Polska: Warunki świadczenia Usługi Przekazu Pieniężnego Western Union®

WAŻNE JEST, ABY PRZED AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZAPOZNAŁ SIĘ PAN/ZAPOZNAŁA SIĘ PANI Z NIMI ZE ZROZUMIENIEM. ZAWIERAJĄ ONE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ WOBEC PANA/PANI ORAZ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PANA/PANI W WYPADKU, GDY PONIESIE PAN/PANI STRATĘ W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TYCH KWESTII ZOSTAŁY WSKAZANE WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM.

Stosowany w niniejszych Warunkach termin:

(a) „karta bankowa” oznacza kartę debetową lub kredytową Visa® lub MasterCard®;

(b) „dzień roboczy” jest to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt), w którym banki komercyjne w Wiedniu prowadzą zwykłą działalność;

(c) „wystawca karty” oznacza wystawcę i właściciela karty bankowej;

(d) „metoda płatności” oznacza dostępne dla Nadawcy opcje przeprowadzania transferu środków za pomocą Usługi internetowej Western Union, które mogą różnić się w zależności od kraju i mogą obejmować kartę bankową, konto bankowe oraz inne metody płatności.

(e) „zakazany cel” oznacza cel niezgodny z prawem; dokonywanie lub otrzymywanie płatności za usługi hazardowe, żetony lub kredyty; lub wysyłanie płatności do samego siebie jako odbiorcy w celu zagwarantowania zgodności finansowej (RYZYKO OSZUSTWA); lub tworzenie więcej niż jednego profilu; lub wysyłanie lub otrzymywanie pieniędzy w imieniu innej osoby;

(f) „odbiorca” oznacza osobę wskazaną jako beneficjent przekazu pieniężnego (niezależnie od tego, czy przekaz pieniężny jest realizowany przez nadawcę korzystającego z Usługi internetowej Western Union czy też przez osobę korzystającą z innej usługi przekazu pieniężnego Western Union);

(g) „nadawca” oznacza osobę realizującą przekaz pieniężny przy wykorzystaniu Usługi internetowej Western Union;

(h) „transakcja” oznacza każdy przekaz pieniężny zlecony przez Pana/Panią w ramach Usługi internetowej Western Union;

(i) „Western Union”, „my/nas/nam/nami” lub „nasz/nasze/naszym/naszych/ naszej/naszą” oznacza Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited oraz w postanowieniach wymienionych w par. 9 i w odniesieniach do „naszego zaniedbania lub oszustwa” obejmuje jednostkę powiązaną lub agenta Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited w trakcie wykonywania zadania, które w odmiennym wypadku musiałoby zostać wykonane przez Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited w związku ze świadczeniem Usługi internetowej Western Union;

(j) „Usługa internetowa Western Union” oznacza jakąkolwiek lub wszystkie usługi udostępniane przez nas za pośrednictwem Strony internetowej Western Union, na której są opisane ich podstawowe cechy;

(k) „Strona internetowa Western Union” lub „Strona internetowa” oznacza stronę internetową prowadzoną przez nas w celu świadczenia usług internetowych przekazów pieniężnych oraz powiązane rozwiązania informatyczne; oraz

(l) „Pan/Pani” lub „Pana/Pani”, „Panu/Pani”, „Pana/Panią”, „Panem/Panią” oznacza osobę korzystającą ze Strony internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union jako nadawca.

1. O FIRMIE

1.1. Usługa internetowa Western Union® jest oferowana przez Western Union International Bank GmbH (“WUIB”) we współpracy z Western Union International Limited. WUIB jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Austrii pod adresem THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, nr w rejestrze handlowym 256187t, wydany przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu; nr rejestracyjny dotyczący przetwarzania danych 2111221. Western Union International Limited jest spółką zarejestrowaną w Irlandii, pod adresem Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irlandia (numer: TO 372428).

1.2. Klienci mogą uzyskać informacje dotyczące adresu firmy i godzin urzędowania agentów oraz lokalnych przedstawicieli pod numerem telefonu: +32-(0) 2-639 7112. Można również skontaktować się z WUIB pod numerem (bezpłatnym na terenie Polski): 00800 32 11 416 lub pod adresem e-mail: Poland.Customer@westernunion.pl.

1.3. Firma WUIB podlega kontroli austriackiego Urzędu nadzoru rynku finansowego [Finanzmarktaufsicht] („Urząd nadzoru rynku finansowego”) z siedzibą przy Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wiedeń, nr telefonu +43 1 249 59. Więcej informacji dotyczących Urzędu nadzoru rynku można znaleźć na stronie: www.fma.gv.at.

2. NASZE USŁUGI

2.1. Usługi internetowe Western Union obejmują realizację przekazów pieniężnych w kraju i za granicą. Aby korzystać z Usługi internetowej Western Union Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz być zameldowanym na terenie Polski. Każdy przekaz pieniężny jest oznaczony indywidualnym numerem transakcji – kodem kontrolnym przekazu lub „MTCN”.

