Warunki korzystania z usług internetowych Western Union Polska

USŁUGI INTERNETOWE WESTERN UNION SĄ OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH („WUIB”) WRAZ Z FIRMĄ WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB JEST AGENTEM W RAMACH SIECI AGENTÓW WESTERN UNION I MA SIEDZIBĘ POD ADRESEM: A-1010 VIENNA, SCHUBERTRING 11: NUMER REJESTRU HANDLOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD GOSPODARCZY W WIEDNIU: FN 256184T; NUMER REJESTRU OCHRONY DANYCH (DVR): 2111221. WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED TO SPÓŁKA ZAREJESTROWANA NA MOCY PRAWA IRLANDII, Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IRLANDIA.

NINIEJSZYM WARUNKOM PODLEGAJĄ UMOWY ZAWIERANE Z OSOBAMI, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT I MIESZKAJĄ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

UZYSKIWANIE DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ WESTERN UNION I USŁUG W NIEJ DOSTĘPNYCH ORAZ KORZYSTANIE Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODLEGA NINIEJSZYM WARUNKOM.

PRZED ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH TREŚCIĄ. ZAWIERAJĄ ONE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRAT W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG. ZAZNACZYLIŚMY POSTANOWIENIA O TYM CHARAKTERZE POGRUBIONĄ CZCIONKĄ.

Stosowane w naszych Warunkach terminy mają następujące znaczenie:

(a) karta bankowa” dotyczy karty debetowej lub karty kredytowej Visa lub MasterCard wydanej przez bank lub za pośrednictwem banku w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym oferowana jest Usługa;
(b) wydawca karty” oznacza wydawcę oraz właściciela karty bankowej;
(c) Cel zabroniony” oznacza każdy niezgodny z prawem cel; realizowanie lub odbieranie płatności na poczet usług hazardowych, żetonów do gier hazardowych lub punktów uprawniających do udziału w grach hazardowych; lub wysyłanie płatności ze wskazaniem samego siebie jako odbiorcy w celu wykazania stabilnej kondycji finansowej (RYZYKO OSZUSTWA); lub wysyłanie bądź odbieranie pieniędzy w imieniu innej osoby.
(d) odbiorca” oznacza osobę wskazaną jako beneficjent przekazu pieniężnego (niezależnie od tego, czy przekaz pieniężny jest wysyłany przez nadawcę za pomocą Usługi internetowej Western Union czy też przez osobę korzystającą z innej usługi przekazu pieniężnego Western Union);
(e) nadawca” oznacza osobę, która inicjuje realizację przekazu pieniężnego za pomocą Usługi internetowej Western Union;
(f) transakcja” oznacza każdy przekaz pieniężny uruchamiany w ramach Usługi internetowej Western Union oraz wszelkie inne formy używania tej usługi;
(g) Western Union Internationalmynasze lub nas/nam” to terminy odnoszące się do spółek Western Union International Bank GmbH oraz Western Union International Limited; i, w postanowieniach wskazanych w ustępie 15 (w odróżnieniu od ustępu 9.7) oraz odwołaniach do „oszustwa lub zaniechania z naszej strony”, obejmują każdy podmiot stowarzyszony lub agenta spółek Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited podczas wykonywania zadania, które w przeciwnym wypadku musiałoby zostać wykonane przez spółki Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited w związku ze świadczeniem przez nie Usługi internetowej Western Union;
(h) Usługa internetowa Western Union” oznacza każdą usługę udostępnianą przez nas za pośrednictwem Witryny internetowej Western Union, której główne cechy są wskazane w tej witrynie;
(i) Witryna internetowa Western Union” lub „Witryna” oznacza witrynę internetową obsługiwaną przez nas w celu świadczenia usług przekazów pieniężnych przez Internet oraz udostępniania powiązanych z nimi materiałów informacyjnych; oraz
(j) Użytkownik” lub bezpośrednie zwroty „Ty/Ciebie/Twoje/Tobie” odnoszą się do każdej osoby, która korzysta z Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union w charakterze nadawcy.

Możemy od czasu do czasu zmieniać nasze Warunki. Zawiadomimy Pana/Panią o zmianie naszych Warunków, umieszczając wyraźne i łatwo dostępne zawiadomienie o zmianie na Stronie internetowej Western Union. Po raz ostatni nasze Warunki zostały zmienione w listopad 2016 roku. Do czasu umieszczenia zawiadomienia o zmianie na Stronie internetowej żadne wprowadzane przez nas zmiany nie wywrą wpływu na warunki, na których wcześniej korzystał Pani/Pani ze Strony internetowej Western Union lub na których wcześniej świadczyliśmy na Pana/Pani rzecz Usługę internetową Western Union. Żadna wprowadzona przez nas zmiana nie wpłynie na możliwość rozwiązania przez Pana/Panią zawartej umowy zgodnie z par. 16.1 poniżej.

