Villkor för Western Union på internet

WESTERNS UNIONS ONLINETJÄNST ERBJUDS AV WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH (”WUIB”) I SAMVERKAN MED WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB ÄR ETT OMBUD SOM INGÅR I WESTERN UNIONS OMBUDSNÄTVERK OCH FINNS PÅ ADRESSEN A-1010 WIEN, SCHUBERTRING 11: ORGANISATIONSNUMMER FN 256187T HOS WIENS HANDELSDOMSTOL; NUMMER 2111221 I REGISTER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER (DVR-NUMMER). WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED ÄR ETT FÖRETAG SOM INREGISTRERATS ENLIGT DE LAGAR SOM GÄLLER I IRLAND, NUMMER: 372428, OCH VARS HUVUDKONTOR FINNS PÅ RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IRLAND.

OM DU ÄR ÖVER 18 ÅR OCH EU-MEDBORGARE (MED UNDANTAG AV STORBRITANNIEN) BASERAS DITT AVTAL MED OSS PÅ FÖLJANDE VILLKOR.

VILLKOREN GÄLLER FÖR TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WESTERN UNIONS WEBBPLATS SAMT DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN.

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR DESSA VILLKOR INNAN DU GODKÄNNER DEM. DE INNEHÅLLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE OMFATTNINGEN AV VÅRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG SAMT BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE, OCH UNDANTAG FRÅN, VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG OM DU SKULLE FÖRLORA PENGAR PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER DIG AV VÅRA TJÄNSTER. VI HAR MARKERAT DESSA VILLKOR I FETSTIL.

Definitioner av termer som används i våra villkor:

(a) Ett ”bankkort” är ett kreditkort eller betalkort från Visa eller MasterCard som utfärdats av en bank i EU-medlemsstaten där tjänsten tillhandahålls.
(b) ”Kortutgivare” avser utgivaren av eller ägaren till ett bankkort.
(c) ”Förbjudet syfte” avser alla olagliga syften, som att skicka eller ta emot betalningar för spelverksamhet, spelmarker eller spelkrediter, eller skicka en betalning till dig själv i syfte att tvätta pengar (RISK FÖR BEDRÄGERI), eller skicka och ta emot pengar på uppdrag av någon annan.
(d) ”Mottagare” avser personen som är penningöverföringens förmånstagare (oavsett om penningöverföringen görs av en avsändare som använder Western Unions onlinetjänst eller av en person som använder en annan av Western Unions penningöverföringstjänster).
(e) ”Avsändare” avser personen som startar en penningöverföring genom att använda Western Unions onlinetjänst.
(f) ”Överföring” avser alla penningöverföringar du startar med, och all annan användning av, Western Unions onlinetjänst.
(g) "Western Union”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” avser Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited, och dessutom inkluderas, avseende villkoren i paragraf 14 (förutom paragraf 9.7) och i referenser till "vår försummelse eller bedrägeri", även dotterbolag eller ombud för Western Union International Bank GmbH och Western Union International Limited när en uppgift utförs som annars skulle ha utförts av Western Union International Bank GmbH och Western Union International Limited i enlighet med villkoren i Western Unions onlinetjänster.
(h) ”Western Unions onlinetjänst” avser alla tjänster som vi gör tillgängliga med hjälp av Western Unions webbplats.
(i) ”Western Unions webbplats” och ”webbplatsen” avser vår webbplats där vi erbjuder penningöverföringstjänster och relaterad information.
(j) ”Du” eller ”din” avser alla personer som använder Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst som avsändare.

Vi kan komma att göra ändringar i våra villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar i våra villkor genom att lägga upp ett meddelande om ändringen på vår webbplats. Senaste gången våra villkor ändrades var i November 2016. Ingen ändring vi gör kommer att påverka villkoren som gällde när du använde Western Unions onlinetjänst, eller när vi erbjöd dig tjänsten innan vi meddelade ändringen på webbplatsen. Ingen ändring vi gör påverkar din möjlighet att säga upp avtalet med oss under paragraf 14.1 nedan.

1. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG.