2.2. Poprzez dostarczenie i wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji wymaganych do realizacji przekazu pieniężnego oraz poprzez zgodę na niniejsze Warunki Nadawca zleca WUIB realizację określonego przekazu pieniężnego. Każde poszczególne zlecenie przekazu stanowi odrębną umowę pomiędzy WUIB i Nadawcą, która ograniczona ogranicza się do realizacji określonego przekazu pieniężnego. Umowa ramowa zawarta pomiędzy Panem/Panią a nasza firmą nie zobowiązuje nas do realizacji poszczególnych i kolejnych przekazów pieniężnych. Nadawca powinien odpowiednio poinformować Odbiorcę o przesłanym przekazie pieniężnym.

2.3. W związku z wymogami ustawowymi i regulacyjnymi podejmiemy odpowiednie działania, aby udostępnić przekazane środki Odbiorcy najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym środki zostały otrzymane („Dzień otrzymania”). Moment otrzymania środków, jest to moment, w którym otrzymujemy przekazane środki wraz z należnymi opłatami za realizację danego przekazu. Dla przekazów pieniężnych zleconych na piśmie w okresie przedłużonym o kolejny dzień roboczy.

2.4. W przypadku (i) przekazów pieniężnych realizowanych poza EOG lub (ii) przekazów pieniężnych, w których dochodzi do wymiany więcej niż jednej waluty pomiędzy euro i walutą jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub EOG nienależących do eurostrefy, lub (iii) przekazów pieniężnych realizowanych w innych walutach niż euro, środki pieniężne będą dostępne dla Odbiorcy najpóźniej pod koniec czwartego dnia roboczego, licząc od daty odbioru.

2.5. Regularne przekazy pieniężne są zazwyczaj dostępne do pobrania po kilkunastu minutach, w zależności od godzin otwarcia danej placówki. W przypadku niektórych krajów realizacja usług może zostać opóźniona lub mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu podanym w punkcie 1.2 niniejszych Warunków świadczenia usług.

2.6. Usługa internetowa Western Union zapewnia różne formy odbioru środków, włączając odbiór gotówki u przedstawiciela, bezpośrednio na konto bankowe lub na telefon komórkowy, jeśli to możliwe. Jeżeli środki mają zostać przekazane w gotówce, Odbiorca powinien dostarczyć odpowiedni dowód tożsamości wraz z wszelkimi danymi do transakcji wymaganymi przez Western Union w związku z odbiorem środków pieniężnych, a w szczególności imię i nazwisko Nadawcy, nazwę kraju, z którego przesłano środki, imię i nazwisko Odbiorcy, przybliżoną sumę przesyłanych środków oraz wszelkie warunki i wymagania obowiązujące u agenta Western Union podczas wypłaty przekazanych środków, takie jak np. MTCN (kod kontrolny przekazu pieniężnego). Wypłata przekazanych środków Odbiorcy nastąpi po weryfikacji dokumentów tożsamości przez Western Union lub upoważnionego przedstawiciela. Wypłata przekazanych środków może nastąpić również w przypadku, gdy informacje dostarczone przez Odbiorcę zawierają drobne błędy. Zarówno firma Western Union, jak i jej przedstawiciele nie są zobowiązani do porównywania informacji dotyczących adresu Odbiorcy. W przypadku niektórych lokalizacji Odbiorca może zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości lub udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe, lub też o obydwie te rzeczy w celu odbioru przekazanych środków. Pytanie testowe nie może stanowić dodatkowego środka bezpieczeństwa i nie może być stosowane w celu przedłużenia oczekiwania na wypłatę środków lub opóźnienia wypłaty środków; stosowanie pytań testowych jest zakazane w niektórych krajach. W przypadku przekazów na konto bankowe lub na telefon komórkowy firma Western Union dokona przekazu środków zgodnie z informacjami podanymi przez Nadawcę. W przypadku wystąpienia niespójności danych dotyczących właściciela konta (włączając numery telefonu komórkowego dla kont w telefonie komórkowym) oraz nazwiska Odbiorcy środki zostaną przekazane na konto o numerze podanym przez Nadawcę.

2.7. Właściwe przepisy prawa zakazują podmiotom realizującym przekazy pieniężne prowadzenia działalności z określonymi podmiotami i krajami; firma Western Union jest zobowiązana do sprawdzania wszystkich transakcji z listą podmiotów przygotowaną przez rządy krajów i terytoriów, z którymi prowadzimy działalność, włączając listę amerykańskiego Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (OFAC) oraz Unii Europejskiej. Jeżeli dany podmiot znajduje się na liście, firma Western Union przeprowadza weryfikację transakcji w celu określenia, czy nazwa podmiotu rzeczywiście znajduje się na odpowiedniej liście. W tym celu firma Western Union jest zobowiązana do poproszenia Nadawcy lub wskazanego Odbiorcy o dodatkowe informacje oraz dowody niezbędne do opóźnienia transakcji. Jest to wymóg prawny dla wszystkich transakcji przeprowadzanych przez Western Union (włączając przekazy pieniężne inicjowane i finalizowane poza terytorium USA).

