• Odbiorca
  • Płatność
  • Przegląd
  • Potwierdzenie

Informacje prawne

Warunki


Western Union Money TransferSM — warunki świadczenia usług

Warunki korzystania z usług internetowych Western Union

USŁUGI INTERNETOWE WESTERN UNION SĄ OFEROWANE PRZEZ WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH („WUIB”) PRZY WSPÓŁPRACY Z WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB JEST AGENTEM W RAMACH SIECI AGENTÓW WESTERN UNION I MA SIEDZIBĘ POD ADRESEM: THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 VIENNA: NUMER REJESTRU HANDLOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD GOSPODARCZY W WIEDNIU: FN 256184T; NUMER REJESTRU OCHRONY DANYCH (DVR): 2111221. WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED TO SPÓŁKA ZAREJESTROWANA NA MOCY PRAWA IRLANDII, Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IRLANDIA.

NINIEJSZYM WARUNKOM PODLEGAJĄ UMOWY ZAWIERANE Z OSOBAMI, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT I MIESZKAJĄ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ (Z WYJĄTKIEM WIELKIEJ BRYTANII).

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ WESTERN UNION I DOSTĘPNYCH W NIEJ USŁUG ORAZ KORZYSTANIE Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODLEGA NINIEJSZYM WARUNKOM.

PRZED ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH TREŚCIĄ. ZAWIERAJĄ ONE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PONIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRAT W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG. ZAZNACZYLIŚMY POSTANOWIENIA O TYM CHARAKTERZE POGRUBIONĄ CZCIONKĄ.

Terminy stosowane w naszych Warunkach mają następujące znaczenie:

(a) „karta bankowa” oznacza kartę debetową lub kartę kredytową Visa lub MasterCard wydaną przez bank lub za pośrednictwem banku w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym oferowana jest Usługa;

(b) „wydawca karty” oznacza wydawcę oraz właściciela karty bankowej;

(c) „cel zabroniony” oznacza każdy niezgodny z prawem cel; realizowanie lub odbieranie płatności na poczet usług hazardowych, żetonów do gier hazardowych lub punktów uprawniających do udziału w grach hazardowych; lub wysyłanie płatności ze wskazaniem samego siebie jako odbiorcy w celu wykazania stabilnej kondycji finansowej (RYZYKO OSZUSTWA); lub wysyłanie bądź odbieranie pieniędzy w imieniu innej osoby.

(d) „odbiorca” oznacza osobę wskazaną jako beneficjent przekazu pieniężnego (niezależnie od tego, czy przekaz pieniężny jest wysyłany przez nadawcę za pomocą Usługi internetowej Western Union czy też przez osobę korzystającą z innej usługi przekazu pieniężnego Western Union);

(e) „nadawca” oznacza osobę inicjującą realizację przekazu pieniężnego za pomocą Usługi internetowej Western Union;

(f) „transakcja” oznacza każdy przekaz pieniężny inicjowany w ramach Usługi internetowej Western Union oraz wszelkie inne formy używania tej usługi;

(g) „Western Union International”, „my”, „nasze” lub „nas/nam” to terminy odnoszące się do spółek Western Union International Bank GmbH oraz Western Union International Limited; i, w postanowieniach wskazanych w ustępie 15 (w odróżnieniu od ustępu 9.7) oraz odwołaniach do „oszustwa lub zaniechania z naszej strony”, obejmują każdy podmiot stowarzyszony lub każdego agenta spółek Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited podczas wykonywania zadania, które w przeciwnym wypadku musiałoby zostać wykonane przez spółki Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited w związku ze świadczeniem przez nie Usługi internetowej Western Union;

(h) „Usługa internetowa Western Union” oznacza każdą usługę udostępnianą przez nas za pośrednictwem Witryny internetowej Western Union, której główne cechy wskazano w tej witrynie;

(i) „Witryna internetowa Western Union” lub „Witryna” oznacza stronę internetową obsługiwaną przez nas w celu świadczenia usług przekazów pieniężnych przez internet oraz udostępniania powiązanych z nimi materiałów informacyjnych; oraz

(j) „Użytkownik” lub bezpośrednie zwroty „Ty/Ciebie/Twój/Twoje/Twojego/Tobie/Tobą” odnoszą się do każdej osoby korzystającej z Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union w charakterze nadawcy.

Możemy okresowo wprowadzać zmiany w naszych Warunkach. Powiadomimy Użytkownika o każdej zmianie naszych Warunków przez opublikowanie jasnego i łatwo dostępnego zawiadomienia o zmianie w Witrynie internetowej Western Union. Nasze Warunki ostatnio uległy zmianie w listopadzie 2016 r. Żadna wprowadzana przez nas zmiana nie wpływa na warunki, na podstawie których Użytkownik korzystał z Witryny internetowej Western Union lub na podstawie których świadczyliśmy Użytkownikowi Usługę internetową Western Union przed opublikowaniem zawiadomienia o zmianie w Witrynie. Żadna wprowadzana przez nas zmiana nie wpływa negatywnie na prawa Użytkownika do rozwiązania umowy z nami na mocy postanowień poniższego ustępu 16.1.

1. NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

1.1. Zgodnie z naszą umową z Użytkownikiem zobowiązujemy się dokładać wszelkich uzasadnionych starań w celu świadczenia Usługi internetowej Western Union. W związku z tym zobowiązujemy się świadczyć Użytkownikowi usługi przekazów pieniężnych (w tym Usługi dodatkowe, takie jak powiadomienia telefoniczne, dostawa do domu i wiadomości uzupełniające (odpowiednio do dostępności)) oraz dostarczać powiązane z nimi materiały informacyjne okresowo opisywane w Witrynie internetowej Western Union.

1.2. Z zasady bazujemy bez dalszego sprawdzania na faktycznie otrzymywanych przez nas komunikatach przekazywanych za pośrednictwem Witryny internetowej Western Union, chyba że uzyskamy rzeczywiste powiadomienie o tym, że taki komunikat jest nieprawidłowy, nieuprawniony lub sfałszowany.

1.3. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za:

(a) towary lub usługi opłacone przez Użytkownika za pomocą Usługi internetowej Western Union;

(b) usterki w środkach komunikacji, których nie można racjonalnie uznać za zdarzenia, które zależą od nas lub nad którymi mamy kontrolę, a które mogą wpływać na dokładność lub terminowość komunikatów wysyłanych do nas przez Użytkownika;

(c) wszelkie straty lub opóźnienia w przesyłaniu komunikatów wynikające z korzystania z usług dowolnego dostawcy usług dostępu do internetu lub spowodowane przez dowolną przeglądarkę lub inne oprogramowanie, na które nie mamy wpływu i które nie znajdują się pod naszą kontrolą;

(d) usługi dostarczane Użytkownikowi przez wydawcę karty;

(e) wirusy powodowane przez strony trzecie;

(f) błędy w Witrynie lub związane z Usługą internetową Western Union spowodowane niepełnymi lub nieprawidłowymi informacjami przekazanymi nam przez stronę trzecią;

(g) wszelkiego rodzaju nieuprawnione wykorzystywanie lub przechwytywanie komunikatów lub danych przed ich dotarciem do Witryny; lub

(h) wszelkiego rodzaju nieuprawnione wykorzystywanie lub uzyskiwanie dostępu do danych dotyczących Użytkownika lub jego transakcji, które są przez nas przechowywane (chyba że takie wykorzystywanie lub dostęp wynikają z naszego zaniedbania, oszustwa lub nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych Użytkownika).

1.4. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani wobec Użytkownika do zainicjowania lub wykonania przekazu pieniężnego lub innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union, jeśli:

(a) nie jesteśmy w stanie uzyskać zadowalającego dowodu potwierdzającego tożsamość Użytkownika;

(b) mamy powód, by uznać komunikat dotyczący transakcji za nieprawidłowy, nieuprawniony lub sfałszowany;

(c) Użytkownik przekazał nam nieprawidłowe lub niepełne informacje lub jeśli komunikat dotyczący transakcji nie został przekazany nam z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym terminową realizację żądanej transakcji; lub

(d) wydawca karty Użytkownika nie autoryzował wykorzystywania przez Użytkownika karty bankowej w celu opłacenia transakcji i naszych opłat powiązanych;

oraz nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z braku płatności lub opóźnienia w płatności za przekaz pieniężny do odbiorcy lub brak realizacji transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union z dowolnej z tych przyczyn.

1.5. Możemy odmówić świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub części) Użytkownikowi, jeśli może to spowodować naruszenie dowolnych zasad Western Union (w tym zasad opracowanych w celu przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu) i/lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądu lub wymogów dowolnego organu regulacyjnego lub administracji publicznej, organu lub agencji, których jurysdykcji podlegamy lub jeśli na podstawie innych przesłanek uznamy taką decyzję za konieczną w celu ochrony naszych interesów. Jednakże jeśli odmówimy świadczenia Usługi internetowej Western Union (w całości lub części) z dowolnej z tych przyczyn, powiadomimy Użytkownika o takiej decyzji, o ile tylko będzie to wykonalne, oraz wyjaśnimy jej powody, chyba że będzie to zabronione z określonych względów prawnych.

1.6. Możemy wstrzymać działanie Witryny internetowej Western Union lub świadczenie Usługi internetowej Western Union w całości lub częściowo, jeśli wedle naszego wyłącznego osądu uznamy to za stosowne ze względu na dowolne niezależne od nas okoliczności. Zobowiązujemy się, że w przypadku przerwania lub zakłócenia funkcjonowania Witryny internetowej Western Union lub świadczenia Usługi internetowej Western Union (czy to przez nas czy też przez dowolnego zewnętrznego dostawcę usług lub z innych przyczyn), niezależnie od powodu, dołożymy zasadnych starań w celu skrócenia czasu trwania dowolnej przerwy czy zakłócenia. Pod warunkiem spełnienia tego zobowiązania nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika z tytułu jakiejkolwiek straty lub szkody poniesionej przez niego wskutek takiego zakłócenia, nawet w przypadku naszego zaniedbania, chyba że zakłócenie wystąpiło wskutek oszustwa z naszej strony.