1.1 Vårt avtal med dig förbinder oss att vidta rimliga åtgärder när vi erbjuder Western Unions onlinetjänster. Det innebär att vi erbjuder dig penningöverföringstjänster (inklusive ytterligare tjänster som telefonmeddelande, hemleverans och kompletterande meddelanden (i förekommande fall)) samt relaterad information som du från tid till annan hittar på Western Unions webbplats.
1.2 I regel litar vi, utan närmare efterforskningar, på meddelanden som skickas på Western Unions webbplats och som tas emot av oss, undantaget om vi har fått information att meddelandet är felaktigt, obehörigt eller förfalskat.
1.3 Vi ansvarar inte för
  (a) varor och tjänster som du betalar för genom att använda Western Unions onlinetjänst
  (b) funktionsstörningar i kommunikationsresurser som inte rimligtvis kan anses vara vårt ansvar och som kan påverka noggrannheten i meddelanden som du skickar till oss eller att dessa meddelanden kommer fram i tid
  (c) eventuella förluster eller förseningar i överföringar av meddelanden som beror på att du har använt en viss internetleverantör eller webbläsare eller något annat program som vi inte har kontroll över
  (d) tjänster som din kortutgivare tillhandahåller
  (e) virus som orsakas av tredje part
  (f) fel på webbplatsen eller Western Unions onlinetjänst som orsakats av att du eller någon tredje part har gett oss ofullständig eller felaktig information
  (g) obehörig användning eller uppfångande av meddelanden eller information innan de når webbplatsen
  (h) obehörig användning av eller tillgång till data som rör dig eller dina överföringar som vi innehar (om inte sådan användning eller tillgång är en följd av försumlighet, bedrägeri eller underlåtenhet att följa lagar som rör skydd av dina data).
1.4 Vi har ingen skyldighet att starta eller utföra en penningöverföring eller någon annan överföring som en del av Western Unions onlinetjänst om
  (a) vi inte kan få tillfredsställande bevis för din identitet
  (b) vi har anledning att tro att överföringsmeddelandet är felaktigt, obehörigt eller förfalskat
  (c) du förser oss med felaktig eller ofullständig information eller om ditt överföringsmeddelande inte lämnas till oss i tillräckligt god tid för att vi ska kunna utföra den begärda överföringen
  (d) din kortutgivare inte godkänner att du använder ditt bankkort för betalning av överföringen samt tillhörande avgifter.
  Vi ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att en penningöverföring inte betalas eller betalas för sent till en mottagare eller om det inte går att utföra en överföring med Western Unions onlinetjänst på grund av någon av dessa orsaker.
1.5 Vi kan vägra att tillhandahålla Western Unions onlinetjänst (helt eller delvis) om det skulle innebära ett brott mot en Western Union-policy (inklusive policyer som är avsedda att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism) och/eller tillämpliga lagar, domstolsbeslut eller krav från en tillsynsmyndighet, statlig myndighet eller organisation som reglerar vår verksamhet eller om vi på något annat sätt anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen. Om vi vägrar att tillhandahålla Western Unions onlinetjänst (helt eller delvis) på grund av någon av dessa orsaker kommer vi att när så är möjligt underrätta dig om vårt beslut, och såvida inte lagen eller andra bestämmelser hindrar oss kommer vi att meddela varför vi agerat enligt ovan.
1.6 Vi kan ställa in användningen av Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst helt eller delvis, efter vårt eget gottfinnande, om vi anser att det är lämpligt på grund av orsaker som är utom vår kontroll. Om de tjänster som tillhandahålls via Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst av någon anledning avbryts (av oss, någon annan tjänsteleverantör eller på annat sätt) vidtar vi rimliga åtgärder för att minimera avbrottets längd. Förutsatt att vi respekterar detta åtagande tar vi inget ansvar för eventuella förluster eller begränsningar som du kan drabbas av som ett resultat av sådant avbrott, även om det orsakas på grund av vår försumlighet, förutom när sådant avbrott orsakas av bedrägeri från vår sida.
1.7 I regel kommunicerar vi med dig via internet och e-post. Men du har naturligtvis rätt att kommunicera med oss på annat sätt, vilket beskrivs i de omständigheter som nämns i bestämmelserna i paragraf 4.1, 5, 7 och 14.1 nedan.