2.8. Opłaty za przekaz: Pisemne informacje wyjaśniające sposób naliczania opłat przez Western Union w stosunku do Nadawcy za realizację przekazu pieniężnego są dostępne na transakcyjnej stronie internetowej Western Union oraz są dostępne dla Nadawcy w trakcie wypełniania zlecenia transakcji. Poszczególne opłaty za przekaz dla przekazów pieniężnych zostały wyszczególnione w zakładce „Wyślij pieniądze przez Internet” na stronie www.westernunion.com. Należy wybrać nazwę kraju docelowego, wpisać kwotę przekazu, a następnie kliknąć “Oblicz”. Nadawca powinien uiścić wszelkie opłaty w celu realizacji przekazu, o ile przepisy obowiązujące w danym kraju nie stanowią inaczej. W niektórych przypadkach wypłaty przekazanych środków mogą podlegać lokalnym przepisom podatkowym lub wymagać uiszczenia opłat serwisowych. Odbiorca może więc być zobowiązany do zapłacenia dodatkowych kosztów związanych z wypłatą środków przekazanych przez Nadawcę w oparciu o rachunek klienta, na konto w telefonie komórkowym lub na konto bankowe. Przekazy pieniężne powinny zostać przesłane na konto (Odbiorcy) w lokalnej walucie, w przeciwnym wypadku instytucja odbierająca przekaz (w której Odbiorca posiada konto) może dokonać przeliczenia środków według własnego kursu walut lub nawet odmówić przyjęcia przekazu pieniężnego. Umowa pomiędzy Odbiorcą a jego/jej dostawcą usług telefonii komórkowej lub bankowych, mWallet lub innym podmiotem prowadzącym rachunek określa prawa, obowiązki, wysokość opłat, dostępność środków oraz ograniczenia dotyczące konta. W przypadku wystąpienia niespójności danych dotyczących właściciela konta (włączając numery telefonu komórkowego dla kont w telefonie komórkowym) oraz nazwiska Odbiorcy środki zostaną przekazane na konto o numerze podanym przez Nadawcę. Firma Western Union może pobierać dodatkowe opłaty związane z użytkowaniem konta do celów przesyłania i otrzymywania przekazu pieniężnego. Firma Western Union nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, które Nadawca lub jakikolwiek właściciel konta poniósł w związku z kursem walut podczas wymiany na obce waluty lub działaniami lub brakiem działań w przypadku danej lokalizacji lub ze strony wewnętrznego dostawcy usług.

2.9. Kursy walut

a. Przekazy pieniężne są zwykle realizowane w walucie kraju docelowego (w niektórych krajach wypłata środków jest możliwa jedynie w walucie alternatywnej). Wszystkie waluty są przeliczane przez Western Union według obowiązującego kursu. Firma Western Union dokonuje przeliczenia na podstawie dostępnych na rynku stawek międzybankowych powiększonych o marżę. Większość kursów walut podlega zmianom kilkakrotnie w ciągu dnia, zgodnie z odpowiednimi kursami obowiązującymi z chwilą zamknięcia globalnych rynków finansowych. Kursy walut dla przekazów pieniężnych są dostępne na stronie www.westernunion.com po wybraniu nazwy kraju docelowego w zakładce “Wyślij pieniądze przez Internet”, wpisaniu kwoty przekazu i kliknięciu opcji „Oblicz”.

b. Waluta zostanie przeliczona w czasie dokonywania przekazu, a Odbiorca otrzyma przekaz w walucie lokalnej, w kwocie podanej podczas dokonywania przekazu. W niektórych krajach lokalne przepisy wymagają, aby kwota przekazu pieniężnego była przeliczana na lokalną walutę w chwili wypłacania. Jeżeli Nadawca dokonuje przekazu środków do jednego z takich krajów, kurs wymiany walut podany powyżej jest jedynie szacunkowy, natomiast rzeczywisty kurs wymiany zostanie określony podczas wypłacania środków. Przedstawiciele Western Union mogą zaoferować Odbiorcom możliwość odbioru przekazu w walucie innej niż wybrana przez Nadawcę. W takich przypadkach firma Western Union (lub jej przedstawiciele, dostawcy usług telefonii komórkowej lub dostawcy usług bankowych) mogą pobrać dodatkowe opłaty w związku z koniecznością przeliczenia przesłanych przez Nadawcę środków na walutę wybraną przez Odbiorcę. Jeżeli Nadawca wybierze walutę inną niż waluta kraju docelowego, wybrana waluta przekazu pieniężnego może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach w danym kraju lub może nie być dostępna w odpowiednio małych nominałach, aby pokryć cały przekaz pieniężny. W takich wypadkach przedstawiciel może przesłać część przekazu pieniężnego dokonanego przez Nadawcę w walucie krajowej. Kursy walut Western Union mogą być mniej korzystne niż niektóre podane do publicznej wiadomości kursy walut na rynku wykorzystywane podczas transakcji pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi. Wszelkie różnice pomiędzy kursami walut oferowanymi klientom oraz kursami walut otrzymanymi przez Western Union zostaną dodane przez Western Union (oraz, w pewnym wypadkach, przez ich przedstawicieli, dostawców usług telefonii komórkowej lub dostawców usług bankowych) do opłat za przekaz pieniężny. Dodatkowe informacje dotyczące kursów wymiany walut dla określonych krajów docelowych są dostępne pod bezpłatnym numerem telefonu podanym poniżej lub na naszej stronie.