1.7. Zasadniczo komunikujemy się z Użytkownikiem przez internet i pocztę e-mail. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem innych środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej. Prośba wysłana do nas pocztą elektroniczną jest wystarczającą podstawą, by uzyskać od nas papierową lub zapisaną na dowolnym innym trwałym nośniku kopię wszystkich szczególnych i ogólnych warunków umownych dotyczących transakcji, jaką Użytkownik z nami zawarł. Wszelka korespondencja między nami a Użytkownikiem będzie prowadzona w języku wybranym przez Użytkownika w chwili zawarcia z nami Umowy.

2. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA WOBEC NAS.

2.1. Użytkownik zobowiązuje się uiszczać nam opłaty za poszczególne przekazy pieniężne i inne transakcje, które Użytkownik realizuje lub których zażąda w ramach Usługi internetowej Western Union. Informacje dotyczące opłat można uzyskać za pomocą funkcji wyceny („Oblicz koszty”), która pozwala oszacować koszt nadania przekazu pieniężnego przez internet (z uwzględnieniem podatku).

2.2. Użytkownik musi opłacić kwotę główną przekazu pieniężnego oraz naliczone opłaty za pomocą karty bankowej. Przy każdym korzystaniu z Usługi internetowej Western Union użytkownik zgadza się na obciążenie wydawcy karty kwotą główną przekazu pieniężnego wraz z naliczonymi opłatami z tytułu określonej transakcji, zanim zrealizujemy przekaz pieniężny lub inną transakcję. Przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji Użytkownik otrzymuje powiadomienie o kwocie, jaką obciążymy wydawcę karty Użytkownika.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące ustalenia:

(a) podczas rejestracji w naszym systemie Użytkownik zobowiązuje się przekazać nam prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje;

(b) Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie aktualizować takie informacje, aby zagwarantować ich zgodność ze stanem faktycznym, aktualność i kompletność;

(c) Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usługi internetowej Western Union w żadnym zakazanym celu;

(d) Użytkownik zobowiązuje się nie zlecać przekazu pieniężnego ani innej transakcji w ramach Usługi internetowej Western Union z naruszeniem niniejszych Warunków ani dowolnych innych ograniczeń lub wymogów dotyczących korzystania z usług, które opisano w Witrynie internetowej Western Union; oraz

(e) Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego hasła i nazwy konta poczty elektronicznej (danych logowania) zgodnie z postanowieniami ustępu 7 poniżej. Użytkownik zobowiązuje się powiadamiać nas bez zbędnej zwłoki (przez telefon lub pocztą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustępu 5 poniżej) w chwili uzyskania wiedzy o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu, jak również z chwilą uzyskania wiedzy o każdej nieuprawnionej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji mogącej dawać podstawy do roszczeń. Każde tego typu powiadomienie należy przekazać nie później niż w ciągu 13 miesięcy od zakończenia nieuprawnionej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji.

2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane dotyczące jego osoby oraz usług świadczonych na jego rzecz mogą być okresowo przekazywane przez nas do agencji, organów i urzędów regulacyjnych lub administracji państwowej w następujących przypadkach:

(a) gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa; lub

(b) jeśli uznamy, że takie ujawnienie danych może pomóc w zwalczaniu oszustw, prania brudnych pieniędzy lub innej aktywności o charakterze przestępczym.

2.5. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nami zasadniczo przez internet oraz przez pocztę e-mail na następujący adres: norway.customer@westernunion.no. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem innych środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej w sytuacjach opisanych w niniejszym dokumencie.

3. WALUTY OBCE.

3.1. Przeliczanie walut w ramach Usługi internetowej Western Union następuje na podstawie naszego kursu wymiany. Przeliczenie waluty ma miejsce w chwili zlecenia transakcji przez Użytkownika. Odbiorca otrzymuje kwotę w walucie obcej przekazaną do wiadomości Użytkownika w chwili zlecenia przekazu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustępie 3.3 poniżej.

3.2. Stosujemy kurs wymiany porównywalny z kursami używanymi przez kantory i inne detaliczne punkty wymiany walut powszechnie oferujące wymianę porównywalnych kwot w walucie obcej. Nasz kurs wymiany może być mniej korzystny niż niektóre publicznie ogłaszane handlowe kursy wymiany stosowane w transakcjach między bankami i innymi instytucjami finansowymi. Wszelkie różnice pomiędzy kursem wymiany oferowanym Użytkownikowi a kursem wymiany otrzymanym przez nas należą do nas, jako uzupełnienie opłat za przekaz. Dodatkowe informacje o kursach wymiany dla konkretnych krajów odbiorcy można uzyskać za pomocą funkcji wyceny („Oblicz koszty”) lub dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu wskazany w ustępie 5 poniżej.

