Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Zasady ochrony prywatności

Zaktualizowano w dniu 11 marca 2019 roku


Western Union, nasze spółki powiązane i stowarzyszone („Western Union” lub „my” albo „nas”) dbają o prywatność Użytkownika i zobowiązują się przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z dobrymi praktykami dotyczącymi informacji oraz stosownymi przepisami w zakresie ochrony danych, aby lepiej służyć Użytkownikowi. Aby uzyskać listę lokalnych podmiotów Western Union, należy zapoznać się z częścią zatytułowaną „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION.”.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności określają, jak Western Union gromadzi, używa, chroni i ujawnia dane osobowe, gdy Użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w naszych placówkach oraz za pomocą naszej aplikacje mobilnej, a także opisuje decyzje Użytkownika dotyczące sposobu gromadzenia i używania jego danych. Dane osobowe oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

Gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług, kontaktuje się z nami, uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub aplikacji, dołącza do naszych programów lojalnościowych (łącznie zwanych „Usługami”), wówczas gromadzimy dane osobowe Użytkownika i możemy z nich korzystać razem z innymi informacjami zebranymi lub wygenerowanymi w trakcie naszych relacji. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych, które mogą obejmować:

 • dane kontaktowe, na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, zawód, stan cywilny i numer PESEL lub inny nadany przez państwo numer Użytkownika;
 • informacje transakcyjne, w tym przekazy pieniężne i płatności za rachunki;
 • informacje biznesowe, które pomagają nam dostarczać Usługi, takie jak członkostwo w naszych programach lojalnościowych, sposób korzystania z naszych Usług, dane bankowe i informacje o kredytach oraz zgody na kontakt z Użytkownikiem i zgody marketingowe;
 • Dane techniczne, w tym dane hosta, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do internetu, adres IP komputera lub identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniu, geolokalizację (o ile jest włączona), informacje o urządzeniu (takie jak jego właściwości, ustawienia, aplikacje, informacje o przechowywaniu i używaniu), aplikację mobilną, przeglądarkę i oprogramowanie systemu operacyjnego, profil społecznościowy i informacje o sieci, datę i godzinę dostępu do naszych witryn oraz adres strony, z której Użytkownik trafił na naszą witrynę. Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności internetowej Użytkownika zgodnie z opisem w części „TECHNOLOGIE INTERNETOWE.”.
 • informacje dotyczące zgodności z przepisami, w tym zapobieganie oszustwom, weryfikacja tożsamości oraz kontrole w zakresie sankcji.

Użytkownik. aby wykonać przekaz pieniężny lub skorzystać z innych usług płatności, musi podać określone dane osobowe wymagane przez Western Union do realizacji przelewu oraz umożliwiające nam wypełnianie naszych obowiązków prawnych związanych z przekazywaniem pieniędzy. Zaniechanie podania niektórych danych osobowych może wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia Usług. Może to obejmować informacje o sposobie identyfikacji użytym do wysyłania lub otrzymywania transakcji (wymaganych przez prawo), w tym dokumencie tożsamości lub jego kopii, aktywności transakcyjnej, danych dotyczących konta bankowego i płatności.

Western Union gromadzi dane osobowe kilkoma sposobami:

 • za pomocą formularzy transakcyjnych oraz interakcji z agentami i partnerami Western Union;
 • za pomocą formularzy internetowych, rejestracji do programów lojalnościowych i motywacyjnych albo konkursów, a także innych oferowanych przez nas Usług internetowych (niektóre z nich mogą być obsługiwane przez strony trzecie w imieniu Western Union);
 • podczas zapewniania wsparcia dla klienta lub konsultacji, w tym korzystania z poczty elektronicznej lub tradycyjnej, centrów obsługi telefonicznej lub czatów w czasie rzeczywistym;
 • w procesie utrzymywania i aktualizacji naszych Usług;
 • za pośrednictwem metod automatycznych, takich jak protokoły komunikacyjne, wiadomości e-mail i pliki cookie lub podobne TECHNOLOGIE INTERNETOWE;
 • za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych (niektóre z nich mogą być obsługiwane przez strony trzecie w imieniu Western Union);
 • wskutek korzystania przez nas z mediów społecznościowych lub innych publicznych źródeł danych; a także
 • przez zainteresowanie użytkownika reklamami Western Union umieszczonymi na witrynach stron trzecich.