2.10. SMS – Western Union oferuje usługę bezpłatnego powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS w wybranych krajach w celu poinformowania o odebraniu przekazu pieniężnego (dla Nadawcy) oraz o dostępności środków do wypłaty (dla Odbiorcy). Za uregulowanie opłat naliczanych przez dostawcę usług telefonii komórkowej odpowiadają wyłącznie Nadawca lub Odbiorca. Firma Western Union nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie opłaty związane z przesyłaniem wiadomości SMS. Jeżeli jest to dopuszczone przez właściwe przepisy prawa, powiadomienie SMS zostanie przesłane na numer Nadawcy i/lub Odbiorcy podany podczas realizacji transakcji. Western Union prześle wiadomości do bramki w celu ich dalszego przekazania, za które odpowiadają strony trzecie, i którego firma Western Union nie gwarantuje. Western Union nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne usterki techniczne w zastrzeżonych systemach należących do stron trzecich lub poza nimi.

3. NASZE ZOBOWIĄZANIE WZGLĘDEM PANA/PANI

3.1 Deklarujemy naszą gotowość do świadczenia na Pana/Pani rzecz usługi przekazu pieniężnego w postaci indywidualnych wypłat gotówkowych oraz zapewnienia odpowiednich informacji zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także do zachowania należytej staranności.

3.2. Nie jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania jakiegokolwiek zlecenia dotyczącego przeprowadzenia transakcji oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za odrzucenie tego zlecenia lub wycofanie, anulowanie lub ograniczenie świadczenia jakichkolwiek usług. Niniejsze Warunki powinny być jednakże stosowane w przypadku każdego zlecenia, które potwierdzimy.

3.3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Pana/Pani za:

(a) towary lub usługi, za które dokonuje Pan/Pani zapłaty z wykorzystaniem Usługi internetowej Western Union, a w szczególności za ich dostawę;

(b) zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń telekomunikacyjnych, które są poza naszą kontrolą;

(c) utratę lub opóźnienie w przysyłaniu wiadomości na skutek korzystania z dostawcy usług dostępu do Internetu lub spowodowane przez przeglądarkę internetową lub inny program komputerowy niebędący pod naszą kontrolą;

(d) usługi świadczone na Pana/Pani rzecz przez Pana/Pani wystawcę karty;

(e) wirusy komputerowe pochodzące od osób trzecich;

(f) błędy na Stronie internetowej lub w Usłudze internetowej Western Union spowodowane przez niepełne lub nieprawidłowe informacje przekazane nam przez Pana/Panią lub osoby trzecie;

(g) nieautoryzowane wykorzystanie lub przejęcie wiadomości lub informacji zanim dotrze ona na Stronę internetową; oraz

(h) nieautoryzowane wykorzystanie lub dostęp do danych dotyczących Pana/Pani lub Pana/Pani transakcji będących w naszym posiadaniu (chyba, że takie wykorzystanie lub dostęp jest spowodowane naszym zaniedbaniem, oszustwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa dotyczących ochrony Pan/Pana danych).

3.4 Niezależnie od jakiejkolwiek zawartej wcześniej umowy dotyczącej realizacji przekazów pieniężnych nie jesteśmy zobowiązani względem Pana/Pani do przyjęcia zlecenia lub wykonania przekazu pieniężnego ani innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union, jeżeli:

(a) nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalającego dowodu potwierdzającego Pana/Pani tożsamość;

(b) mamy podstawy, aby przypuszczać, że wiadomość dotycząca transakcji jest nieprawidłowa, nieautoryzowana lub sfałszowana;

(c) przekaże nam Pan/Pani nieprawidłowe lub niekompletne informacje lub jeżeli wiadomość dotycząca Pana/Pani transakcji nie zostanie przekazana nam z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym terminowe wykonanie żądanej transakcji; lub

(d) Pana/Pani wystawca karty nie autoryzował wykorzystania przez Pana/Panią Pana/Pani karty bankowej do zapłaty za transakcję i pokrycia opłat należnych nam z tytułu transakcji

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za szkody spowodowane niedokonaniem lub opóźnieniem w dokonaniu wypłaty przekazu pieniężnego odbiorcy w odniesieniu do naszej odpowiedzialności zgodnie z punktem 8 bądź niedokonaniem transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union spowodowanym którąkolwiek z powyższych przyczyn.

3.5 Możemy odmówić świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub w części) na Pana/Pani rzecz, jeśli jej świadczenie mogłoby doprowadzić do naruszenia polityki Western Union (w tym polityki mającej na celu przeciwdziałanie oszustwom, wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu) i/lub jakichkolwiek właściwych przepisów prawa, orzeczeń sądów lub wymogów organów administracji, których jurysdykcji podlegamy lub kompetencji, których pozostajemy lub jeżeli z innych przyczyn uznamy, że działanie takie jest niezbędne w celu ochrony naszych interesów. Jednakże, jeśli odmówimy świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub w części) z powyższych przyczyn, w miarę możliwości zawiadomimy Pana/Panią o tym fakcie i, o ile nie zabraniają tego względy prawne, wyjaśnimy przyczynę naszej decyzji.

3.6. Możemy zawiesić funkcjonowanie Strony internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union w całości lub w części, jeżeli, według naszego wyłącznego uznania, uznamy, że jest to wskazane z uwagi na okoliczności będące poza naszą kontrolą („Wydarzenia poza kontrolą”). Zobowiązujemy się, że jeśli świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union zostanie przerwane (przez nas, zewnętrznego dostawcę usług lub przez inne podmioty) z dowolnej przyczyny, dołożymy racjonalnych starań w celu zminimalizowania trwania przerwy.