3.3. Przekazy pieniężne zwykle wypłaca się w walucie kraju odbiorcy. W niektórych krajach wypłaty są dostępne w dolarach amerykańskich lub innej alternatywnej walucie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przy zlecaniu przekazu pieniężnego za pośrednictwem Usługi internetowej Western Union będzie zobowiązany do wybrania waluty, w jakiej kwota przekazu ma zostać wypłacona odbiorcy. Niektóre placówki Western Union oferują odbiorcy możliwość wyboru otrzymania środków w walucie, która jest inna od tej wybranej przez Użytkownika. W takich przypadkach możemy dodatkowo zarobić w sytuacji, gdy kwota Użytkownika zostanie przeliczona na walutę wybraną przez odbiorcę.

4. ANULOWANIE I ZWROTY.

4.1. Na mocy przepisów dotyczących umów zawieranych przez internet Użytkownik ma prawo anulować zamówioną Usługę internetową Western Union w dowolnej chwili w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia przez wysłanie nam powiadomienia za pomocą środków komunikacji opisanych w ustępie 5 poniżej. Akceptujemy każde powiadomienie, o dowolnie sformułowanej treści, wskazujące, że Użytkownik chce anulować zamówioną Usługę internetową Western Union. To prawo do anulowania wygasa, jeśli na prośbę Użytkownika Usługa internetowa Western Union zostanie należycie zrealizowana przed upływem 14-dniowego okresu.

4.2. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do anulowania na mocy ustępu 4.1 przed wysłaniem do nas przekazu pieniężnego, umowa Użytkownika z nami zostaje rozwiązana i Użytkownik nie może korzystać z Usługi internetowej Western Union w celu wysyłania przekazów pieniężnych. Nie naliczymy opłaty z tytułu anulowania.

4.3. Jeśli Użytkownik skorzysta ze swojego prawa do anulowania wynikającego z ustępu 4.1 po wysłaniu nam zlecenia przekazu pieniężnego, zwracamy Użytkownikowi wszystkie płatności wpłacone nam przed anulowaniem, natomiast zwrotowi nie podlegają kwoty przekazu pieniężnego wypłacone już przez nas odbiorcy przed otrzymaniem powiadomienia Użytkownika o woli anulowania usługi.

4.4. Prawo Użytkownika do anulowania wynikające z przepisów prawa dotyczących umów zawieranych przez internet uzupełnia prawo do anulowania przysługujące Użytkownikowi jako Nadawcy. Nadawcy przekazu pieniężnego przysługują następujące prawa:

(a) Western Union zwraca kwotę główną przekazu pieniężnego oraz opłatę za przekaz na pisemną prośbę Nadawcy wysłaną na powyżej wskazany adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w przypadku gdy:

(i) Nadawca anuluje usługę, nie wykryto oszustwa, nie dostarczono jeszcze pieniędzy i nie obciążono karty kredytowej Nadawcy; lub

(ii) Nadawca anuluje usługę, wykryto oszustwo, nie dostarczono jeszcze pieniędzy i nie obciążono karty kredytowej Nadawcy; lub

(iii) Western Union odrzucił transakcję; lub

(iv) Nadawca chce dokonać zmiany, ale Western Union wymaga anulowania usługi przed wprowadzeniem zmiany; lub

(v) przekaz pieniężny nie jest dostępny dla Odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych, z zastrzeżeniem warunków niezależnych od Western Union (lub Agentów), takich jak wymogi regulacyjne, niesprzyjająca pogoda lub awaria usług telekomunikacyjnych.

Wypłata niektórych przekazów pieniężnych może się opóźnić w wyniku przestrzegania przepisów Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów prawa.

(b) Western Union zwraca wyłącznie kwotę główną przekazu pieniężnego na pisemną prośbę Nadawcy wysłaną na wskazany powyżej adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną w przypadku, gdy:

(i) Odbiorca odmawia przyjęcia przekazu; lub

(ii) Nadawca anuluje przekaz, nie wykryto oszustwa i nie obciążono karty kredytowej Nadawcy; lub

(iii) Nadawca anuluje przekaz, wykryto oszustwo, nie dostarczono jeszcze pieniędzy i nie obciążono karty kredytowej Nadawcy; lub

(iv) płatności nie przekazano Odbiorcy w ciągu 45 dni.

W zakresie dozwolonym przez prawo Western Union może potrącić opłatę administracyjną od przekazów pieniężnych nieodebranych w ciągu 1 roku od daty nadania.