 

2. DITT ANSVAR GENTEMOT OSS.

2.1 Du samtycker till att betala våra avgifter för varje penningöverföring eller annan överföring som du startar eller begär under Western Unions onlinetjänst. Du hittar information om våra avgifter genom att använda funktionen Beräkna kostnaden. Funktionen visar den beräknade kostnaden för den aktuella penningöverföringen online (inklusive skatt).
2.2 Du måste betala överföringsbeloppet och våra avgifter med ett bankkort. Varje gång du använder Western Unions onlinetjänst samtycker du till att vi debiterar din kortutgivare för överföringsbeloppet och våra avgifter för aktuell överföring innan vi utför penningöverföringen eller någon annan överföring. Vi meddelar dig det belopp som vi debiterar din kortutgivare innan du godkänner överföringen.
2.3 Du accepterar och godkänner att du
  (a) uppger sann, korrekt, aktuell och fullständig information när du registrerar dig hos oss
  (b) upprätthåller och uppdaterar sådan information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig
  (c) inte använder Western Unions onlinetjänst i eller kopplat till något förbjudet syfte
  (d) inte startar en penningöverföring eller någon annan överföring under Western Unions onlinetjänst som bryter mot dessa villkor eller andra begränsningar eller krav på användning som beskrivs på Western Unions webbplats
  (e) själv ansvarar för att ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter till ditt e-postkonto är säkra enligt paragraf 7 nedan.
2.4

Du accepterar och godkänner att information om dig, och tjänsterna vi tillhandahåller dig, överförs från oss till tillsynsmyndigheter eller statliga myndigheter och organisationer om

  (a) lagen kräver att vi gör det
  (b) vi anser att sådana upplysningar kan motverka bedrägeri, penningtvätt eller andra brottsliga aktiviteter.
2.5 Du godkänner att du i regel kommunicerar med oss via internet och e-post. Men du har naturligtvis rätt att kommunicera med oss på annat sätt, vilket beskrivs i de omständigheter som nämns i bestämmelserna i paragraf 4.1, 5, 7 och 14.1 nedan.

 

3. UTLÄNDSK VALUTA.

3.1 All valuta som konverteras i Western Unions onlinetjänst konverteras enligt vår växelkurs. Valutan konverteras vid tidpunkten då du startar överföringen. Mottagaren meddelas beloppet på den utländska valutan när överföringen startas, med undantag för vad som anges i avsnitt 3.3 nedan.
3.2 Vi använder en växelkurs som är jämförbar med kurser som används av växlingskontor och andra växlingsställen som erbjuder växling av jämförbara valutabelopp till allmänheten. Vår växelkurs kan vara mindre fördelaktig än vissa offentliggjorda kommersiella växelkurser som används vid överföringar mellan banker eller andra finansiella institutioner. Utöver våra avgifter behåller vi eventuella skillnader mellan den växelkurs vi erbjuder dig och den växelkurs som vi får. Ytterligare information om växelkurser för olika destinationsländer får du genom att använda funktionen Beräkna kostnaden eller genom att ringa det kostnadsfria nummer som du hittar i paragraf 5 nedan.
3.3 Penningöverföringar betalas normalt i mottagarlandets valuta. I vissa länder går det att betala i amerikanska dollar eller annan valuta. Du bekräftar att du måste välja i vilken valuta du vill att betalningen ska göras till mottagaren när du startar en penningöverföring med Western Unions onlinetjänst. Hos vissa Western Union-ombud kan mottagaren välja att få beloppet i en annan valuta än den du valde. I sådana fall kan vi göra ytterligare penningöverföringar när dina pengar konverteras till den valuta som mottagaren väljer.

4. UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNING.

4.1 Enligt de lagar som reglerar onlineavtal har du rätt att säga upp avtalet med oss när som helst efter det att du godkänt villkoren. Rätten att säga upp avtalet gäller i 14 dagar, räknat från och med dagen efter det att du godkände villkoren. Du kan säga upp ditt avtal med oss genom att
  (a) ringa oss på 020-90 10 90 dagligen mellan 08.00 och 20.00.eller utanför Sverige på +32-(0)2 639 7115
  (b) skriva till oss på address:
Western Union Sweden
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Lithuania LT-08247; eller
  (c) skicka e-post till oss på sweden.customer@westernunion.se.
  Vi accepterar alla meddelanden som anger att du vill säga upp avtalet med oss, oavsett hur de är formulerade.
4.2 Om du utövar din rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 4.1 innan du har gjort en penningöverföring via oss, avslutas ditt avtal med oss och du kan inte använda Western Unions onlinetjänst för att skicka pengar. Vi tar inte ut någon uppsägningsavgift.
4.3 Om du använder din rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 4.1 efter att ha gjort en penningöverföring via oss återbetalar vi eventuella betalningar som du har gjort till oss före uppsägningen, men vi ersätter dig inte för penningöverföringar till mottagaren som utfördes innan vi fick ditt meddelande om uppsägning.
4.4 Din rätt att säga upp avtalet enligt de lagar som reglerar onlineavtal gäller utöver dina uppsägningsrättigheter som avsändare. Som penningöverförare har du följande rättigheter:
  (a) Western Union återbetalar överföringsbeloppet samt överföringsavgiften vid avsändarens skriftliga begäran till ovan nämnda adress eller e-postadress om
    (i) avsändaren avbryter överföringen, inget bedrägeri upptäcks, pengarna inte har levererats och om avsändarens kreditkort inte har belastats
    (ii) avsändaren avbryter överföringen, bedrägeri upptäcks, pengarna inte har levererats och om avsändarens kreditkort inte har belastats
    (iii) överföringen nekas av Western Union
    (iv) avsändaren vill göra en ändring, men Western Union kräver att överföringen avbryts innan ändringen kan utföras
    (v) penningöverföringen inte är tillgänglig för mottagaren inom tre arbetsdagar, med förbehåll för förhållanden utanför Western Unions (eller dess ombuds) kontroll, såsom regleringskrav, oväder eller avbrott i telekommunikationen.

Betalning av vissa penningöverföringar kan försenas på grund av tillämpningen av amerikanska eller andra gällande lagar.
  (b) Western Union återbetalar endast överföringsbeloppet vid avsändarens skriftliga begäran till ovan nämnda adress eller e-postadress om
    (i) mottagaren nekar överföringen
    (ii) avsändaren avbryter överföringen, om inget bedrägeri upptäcks och om avsändarens kreditkort har belastats
    (iii) avsändaren avbryter överföringen, om bedrägeri upptäcks, om pengarna inte har levererats och om avsändarens kreditkort har belastats
    (iv) betalning inte sker till mottagaren inom 45 dagar.
  I den mån lagen tillåter kan Western Union debitera en administrativ avgift för de penningöverföringar som inte hämtas ut inom ett år från det datum då beloppet skickades.

 

5. KUNDTJÄNST, KLAGOMÅL.

Om du upptäcker något fel eller stöter på problem med något som har att göra med Western Union Online-webbplatsen eller Western Union Online Service eller vill framföra ett klagomål, måste du först kontakta oss via e-post på sweden.customer@westernunion.se eller ringa oss på det kostnadsfria numret 020-90 10 90, eller utanför sverige på +32-(0)2 639 7115. Alternativt kan Tvistlösningsorgan hjälpa dig att lösa en tvist som gäller online-transaktioner utanför domstol: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. REGISTRERING.

Du måste registrera dig hos oss för att få tillgång till Western Unions onlinetjänster. Registreringen underställs dessa villkor för Western Union på internet.

7. LÖSENORD OCH SÄKERHET.

Du väljer ett lösenord och inloggningsuppgifter för ditt konto när du registrerar dig hos oss. Du ansvarar för att hålla lösenordet och inloggningsuppgifterna till ditt konto skyddade och ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter. Du samtycker till att genast meddela oss om eventuell obehörig användning av ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter eller någon annan säkerhetsöverträdelse genom att ringa oss på 020-90 10 90. Så fort du har meddelat oss att ditt lösenord eller dina inloggningsuppgifter används på ett otillåtet sätt vidtar vi åtgärder för att förhindra att de fortsätter att användas. Trots att vi vidtar sådana åtgärder ansvarar vi inte för eventuella förluster eller skador som uppstått på grund av att du inte följde villkoren i paragraf 5 eller denna paragraf, paragraf 7. Du kan eventuellt ha rätt att utkräva ansvar av din kortutgivare och begära att få beloppet återbetalat om ditt bankkort används på ett otillåtet sätt.

8. DATASKYDD.

Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lag och kontrolleras av Western Union International Bank GmbH. Vi använder personuppgifter som du tillhandahåller oss när du använder våra produkter och tjänster, liksom annan information som samlas in eller skapas under vår relation med dig. Detta innefattar information från andra tjänster som pengaöverföringar, fakturabetalningar, information från bonus- eller medlemskapsprogram, tidigare användning av vår tjänstehistorik och marknadsföringsval. Denna information används för att erbjuda dig de tjänster du har bett om och för aktiviteter som administration, kundtjänst, anti-penningtvätt, uppfyllande och juridiska skyldigheter, bekräfta dina uppgifter, hjälpa oss att förstå våra konsumenter genom att analysera och forska om den information vi innehar. Informationen används också till att hjälpa till att förebygga och upptäcka bedrägeri, skulder och stöld, för att hjälpa oss att förbättra våra produkter, tjänster och verksamhet.Genom att ange ditt telefonnummer, din adress, din e-postadress och/ eller ditt mobilnummer, godkänner du uttryckligen att Western Union med jämna mellanrum skickar ut nyheter, erbjudanden, tjänster och marknadsföringsmaterial till dig via telefon, brev, e-post eller SMS/MMS samt genom riktad annonsering (dvs genom sociala medier eller andra digitala kanaler) avseende Western Unions tillgängliga tjänster. Du förstår och godkänner att eventuella avgifter för sådana tjänster från operatören helt och hållet är ditt ansvar. Du kan dra tillbaka ditt medgivande när som helst.

Western Union kan även använda, samla in och dela information med andra organisationer som vi samarbetar med om övriga produkter, tjänster och/eller förmånsprogram som du har registrerat dig för. Den här informationen kan användas i alla syften som anges i det här avsnittet. Vi sparar den information du ger oss om en annan person, inklusive information om mottagaren av våra tjänster, för att kunna genomföra överföringen. Innan du förser oss med den här informationen måste du meddela och erhålla godkännande från den andra personen gällande vår användning av informationen i enlighet med det här avsnittet. Det är valfritt att förse oss med den här informationen, men den är nödvändig för att genomföra överföringen och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan informationen kan inte Western Union erbjuda penningöverföring och underlättande eller övriga begärda tjänster.

Vi kan förmedla informationen vi har till parter utanför EES, inklusive USA, i de syften som anges i det här dokumentet. De typer av information som överförs är personlig information, kontaktinformation och information som relaterar till penningöverföringen, överföringshistorik samt övrig information som du har uppgett. Vi kan även komma att vidarebefordra information till andra organisationer, inklusive de som hjälper oss med vår verksamhet, om det finns skälig anledning till detta, i syfte att genomföra eller underlätta penningöverföringen, framtida tjänster, eller av någon av de anledningar eller för de användningsområden som anges i det här avsnittet. Vi kan komma att lägga till information från andra organisationer eller individer till den information som du uppger, inklusive information i syfte att validera den information som du har uppgett. Western Union och våra dotterbolag världen över kan komma att offentliggöra information om dig, inklusive men ej begränsat till ditt namn, kund-ID-nummer, adress, överföringsmönster och bankkontouppgifter, (i) om det fordras av oss enligt inrikes- eller utrikeslagar eller rättsliga förfaranden eller (ii) myndigheter eller andra regeringstjänstemän (i det här landet, i USA eller i andra länder) för att upptäckta, undersöka, åtala och förebygga brott, inklusive penningtvätt och relaterad brottslig aktivitet. Mottagarna kan vidare offentliggöra information för dessa och andra relaterade syften.