3.7. Zasadniczo będziemy się z Panem/Panią komunikować za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. Nie wpływa to na przysługujące Panu/Pani prawo do komunikowania się z nami z wykorzystaniem innych środków (opisanych w punkcie. 1.2), jeżeli wymagają tego okoliczności.

4. PANA/PANI ZOBOWIĄZANIA WZGLĘDEM NAS

4.1 Zobowiązuje się Pan/Pani płacić prowizje należne nam z tytułu każdego przekazu pieniężnego lub innej transakcji (patrz punkt 2.8), którą zrealizował Pan/zrealizowała Pani lub zażądał Pan/zażądała Pani w ramach Usługi internetowej Western Union

4.2. Zobowiązuje się Pan/Pani zapłacić kwotę główną każdego przekazu pieniężnego i nasze wynagrodzenie używając karty bankowej (w zakresie, w jakim WUIB dopuszcza przekazy oparte na rachunku bankowym klienta). Przy każdym skorzystaniu z Usługi internetowej Western Union zgadza się Pan/Pani na obciążenie Pana/Pani wystawcy karty kwotą główną przekazu pieniężnego i naszym wynagrodzeniem z tytułu odpowiedniej transakcji przed dokonaniem przekazu pieniężnego lub innej transakcji. Kwota, którą obciążymy Pana/Pani wystawcę karty zostanie podana Panu/Pani przed ostateczną autoryzacją transakcji.

4.3. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że:

(a) w trakcie rejestracji u nas poda Pan/Pani prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje;/p>

(b) będzie Pan/Pani podejmować działania, aby dane dotyczące transakcji (wysokość kwoty, kraj, nazwa odbiorcy lub MTCN) były ujawniane jedynie odbiorcy. ,Będzie Pan zobowiązany/Pani zobowiązana zapewnić, aby strony trzecie nie uzyskały dostępu do tych informacji. Zalecamy dokonywanie transakcji jedynie w przypadku znanych odbiorców.

(c) nie będzie Pan/Pani korzystać z Usługi internetowej Western Union w celu niezgodnym z prawem ani w związku z nim;

(d) nie będzie Pan/Pani korzystać z Usługi internetowej Western Union w żadnym zakazanym celu ani w związku z nim;

(e) nie będzie Pan/Pani zlecać przekazu pieniężnego ani innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union z naruszeniem niniejszych Warunków lub innych ograniczeń bądź wymogów używania opisanych na Stronie internetowej Western Union; oraz

(f) ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za bezpieczeństwo Pana/Pani hasła i nazwy konta poczty elektronicznej zgodnie z par. 6 poniżej.

4.4. W przypadku utraty, kradzieży, niewłaściwego użytkowania lub nieuprawnionego użytkowania danych dotyczących transakcji (patrz punkt 4.3.b), w przypadku, gdy stwierdzi Pan/Pani, iż firma dokonała transakcji, która nie została potwierdzona, lub gdy uważa pan/Pani, iż firma nie zrealizowała transakcji lub przeprowadziła transakcję w sposób nieprawidłowy należy zadzwonić pod numer ·+32-(0) 2-639 7112 lub 00800 32 11 416 ( bezpłatny w Polsce) i niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Po otrzymaniu informacji przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające.

4.5. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że możemy każdorazowo przekazywać informacje na Pana/Pani temat oraz usług, jakie świadczymy na Pana/Pani rzecz, organom lub władzom państwowym w wypadku, gdy:

(a) obligują nas do tego stosowne przepisy prawa; lub

(b) stwierdzimy, że ujawnienie tych informacji może pomóc w zwalczaniu oszustw, wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub innej działalności o charakterze przestępczym.

5. OBSŁUGA KLIENTA

Jeżeli odkryje Pan/Pani jakiekolwiek błędy lub napotka jakiekolwiek problemy w korzystaniu ze Strony internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union lub z nimi związane, zasadniczo będzie się Pan/Pani z nami komunikować i może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,telefonu (patrz punkt 1.2) lub listownie pod adresem:Western Union Poland
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 3,
Vilnius, Lithuania LT-08247.

 

. HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Przed dokonaniem pierwszego przekazu pieniężnego poda Pan/Pani hasło i aktualny adres e-mail jako nazwę użytkownika. Hasło i nazwa użytkownika nie mogą być używane przez inną osobę. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie hasła oraz nazwy użytkownika, a także za zachowanie bezpieczeństwa podczas przeprowadzania transakcji z użyciem hasła lub nazwy użytkownika. NIGDY NIE NALEŻY UJAWNIAĆ HASŁA INNYM OSOBOM ANI GO ZAPISYWAĆ! Zobowiązuje się Pan/Pani niezwłocznie zawiadomić nas telefonicznie o nieautoryzowanym użyciu hasła lub nazwy użytkownika, lub też jakimkolwiek innym złamaniu zasad bezpieczeństwa, dzwoniąc pod numer telefonu +43 800 29 6544. Po zawiadomieniu nas przez Pana/Panią o nieautoryzowanym użyciu hasła lub nazwy użytkownika niezwłocznie podejmiemy kroki mające na celu zapobieżenie dalszemu ich używaniu. Natychmiast poinformujemy Pana/Panią o podjęciu takich działań oraz powodach ich podjęcia, o ile nie zabraniają tego odpowiednie przepisy prawa. Podjęcie tych kroków nie oznacza wzięcia przez nas odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Pana/Panią zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie. Może Pan/Pani wystąpić wobec swojego wystawcy karty z roszczeniem o zwrot kwoty lub zwrotne uznanie rachunku od wystawcy karty, jeżeli dojdzie do oszustwa z użyciem Pana/Pani karty bankowej lub konta bankowego.

7. UJAWNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

7.1 Firma Western Union wykorzystuje i przetwarza dane osobowe w sposób opisany w Zasadach ochrony prywatności, na co wyraził Pan/wyraziła Pani zgodę. Aby zapoznać się z naszymi Zasadami prywatności należy kliknąć link. Przysługuje nam prawo do zmiany Zasad prywatności w dowolnym czasie.

7.2 Niniejsze zasady prywatności stanowią wyraźne oświadczenie w odniesieniu do tajemnicy bankowej zgodnie z par. 38 Austriackiej Ustawy Bankowej. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia do WUIB pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie 1.1 lub pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 1.2.

7.3 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania dostarczonych przez Pana/Panią danych. Firma Western Union określa ratingi kredytowe na podstawie procesów matematyczno-statystycznych dostarczonych przez Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wiedeń lub innych dostawców usług wskazanych przez nas w celu weryfikacji danych dostarczonych przez klienta, z wyjątkiem informacji dotyczących kredytu Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

A. Nieautoryzowane transakcje

8.1. Ponosimy odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji nieautoryzowanych przez Pana/Panią. Z zastrzeżeniem, że Pan/Pani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje, zgodnie z punktem 8.2 i 8.3, dokonamy zwrotu kwoty, która została przesłana w sposób nieautoryzowany najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu roboczym, w którym zostaliśmy powiadomieni o fakcie, iż transakcja nie jest autoryzowana lub dowiedzieliśmy się o przeprowadzeniu nieautoryzowanej transakcji w inny sposób. Nie będziemy wysuwać żadnych roszczeń z tytułu pokrycia poniesionych przez nas kosztów. W przypadku uzasadnionych wskazań co do nieuczciwych działań ze strony Pana/Pani obowiązek firmy dotyczący zwrotu kwoty zostanie zawieszony i objęty postępowaniem, a postępowanie to zostanie niezwłocznie wszczęte.

8.2 Może Pan/Pani zostać zobowiązany/zobowiązana do zapłaty rekompensaty w wysokości do 50 euro:
 a. z tytułu przeprowadzenia nieuzasadnionej transakcji przy użyciu zagubionych, skradzionych lub utraconych w jakikolwiek sposób danych do transakcji (patrz punkt 4.3 b); lub
 b. z tytułu niewłaściwego użytkowania danych do transakcji.

8.3 Nie będziemy wysuwać żadnych roszczeń pod adresem Pana/Pani, zawartych w punkcie 8.2, jeżeli wykrycie utraty, kradzieży lub niewłaściwego użytkowania danych do transakcji nie było możliwe lub zostały one spowodowane przez pracownika lub wykonawcę działającego w naszym imieniu, jeden z naszych oddziałów lub wskazanego przez nas zewnętrznego dostawcę.

8.4 Odpowiedzialność Pana/Pani za straty spowodowane przeprowadzaniem nieautoryzowanej transakcji nie jest ograniczona do rekompensaty w wysokości do 50 euro, jak podano w punkcie 8.2., jeżeli działał Pan/działała Pani w złym zamiarze lub świadomie przyczynił się/przyczyniła się do niewłaściwego użytkowania danych do transakcji lub dopuścił/dopuściła się rażącego zaniedbania. W takich przypadkach ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane przeprowadzeniem nieautoryzowanej transakcji. Rażące zaniedbanie obejmuje między innymi przypadki, w których Pan/Pani nie powiadomi uprzednio firmy Western Union o utracie danych do transakcji, lub jeżeli dane do transakcji nie będą w bezpieczny sposób przechowywane przez Pan/Panią, lub też jeśli dane zostaną ujawnione stronom trzecim.

8.5 Jeżeli Pan/Pani nie działa w złym zamiarze, nie zostanie Pan pociągnięty/ Pani pociągnięta do odpowiedzialności:
 a. za straty spowodowane nieuprawnionym wykorzystaniem danych do transakcji w punkcie 4.4.;
 b. jeżeli nie zapewnimy dostępności punktów kontaktowych w celach powiadamiania określonych w punkcie 4.4.

B. Nieprawidłowo przeprowadzone lub nieprzeprowadzone transakcje

8.6 Ponosimy odpowiedzialność za brak przeprowadzenia lub nieprawidłowo przeprowadzone transakcje, które zostały nam zlecone przez Pana/Panią, o ile nie stało się to z Pana/Pani winy. Pana/Pani wina obejmuje między innymi powody opisane w 4.3 powyżej. Oznacza to, że w przypadku nieprzeprowadzenia lub nieprawidłowego przeprowadzenia transakcji zwrócimy Panu/Pani sumę przekazu pieniężnego (w zależności od tego, w jakim zakresie transakcja nie została przeprowadzona lub została nieprawidłowo przeprowadzona). Jest Pan upoważniony/Pani upoważniona do ubiegania się o zwrot wszystkich opłat i odsetek w zakresie, w jakim zostały ona pobrane lub poniesione w związku z nieprzeprowadzoną lub nieprawidłowo przeprowadzoną transakcją.