5. OBSŁUGA KLIENTA, SKARGI

W razie wykrycia błędów lub problemów dotyczących Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union albo chęci złożenia reklamacji Użytkownik zasadniczo komunikuje się z nami przez internet oraz przez pocztę e-mail na następujący adres: norway.customer@westernunion.no. Nie wpływa to na przysługujące Użytkownikowi prawo do porozumiewania się z nami z wykorzystaniem następujących środków komunikacji:

numer telefonu: 800 181 23 (dostępny codziennie od 8:00 do 20:00) lub spoza obszaru Norwegii pod numerem +32-(0)2 639 7116; lub

poczty tradycyjnej, wysyłając pismo na adres

Western Union Norwegia

Litwa UAB

J. Balcikonio Str 3, Wilno, Litwa LT-08247.

6. REJESTRACJA.

Aby móc korzystać z Usługi internetowej Western Union, Użytkownik musi się zarejestrować się w naszym systemie. Rejestracja podlega niniejszym Warunkom.

7. HASŁO I ZABEZPIECZENIA.

W chwili rejestracji Użytkownik wybiera hasło oraz login do konta w formie adresu e-mail. Użytkownik odpowiada za zachowanie swojego hasła i loginu do konta w formie adresu e-mail w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność wobec nas za wszelkie aktywności, które będą występować z wykorzystaniem jego hasła i loginu do konta w formie adresu e-mail. Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić nas (telefonicznie lub pocztą elektroniczną zgodnie z treścią ustępu 5 powyżej), gdy dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swojego hasła lub loginu do konta w formie adresu e-mail lub dowolnym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Gdy Użytkownik powiadomi nas o tym, że doszło do nieuprawnionego użycia jego hasła lub loginu do konta w formie adresu e-mail, podejmiemy natychmiastowe działania, aby spróbować zapobiec wykorzystywaniu tych danych. Z zastrzeżeniem podjęcia przez nas takich działań, nie będziemy odpowiadać za żadne straty ani szkody wynikające z niespełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z postanowień ustępu 5 lub niniejszego ustępu 7. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zwrotu lub uzupełnienia kwot pieniężnych przez wydawcę jego karty w przypadku bezprawnego wykorzystania jego karty bankowej.

8. OCHRONA DANYCH.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a za kontrolę danych odpowiada spółka Western Union International Bank GmbH. Wykorzystujemy dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika podczas używania naszych produktów i usług, jak również inne dane gromadzone lub generowane w czasie trwania naszej relacji z Użytkownikiem. Obejmuje to dane z innych usług, takich jak przekazy pieniężne, opłaty rachunków, dane z programów lojalnościowych lub członkowskich, historia dotycząca wcześniejszego używania naszych usług lub wybory marketingowe. Informacje te wykorzystuje się w celu świadczenia Użytkownikowi zamówionych przez niego usług oraz na potrzeby działań związanych z administracją, obsługą klienta, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, przestrzeganiem prawa i wypełnianiem zobowiązań prawnych, potwierdzaniem danych Użytkownika, a także w celu ułatwienia nam zrozumienia naszych klientów przez analizę i badanie posiadanych przez nas danych, zapobiegania oszustwom, zadłużeniom i kradzieży oraz wykrywania takich zjawisk, udoskonalania naszych produktów, usług i działań oraz, w zależności od decyzji Użytkownika, przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną, w wiadomościach tekstowych lub dowolnym innym kanałem. Podając swój numer telefonu stacjonarnego, adres domowy, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego, Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na okresowy kontakt ze strony Western Union przez telefon, pocztą tradycyjną i elektroniczną, w wiadomości SMS/MMS oraz wiadomości z określonym odbiorcą lub spersonalizowanej (np. przez media społecznościowe i inne kanały cyfrowe), który dotyczy nowych informacji, ofert, usług i promocji związanych z Usługami Western Union. Użytkownik rozumie i akceptuje, że opłaty nakładane przez dostawcę takich usług stanowią jego wyłączną odpowiedzialność. Zgodę można w każdej chwili wycofać.

Western Union może również wykorzystywać, pozyskiwać od innych współpracujących z nami firm oraz udostępniać im dane z innych produktów i usług oraz programów korzyści i/lub nagród, do których Użytkownik przystąpił. Dane te mogą być wykorzystywane w dowolnych celach wskazanych w niniejszym ustępie. Będziemy przechowywać przekazywane przez Użytkownika dane na temat innej osoby, w tym szczegółowe informacje na temat odbiorcy naszej usługi, na potrzeby realizacji transakcji. Przed przekazaniem tych danych Użytkownik ma obowiązek powiadomić drugą osobę o używaniu przez nas tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz uzyskać jej zgodę na takie działania. Przekazanie tej informacji jest opcjonalne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia transakcji i świadczenia tych usług na rzecz Użytkownika. Bez zgody Western Union nie jest w stanie zrealizować przekazu pieniężnego, zapewniać możliwości wyboru dogodnych rozwiązań lub innych żądanych usług.