Den information som vi får kan hämtas av Western Union och våra dotterbolag, inklusive men ej begränsat till Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited och Western Union Financial Services, Inc., i något av de syften som beskrivs i det här avsnittet eller i andra syften som du har godkänt. Du har rätt att begära en kopia av din information i utbyte mot en liten avgift. Du kan även rätta, ta bort eller begränsa vår användning av ofullständig, felaktig eller gammal information. Du kan när som helst göra befogade invändningar gällande skälen att använda din information, där hanteringen av informationen inte krävs för att slutföra tjänsten, eller krävs utifrån lagar och bestämmelser. Om du vill utöva denna rättighet eller ej längre vill få kommersiell kommunikation från Western Union kan du kontakta Western Union via telefon på 020 202 084 dagligen mellan 08.00 och 20.00.eller via vår webbplats www.westernunion.se

9. ANSVARSSKYLDIGHET.

9.1 Vi återbetalar eventuella förmåner som vi får på grund av att vi inte följer vårt avtal med dig eller något annat fel vi gör (om en penningöverföring till exempel inte kommer fram återbetalar vi överföringsbeloppet och serviceavgiften).
9.2 Om en penningöverföring försenas eller inte kommer fram, kan du ha rätt till återbetalning eller kompensation enligt de lagar som reglerar internationella penningöverföringstjänster. Vi informerar dig gärna om dina rättigheter till återbetalning eller kompensation om du ringer det kostnadsfria telefonnumret som anges i paragraf 5 ovan.
9.3 Om en förlust som du eller en mottagare (som inte är registrerad hos oss) råkar ut för inte täcks av rätten till återbetalning enligt de lagar som nämns i paragraf 9.2, ansvarar vi endast för förlust upp till en gräns som är det högsta beloppet av följande alternativ: (a) Beloppet för eventuella serviceavgifter och (b) 500 euro, om inte annat avtalats skriftligen. Vårt ansvar sträcker sig endast till förluster som uppstår för en enda överföring eller relaterade överföringar, eller (om en förlust inte uppstår i samband med en eller flera överföringar) en enstaka handling, utelämnande, händelse eller relaterade handlingar, utelämnanden eller händelser. Det innebär att du kan ha rätt att kräva upp till 1 000 euro om du till exempel råkar ut för en förlust på grund av att vi inte har fullföljt vårt avtal med dig under två orelaterade överföringar. Vi ansvarar inte under några omständigheter för problem med att följa dina anvisningar till följd av omständigheter som rimligtvis kan anses ligga utom vår kontroll.
9.4 Alla kompensationskrav som du och/eller en mottagare (som inte är registrerad hos oss) har måste bekräftas av relevant dokumentation.
9.5 Inget i paragraf 9 ska (a) undanta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vår försumlighet, eller (b) undanta vårt ansvar för bedrägeri, grov försumlighet eller avsiktlig misskötsel från vår sida.
9.6 När du gör en penningöverföring till en mottagare som inte är registrerad hos oss godkänner du villkoren under denna paragraf, paragraf 9, inte bara för dig själv, utan även för mottagaren.
9.7 Ditt förhållande är endast med Western Union International Bank GmbH och Western Union International Limited. Du samtycker till att varken dotterbolag till eller ombud för Western Union International Bank GmbH eller Western Union International Limited har någon omsorgsplikt gentemot dig när en åtgärd eller ett åtagande utförs som annars skulle ha utförts av Western Union International Bank GmbH eller Western Union International Limited enligt deras avtal med dig.