8.7 W zakresie, w jakim opłaty zostały pobrane w związku z nieprzeprowadzoną lub nieprawidłowo przeprowadzoną przez nas lub przez podmiot pośredniczący transakcją oraz odliczone z kwoty przekazu pieniężnego odebranego przez Odbiorcę w ramach tej transakcji, natychmiast zwrócimy Odbiorcy odpowiednią kwotę pobraną z tytułu opłat.

8.8 Nasza odpowiedzialność określona w punkcie 8.6 jest wykluczona w przypadku, gdy:
 a. możemy wykazać, że kwota przekazu została otrzymana przez Odbiorcę w odpowiednim czasie za pośrednictwem dostawcy usług pieniężnych; lub
 b. dla celów określonych w punkcie 8.6. transakcja powinna zostać uznana za prawidłowo przeprowadzoną, jeżeli wykażemy, iż transakcja została przeprowadzona zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Pana/Panią. Jeżeli dane do transakcji dostarczone przez Pana/Panią okazały się niepoprawne, może Pan/Pani poprosić nas o pomoc w odzyskaniu środków pieniężnych. Nie gwarantujemy powodzenia tych działań. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w ramach pokrycia racjonalnych kosztów z tym związanych.

C. Wyłączenie odpowiedzialności

8.9 Wszelka nasza odpowiedzialność określona w punktach 8.1 lub 8.6 jest wykluczona w przypadku, gdy nie zostaniemy poinformowani o przeprowadzeniu nieautoryzowanej transakcji lub nieprawidłowym przeprowadzeniu transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty jej przeprowadzenia.

8.10 Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności określonej w punkcie 8 w przypadku, gdy transakcja nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona nieprawidłowo z powodu wystąpienia okoliczności będących poza naszą kontrolą, lub jeżeli nie pozwalają na to nasze obowiązki ustawowe.

8.11 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nieautoryzowana lub nieprawidłowo przeprowadzona transakcja zostanie wykonana przez strony trzecie lub pomiędzy stronami trzecimi, które poinstruował Pan/poinstruowała Pani zanim otrzymaliśmy środki z przekazu pieniężnego lub innej transakcji. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się ze strona trzecią i poinformować o okolicznościach wykonania nieautoryzowanej lub nieprawidłowo przeprowadzonej transakcji.

8.12 Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okoliczności, będących poza kontrolą firmy Western Union, i których konsekwencji, pomimo zachowania należytej staranności, firma Western Union nie zdołała uniknąć (spowodowanych, np. przez okoliczności będące poza naszą kontrolą, awarie linii telekomunikacyjnych, niepokoje społeczne, wojnę lub inne wydarzenia, takie jak akcje protestacyjne lub blokady , na które nie mamy wpływu). Dotyczy to w równym stopniu przypadków, w których firma Western Union jest związana prawodawstwem wspólnotowym, krajowym, sądowym lub administracyjnym, które stanowi inaczej.

8.13 Nasza odpowiedzialność nie podlega wykluczeniu ani ograniczeniu w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniami z naszej strony; oszustwa lub podanie nieprawdziwych informacji; lub naruszenie praw w przypadku, gdy ich naruszenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem w odniesieniu do Usługi Western Union.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union, treści oraz wszystkie związane z nimi i zawarte w nich prawa własności intelektualnej (w tym, między innymi, prawa autorskie, patenty, bazy danych, znaki towarowe i znaki usługowe) są własnością naszą, naszych jednostek powiązanych lub osób trzecich. Wszystkie prawa, tytuły i interesy prawne do Strony internetowej Western Union i Usługi internetowej Western Union pozostaną własnością naszą i/lub własnością takich innych osób trzecich. Strona internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union mogą być używane wyłącznie w celach dozwolonych w niniejszych Warunkach lub opisanych na Stronie internetowej. Jest Pan upoważniony/Pani upoważniona wyłącznie do przeglądania i sporządzania kopii stron Strony internetowej Western Union do użytku osobistego. Nie może Pan/Pani powielać, publikować, zmieniać, opracowywać, uczestniczyć w obrocie, umieszczać w Internecie ani w inny sposób rozpowszechniać ani eksploatować Strony internetowej Western Union, Usługi internetowej Western Union lub jakiejkolwiek ich części w celach publicznych lub komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie może Pan/Pani: (a) korzystać z żadnego robota, pająka, przechwytywacza lub innego automatycznego urządzenia w celu dostępu do Strony internetowej Western Union lub Usługi internetowa Western Union i/lub (b) nie będzie Pan/Pani usuwał ani zmieniał treści ostrzeżeń lub informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych umieszczonych na Stronie internetowej Western Union (lub wydrukowanych stronach Strony internetowej). Nazwa Western Union oraz inne nazwy i oznaczenia własności produktów i/lub usług Western Union, o których mowa na Stronie internetowej Western Union, stanowią naszą wyłączną własność lub wyłączną własność innych osób trzecich. Pozostałe produkty, usługi i nazwy spółek widniejące na Stronie internetowej mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli tych znaków.

10. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa Western Union może zawierać odsyłacze i wskaźniki do innych stron i zasobów internetowych (

„Powiązane strony internetowe”

). Odsyłacze do Powiązanych stron internetowych nie stanowią poręczenia z naszej strony ani powiązania przez nas z zasobami osób trzecich ani ich zawartością. Odsyłacze nie implikują, że jesteśmy powiązani lub stowarzyszeni ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, znakami graficznymi lub symbolami praw autorskich umieszczonych w odsyłaczach lub dostępnych za ich pośrednictwem ani uprawnieni do korzystania z nich, ani że na Powiązanych stronach internetowych mogą być zgodnie z prawem używane znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki graficzne lub symbole praw autorskich Western Union. Wszelkie wątpliwości dotyczące Powiązanych stron internetowych powinien kierować Pan/powinna kierować Pani do administratora takiej Powiązanej strony internetowej. Nie składamy żadnych zapewnień ani nie ręczymy za ich dokładność i wiarygodność oraz wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności z tytułu wszelkich porad, opinii, stwierdzeń i innych informacji zawartych na jakiejkolwiek Powiązanej stronie internetowej lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że może Pan/Pani polegać na jakiejkolwiek opinii, poradzie lub informacji zawartej na jakiejkolwiek Powiązanej stronie internetowej lub na niej udostępnionej w inny sposób wyłącznie na własne ryzyko.

 

11. PRAWO DO WSTRZYMANIA LUB ANULOWANIA PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO

11.1. Ma Pan/Pani prawo do wstrzymania przekazu pieniężnego za pośrednictwem Western Union w ciągu 14 dni. Wstrzymanie transakcji powinno zostać zadeklarowane na piśmie i przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Jednakże prawo do wstrzymania transakcji nie ma zastosowania w przypadku, gdy środki pieniężne zostały przekazane Odbiorcy przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o wstrzymaniu transakcji. W przypadku skorzystania z prawa do wstrzymania transakcji przez wypłaceniem środków pieniężnych Odbiorcy zwrócimy Panu/Pani kwotę przekazu pieniężnego bez naliczenia opłat.

11.2. Wstrzymanie transakcji można zlecić na piśmie i przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, jeżeli środki pieniężne nie zostały przekazane Odbiorcy przed otrzymaniem przez nas zawiadomienia o wstrzymaniu transakcji. W tym wypadku zwrócimy kwotę przekazu pieniężnego według kursu walut Western Union obowiązującego w momencie zwrotu kwoty, co najmniej o nominalnej wartości transakcji, jeżeli kwota nie została przekazana Odbiorcy w ciągu 45 dni. W takim wypadku opłaty za przekaz nie zostaną zwrócone. W przypadku dostarczenia zawiadomienia, jeżeli kwota przekazu nie zostanie wypłacona Odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych, zwrócimy kwotę przekazu pieniężnego wraz z wniesionymi opłatami za przekaz (w oparciu o przepisy ustawowe i regulaminowe).

12. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki, razem z innymi kwestiami włączonymi do niniejszych Warunków przez odniesienie, stanowią całość umowy i porozumienia między Panem/Panią i nami oraz zastępują i skutkują rozwiązaniem wszelkich wcześniejszych umów lub porozumień między Panem/Panią i nami.

13. PODZIELNOŚĆ

W wypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków okaże się być z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne.

14. SKARGI, PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

14.1 W przypadku, gdy nie jest Pan zadowolony/Pani zadowolona z naszych usług opisanych w niniejszych Warunkach, może Pan/Pani złożyć skargę w formie pisemnej za pośrednictwem danych kontaktowych opublikowanych na stronie: https://www.westernunion.com/pl/. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć nadesłaną skargę przy najbliższej sposobności oraz prześlemy odpowiedź w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. W wyjątkowych przypadkach prześlemy wstępną odpowiedź w ciągu 15 dni roboczych, w której określimy termin przesłania ostatecznej odpowiedzi, nie późniejszy niż 35 dni roboczych od daty przesłania skargi. W przypadku, gdy nie otrzyma Pan/Pani naszej ostatecznej odpowiedzi lub będzie Pan niezadowolony/Pani niezadowolona z jej treści, istnieje możliwość zwrócenia się do Wspólnego organu ds. mediacji austriackiego sektora bankowego [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wiedeń. Może Pan/Pani również skorzystać ze swoich praw do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Można również skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów („ODR”). ODR oferuje pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących transakcji: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2 Niniejsze Warunki podlegają prawodawstwu austriackiemu, z wyjątkiem norm kolizyjnych. Miejscem wykonania jest Wiedeń. Jeżeli jest Pan/Pani polskim rezydentem, może Pan/Pani również korzystać z każdego z obowiązujących przepisów polskiego prawa dotyczącego ochrony konsumentów.

14.3 Umowy niezawarte z konsumentami, w rozumieniu punktu 1 austriackiej Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów [KSchG], podlegają jurysdykcji sądów w Wiedniu, Centrum. Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem, może Pan/Pani podjąć kroki prawne w odniesieniu do roszczeń i sporów (włączając roszczenia i spory niewynikające z umowy) wynikłych z lub odnoszących się do niniejszych Warunków zarówno w sądzie w kraju zamieszkania lub w sądzie na terenie Austrii. Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem, możemy podjąć kroki prawne przeciwko Panu/Pani w sądzie w kraju Pana/Pani zamieszkania, miejsca stałego pobytu lub miejsca zatrudnienia.