Możemy przekazywać dane znajdujące się w naszym posiadaniu do podmiotów znajdujących się poza EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych, w celach określonych w niniejszym oświadczeniu. Kategorie przekazywanych danych to dane osobowe, dane kontaktowe lub informacje dotyczące przekazu pieniężnego, historia transakcji oraz wszelkie inne dane dostarczane przez Użytkownika. Możemy również przekazywać dane innym organizacjom, na przykład tym, które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, jeśli będzie to uzasadnione w celu realizacji przekazu pieniężnego, przyszłych usług lub z jakichkolwiek przyczyn lub w jakichkolwiek celach wskazanych w niniejszym ustępie. Dane przekazywane przez Użytkownika możemy uzupełniać informacjami od innych firm lub osób fizycznych, w tym informacjami wykorzystywanymi w celu weryfikacji dokładności danych przekazanych przez Użytkownika. Firma Western Union i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie mogą ujawnić dane osobowe użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny klienta, adres, wzorce transakcji oraz informacje o koncie bankowym, (i) w przypadku, gdy firma Western Union jest do tego zobowiązana przepisami prawa krajowego bądź zagranicznego bądź procedurami prawnymi lub (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom administracji państwowej (w tym organom ścigania lub urzędnikom danego kraju, Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju) w celach związanych z wykrywaniem przestępstw, prowadzeniem dochodzeń, wnoszeniem oskarżeń i zapobieganiem przestępstwom, w tym praniu brudnych pieniędzy i powiązanej działalności przestępczej, natomiast odbiorcy tych informacji mogą dalej ujawniać te dane w tych i podobnych celach.

Western Union i nasze podmioty stowarzyszone, zwłaszcza spółki Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited i Western Union Financial Services, Inc., mogą uzyskiwać dostęp do przechowywanych przez nas danych z dowolnych przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie lub w dowolnych celach, na jakie Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik ma prawo zażądania od nas uzyskania wglądu w swoje dane lub kopii swoich danych, co może zostać obciążone przez nas niewielką opłatą. Użytkownik może również korygować i usuwać dane, które są niepełne, niedokładne lub nieaktualne lub też ograniczać wykorzystywanie przez nas takich danych. Ponadto Użytkownik może w dowolnej chwili z uzasadnionych przyczyn wycofać zgodę na użycie swoich danych, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji usługi ani nie jest wymagane na mocy prawa lub innych regulacji. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw i nie chce już otrzymywać wiadomości handlowych od Western Union, należy się skontaktować telefonicznie z Western Union pod numerem telefonu 800 181 23 (codziennie od 8:00 do 20:00) lub ewentualnie skontaktować się z nami za pośrednictwem strony www.westernunion.no.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

9.1. Western Union zwraca kwotę główną przekazu pieniężnego na pisemną prośbę nadawcy wysłaną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w ustępie 5 powyżej, jeśli przekaz nie zostanie wypłacony odbiorcy w ciągu 45 dni. Western Union zwraca opłatę za przekaz na pisemną prośbę nadawcy wysłaną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w ustępie 5 powyżej, jeśli przekaz pieniężny nie zostanie udostępniony odbiorcy w ciągu 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem warunków niezależnych od Western Union (lub Agentów), takich jak wymogi regulacyjne, złe warunki atmosferyczne lub awaria usług telekomunikacyjnych. Wypłata niektórych przekazów pieniężnych może się opóźnić w wyniku przestrzegania przepisów Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów prawa. W zakresie dozwolonym przez prawo Western Union może potrącić opłatę administracyjną od przekazów pieniężnych nieodebranych w ciągu 1 roku od daty nadania.

9.2. W przypadku gdy strata poniesiona przez Użytkownika lub odbiorcę (niezarejestrowanego w naszym systemie) nie jest objęta prawem do wypłaty na mocy przepisów prawa, o których mowa w ustępie 9.1, przyjmujemy odpowiedzialność za tę stratę wyłącznie do limitu, który będzie wyższą z następujących kwot: (a) kwota opłaty za usługę; i (b) 500 EUR, chyba że uzgodnimy inaczej na piśmie. Górna granica naszej odpowiedzialności dotyczy wyłącznie roszczenia z tytułu straty powstałej na skutek zawarcia jednej transakcji lub powiązanych transakcji lub (jeśli strata nie wynika z transakcji) dowolnego pojedynczego działania, zaniechania, zdarzenia lub powiązanych działań, zaniechań lub zdarzeń. Oznacza to, że jeśli na przykład Użytkownik poniesie stratę w wyniku niewykonania przez nas umowy z Użytkownikiem w ramach dwóch niepowiązanych ze sobą transakcji, może wnieść roszczenie o zapłatę 1000 EUR. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie poleceń Użytkownika w wyniku okoliczności, które można na podstawie uzasadnionych przesłanek uznać za niezależne od nas.

9.3. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wnoszone przez Użytkownika i/lub odbiorcę (niezarejestrowanego w naszym systemie) muszą być poparte dostępną dokumentacją dotyczącą roszczenia.

9.4. Żadne z postanowień niniejszego ustępu 9 (a) nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania; ani (b) nie wyklucza odpowiedzialności z tytułu oszustwa, rażącego zaniedbania czy umyślnego działania z naszej strony.