 

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Innehållet på Western Unions webbplats och Western Unions onlinetjänst och all immateriell egendom som rör dem och som de innehåller (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, databasrättigheter, varumärken och tjänstemärken) ägs av oss, våra dotterbolag eller tredje parter. Alla rättigheter till och intressen i Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst ska förbli vår egendom och/eller tredje parters egendom. Webbplatsen för Western Union och Western Unions onlinetjänst får endast användas i de syften som tillåts enligt dessa villkor eller som beskrivs på webbplatsen. Du har endast rätt att visa och inneha en kopia av sidorna på Western unions webbplats för eget, personligt bruk. Du får inte duplicera, publicera, ändra, skapa härledda arbeten från, delta i överföringen eller försäljningen av, lägga ut på webben eller på något sätt distribuera eller exploatera Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst eller någon del av dessa för offentlig eller kommersiell användning utan vårt uttryckliga, skriftliga tillstånd. Du får inte (a) använda en robot, spindel, extraheringsfunktion eller någon annan automatiserad funktion för att komma åt Western Unions webbplats eller Western Unions onlinetjänst, och/eller (b) ta bort eller ändra information om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt eller förklaring som visas på Western Unions webbplats (eller utskrifter av webbplatsen). Namnet Western Union och andra namn på och tecken på ägande av Western Unions produkter och/eller tjänster som nämns på Western Unions webbplats är våra exklusiva varumärken eller exklusiva varumärken som tillhör tredje parter. Andra produkt-, tjänste- eller företagsnamn som förekommer på webbplatsen kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

11. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER.

Western Unions webbplats kan innehålla länkade webbplatser (”Länkade webbplatser”). Länkar till länkade webbplatser utgör ingen rekommendation av, eller koppling till, resurser eller innehåll från tredje parter från vår sida. Länkar innebär inte att vi är anslutna till, associerade med eller har laglig rätt att använda ett varumärke, ett varumärkesnamn, en logotyp eller en copyrightsymbol som visas i eller som är tillgänglig via länkarna, eller att en länkad webbplats har rätt att använda ett varumärke, ett varumärkesnamn, en logotyp eller en copyrightsymbol som tillhör Western Union. Om du har frågor som gäller en länkad webbplats bör du kontakta den webbplatsens administratör eller webbmaster. Vi garanterar eller intygar inte riktigheten eller tillförlitligheten hos, och frånsäger oss uttryckligen ansvar för eventuella råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras genom länkade webbplatser. Du medger att om du förlitar dig på åsikter, rådgivning eller information som visas på eller är tillgänglig via en länkad webbplats, så sker det helt på egen risk. Vi ansvarar inte för eventuella problem som rör säkerhet, virus eller oönskad e-post som du kan råka ut för och som ligger utanför vår kontroll på vår webbplats.

12. HELA AVTALET.

Dessa villkor, tillsammans med allt övrigt material som är införlivat i dessa villkor som referens, omfattar hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och ersätter och avslutar alla tidigare avtal och överenskommelser som kan finnas mellan oss.

13. ÖVERFÖRING.

Vi har rätt att överföra, tilldela eller delegera våra rättigheter och/eller skyldigheter helt eller delvis enligt vårt avtal med dig till ett dotterbolag eller en tredje part när som helst och utan ditt godkännande, såvida inte en sådan överföring minskar dina rättigheter och/eller gottgörelser eller ökar vårt ansvar och/eller skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Du får inte överföra dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt ditt avtal med oss utan vårt skriftliga samtycke.

14. UPPSÄGNING OCH AVBROTT.

14.1 Du eller vi kan säga upp avtalet oss emellan med en dags varsel. Du kan skicka oss ett meddelande om att du säger upp avtalet på något av de sätt som beskrivs i paragraf 4.1 ovan.
14.2 Du måste meddela oss omedelbart om något av följande inträffar:
  (a) Du blir, eller riskerar att bli, insolvent eller har gått i konkurs.
  (b) Något annat sker som påverkar eller kan påverka din möjlighet att följa vårt avtal.
14.3 Vi kan komma att säga upp vårt avtal med dig och/eller avbryta din tillgång till Western Unions onlinetjänst (helt eller delvis) med omedelbar verkan och utan föregående meddelande om
  (a) någon av de händelser som beskrivs i paragraf 14.2 inträffar
  (b) du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa villkor
  (c) vi har fått uppfattningen att du är eller håller på att bli mentalt oförmögen att hantera din verksamhet och dina affärer, eller om någon annan händelse inträffar som påverkar din rättshandlingsförmåga eller möjlighet att följa villkoren i vårt avtal
  (d) din användning av Western Unions onlinetjänst eller webbplats stör våra andra kunder. Vi försöker alltid meddela dig i förväg om sådana uppsägningar och avbrott. Men om det inte är praktiskt möjligt att ge sådan information i förväg, meddelar vi dig om uppsägning eller avbrott så snart som möjligt.
  Vi försöker alltid meddela dig i förväg om sådana uppsägningar och avbrott. Men om det inte är praktiskt möjligt att ge sådan information i förväg, meddelar vi dig om uppsägning eller avbrott så snart som möjligt.
14.4 Vi kan säga upp vårt avtal med dig och/eller avbryta Western Unions onlinetjänst med anledning av information som vi får (muntligt eller skriftligt) och som vi i god tro bedömer är sann.
14.5 När vårt avtal med dig och/eller tillhandahållandet av Western Unions onlinetjänst avbryts påverkas inga rättigheter eller skyldigheter som uppstår före, under eller efter det datum då avtalet upphörde att gälla eller som uppstår som en följd av det. Alla sådana rättigheter och skyldigheter ska fortsätta att gälla enligt dessa villkor.
14.6 Varken du eller vi ska hållas ansvariga när det gäller skador som åsamkas av den andra parten och som beror på åtgärder vi eller du har rätt att utföra eller som på annat sätt finns med i dessa villkor för Western Union eller i någon begränsning eller något krav för användning av Western Unions onlinetjänst som finns beskrivet på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, rätten att avsluta och/eller upphäva avtalet under denna paragraf, paragraf 14.
14.7 Bestämmelserna i vårt avtal med dig fortsätter gälla även när Western Unions onlinetjänst inte tillhandahålls. Villkoren i paragraf 1.3 till och med 1.6, 2.4; 6 till och med 11; och 14 till och med 16, samt de definitioner som beskrivs ovan och som används i dessa paragrafer, ska finnas kvar efter att vårt avtal med dig har upphört.

15. OGILTIGHET.

Om någon eller några av bestämmelserna i dessa villkor för Western Unions onlinetjänst av någon orsak blir ogiltiga, felaktiga eller inte går att verkställa, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla och kunna verkställas.

16. TILLÄMPLIG LAG

Vårt avtal med dig (och även förhållandet mellan oss innan vi ingår avtalet med dig) regleras av österrikisk rätt, utan att det påverkar regler som gäller i det land där du bor och som ger ett större skydd. Du och Western Union accepterar att behörig domstol på den ort där du bor, regelbundet befinner dig eller arbetar ska ha rätt att höra och avgöra eventuella tvister mellan dig och Western Union, om detta är mer gynnsamt för dig som konsument sett till innebörden av den österrikiska konsumentskyddslagen (KSchG) eller innebörden av konsumentlagen på din bostadsplats. WUIB övervakas av Österrikes finansmarknadsmyndighet ("Finanzmarktaufsicht", hädanefter kallad ”finanstillsynsmyndigheten”). Finanstillsynsmyndighetens kan nås via post på Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wien, Österrike och via telefon på (+43-1) 249 59-0 eller via internet på www.fma.gv.at.

17. OFAC.

Enligt tillämplig lagstiftning får inte penningöverföringstjänster ha affärsförbindelser med vissa personer och länder, och WUIB måste kontrollera alla transaktioner mot listor med namn som tillhandahålls av myndigheterna i de länder och områden där vi är verksamma, däribland byrån för kontroll av utländska tillgångar vid USA:s finansdepartement (OFAC) och Europeiska unionen. Om det blir en träff måste WUIB utreda transaktionen för att avgöra om den påträffade personen faktiskt är personen på den aktuella listan. Ibland kan kunder bli tvungna att lämna ytterligare identifieringsuppgifter och annan information. Transaktionerna kan då bli fördröjda. Detta är ett juridiskt krav för alla transaktioner som handläggs av WUIB (även överföringar som härrör från och avslutas utanför USA).