Możemy gromadzić dane osobowe nie tylko od Użytkownika, ale także od osoby, do której wysyła pieniądze lub od której je otrzymuje, jak również naszych agentów, usługodawców, partnerów biznesowych, firm weryfikujących tożsamość, firm zarządzających płatnościami i ryzykiem oszustwa, organów ścigania, a także komercyjnych i publicznych źródeł danych.

Staramy się korzystać z uzasadnionych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa i regulacji rządowych, dbając o bezpieczeństwo informacji Użytkownika. Western Union stara się również ograniczyć dostęp do informacji tylko do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje. Pomimo naszych wysiłków osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać komunikaty kierowane do firmy Western Union lub uzyskiwać do nich dostęp, a także, podając się za firmę Western Union, mogą przekazywać użytkownikowi nieprawidłowe instrukcje zachęcające do ujawnienia danych osobowych.

Jeśli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe przechowywane przez Western Union nie są bezpieczne, powinien natychmiast skontaktować się z nami zgodnie z procedurą opisaną w części „KONTAKT Z NAMI”

Korzystamy z technologii internetowych, takich jak pliki cookie, znaczniki i sygnały nawigacyjne na witrynach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub wtedy, gdy Użytkownik odwiedza zewnętrzną witrynę, która korzysta z Usług internetowych Western Union do różnych celów, w tym bez ograniczenia, do wymienionych w części zatytułowanej „JAK WESTERN UNION WYKORZYSTUJE GROMADZONE DANE OSOBOWE”.

Western Union wprowadził w swoich witrynach internetowych możliwość zarządzania przez użytkownika plikami cookie. Western Union odczytuje i zapisuje pliki cookie w zależności od poziomu preferencji użytkownika. (Uwaga: pliki cookie umieszczone przed zdefiniowaniem preferencji przez użytkownika pozostaną na jego komputerze. Aby je usunąć, należy użyć ustawień przeglądarki i w razie potrzeby skorzystać z dostępnego w niej systemu Pomocy.) Jeśli przeglądarka nie obsługuje języka JavaScript, użytkownik może uzyskać informacje o plikach cookie używanych w witrynach Western Union i zarządzać tymi plikami tylko za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce ogranicza funkcje witryny i może uniemożliwić realizację transakcji.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wykorzystywania plików cookie przez firmę Western Union, należy kliknąć poniższe łącze: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Firma Western Union wykorzystuje gromadzone dane osobowew następujących celach:

 • aby pomóc Użytkownikowi w korzystaniu z Usług i otrzymaniu spersonalizowanej obsługi oraz asystować przy wykonywaniu transakcji i uzyskiwaniu dostępu do danych konta;
 • aby rozpoznawać tożsamość Użytkownika i pozwalać mu pozostać zalogowanym w trakcie odwiedzin witryny bez konieczności ponownego wprowadzania hasła;
 • aby przeprowadzać analizy, które pozwolą lepiej zrozumieć naszych klientów i zapewnić im lepszą obsługę;
 • aby ustalić, czy użytkownik trafił na stronę Western Union z baneru reklamowego lub z witryny Podmiotu stowarzyszonego;
 • aby dostarczać informacje odpowiadające zainteresowaniom Użytkownika dotyczącym witryn i aplikacji nienależących do firmy Western Union;
 • aby lepiej zrozumieć skuteczność naszych kampanii promocyjnych oraz określić, czy użytkownik działał w wyniku naszych komunikatów promocyjnych;
 • aby promować bezpieczeństwo, ograniczać ryzyko finansowe i przeciwdziałać oszustwom w ramach naszych Usług.

 

Firma Western Union może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, jak zostało to wyjaśnione w innej części niniejszych Zasad, opierając się na następującej podstawie prawnej:

 • Wykorzystujemy dane osobowe, aby świadczyć Użytkownikowi nasze Usługi: Obejmuje to wykorzystanie danych osobowych koniecznych do realizacji przekazów pieniężnych i płatności oraz obsługi kart przedpłaconych i programów lojalnościowych; Możemy wykorzystywać te dane w celu wykonywania postanowień umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań potrzebnych do zawarcia umowy w związku z którymkolwiek z powyższych lub innych produktów bądź usług Western Union.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do uzasadnionych celów biznesowych: Obejmuje to wykorzystanie danych osobowych do analizy i ulepszania naszych produktów, placówek, usług, operacji, sposobu obsługi tej witryny oraz obsługi klienta, a także do pomiaru zwrotu z inwestycji w działania marketingowe i satysfakcji z marki. Może to oznaczać wykorzystanie danych Użytkownika do przeprowadzania badań rynkowych. Możemy także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do świadczenia usług dla klientów oraz wspierania bezpieczeństwa i integralności naszych technologii, systemów i usług.
 • Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do celów prawnych i wymaganych przez normy: Oznacza to wykorzystywanie danych osobowych potrzebnych do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych związanych z ochroną przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działań terrorystycznych; wykrywania, prewencji i ścigania oszustw i kradzieży, a także ochrony przed bezprawnym lub zabronionym wykorzystywaniem naszych usług lub innymi bezprawnymi bądź szkodliwymi działaniami. Może to także oznaczać ustanawianie, wykonywanie lub ochronę praw i roszczeń Western Union i innych podmiotów oraz monitorowanie i zgłaszanie problemów ze zgodnością. Dodatkowo może to oznaczać wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do weryfikacji i uwierzytelnienia jego tożsamości oraz skorzystania do tego celu z pomocy stron trzecich.
 • Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w oparciu o jego zgodę, jak wskazano w niniejszych Zasadach: Oznacza to m.in. zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych lub w sytuacjach regulowanych odpowiednim przepisem prawa. Jeśli poprosimy o zgodę Użytkownika, poinformujemy go także o tym, w jakim celu zamierzamy przetwarzać jego dane.
 • Powiadomimy Użytkownika o tym, gdy jego informacje będą wymagane do świadczenia żądanych przez niego usług lub gdy będzie to wymagane przez prawo. W niektórych przypadkach, takich jak wykonywanie przekazu pieniężnego, bez udostępnienia nam niektórych danych osobowych Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług.

 

Firma Western Union będzie również informować Użytkownika, za jego zgodą, o ofertach, promocjach i aktualizacjach dotyczących jej produktów i Usług. Może to obejmować oferty składane przez pocztę e-mail, telefon, pocztę tradycyjną, SMS-y, media społecznościowe i inne środki komunikacji lub kanały cyfrowe.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, korzystając z instrukcji zawartej w odpowiednim materiale elektronicznym lub kontaktując się z nami zgodnie z opisem w części „KONTAKT Z NAMI”

Prosimy pamiętać, że w przypadku zrezygnowania z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać do Użytkownika ważne informacje o usługach i sprawach administracyjnych lub dotyczące transakcji.

Firma Western Union nie kieruje swoich Usług ani produktów do osób w wieku poniżej 13 roku życia. Firma Western Union nigdy celowo nie gromadzi ani nie przechowuje informacji pochodzących ze sprzedaży detalicznej, witryny lub aplikacji mobilnych od osób w wieku poniżej 13 roku życia.

Witryna internetowa Western Union może być połączona z witrynami internetowymi stron trzecich. Western Union nie weryfikuje i nie kontroluje treści ani praktyk dotyczących ochrony prywatności stosowanych przez witryny internetowe zawierające linki do witryny Western Union ani przez witryny internetowe, do których prowadzą linki z witryny Western Union, a także nie ponosi odpowiedzialności za te treści i praktyki. Western Union nie przyjmuje odpowiedzialności za takie witryny internetowe, znajdujące się w nich treść ani obowiązujące w nich zasady ochrony prywatności. Western Union nie wyraża poparcia dla witryn internetowych stron trzecich, a także nie udziela gwarancji w związku z informacjami, oprogramowaniem lub innymi produktami czy materiałami, które można tam znaleźć, jak również za rezultaty powstałe w wyniku korzystania z nich.

Firma Western Union będzie również informować Użytkownika, za jego zgodą, o ofertach, promocjach i aktualizacjach dotyczących jej produktów i Usług. Może to obejmować oferty składane przez pocztę e-mail, telefon, pocztę tradycyjną, SMS-y, media społecznościowe i inne środki komunikacji lub kanały cyfrowe.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, korzystając z instrukcji zawartej w odpowiednim materiale elektronicznym lub kontaktując się z nami zgodnie z opisem w części „KONTAKT Z NAMI”

Prosimy pamiętać, że w przypadku zrezygnowania z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, nadal możemy wysyłać do Użytkownika ważne informacje o usługach i sprawach administracyjnych lub dotyczące transakcji.

Do celów wymienionych w niniejszych Zasadach, firma Western Union może ujawniać odpowiednie dane osobowe, w tym bez ograniczenia, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer dowodu tożsamości, numer PESEL, adres, informacje o wykonywaniu transakcji i dane konta bankowego Użytkownika następującym organizacjom lub podmiotom:

 • Western Union obejmuje spółki i podmiot stowarzyszone, w tym wymienione w części zatytułowanej „PODMIOTY PRAWNE WESTERN UNION”;
 • Wymagane przez prawo lokalne podmioty zezwalające na reemisję na potrzeby transakcji, w tym wymienione w części zatytułowanej: „NIESTOWARZYSZONE LOKALNE PODMIOTY UDZIELAJĄCE ZEZWOLEŃ”;
 • naszym agentom lub partnerom biznesowym obsługującym transakcje przekazu pieniężnego lub realizującym określone usługi zamówione przez Użytkownika;
 • usługodawcom, instytucjom przetwarzającym płatności, partnerom bankowym i podmiotom przetwarzającym dane, które na mocy zawartej umowy świadczą usługi dla firm i klientów indywidualnych;
 • działom obsługi klienta, w oparciu o zgodę Użytkownika, o ile ma to zastosowanie, w tym w zakresie marketingu, reklam i satysfakcji klienta oraz badań rynkowych przeprowadzanych w naszym imieniu;
 • usługodawcom i podmiotom przetwarzającym dane, a pomagającym nam weryfikować rzetelność informacji dostarczonych przez użytkownika oraz jego tożsamość, a także zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, oszustwem i tożsamością;
 • stronom trzecim upoważnionym przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do jego konta oraz informacji o nim w celu realizacji usług dla niego, takim jak usługodawcom dostarczającym informacje o koncie oraz inicjującym płatności.

Posiadane przez nas dane osobowe możemy przekazywać w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części naszej działalności. Dane osobowe użytkownika możemy również ujawniać na całym świecie, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami określonymi w odpowiednich przepisach i regulacjach, urzędom regulacyjnym i finansowym, organom ścigania, sądom, rządom lub agencjom rządowym w celu realizacji obowiązków związanych ze zgodnością z przepisami oraz obowiązków prawnych albo egzekwowania lub obrony praw i interesów Western Union czy innych podmiotów.

Informacje o Użytkowniku przekazujemy stronom zlokalizowanym poza krajem, w którym informacje te zostały zgromadzone, w tym między innymi w USA, zgodnie z wymogami odpowiednim organów prawa i regulacyjnych, organów ścigania oraz agencji rządowych. Gdy użytkownik wysyła pieniądze do innego kraju lub je z niego otrzymuje, spoczywa na nas ponadto obowiązek ujawnienia niektórych danych osobowych temu kraju zgodnie z prawnie obowiązującymi wymogami lub zezwoleniami. Przekazujemy niektóre dane osobowe Użytkownika do naszych centrów danych zlokalizowanych w USA lub w regionie, zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem, i przetwarzamy je, aby wypełniać nasze prawne i regulacyjne zobowiązania dotyczące naszych Usług. Dodatkowo niektóre dane osobowe gromadzone na podstawie zgód marketingowych użytkownika przechowujemy w naszym centrum danych w USA. Korzystając z Usług firmy Western Union, Użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie informacji poza jego krajem zamieszkania.

Dane osobowe przekazywane poza EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za niezapewniające adekwatnej ochrony, są chronione stosownymi klauzulami umownymi lub innymi mechanizmami zatwierdzonymi przez UE zgodnie z wymogami prawa. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając poniższe łącze: to https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z ustawowymi okresami określonymi w regulacjach dotyczących transakcji finansowych, w tym przepisach w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych, które nas dotyczą. W innych sytuacjach dane Użytkownika przechowujemy przez czas konieczny do realizacji konkretnych celów, w których zostały zebrane, albo udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Na ogół przechowujemy dane Użytkownika tylko przez czas wymagany do realizacji celów, w których zostały zgromadzone, chyba że mamy prawny obowiązek zachowania ich na dłuższy okres lub ich dalsze przechowywanie jest zalecane z uwagi na sytuację prawną Western Union (na przykład w odniesieniu do przedawnień, prowadzonego postępowania sądowego lub dochodzenia organu regulacyjnego).

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a także zażądać od nas bezpłatnej kopii takich informacji. Użytkownik ma prawo zażądać uporządkowanych i przygotowanych do odczytu maszynowego kopii określonych informacji, które nam dostarczył. Możemy obciążyć użytkownika uzasadnioną opłatą za przekazanie informacji albo zaniechać realizacji takiego żądania, jeśli jest ono jawnie nieuzasadnione lub nadmierne. Użytkownik ma prawo doprowadzić do zaprzestania wysyłki korespondencji marketingowej. Użytkownik ma prawo poprosić o poprawę informacji, które są niekompletne, nierzetelne lub nieaktualne. Użytkownik ma prawo poprosić o wyczyszczenie określonych informacji o nim, ograniczenia określonych rodzajów używania informacji, które go dotyczą, a także sprzeciwić się określonym rodzajom używania takich informacji. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, może on wycofać zgodę zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Zarejestrowani użytkownicy mogą również odwiedzić witrynę westernunion.com, aby zmienić ustawienia profilu. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych lub organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu żądania możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. W niektórych sytuacjach możemy odmówić działania lub nałożyć ograniczenia na prawa Użytkownika, gdy będzie to dozwolone przez stosowne prawo. Aby skorzystać z tych praw, należy odwiedzić nasz portal umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do danych lub skontaktować się z Western Union zgodnie z opisem w części „KONTAKT Z NAMI”. Podejmiemy wszelkie starania, aby odpowiedzieć na wniosek Użytkownika w ciągu 30 dni, ale w określonych okolicznościach możemy być upoważnieni do wydłużenia tego okresu. Wypełnimy żądanie użytkownika w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy.

W celu przesłania pytań lub złożenia skargi w odniesieniu do tego, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, prosimy o skorzystanie z komunikacji pisemnej. Przeanalizujemy zgłoszenie i zwykle odpowiadamy pisemnie w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Do kontaktu z nami, w tym naszym inspektorem ochrony danych, prosimy korzystać z adresu wuprivacy@westernunion.com

Aby skontaktować się za pomocą bezpłatnej lub lokalnej linii telefonicznej, należy kliknąć poniższe łącze do danych kontaktowych działu obsługi klienta WU: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Western Union zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Zaktualizowane wersje zasad ochrony prywatności są publikowane w tej witrynie internetowej w momencie pojawienia się zmian. Zalecamy przeglądanie treści niniejszych Zasad ochrony prywatności podczas odwiedzin na tej witrynie w celu zapoznania się z ich najbardziej aktualną wersją.

W przypadku klientów z USA, w tym zamieszkujących stan Vermont, Kalifornia, Dakota Północna, Teksas lub Nevada, prosimy kliknąć łącze do Informacji o poufności Western Union.

 

Podmiot

Dane kontaktowe / adres

Western Union Financial Services (Australia) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Australia

Western Union International Bank GmbH (Austria)*

THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgia

Western Union Financial Services (Canada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Kanada

Western Union Network (Canada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, United Kingdom, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irlandia)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irlandia

Western Union International Limited (Irlandia)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irlandia

Western Union Network (Ireland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Irlandia

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Japonia

Western Union Payments (Malezja) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malezja

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Rosja)

16A Bldg, Leningradskoe Shosse

125171, Moscow, Rosja

Western Union Financial Services, Inc. (USA)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

*Organy kontroli danych wykorzystywanych w naszych Usługach, zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu, w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Wyspach Owczych, Finlandii, Francji, Niemczech, Grenlandii, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

**Organy kontroli danych wykorzystywanych do usług świadczonych klientom indywidualnym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Wyspach Owczych, Finlandii, Francji, Niemczech, Grenlandii, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

 

 

Kraj

Podmiot

Dane kontaktowe / adres

Bahrajn

NEC B.S.C (program partnerski)

http://www.nec-bh.com/

 

Kostaryka

Airpak Fidelity Corp (program partnerski)

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Kostaryka

Nr tel.: (506) 4800-1703

Ekwador

Transferunion S.A. (program partnerski)

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-mail: comentarios@activaecuador.com

Gwatemala

Airpak Fidelity Corp (program partnerski)

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Gwatemala

Nr tel.: 502-2410-1051

Jamajka

GraceKennedy Remittance Services (program partnerski)

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamajka

Nr tel.: (876) 926-2454

E-mail: wuonline@gkco.com

Kuwejt

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-mail: info@amankuwait.com

Malezja

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd (WUPM)

Nr tel.: 800-81-3399

E-mail: malaysia.customer@westernunion.com

Katar

Alfardan Exchange LLC

Nr tel.: 800 3950

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukraina

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraina)

E-mail: hotline@privatbank.ua

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Fardan Exchange LLC

E-mail: wu.support@alfardanexchange.com