9.5. Użytkownik nawiązuje relację wyłącznie ze spółkami Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited. Użytkownik akceptuje, że żaden podmiot stowarzyszony ani agent Western Union International Bank GmbH lub Western Union International Limited nie ma wobec Użytkownika obowiązku dochowania należytej staranności przy wykonywaniu zadań, które w przeciwnym wypadku musiałyby zostać wykonane przez spółki Western Union International Bank GmbH lub Western Union International Limited na mocy ich umowy z Użytkownikiem.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Witryna internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union, powiązane z nimi i zawarte w nich treści oraz wszelka własności intelektualna (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych, znaki towarowe i znaki usługowe) stanowią własność naszej spółki, naszych podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich. Wszelkie prawa, tytuły lub interesy prawne do Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union pozostają naszą własnością i/lub własnością takich osób trzecich. Witryna internetowa Western Union i Usługa internetowa Western Union mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dozwolonych na mocy niniejszych Warunków lub opisanych w Witrynie. Użytkownik jest upoważnionych wyłącznie do wyświetlania i zachowania kopii stron Witryny internetowej Western Union na własny osobisty użytek. Użytkownik nie może powielać, publikować, modyfikować, tworzyć utworów pochodnych na podstawie, uczestniczyć w przeniesieniu lub sprzedaży, publikować w Internecie ani w żaden inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać Witryny internetowej Western Union, Usługi internetowej Western Union lub dowolnych ich części w celu jakiegokolwiek użytku publicznego lub komercyjnego bez naszego wyraźnego zezwolenia na piśmie. Użytkownik nie może: (a) używać żadnych narzędzi typu robot, spider, scraper ani innych zautomatyzowanych urządzeń do uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej Western Union lub Usługi internetowej Western Union; i/lub (b) usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacji dotyczących własności lub praw majątkowych wyświetlanych w Witrynie internetowej Western Union (widniejących na wydrukowanych stronach Witryny). Nazwa Western Union oraz inne nazwy i oznaczenia własności produktów i/lub usług Western Union przedstawiane w Witrynie internetowej Western Union są naszą wyłączną własnością lub wyłączną własnością osób trzecich. Nazwy innych produktów, usług i firm widniejące w Witrynie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

11. LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH.

Witryna internetowa Western Union może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych i zasobów („Witryny powiązane”). Łącza do każdej Witryny powiązanej nie są formą poparcia przez naszą firmę zasobów lub treści osób trzecich ani nie świadczą o naszym powiązaniu z nimi. Łącza nie sugerują, że jesteśmy powiązani lub stowarzyszeni ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, logo lub symbolami praw autorskich wyświetlanymi lub udostępnianymi za pośrednictwem tych łączy ani że jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania tych elementów, ani że Witryny powiązane są uprawnione do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli praw autorskich Western Union. Użytkownik powinien kierować wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące dowolnej Witryny powiązanej do jej administratora lub webmastera. Nie gwarantujemy dokładności lub rzetelności jakichkolwiek porad, opinii, oświadczeń czy innych informacji zawartych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryn powiązanych oraz wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik uznaje, że polega na jakichkolwiek opiniach, poradach czy informacjach zawartych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Witryn powiązanych wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne potencjalne problemy dotyczące bezpieczeństwa, wirusów lub niepożądanych wiadomości e-mail, na jakie Użytkownik może zostać narażony w witrynach, które nie podlegają bezpośredniej kontroli Witryny internetowej Western Union.

12. CAŁOŚĆ UMOWY.

Niniejsze Warunki wraz ze wszelkimi kwestiami włączonymi do nich przez odwołanie stanowią całość umowy i porozumienia między Użytkownikiem i nami oraz zastępują wszystkie poprzednie umowy i porozumienia, jakie Użytkownik mógł z nami zawrzeć.

13. PRZEKAZ.

Mamy prawo do przeniesienia, scedowania lub przekazania całości lub części naszych praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z Użytkownikiem na spółkę stowarzyszoną lub dowolną stronę trzecią w dowolnej chwili i bez zgody Użytkownika, chyba że takie przeniesienie spowodowałoby ograniczenie praw i/lub środków prawnych przysługujących Użytkownikowi lub zwiększyło zakres jego obowiązków i/lub odpowiedzialności wynikających z jego umowy z nami. Użytkownik nie może przenosić swoich praw i/lub obowiązków wynikających z jego umowy z nami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

14. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ.

W przypadku gdy jedno lub kilka z postanowień niniejszych Warunków z jakiejkolwiek przyczyny okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne.

15. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY.

