dłużej niż 10 lat po wystąpieniu danej transakcji, chyba że prawny obowiązek wymaga ich przechowywania dłużej.

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przetwarzamy jego dane osobowe, oraz zażądać od nas bezpłatnej kopii takich informacji. Użytkownik ma prawo zażądać uporządkowanych i przygotowanych do odczytu maszynowego kopii określonych informacji, które nam dostarczył. Możemy obciążyć użytkownika uzasadnioną opłatą za przekazanie informacji albo zaniechać realizacji takiego żądania, jeśli jest ono jawnie nieuzasadnione lub nadmierne. Użytkownik ma prawo doprowadzić do zaprzestania wysyłki korespondencji marketingowej. Użytkownik ma prawo poprosić o poprawę informacji, które są niekompletne, nierzetelne lub nieaktualne. Użytkownik ma prawo poprosić o wyczyszczenie określonych informacji o nim, ograniczenia określonych rodzajów używania informacji, które go dotyczą, a także sprzeciwić się określonym rodzajom używania takich informacji. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, może on wycofać zgodę zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu żądania możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. W niektórych sytuacjach możemy odmówić działania albo nałożyć ograniczenia w stosunku do praw użytkownika zgodnie ze stosownym prawem. W celu skorzystania z przysługujących praw użytkownik powinien się skontaktować z Western Union telefonicznie pod numerem 800 181 23  albo używając części Skontaktuj się z nami w naszej witrynie https://www.westernunion.com/no/en/contact-us.html Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na żądanie w ciągu 30 dni, ale możemy być uprawnieni do przedłużenia tego okresu w pewnych okolicznościach. Wypełnimy żądanie użytkownika w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy.

W razie zastrzeżeń dotyczących odpowiedzi Western Union na żądanie wynikające z niniejszego punktu albo pytanie dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o sformułowanie zapytania na piśmie. Przeanalizujemy zgłoszenie i zwykle odpowiadamy pisemnie w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem  wuprivacy@westernunion.com

ZMIANY

Western Union zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Zaktualizowane wersje zasad ochrony prywatności są publikowane w tej witrynie internetowej w momencie pojawienia się zmian. Zalecamy przeglądanie treści niniejszych Zasad ochrony prywatności podczas odwiedzin w tej witrynie w celu zapoznania się z ich najbardziej aktualną wersją.

^ Powrót do góry

Administrator danych

Western Union International Bank GmbH

Schubertring 11, A - 1010 Wiedeń, Austria

Data wejścia w życie: maj 2018 r.