 

1. NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

1.1 Zgodnie z naszą Umową z Użytkownikiem zobowiązujemy się dołożyć zasadnych starań w celu świadczenia Usługi internetowej Western Union. W związku z tym zobowiązujemy się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi przekazów pieniężnych (w tym Usługi dodatkowe, takie jak powiadomienia telefoniczne, dostawa do domu i wiadomości uzupełniające (odpowiednio do dostępności)) oraz dostarczać powiązane z nimi materiały informacyjne okresowo opisywane w Witrynie internetowej Western Union.
1.2 Z zasady będziemy bazować bez dalszego sprawdzania na faktycznie otrzymywanych przez nas komunikatach przekazywanych za pośrednictwem Witryny internetowej Western Union, chyba że uzyskamy autentyczne powiadomienie o tym, że dowolny tego typu komunikat jest nieprawidłowy, nieuprawniony lub sfałszowany.
1.3 Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za:
  (a) towary lub usługi opłacone przez Użytkownika za pomocą Usługi internetowej Western Union;
  (b) usterki w środkach komunikacji, których nie można racjonalnie uznać za zdarzenia, które zależą od nas lub nad którymi mamy kontrolę, a które mogą wpływać na dokładność lub terminowość komunikatów wysyłanych do nas przez Użytkownika;
  (c) wszelkie straty lub opóźnienia w przesyłaniu komunikatów wynikające z korzystania z usług dowolnego dostawcy usług dostępu do Internetu lub spowodowane przez dowolną przeglądarkę lub inne oprogramowanie, na które nie mamy wpływu i które nie znajdują się pod naszą kontrolą;
  (d) usługi dostarczane do Użytkownika przez wydawcę jego karty;
  (e) wirusy powodowane przez strony trzecie;
  (f) błędy w Witrynie lub związane z Usługą internetową Western Union spowodowane niepełnymi lub nieprawidłowymi informacjami przekazanymi nam przez stronę trzecią;
  (g) wszelkiego rodzaju nieuprawnione wykorzystywanie lub przechwytywanie jakichkolwiek komunikatów lub danych przed ich dotarciem do Witryny; lub
  (h) wszelkiego rodzaju nieuprawnione wykorzystywanie lub uzyskiwanie dostępu do danych dotyczących Użytkownika lub jego transakcji, które są przez nas przechowywane (chyba że takie wykorzystywanie lub dostęp wynikają z naszego zaniedbania, oszustwa lub nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych Użytkownika).
1.4 Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani wobec Użytkownika do zainicjowania lub wykonania przekazu pieniężnego lub innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union, jeśli:
  (a) nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalającego dowodu potwierdzającego tożsamość Użytkownika;
  (b) mamy powód, by uznać komunikat dotyczący transakcji za nieprawidłowy, nieuprawniony lub sfałszowany;
  (c) Użytkownik przekazał nam nieprawidłowe lub niepełne informacje lub jeśli komunikat dotyczący transakcji nie został przekazany nam z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym terminową realizację żądanej transakcji; lub
  (d) wydawca karty Użytkownika nie autoryzował wykorzystywania przez Użytkownika karty bankowej w celu opłacenia transakcji i naszych opłat powiązanych;
  oraz nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z braku płatności lub opóźnienia w płatności za przekaz pieniężny do odbiorcy lub brak realizacji transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union z dowolnej z tych przyczyn.
1.5 Możemy odmówić świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub części) na rzecz Użytkownika, jeśli może to spowodować naruszenie dowolnych zasad Western Union (w tym zasad opracowanych w celu przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu) i/lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądu lub wymogów dowolnego organu regulacyjnego lub administracji publicznej, organu lub agencji, których jurysdykcji podlegamy lub jeśli na podstawie innych przesłanek uznamy taką decyzję za konieczną w celu ochrony naszych interesów. Jednakże jeśli odmówimy świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub części) z dowolnej z tych przyczyn, powiadomimy Użytkownika o takiej decyzji, o ile tylko będzie to wykonalne, oraz wyjaśnimy jej powody, chyba że będzie to zabronione z określonych względów prawnych.
1.6 Możemy wstrzymać działanie Witryny internetowej Western Union lub świadczenie Usługi internetowej Western Union w całości lub częściowo, jeśli wedle naszego wyłącznego uznania uznamy to za stosowane ze względu na dowolne niezależne od nas okoliczności. Zobowiązujemy się, że w przypadku przerwania lub zakłócenia funkcjonowania Witryny internetowej Western Union lub świadczenia Usługi internetowej Western Union (czy to przez nas czy też przez dowolnego zewnętrznego dostawcę usług lub z innych przyczyn), niezależnie od powodu, dołożymy zasadnych starań w celu skrócenia czasu trwania dowolnej przerwy czy zakłócenia. Pod warunkiem spełnienia tego zobowiązania oraz w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika, które zapewniają większą ochronę konsumenta, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za żadne straty, które poniesie, ani za żadne zobowiązania, które zaciągnie na skutej takiej przerwy, chyba że taka przerwa jest spowodowana naszym poważnym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.
1.7 Zasadniczo będziemy komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem innych środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej. Prośba wysłana do nas pocztą elektroniczną jest wystarczającą podstawą, by uzyskać od nas papierową lub zapisaną na dowolnym innym trwałym nośniku kopię wszystkich szczególnych i ogólnych warunków umownych dotyczących transakcji, jaką Użytkownik z nami zawarł. Wszelka korespondencja pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie prowadzona w języku wybranym przez Użytkownika w chwili zawarcia z nami Umowy.

 

2. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA WOBEC NAS.

2.1 Użytkownik zobowiązuje się uiszczać nam opłaty za poszczególne przekazy pieniężne i inne transakcje, które Użytkownik realizuje lub których zażąda w ramach Usługi internetowej Western Union. Informacje dotyczące wszelkich opłat można uzyskać za pomocą funkcji wyceny („Oblicz koszty”), która pozwala oszacować koszt nadania przekazu pieniężnego przez Internet (z uwzględnieniem podatku).
2.2 Użytkownik musi opłacić kwotę główną przekazu pieniężnego oraz naliczone opłaty za pomocą karty bankowej. Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Usługi internetowej Western Union, zgadza się on na obciążenie wydawcy karty kwotą główną każdego przekazu pieniężnego wraz z naliczonymi opłatami z tytułu określonej transakcji, zanim zrealizujemy przekaz pieniężny lub inną transakcję. Przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji Użytkownik zostanie powiadomiony o kwocie, jaką obciążymy wydawcę karty Użytkownika.
2.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, co następuje:
  (a) podczas rejestracji w naszym systemie Użytkownik przekaże nam prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje;
  (b) Użytkownik będzie bezzwłocznie aktualizował takie informacje, by zagwarantować ich zgodność ze stanem faktycznym, aktualność i kompletność;
  (c) Użytkownik nie będzie używać Usługi internetowej Western Union w żadnym zakazanym celu;
  (d) Użytkownik nie będzie zlecać przekazu pieniężnego ani innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union z naruszeniem niniejszych Warunków lub dowolnych innych ograniczeń lub wymogów dotyczących korzystania z usług, które zostały opisane w Witrynie internetowej Western Union; oraz
  (e) Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła i nazwy konta poczty elektronicznej (loginu) zgodnie z postanowieniami ustępu 7 poniżej. Użytkownik powiadomi nas, bez zbędnej zwłoki (przez telefon lub pocztą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustępu 5 poniżej) w chwili uzyskania wiedzy na temat utraty, kradzieży, przywłaszczenia bądź nieuprawnionego użycia, jak również z chwilą uzyskania wiedzy na temat każdej nieuprawnionej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji, jaka może dać podstawy do roszczeń. Każde tego typu powiadomienie należy przekazać nie później niż w ciągu 13 miesięcy od zakończenia nieuprawnionej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji.
2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane dotyczące jego osoby oraz usług świadczonych na jego rzecz mogą być okresowo przekazywane przez nas do agencji, organów i urzędów regulacyjnych lub administracji państwowej w następujących przypadkach:
  (a) gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa; lub
  (b) jeśli uznamy, że takie ujawnienie danych może pomóc w zwalczaniu oszustw, prania brudnych pieniędzy lub innej działalności o charakterze przestępczym.
2.5 Użytkownik zazwyczaj będzie kontaktować się z nami przez Internet, przesyłając wiadomości na następujący adres e-mail: poland.customer@westernunion.pl. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem innych środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej w sytuacjach opisanych w niniejszym dokumencie.

 

3. WALUTY OBCE.

3.1 Wszelkie waluty przeliczane w ramach Usługi internetowej Western Union są przeliczane na podstawie naszego kursu wymiany. Waluta jest przeliczana w chwili zlecenia transakcji przez Użytkownika. Odbiorca otrzyma kwotę w walucie obcej przekazaną do wiadomości Użytkownika w chwili zlecenia przekazu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustępie 3.3 poniżej.
3.2 Stosujemy kurs wymiany porównywalny z kursami używanymi przez kantory wymiany walut i inne detaliczne punkty wymiany walut powszechnie oferujące wymianę porównywalnych kwot w walucie obcej. Nasz kurs wymiany może być mniej korzystny niż niektóre publicznie ogłaszane handlowe kursy wymiany stosowane w transakcjach pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi. Wszelkie różnice pomiędzy kursem wymiany oferowanym Użytkownikowi a kursem wymiany otrzymanym przez nas należą do nas, jako uzupełnienie opłat za przekaz. Dodatkowe informacje na temat kursów wymiany dla określonych krajów odbiorcy można uzyskać za pomocą funkcji wyceny („Oblicz koszty”) lub dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu wskazany w ustępie 5 poniżej.
3.3 Przekazy pieniężne są zwykle wypłacane w walucie kraju odbiorcy. W niektórych krajach wypłaty są dostępne w dolarach amerykańskich lub innej alternatywnej walucie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przy zlecaniu przekazu pieniężnego za pośrednictwem Usługi internetowej Western Union będzie zobowiązany do wybrania waluty, w jakiej kwota przekazu ma zostać wypłacona odbiorcy. Niektóre placówki Western Union oferują odbiorcy możliwość wyboru otrzymania środków w walucie, która jest inna od tej wybranej przez Użytkownika. W takich przypadkach możemy dodatkowo zarobić w sytuacji, gdy kwota Użytkownika zostanie przeliczona na walutę wybraną przez odbiorcę.

4. ANULOWANIE I ZWROTY.

4.1 Na mocy przepisów dotyczących umów zawieranych przez Internet Użytkownik ma prawo anulować zamówioną Usługę internetową Western Union w dowolnej chwili w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia poprzez wysłanie nam powiadomienia za pomocą środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej. Zaakceptujemy każde powiadomienie, o dowolnie sformułowanej treści, wskazujące, że Użytkownik chce anulować zamówioną Usługę internetową Western Union. Jeśli na prośbę Użytkownika Usługa internetowa Western Union zostanie należycie zrealizowana przed upływem czternastodniowego okresu, to prawo do anulowania wygasa.
4.2 Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do anulowania na mocy ustępu 4.1 przed wysłaniem do nas przekazu pieniężnego, jego umowa z nami zostanie rozwiązana i nie będzie mógł korzystać z Usługi internetowej Western Union w celu wysyłania przekazów pieniężnych. Z tytułu anulowania nie zostanie naliczona żadna opłata.
4.3 Jeśli Użytkownik skorzysta ze swojego prawa do anulowania wynikającego z ustępu 4.1 po wysłaniu nam zlecenia przekazu pieniężnego, zwrócimy mu wszelkie kwoty, jakie nam wpłacił przed anulowaniem, natomiast zwrotowi nie podlegają kwoty przekazu pieniężnego wypłacone już przez nas odbiorcy przed otrzymaniem powiadomienia Użytkownika o woli anulowania usługi.
4.4 Prawo Użytkownika do anulowania wynikające z przepisów prawa dotyczących umów zawieranych przez Internet uzupełnia prawo do anulowania, jakie przysługuje mu w charakterze Nadawcy. Nadawcy przekazu pieniężnego przysługują następujące prawa:
  (a) Western Union zwróci kwotę główną przekazu pieniężnego oraz opłatę za przekaz na pisemną prośbę Nadawcy wysłaną na adres wskazany powyżej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w przypadku, gdy:
    (i) Nadawca anuluje usługę, nie zostanie wykryte żadne oszustwo, pieniądze nie zostały jeszcze dostarczone i karta kredytowa Nadawcy nie została obciążona; lub
    (ii) Nadawca anuluje usługę, zostanie wykryte oszustwo, pieniądze nie zostały jeszcze dostarczone i karta kredytowa Nadawcy nie została obciążona; lub
    (iii) transakcja zostanie odrzucona przez Western Union; lub
    (iv) Nadawca chce dokonać zmiany, ale Western Union wymaga, by usługa została anulowana przed wprowadzeniem zmiany; lub
    (v) przekaz pieniężny nie jest dostępny dla Odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych, z zastrzeżeniem warunków niezależnych od firmy Western Union (lub jej Agentów), takich jak wymogi regulacyjne, niesprzyjająca pogoda lub awaria usług telekomunikacyjnych.

Wypłata niektórych przekazów pieniężnych może zostać opóźniona w wyniku przestrzegania przepisów Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów prawa.
  (b) Western Union zwróci wyłącznie kwotę główną przekazu pieniężnego na pisemną prośbę Nadawcy wysłaną na adres wskazany powyżej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w przypadku, gdy:
    (i) Odbiorca odmówi przyjęcia przekazu; lub
    (ii) Nadawca anuluje przekaz, nie zostanie wykryte żadne oszustwo, a karta kredytowa Nadawcy zostanie obciążona; lub
    (iii) Nadawca anuluje przekaz, zostanie wykryte oszustwo, pieniądze nie zostały jeszcze dostarczone, a karta kredytowa Nadawcy została obciążona; lub
    (iv) płatność nie zostanie przekazana Odbiorcy w ciągu 45 dni.
  W zakresie dozwolonym przez prawo Western Union może potrącić opłatę administracyjną od przekazów pieniężnych, które nie zostały odebrane w ciągu 1 roku od daty nadania.

 

5. OBSŁUGA KLIENTA, ZAŻALENIA

Jeśli Użytkownik odkryje jakiekolwiek błędy lub problemy dotyczące Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union, może złożyć skargę przez Internet w wiadomości przesłanej na następujący adres e-mail: poland.customer@westernunion.pl. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem następujących środków komunikacji:

 • telefonicznie pod numerem 00800 32 11 416; (dostępny od poniedzialku do piatku w godzinach-208:00 - 20:00) lub spoza Polski pod numerem +32 (0) 2-639 7112; lub
 • poczty tradycyjnej, wysyłając pismo na adres
  Western Union Poland
  Litwa UAB
  J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Litwa LT-08247

Skarga Użytkownika zostanie rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Użytkownik może też skorzystać z platformy umożliwiającej rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną (Online Dispute Resolution, „ODR”). Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów związanych z transakcjami internetowymi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. REJESTRACJA.

Aby Użytkownik mógł korzystać z Usługi internetowej Western Union, będzie musiał zarejestrować się w naszym systemie. Rejestracja podlega niniejszym Warunkom.

7. HASŁO I ZABEZPIECZENIA.

W chwili rejestracji Użytkownik wybiera hasło oraz login do konta w formie adresu e-mail. Użytkownik odpowiada za zachowanie swojego hasła i loginu do konta w formie adresu e-mail w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec nas za wszelkie aktywności, które będą występować z wykorzystaniem jego hasła i loginu do konta w formie adresu e-mail. Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić nas (telefonicznie lub pocztą elektroniczną zgodnie z treścią ustępu 5 powyżej), gdy dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swojego hasła lub loginu do konta w formie adresu e-mail lub dowolnym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Gdy Użytkownik powiadomi nas o tym, że doszło do nieuprawnionego użycia jego hasła lub loginu do konta w formie adresu e-mail, podejmiemy natychmiastowe działania, aby spróbować zapobiec wykorzystywaniu tych danych. Z zastrzeżeniem podjęcia przez nas takich działań, nie będziemy odpowiadać za żadne straty ani szkody wynikające z niespełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z postanowień ustępu 5 lub niniejszego ustępu 7. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zwrotu lub uzupełnienia kwot pieniężnych przez wydawcę jego karty w przypadku bezprawnego wykorzystania jego karty bankowej.

8. OCHRONA DANYCH.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i zarządzane przez Western Union International Bank GmbH. Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, jak również informacje pozyskane w trakcie naszych kontaktów z Panem/Panią do stosowania naszych produktów i usług. Informacje te obejmują dane pozyskane podczas świadczenia innych usług, takich jak przekazy pieniężne, opłaty rachunków, dane z programów członkowskich i lojalnościowych, wcześniejsza historia korzystania z naszych usług, a także wybory produktów marketingowych. Informacje te będą wykorzystywane przez nas do świadczenia zamówionych przez Pana/Panią usług oraz wykonywania czynności związanych z administracją, obsługą klienta, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, wypełniania zobowiązań prawnych i dotyczących zgodności, aktualizowania Pana/Pani danych osobowych w celu ułatwienia nam poznania naszych klientów poprzez odpowiednie analizy i badanie przechowywanych przez nas informacji, wykrywania i zapobiegania przypadkom oszustwa, zadłużenia i kradzieży, udoskonalania naszych produktów, usług i działań. Podając numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny, pocztowy, mailowy lub poprzez SMS/MMS oraz na targetowane wiadomości (poprzez media społecznościowe i inne kanały cyfrowe) z aktualnościami, ofertami, usługami i promocjami dotyczącymi usług Western Union. Użytkownik rozumie i zgadza się na wszelkie opłaty nałożone przez dostawce takich usług. Swoją zgodę użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

Western Union może również wykorzystywać, pozyskiwać od innych współpracujących z nami firm oraz udostępniać im dane z innych produktów i usług oraz programów korzyści i/lub nagród, do których Użytkownik przystąpił. Dane te mogą być wykorzystywane w dowolnych celach wskazanych w niniejszym ustępie. Będziemy przechowywać przekazywane przez Użytkownika dane na temat innej osoby, w tym szczegółowe informacje na temat odbiorcy naszej usługi, na potrzeby realizacji transakcji. Przed przekazaniem tych danych Użytkownik ma obowiązek powiadomić drugą osobę o używaniu przez nas tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz uzyskać jej zgodę na takie działania. Przekazanie tej informacji jest opcjonalne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia transakcji i świadczenia tych usług na rzecz Użytkownika. Bez zgody Western Union nie jest w stanie zrealizować przekazu pieniężnego, zapewniać możliwości wyboru dogodnych rozwiązań lub innych żądanych usług.

Możemy przekazywać dane znajdujące się w naszym posiadaniu do podmiotów znajdujących się poza EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych, w celach określonych w niniejszym oświadczeniu. Kategorie przekazywanych danych to dane osobowe, dane kontaktowe lub informacje dotyczące przekazu pieniężnego, historia transakcji oraz wszelkie inne dane dostarczane przez Użytkownika. Możemy również przekazywać dane innym organizacjom, na przykład tym, które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, jeśli będzie to uzasadnione w celu realizacji przekazu pieniężnego, przyszłych usług lub z jakichkolwiek przyczyn lub w jakichkolwiek celach wskazanych w niniejszym ustępie. Możemy uzupełniać dane przekazywane przez Użytkownika danymi od innych firm lub osób fizycznych, w tym informacjami wykorzystywanymi w celu potwierdzenia prawdziwości danych przekazanych przez Użytkownika. Firma Western Union i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie mogą ujawnić dane osobowe użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny klienta, adres, wzorce transakcji oraz informacje o koncie bankowym, (i) w przypadku, gdy firma Western Union jest do tego zobowiązana przepisami prawa krajowego bądź zagranicznego bądź procedurami prawnymi lub (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom administracji państwowej (w tym organom ścigania lub urzędnikom danego kraju, Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju) w celach związanych z wykrywaniem przestępstw, prowadzeniem dochodzeń, wnoszeniem oskarżeń i zapobieganiem przestępstwom, w tym praniu brudnych pieniędzy i powiązanej działalności przestępczej, natomiast odbiorcy tych informacji mogą dalej ujawniać te dane w tych i podobnych celach.

Firma Western Union i nasze podmioty stowarzyszone, w tym w szczególności Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited i Western Union Financial Services, Inc. mogą uzyskiwać dostęp do przechowywanych przez nas danych z dowolnych przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie lub w dowolnych celach, na jakie Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik ma prawo zażądania od nas uzyskania wglądu w swoje dane lub kopii swoich danych, co może zostać obciążone przez nas niewielką opłatą. Użytkownik może również korygować i usuwać dane, które są niepełne, niedokładne lub nieaktualne lub też ograniczać wykorzystywanie przez nas takich danych. Ponadto Użytkownik może w dowolnej chwili z uzasadnionych przyczyn wycofać zgodę na wykorzystanie jego danych w sytuacji, jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane do zrealizowania usługi lub nie jest wymagane na mocy prawa lub innych regulacji. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw i nie chce już otrzymywać wiadomości handlowych od Western Union, należy skontaktować się z Western Union, dzwoniąc pod numer telefonu 00800 32 11 416 (dostępny 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00) lub ewentualnie skontaktować się z nami za pośrednictwem witryny www.westernunion.pl

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

9.1 Western Union zwróci kwotę główną przekazu pieniężnego na pisemną prośbę nadawcy wysłaną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w ustępie 5 powyżej, jeśli przekaz nie zostanie wypłacony odbiorcy w ciągu 45 dni. Western Union zwróci opłatę za przekaz na pisemną prośbę nadawcy wysłaną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w ustępie 5 powyżej, jeśli przekaz pieniężny nie zostanie udostępniony odbiorcy w ciągu 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem warunków niezależnych od firmy Western Union (lub jej Agentów) takich, jak wymogi regulacyjne, złe warunki atmosferyczne lub awaria usług telekomunikacyjnych. Wypłata niektórych przekazów pieniężnych może zostać opóźniona w wyniku przestrzegania przepisów Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów prawa. W zakresie dozwolonym przez prawo Western Union może potrącić opłatę administracyjną od przekazów pieniężnych, które nie zostały odebrane w ciągu 1 roku od daty nadania.
9.2 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika, które zapewniają większą ochronę konsumentów, w przypadku gdy jakakolwiek strata poniesiona przez Użytkownika lub odbiorcę (który nie jest zarejestrowany w naszym systemie) nie jest objęta prawem do wypłaty na mocy przepisów prawa, o których mowa w ustępie 9.1, przyjmujemy odpowiedzialność za tę stratę wyłącznie do limitu, który będzie wyższą z następujących kwot: (a) kwota opłaty za usługę; i (b) 500 EUR, chyba że uzgodnimy inaczej na piśmie. Górna granica naszej odpowiedzialności dotyczy wyłącznie roszczenia z tytułu straty powstałej na skutek zawarcia jednej transakcji lub powiązanych transakcji lub (jeśli strata nie wynika z transakcji) dowolnego pojedynczego działania, zaniechania, zdarzenia lub powiązanych działań, zaniechań lub zdarzeń. Oznacza to, że jeśli na przykład Użytkownik poniesie stratę w wyniku niewykonania przez nas umowy z Użytkownikiem w ramach dwóch niepowiązanych ze sobą transakcji, może wnieść roszczenie o zapłatę 1000 EUR. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie poleceń Użytkownika w wyniku okoliczności, które można na podstawie uzasadnionych przesłanek uznać za niezależne od nas.
9.3 Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wnoszone przez Użytkownika i/lub odbiorcę (który nie jest zarejestrowany w naszym systemie) muszą być poparte wszelką dostępną dokumentacją dotyczącą roszczenia.
9.4 Żadne z postanowień niniejszego ustępu 9 (a) nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania; ani (b) nie wyklucza odpowiedzialności z tytułu oszustwa, rażącego zaniedbania czy umyślnego działania z naszej strony.
9.5 Użytkownik nawiązuje relację wyłącznie ze spółkami Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited. Użytkownik akceptuje, że żaden podmiot stowarzyszony lub agent Western Union International Bank GmbH lub Western Union International Limited nie ma wobec Użytkownika obowiązku dochowania należytej staranności przy wykonywaniu zadań, które w przeciwnym wypadku musiałyby zostać wykonane przez spółki Western Union International Bank GmbH lub Western Union International Limited na mocy ich umowy z Użytkownikiem.

 

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Witryna internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union, powiązane z nimi i zawarte w nich treści oraz wszelka własności intelektualna (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych, znaki towarowe i znaki usługowe) stanowią własność naszej spółki, naszych podmiotów stowarzyszonych lub osób trzecich. Wszelkie prawa, tytuły lub interesy prawne do Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union pozostają naszą własnością i/lub własnością takich osób trzecich. Witryna internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dozwolonych na mocy niniejszych Warunków lub opisanych w Witrynie. Użytkownik jest upoważnionych wyłącznie do wyświetlania i zachowania kopii stron Witryny internetowej Western Union na własny osobisty użytek. Użytkownik nie może powielać, publikować, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych na podstawie, uczestniczyć w przeniesieniu lub sprzedaży, publikować w Internecie ani w żaden inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać Witryny internetowej Western Union, Usługi internetowej Western Union lub dowolnych ich części w celu jakiegokolwiek użytku publicznego lub komercyjnego bez naszego wyraźnego zezwolenia na piśmie. Użytkownik nie może: (a) używać żadnych narzędzi typu robot, spider, scraper ani innych zautomatyzowanych urządzeń do uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union; i/lub (b) usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacji dotyczących własności lub praw majątkowych wyświetlanych w Witrynie internetowej Western Union (widniejących na wydrukowanych stronach Witryny). Nazwa Western Union oraz inne nazwy i oznaczenia własności produktów i/lub usług Western Union przedstawiane w Witrynie internetowej Western Union są naszą wyłączną własnością lub wyłączną własnością osób trzecich. Nazwy innych produktów, usług i firm widniejące w Witrynie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

11. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH.

Witryna internetowa Western Union może zawierać łącza i odnośniki do innych zasobów i stron internetowych („Witryny powiązane”). Łącza do każdej Witryny powiązanej nie są formą poparcia przez naszą firmę zasobów lub treści osób trzecich ani nie świadczą o naszym powiązaniu z nimi. Łącza nie sugerują, że jesteśmy powiązani lub stowarzyszeni ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, logo lub symbolami praw autorskich wyświetlanymi lub udostępnianymi za pośrednictwem tych łączy ani że jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania tych elementów, ani że Witryny powiązane są uprawnione do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli praw autorskich Western Union. Użytkownik powinien kierować wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące dowolnej Witryny powiązanej do jej administratora lub webmastera. Nie gwarantujemy dokładności lub rzetelności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń czy innych informacji zawartych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryn powiązanych oraz wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik uznaje, że polega na jakichkolwiek opiniach, poradach czy informacjach zawartych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Witryn powiązanych wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne potencjalne problemy dotyczące bezpieczeństwa, wirusów lub niepożądanych wiadomości e-mail, na jakie Użytkownik może zostać narażony w witrynach, które nie podlegają bezpośredniej kontroli Witryny internetowej Western Union.

12. CAŁOŚĆ UMOWY.

Niniejsze Warunki wraz ze wszelkimi kwestiami włączonymi do nich poprzez odwołanie stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i nami oraz zastępują wszelkie poprzednie umowy i porozumienia, jakie Użytkownik mógł z nami zawrzeć.

13. PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ.

Mamy prawo do przeniesienia, scedowania lub przekazania całości lub części naszych praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z Użytkownikiem na spółkę stowarzyszoną lub dowolną osobę trzecią w dowolnej chwili i bez zgody Użytkownika, chyba że takie przeniesienie spowodowałoby ograniczenie praw i/lub środków prawnych przysługujących Użytkownikowi lub zwiększyło zakres jego obowiązków i/lub odpowiedzialności wynikających z jego umowy z nami. Użytkownik nie może przenosić swoich praw i/lub obowiązków wynikających z jego umowy z nami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

14. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ.

W przypadku gdy jedno lub kilka z postanowień niniejszych Warunków z jakiejkolwiek przyczyny okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne.

15. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY.

Nasza umowa z Użytkownikiem (jak również stosunek prawny łączący Użytkownika i nas przed zawarciem umowy) podlega prawu austriackiemu, bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, które zapewniają większą ochronę konsumentów. Użytkownik i Western Union uzgadniają, że sąd właściwy dla miejsca zamieszkania, zwyczajowego miejsca zamieszkania lub pracy Użytkownika będzie sądem uprawnionym do rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie dowolnego sporu pomiędzy Western Union i Użytkownikiem jako konsumentem w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów lub w rozumieniu przepisów prawa o ochronie konsumentów obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, jeśli są ona dla niego korzystniejsze. WUIB podlega nadzorowi austriackiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym („Finanzmarktaufsicht”, zwanego w dalszej części „Finansowym organem regulacyjnym”). Z Finansowym organem regulacyjnym można się kontaktować pocztą, pisząc na adres: Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wien, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (+43-1) 249 59-0, a także przez Internet za pośrednictwem strony www.fma.gv.at

16. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY.

16.1 Umowa pomiędzy nami może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub nas za co najmniej jednodniowym wypowiedzeniem. Użytkownik może wysłać nam wypowiedzenie za pośrednictwem środków opisanych w ustępie 4.1 powyżej.
16.2 Użytkownik powiadomi nas bezzwłocznie w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących zdarzeń:
  (a) niewypłacalność, prawdopodobna niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości Użytkownika;
  (b) dowolne inne zdarzenie, które ma lub może mieć negatywny wpływ na zdolność Użytkownika do wykonania jego umowy z nami.
16.3 Możemy rozwiązać naszą umowę z Użytkownikiem i/lub zawiesić Usługę internetową Western Union (w całości lub w części) w odniesieniu do Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wypowiedzenia, jeśli:
  (a) wystąpi dowolne zdarzenia wskazane w ustępie 16.2;
  (b) Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków;
  (c) uznamy, że Użytkownik stał się lub prawdopodobne jest, że stanie się mentalnie niezdolny do zarządzania swoim majątkiem i swoimi sprawami lub w przypadku wystąpienia dowolnego innego zdarzenia, które negatywnie wpływa na zdolność lub możliwość prawną Użytkownika do zawarcia z nami Umowy zgodnie z naszymi Warunkami; oraz
  (d) Użytkownik wykorzysta Usługę internetową Western Union lub Witrynę w sposób uciążliwy dla innych naszych klientów.
  Postaramy się powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o każdym takim rozwiązaniu lub zawieszeniu lub, jeśli przekazanie uprzedniego zawiadomienia nie jest możliwe, przekazać Użytkownikowi powiadomienie jak najszybciej po takim rozwiązaniu lub zawieszeniu.
16.4 Możemy rozwiązać naszą umowę z Użytkownikiem i/lub zawiesić Usługę internetową Western Union na podstawie przekazanych nam informacji (ustnie lub pisemnie), które w dobrej wierze uznamy za nieprawdziwe.
16.5 Rozwiązanie naszej umowy z Użytkownikiem i/lub zawieszenie Usługi internetowej Western Union nie wpłynie na żadne prawa ani obowiązki powstałe przed rozwiązaniem lub zawieszeniem umowy bądź w trakcie lub po terminie jej rozwiązania lub zawieszenia bądź w ich następstwie, a wszelkie takie prawa i obowiązki nadal będą podlegać niniejszym Warunkom.
16.6 Ani Użytkownik, ani my nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec siebie nawzajem z tytułu zobowiązań poniesionych przez drugą stronę w wyniku podjęcia jakichkolwiek działań, do których podejmowania upoważniony jest Użytkownik lub my mamy prawo na podstawie niniejszych Warunków lub z tytułu jakiegokolwiek ograniczenia lub wymogu w zakresie używania Usługi internetowej Western Union opisanych w Witrynie, w tym między innymi korzystania ze wszelkich praw do rozwiązania i/lub zawieszenia wynikających z niniejszego ustępu 16.
16.7 Postanowienia naszej umowy z Użytkownikiem będą nadal obowiązywać w okresie zawieszenia Usługi internetowej Western Union. Postanowienia ustępów 1.3 do 1.6 (włącznie), 2.4, 6 do 11 (włącznie), 14 i 16 (oraz definicje wskazane powyżej, które są stosowane w tych ustępach) zachowują ważność i obowiązują po rozwiązaniu naszej umowy z Użytkownikiem.

17. Amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami (OFAC).

Obowiązujące przepisy prawa zakazują podmiotom realizującym przekazy pieniężne prowadzenia współpracy handlowej z określonymi osobami i w pewnych krajach; WUIB ma obowiązek monitorowania wszystkich transakcji za pomocą listy imion i nazwisk oraz nazw przekazanej przez organy administracji państwowej krajów i obszarów, na jakich prowadzimy działalność gospodarczą, w tym przez amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami przy Departamencie Skarbu (OFAC) oraz Unię Europejską. W przypadku podejrzenia, że dana osoba figuruje na przekazanej nam liście, WUIB musi zweryfikować transakcję w celu ustalenia, czy wskazana osoba jest faktycznie osobą z odpowiedniej listy. Może się zdarzyć, że klienci zostaną poproszeni o przekazanie dodatkowych dowodów tożsamości i innych danych. Z tego powodu transakcje mogą być opóźnione. Jest to wymóg prawny dotyczący wszystkich transakcji przetwarzanych przez WUIB (w tym przekazów, które są inicjowane i finalizowane poza obszarem Stanów Zjednoczonych).

18. WYMAGANIA TECHNICZNE.

Aby móc prawidłowo korzystać z Usługi internetowej Western Union, Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

 • korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox 3.x lub nowszej lub Internet Explorer 7.0 lub nowszej;
 • używanie wtyczek Java Runtime i Adobe Flash w wersji 10.0 lub nowszej;
 • następujące konfiguracje: aktywna funkcja wyświetlania obrazów, aktywna obsługa JavaScript, zaakceptowane pliki cookie, zaakceptowanie wyskakujących okien w witrynie WU.com.