Nasza umowa z Użytkownikiem (jak również stosunek prawny łączący Użytkownika i nas przed zawarciem umowy) podlega prawu austriackiemu, bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, które zapewniają większą ochronę. Użytkownik i Western Union uzgadniają, że sąd właściwy dla miejsca zamieszkania, zwyczajowego miejsca zamieszkania lub pracy Użytkownika jest sądem uprawnionym do rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie dowolnego sporu między Western Union i Użytkownikiem jako klientem indywidualnym w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów lub w rozumieniu przepisów prawa o ochronie konsumentów obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, jeśli są one dla niego korzystniejsze. WUIB podlega nadzorowi austriackiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym („Finanzmarktaufsicht”, zwanego w dalszej części „Finansowym organem regulacyjnym”). Z Finansowym organem regulacyjnym można się kontaktować pocztą tradycyjną, pisząc na adres: Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wiedeń, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (+43-1) 249 59-0, a także przez internet za pośrednictwem strony www.fma.gv.at.

16. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY.

16.1. Zawarta między nami umowa może zostać rozwiązana przez nas lub Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia. Użytkownik może nam wysłać wypowiedzenie środkami opisanymi w ustępie 4.1 powyżej.

16.2. Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie nas powiadomić w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących zdarzeń:

(a) niewypłacalność, prawdopodobna niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości Użytkownika;

(b) dowolne inne zdarzenie, które ma lub może mieć negatywny wpływ na zdolność Użytkownika do wykonania umowy z nami.

16.3. Możemy rozwiązać umowę z Użytkownikiem i/lub zawiesić Usługę internetową Western Union (w całości lub w części) w stosunku do Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wypowiedzenia, jeśli:

(a) występuje dowolne zdarzenie wskazane w ustępie 16.2;

(b) Użytkownik narusza postanowienia niniejszych Warunków;

(c) uznamy, że Użytkownik stał się lub prawdopodobne stanie się mentalnie niezdolny do zarządzania swoim majątkiem i swoimi sprawami lub w przypadku wystąpienia dowolnego innego zdarzenia, które negatywnie wpływa na zdolność lub możliwość prawną Użytkownika do zawarcia z nami Umowy zgodnie z naszymi Warunkami; oraz

(d) Użytkownik korzysta z Usługi internetowej Western Union lub Witryny w sposób uciążliwy dla innych naszych klientów.

Postaramy się powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o każdym takim rozwiązaniu lub zawieszeniu, a jeśli przekazanie uprzedniego zawiadomienia nie jest możliwe, postaramy się przekazać Użytkownikowi powiadomienie jak najszybciej po takim rozwiązaniu lub zawieszeniu.

16.4. Możemy rozwiązać naszą umowę z Użytkownikiem i/lub zawiesić Usługę internetową Western Union na podstawie przekazanych nam informacji (ustnie lub pisemnie), które w dobrej wierze uznamy za nieprawdziwe.

16.5. Rozwiązanie naszej umowy z Użytkownikiem i/lub zawieszenie Usługi internetowej Western Union nie wpływa na prawa ani obowiązki powstałe przed rozwiązaniem lub zawieszeniem umowy bądź w trakcie lub po terminie jej rozwiązania lub zawieszenia bądź w ich następstwie, a wszelkie takie prawa i obowiązki nadal podlegają niniejszym Warunkom.

16.6. Ani Użytkownik, ani my nie ponosimy wobec siebie nawzajem odpowiedzialności z tytułu zobowiązań poniesionych przez drugą stronę w wyniku podjęcia działań, do których podejmowania upoważniony jest Użytkownik lub my bądź do których przysługuje prawo na podstawie niniejszych Warunków lub z tytułu ograniczenia lub wymogu w zakresie używania Usługi internetowej Western Union opisanych w Witrynie, w tym między innymi korzystania z praw do rozwiązania i/lub zawieszenia wynikających z niniejszego ustępu 16.

16.7. Postanowienia naszej umowy z Użytkownikiem wciąż obowiązują w okresie zawieszenia Usługi internetowej Western Union. Postanowienia ustępów od 1.3 do 1.6 (włącznie), 2.4, od 6 do 11 (włącznie), 14 i 16 (oraz wskazane powyżej definicje, które są stosowane w tych ustępach) zachowują ważność i obowiązują po rozwiązaniu naszej umowy z Użytkownikiem.

17. OFAC

Obowiązujące przepisy prawa zakazują podmiotom realizującym przekazy pieniężne prowadzenia współpracy handlowej z określonymi osobami i w pewnych krajach; WUIB ma obowiązek monitorowania wszystkich transakcji względem listy imiennej przekazanej przez organy administracji państwowej krajów i obszarów, na jakich prowadzimy działalność gospodarczą, w tym przez amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami przy Departamencie Skarbu (OFAC) oraz przez Unię Europejską. W przypadku podejrzenia, że dana osoba figuruje na przekazanej nam liście, WUIB musi zweryfikować transakcję w celu ustalenia, czy wskazana osoba jest faktycznie osobą z odpowiedniej listy. Może się zdarzyć, że klienci zostaną poproszeni o przekazanie dodatkowych dowodów tożsamości i innych danych. Z tego powodu transakcje mogą być opóźnione. Ten wymóg prawny dotyczy wszystkich transakcji przetwarzanych przez WUIB (w tym przekazów inicjowanych i finalizowanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych).