• Mottaker
  • Betaling
  • Gjennomgang
  • Kvittering

Juridisk

Betingelser og vilkår


Western Union-pengeoverføringSM Tjenestevilkår og -betingelser

Vilkår og betingelser for Western Unions nettjeneste

WESTERN UNIONS NETTJENESTE TILBYS AV WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH («WUIB») I SAMARBEID MED WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB ER EN AGENT INNAD I WESTERN UNION-AGENTNETTVERKET OG HAR KONTORER VED THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 VIENNA: KOMMERSIELT REGISTERNUMMER FN 256184T VED VIENNA COMMERCIAL COURT; DATAVERNREGISTERNUMMER (DVR) 2111221. WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED ER ET REGISTRERT SELSKAP I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DEN IRSKE REPUBLIKK, MED REGISTRERTE KONTORER VED RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IRLAND.

HVIS DU ER 18 ÅR ELLER ELDRE OG BOR INNENFOR EU (UNNTATT STORBRITANNIA), ER AVTALEN DIN MED OSS GJORT I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE GJELDER FOR OG STYRER TILGANGEN DIN TIL OG BRUKEN DIN AV WESTERN UNION-NETTSTEDET OG TJENESTENE TILGJENGELIG PÅ WESTERN UNION-NETTSTEDET.

DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT VÅRE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU GODTAR DEM. DE INNEHOLDER BEGRENSNINGER PÅ OMFANGET AV VÅRE FORPLIKTELSER OVENFOR DEG, I TILLEGG TIL BEGRENSNINGER OG UNNTAK FOR VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVENFOR DEG I DET TILFELLET DU LIDER TAP SOM FØLGE AV Å BRUKE TJENESTENE VÅRE. VI HAR UTHEVET DISSE BESTEMMELSENE I FET TEKST.

Begrepene som brukes i våre betingelser og vilkår:

(a) «bankkort» henviser til et Visa eller MasterCard kreditt- eller debetkort utstedt av eller gjennom en bank i et EU-land hvor tjenesten tilbys;

(b)«kortutsteder» henviser til utsteder og eier av et bankkort;

(c) «Forbudt formål» henviser til alle ulovlige formål; å foreta eller motta betalinger for pengespilltjenester, spillesjetonger eller spillekreditt; å sende betalinger med deg selv som mottaker for å bevise finansiell soliditet (RISIKO FOR SVINDEL); å sende eller motta penger på vegne av andre.

(d) «Mottaker» henviser til personen identifisert som mottaker av en pengeoverføring (uansett om pengeoverføringen er iverksatt av en avsender som bruker Western Unions nettjeneste, eller av en person som bruker en av Western Unions andre pengeoverføringstjenester);

(e) «Avsender» henviser til personen som iverksetter gjennomføringen av en pengeoverføring gjennom Western Unions nettjeneste;

(f) «transaksjon» henviser til hver pengeoverføring du iverksetter under, og enhver annen bruk du gjør av, Western Unions nettjeneste;

(g) «Western Union International», «vi», «vår» eller «oss» henviser til Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited, og inkluderer etter bestemmelsene i klausul 15 (andre enn 9.7), og i henvisning til «vår forsømmelse og svindel», alle partnere og agenter for Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited når de utfører en oppgave som ellers ville blitt utført av Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited i sammenheng med deres levering om Western Unions nettjeneste;

(h) «Western Unions nettjeneste» henviser til alle våre tjenester som er gjort tilgjengelig fra vår side gjennom, og med typiske trekk som er identifisert på, Western Union-nettstedet;

(i) «Western Union-nettstedet» eller «nettstedet» henviser til nettstedet vi drifter for å tilby nettbaserte pengeoverføringstjenester og relaterte informasjonsressurser; og

(j) «du» og «dine» henviser til enhver person som bruker Western Union-nettstedet og Western Unions nettjeneste som avsender.

Vi kan fra tid til annen endre våre vilkår og betingelser. Vi vil varsle deg om endringer i våre vilkår og betingelser ved å publisere et tydelig og lett tilgjengelig varsel om endringer på Western Union-nettstedet. Våre vilkår og betingelser ble sist endret i november 2016. Ingen endringer vi gjør, vil påvirke betingelsene for at du bruker Western Union-nettstedet, eller betingelsene for at vi tilbyr deg Western Unions nettjeneste, før endringene har blitt varslet på nettstedet. Ingen endringer vi gjør kan påvirke din evne til å avbryte avtalen med oss i henhold til klausul 16.1 nedenfor.

1. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG.

1.1 Avtalen vår med deg er at vi utviser rimelige hensyn for å levere Western Unions nettjeneste. Vi samtykker derfor i å tilby deg pengeoverføringstjenesten (inkludert ekstratjenester som telefonvarsler, hjemlevering og ytterligere melding (hvor tilgjengelig)) og relaterte informasjonsfasiliteter som beskrevet fra tid til annen på Western Union-nettstedet.

1.2 Vi vil generelt, uten ytterligere forespørsler, stole på meldinger som blir overført gjennom Western Union-nettstedet og faktisk mottatt av oss, med mindre vi får faktisk varsel om at slike meldinger er feilaktige, uautoriserte eller forfalskede.

1.3 Vi påtar oss ikke noe ansvar overfor deg for:

(a) varer eller tjenester du betaler for ved bruk av Western Unions nettjeneste;

(b) feil på kommunikasjonslinjer som ikke med rimelighet kan ansees som under vår kontroll, og som kan påvirke nøyaktigheten eller punktligheten til meldinger du sender til oss;

(c) tap av eller forsinkelser i overføring av meldinger med bakgrunn i bruk av Internett-leverandører eller nettlesere (eller annen programvare) som et utenfor vår kontroll;

(d) tjenester levert til deg fra kortutsteder;

(e) virus forårsaket av tredjeparter;

(f) feil på nettstedet eller ved Western Unions nettjeneste forårsaket av ufullstendig eller feilaktig informasjon gitt til oss av deg eller en tredjepart;

(g) feilaktig bruk eller oppfanging av meldinger eller informasjon før den når nettstedet; eller

(h) uautorisert bruk av eller tilgang til data relatert til deg eller transaksjonene dine som holdes av oss (med mindre slik bruk eller tilgang er forårsaket av vår uaktsomhet, svindel eller manglende samsvar med lover relatert til beskyttelse av dine data).

1.4 Vi er ikke forpliktet til å starte eller utføre en pengeoverføring eller annen transaksjon som del av Western Unions nettjeneste hvis:

(a) vi ikke mottar tilfredsstillende bevis på din identitet;

(b) vi har grunn til å tro at transaksjonsmeldingen er unøyaktig, uautorisert eller forfalsket;

(c) du gir oss feilaktig eller ufullstendig informasjon, eller hvis transaksjonsmeldingen ikke gis til oss i tilstrekkelig god tid for å tillate for rettidig levering av den forespurte transaksjonen; eller

(d) din kortutsteder ikke tillater din bruk av bankkortet for å betale for transaksjonene og de medfølgende avgiftene,

og vi påtar oss ikke erstatningsansvar som følge av manglende betaling eller forsinket betaling ved pengeoverføring til mottaker, eller manglende utførsel av transaksjoner under Western Unions nettjeneste, med bakgrunn i enhver av disse årsakene.

1.5 Vi kan nekte å tilby deg bruk av (deler eller hele) Western Unions nettjeneste, hvis slik bruk kan være brudd på Western Unions retningslinjer (inkludert retningslinjer tilsiktet å forhindre svindel, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme) og/eller gjeldende lov, rettsordre eller krav fra regulatorisk eller statlig myndighet, organisasjon eller etat med jurisdiksjon over oss, eller hvis vi ellers anser slike handlinger som nødvendige for å beskytte våre interesser. Uansett, hvis vi nekter å tilby bruk av (deler av eller hele) Western Unions nettjeneste for enhver av disse grunnene, vil vi når det er gjennomførbart, meddele deg at vi har gjort dette og, med mindre vi er forhindret å gjøre slikt av juridiske årsaker, forklare hvorfor.

1.6 Vi kan avbryte driften av (deler eller hele) Western Union-nettstedet eller Western Unions nettjeneste hvis vi, etter eget skjønn, vurderer dette nødvendig av grunner utenfor vår kontroll. Vi ønsker at vi ved tjenesteavbrudd i Western Union-nettstedet eller Western Unions nettjeneste (fra vår side, fra tredjeparts tjenesteleverandører eller annet), uansett årsak, skal ta rimelige forhåndsregler for å minimere avbruddets varighet. Så lenge vi etterlever dette, skal vi ikke være ansvarlige for tap du kan lide eller bli påført som resultat av et slikt avbrudd, selv om det er forårsaket av vår uaktsomhet, med mindre avbruddet er forårsaket av svindel fra vår side.

1.7 Generelt sett vil vi kommunisere med deg via Internett og e-post. Dette påvirker ikke din rett til å kommunisere med oss gjennom andre former som beskrevet i klausul 5 nedenfor. En papirkopi eller en kopi på annet varig medium av alle spesifikke og generelle kontraktsvilkår som styrer transaksjoner du har fullført med oss, kan innhentes fra oss gjennom en enkel forespørsel sendt via e-post. All kommunikasjon mellom deg og oss vil foregå på språket du valgte da du kontaktet oss.

2. DITT ANSVAR OVERFOR OSS.

2.1 Du samtykker i å betale gebyrene våre for hver pengeoverføring eller annen transaksjon du starter eller forespør gjennom Western Unions nettjeneste. Informasjon som forklarer belastninger fra oss vises ved å bruke «Price it»-funksjonen, som beregner gebyrene ved å sende en pengeoverføring over nett (inkludert skatt).

2.2 Du må betale hovedbeløpet for pengeoverføringen samt gebyrene våre ved bruk av bankkort eller via bankkontoen din. Du samtykker hver gang du bruker Western Unions nettjeneste i at vi er autorisert til å belaste kortutstederen din for hovedbeløpet for pengeoverføringen samt gebyrene våre relatert til den relevante transaksjonen, før vi utfører pengeoverføringen eller andre transaksjoner. Beløpet som vi belaster kortutsteder, vil meddeles deg før din endelige autorisering av transaksjonen.

2.3 Du aksepterer og samtykker i at:

(a) når du registrerer deg hos oss, gir du oss sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig informasjon;

(b) du vil vedlikeholde og raskt oppdatere informasjonen for å sørge for at den fortsetter å være sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig;

(c) du ikke skal benytte Western Unions nettjeneste til eller i forbindelse med forbudte formål;

(d) du vil ikke starte pengeoverføringer eller andre transaksjoner under Western Unions nettjeneste som bryter med disse vilkårene og betingelsene eller andre begrensninger eller krav for bruk forklart på Western Union-nettstedet; og

(e) du er ansvarlig for sikkerheten til passord og e-postkontoen du bruker til pålogging i samsvar med klausul 7 nedenfor. Du vil så raskt som mulig varsle oss (via telefon eller e-post som forklart i klausul 5 nedenfor) om du blir oppmerksom på tap, tyveri, urettmessig eller uautorisert bruk, og hvis du blir oppmerksom på uautoriserte eller feil utførte transaksjoner som fører til krav. Alle slike varsler må gis innen 13 måneder etter at transaksjonen ble fullført, når relatert til en uautorisert eller feil utført transaksjon.

2.4 Du aksepterer og samtykker i at informasjon om deg og tjenestene vi tilbyr deg kan gis, fra tid til annen, til regulerende eller statlige myndigheter, organer eller etater når:

(a) vi må gjøre dette i henhold til loven; eller

(b) vi finner ut at slik rapportering kan bidra til å bekjempe svindel, hvitvasking av penger og annen ulovlig aktivitet.

2.5 Du samtykker i at du generelt sett vil kommunisere med oss via Internett og e-post ved følgende adresse: norway.customer@westernunion.no. Dette påvirker ikke din rett til å kommunisere med oss ved omstendigheter forklart heri gjennom andre former som beskrevet i klausul 5 nedenfor.

3. VALUTA.

3.1 All valuta vekslet under Western Unions nettjeneste veksles ved vår kurs. Valuta veksles når du starter en transaksjon. Mottaker mottar beløpet i utenlandsk valuta som du ble informert om da du startet transaksjonen, unntatt som bestemt i del 3.3 nedenfor.

3.2 Vi benytter en vekslingskurs som kan sammenlignes med kursene vekslingsbyråer og andre vekslingssteder i utsalg tilbyr når de tilbyr publikum å veksle lignende summer. Vekslingskursen kan være mindre fordelaktig enn noen offentlig rapporterte kommersielle vekslingskurser brukt i transaksjoner mellom banker og andre finansinstitusjoner. Eventuell differanse mellom valutavekslingskursen tilbudt til deg og valutavekslingskursen som vi mottar, beholder vi, i tillegg til gebyrene våre. Ytterligere informasjon om vekslingskurser for spesifikke destinasjonsland kan innhentes ved å bruke «Price It!»-funksjonen, eller ved å ringe gjeldende telefonnummer oppgitt i klausul 5 nedenfor.

3.3 Pengeoverføringer utbetales vanligvis i destinasjonslandets valuta. I noen land er det mulig å motta utbetalingen i amerikanske dollar eller annen alternativ valuta. Du samtykker i at du, når du starter en pengeoverføring gjennom Western Unions nettjeneste, må velge valutaen du ønsker at utbetalingen skal gjøres i til mottaker. Hos noen Western Union-agentkontorer kan mottakere velge å motta midlene i en annen valuta enn den du valgte. I slike tilfeller kan vi også tjene penger når midlene konverteres til valutaen som mottakeren velger.

4. AVBRUDD OG REFUSJON.

4.1 I henhold til lover vedrørende kontrakter på Internett har du rett til å avlyse bestillingen din fra Western Unions nettjeneste når som helst frem til fjorten dager fra dagen da du leverte bestillingen, ved å varsle oss som forklart i klausul 5 nedenfor. Vi godtar enhver melding som indikerer, uansett terminologi, at du ønsker å kansellere din bestilling hos Western Unions nettjeneste. Hvis bestillingen fra Western Unions nettjeneste ble utført i henhold til din ordre før fjortendagersperioden utløpte, har avlysningsretten utløpt.

4.2 Hvis du utøver retten til avlysning i henhold til klausul 4.1 før du har sendt oss en pengeoverføringsordre, blir avtalen din med oss terminert, og du vil ikke kunne benytte Western Unions nettjeneste til å sende pengeoverføringsordrer. Vi vil ikke belaste deg avlysningsgebyrer.

4.3 Hvis du utøver retten din til å avlyse under klausul 4.1 etter at du har sendt oss en pengeoverføring, vil vi refundere enhver betaling du gjorde til oss før avlysingen, men vi vil ikke refundere deg hvis vi har utbetalt pengeoverføringen til mottaker før vi mottok avlysningsvarslet ditt.

4.4 Din rett til å trekke deg, i henhold til lover om kontrakter på Internett, kommer i tillegg til retten din til å trekke seg som avsender. Du har følgende rettigheter som avsender av pengeoverføring:

(a) Western Union skal refundere hovedbeløpet ved en pengeoverføring samt overføringsgebyret etter avsenders skriftlige forespørsel via post eller e-post til adressen ovenfor hvis:

(i) avsender avbryter, ingen svindel oppdages, pengene ikke har blitt overlevert og avsenders kredittkort ikke har blitt belastet; eller

(ii) avsender avbryter, svindel oppdages, pengene ikke har blitt overlevert og avsenders kredittkort ikke har blitt belastet; eller

(iii) transaksjonen har blitt avvist av Western Union; eller

(iv) avsender ønsker å gjøre endringer, men Western Union krever at transaksjonen avbrytes før de kan gjøre endringer; eller

(v) pengeoverføringen ikke er tilgjengelig for mottaker innen tre virkedager, på grunn av forhold utenfor Western Unions (eller deres agenters) kontroll, for eksempel myndighetspålagte krav, dårlig vær eller telekommunikasjonssvikt.

Utbetaling av visse pengeoverføringer kan bli forsinket som resultat av bruk av amerikanske eller andre gjeldende lover.

(b) Western Union skal kun refundere hovedbeløpet ved en pengeoverføring etter avsenders skriftlige forespørsel via post eller e-post til adressen ovenfor hvis:

(i) mottaker avviser overføringen; eller

(ii) avsender avbryter overføringen, ingen svindel oppdages og avsenders kredittkort har blitt belastet; eller

(ii) avsender avbryter overføringen, svindel oppdages, pengene ikke har blitt overlevert og avsenders kredittkort har blitt belastet; eller

(iv) betaling til mottaker ikke har blitt gjort innen 45 dager.

Så langt loven tillater det, kan Western Union trekke fra et administrativt gebyr fra pengeoverføringer som ikke hentes innen ett år etter sendedatoen.

5. KUNDESERVICE, KLAGER

Hvis du oppdager feil eller har problemer med eller relatert til Western Union-nettstedet eller Western Unions nettjeneste, eller du ønsker å levere en klage, kan du vanligvis kommunisere med oss over Internett og ved å sende e-post til følgende adresse: norway.customer@westernunion.no. Dette påvirker ikke dine rettigheter til å kommunisere med oss på følgende måter:

telefon på 800 181 23 (daglig mellom 08.00 til 20.00.), eller, hvis du er utenfor Norge, på +32-(0)2 639 7116; eller

skrive til oss på adresse

Western Union Norge

Litauen UAB

J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Litauen LT-08247.

6. REGISTRERING.

Du må registrere deg hos oss for å kunne bruke Western Unions nettjeneste. Registrering er underlagt disse vilkårene og betingelsene.

7. PASSORD OG SIKKERHET.

Du må velge passord og e-postadresse for pålogging når du registrerer deg hos oss. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og e-postadressen du bruker for pålogging, og har eneansvar for alle aktiviteter som foregår under passordet og påloggingen. Du samtykker i å varsle oss (via telefon eller e-post som fremlagt i klausul 5 over) øyeblikkelig hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av passord eller e-postadresse for pålogging, eller andre brudd på sikkerheten. Når du har informert oss om uautorisert bruk av passord eller pålogging, iverksetter vi umiddelbare tiltak for å forhindre at disse blir brukt. Under forutsetning av at vi går til slike tiltak, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade som oppstår av din manglende etterlevelse av dine forpliktelser under klausul 5 eller denne klausul 7. Du kan ha rett, ovenfor kortutsteder, til å få summer refundert eller kreditert tilbake hvis bankkortet ditt blir misbrukt.

8. DATABESKYTTELSE.

Dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lov og kontrolleres av Western Union International Bank GmbH. Vi bruker personopplysningene du gir oss i forbindelse med bruk av produkter og tjenester, samt annen informasjon som samles inn eller genereres under vårt forhold til deg. Dette omfatter informasjon fra andre tjenester som pengeoverføringer, fakturabetalinger, lojalitets- eller medlemskapsprogramdetaljer, tidligere bruk av tjenester og markedsføringsvalg. Denne informasjonen brukes til å gi deg tjenestene du har bedt om, og til aktiviteter som administrasjon og kundeservice, til å hindre hvitvasking av penger, til overholdelse av bestemmelser og lovmessige plikter, til å validere detaljene dine, til å hjelpe oss å forstå forbrukerne våre gjennom analyse og undersøkelse av informasjonen vi innehar, til å hindre og oppdage svindel, gjeld og tyveri, og til å hjelpe oss å forbedre produktene, tjenestene og virksomheten. Ved å oppgi ditt private telefonnummer, din hjemmeadresse, e-postadresse og/eller ditt mobiltelefonnummer samtykker du uttrykkelig til at Western Union kan kontakte deg fra tid til annen via telefon, post, e-post eller SMS/MMS og via målrettede eller personlige meldinger (f.eks. på sosiale medier og andre digitale kanaler) med nyheter, tilbud, tjenester og kampanjer knyttet til Western Union Services. Du forstår og samtykker til at eventuelle kostnader som pålegges av leverandøren av slike tjenester, er ditt eneansvar. Du kan trekke samtykket ditt når som helst.

Western Union kan også bruke, samle inn fra og dele med andre virksomheter som samarbeider med oss, informasjon fra andre produkter og tjenester og bekvemmelighets- og/eller bonusprogrammer, som du har meldt deg på. Denne informasjonen kan brukes for alle disse formålene i denne delen. Vi oppbevarer og beholder informasjonen som du gir oss om en annen person, inkludert detaljene om mottakeren av tjenestene, for å kunne utføre transaksjonen. Før du oppgir denne informasjonen, må du varsle og sikre deg godkjenning fra den andre personen til vår bruk av denne informasjonen, som angitt i denne delen. Fremlegging av denne informasjonen er valgfri, men nødvendig for å utføre transaksjonen og levere disse tjenestene til deg. Uten disse kan ikke Western Union utføre pengeoverføringen eller legge til rette for bekvemmelighetsaktiviteter eller andre forespurte tjenester.

Vi kan gi informasjonen vi har, til parter som befinner seg utenfor EEA, inkludert USA, til de formålene som er angitt i denne erklæringen. Kategoriene av data som overføres, er personlig identifiserbar informasjon, kontaktdetaljer og informasjon relatert til pengeoverføring, transaksjonshistorikk og eventuell annen informasjon gitt av deg. Vi kan også gi informasjonen til andre organisasjoner, inkludert de som hjelper oss å drive virksomhet, hvis det foreligger et rimelig behov for å gjøre det, for å utføre eller hjelpe til med pengeoverføringen, fremtidige tjenester eller av noen av årsakene eller bruksområdene angitt i denne delen. Vi kan utvide informasjonen du oppgir, med informasjon fra andre virksomheter eller personer, inkludert informasjon som bekrefter nøyaktigheten av informasjonen du har oppgitt. Western Union og våre tilknyttede selskaper verden over kan videreformidle personopplysningene dine, herunder bl.a. navn, kunde-ID-nummer, adresse, transaksjonsmønstre og bankkontoinformasjon, (i) hvis vi er pålagt å gjøre dette ut fra hjemlandets eller andre lands lover eller rettsavgjørelser, eller (ii) til myndigheter ansvarlige for lov og orden eller andre myndigheter med ansvar for lov og orden (inkludert slike i ditt eget land, i USA og andre steder) for formål som f.eks. registrering, etterforskning, rettsforfølging og forhindring av kriminalitet, inkludert hvitvasking av penger og relatert kriminell aktivitet, og mottakerne kan ytterligere videreformidle opplysningene for disse og andre relaterte formål.

Informasjonen vi har, er tilgjengelig for Western Union og våre tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited og Western Union Financial Services, Inc. for alle grunnene angitt i denne delen eller til andre formål som du har samtykket til. Du har rett til å be oss om å se og få en kopi av informasjonen mot en liten avgift. Du kan også rette, slette eller begrense vår bruk av informasjonen som er ufullstendig, unøyaktig eller foreldet. Og du kan til enhver tid av legitime årsaker protestere på bruken av informasjonen, der behandlingen ikke er nødvendig for å utføre tjenesten eller der lover eller bestemmelser krever det. Hvis du ønsker å benytte seg av denne retten, eller ikke lenger ønsker å motta kommersielle meldinger fra Western Union, ber vi deg kontakte Western Union ved å ringe 800 181 23 (tilgjengelig daglig fra 08.00 til 20.00.), eller ved å ta kontakt via nettstedet vårt www.westernunion.no.

9. ERSTATNINGSANSVAR.

9.1 Western Union skal refundere hovedbeløpet ved en pengeoverføring etter avsenders skriftlige forespørsel via post eller e-post til adressene oppgitt i klausul 5 over hvis mottaker ikke mottar betalingen innen 45 dager. Western Union vil refundere overføringsbeløpet på avsenderens skriftlige forespørsel via brev eller e-post til adressene oppgitt i klausul 5 over, hvis pengeoverføringen ikke er tilgjengelig for mottakeren innen tre virkedager på grunn av forhold utenfor Western Unions (eller deres agenters) kontroll, for eksempel myndighetspålagte krav, dårlig vær eller telekommunikasjonssvikt. Utbetaling av visse pengeoverføringer kan bli forsinket som resultat av bruk av amerikanske eller andre gjeldende lover. Så langt loven tillater det, kan Western Union trekke fra et administrativt gebyr fra pengeoverføringer som ikke hentes innen ett år etter sendedatoen.

9.2 Hvis du eller en mottaker (som ikke er registrert hos oss) lider tap som ikke dekkes av rett til betaling i henhold til lovene henvist til i klausul 9.1, godtar vi kun ansvar for slikt tap opptil en grense som er det høyeste av: (a) beløpet tilsvarende tjenesteavgiften; og (b) € 500, med mindre annet er skriftlig avtalt. Taket for vårt erstatningsansvar begrenser kun krav for tap som oppstår ut av én transaksjon eller relaterte transaksjoner, eller (hvis tapet ikke oppstår fra én transaksjon eller flere) enhver enkelthandling, utelatelse eller hendelse, eller relaterte handlinger, utelatelser eller hendelser. Dette betyr at du kan kreve opptil € 1000 hvis du for eksempel lider tap fordi vi ikke håndhevde vår del av avtalen med deg i løpet av to urelaterte transaksjoner. Vi har uansett ikke ansvar for at vi ikke kan håndheve dine instruksjoner som resultat av omstendigheter som med rimelighet kan ansees som utenfor vår kontroll.

9.3 Alle krav på kompensasjon gjort av deg og/eller en mottaker (som ikke er registrert hos oss) må støttes opp av all tilgjengelig relevant dokumentasjon.

9.4 Ingenting i denne klausul 9 skal (a) utelukke eller begrense vårt erstatningsansvar for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller (b) utelukke ansvar for svindel, forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra vår side.

9.5 Ditt kundeforhold er kun med Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited. Du samtykker i at ingen tilknyttede selskaper eller agenter av Western Union International Bank GmbH eller Western Union International Limited skylder deg aktsomhetsplikt når de utfører oppgaver som ellers ville blitt utført av Western Union International Bank GmbH eller Western Union International Limited under deres avtale med deg.

10. ÅNDSVERK.

Western Union-nettstedet og Western Unions nettjeneste, innholdet og alle åndsverksrettigheter relatert til dem og i dem (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, databaserettigheter, varemerker og servicemerker) eies av oss, våre tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Alt av rettigheter, rett og interesse i og til Western Union-nettstedet og Western Unions nettjeneste skal forbli vår eiendom og/eller eiendommen til slike andre tredjeparter. Western Union-nettstedet og Western Unions nettjeneste kan kun brukes til formålene tillatt henhold til disse vilkårene og betingelsene eller som beskrevet på nettstedet. Du har kun rett til å vise og bevare en kopi av sidene på Western Union-nettstedet for din egen personlige bruk. Du kan ikke kopiere, publisere, modifisere, tilpasse innhold fra, delta i overføring eller salg av, publisere på Internett eller på annet vis distribuere eller utnytte Western Union-nettstedet, Western Unions nettjeneste eller deler derav for offentlig eller kommersiell bruk uten vår uttrykte skriftlige tillatelse. Du kan ikke: (a) bruke en robot, søkerobot, skraper eller annen automatisert enhet for tilgang til Western Union-nettstedet eller Western Unions nettjeneste; og/eller (b) fjerne eller endre opphavsrett, varemerker eller annen varsel om eiendom eller eierskapsmerking som vises på Western Union-nettstedet (eller utskrevne sider fra nettstedet). Navnet Western Union og andre navn og indikatorer for eierskap av Western Unions produkter og/eller tjenester henvist til på Western Union-nettstedet, er eksklusive merker tilhørende oss eller andre tredjeparter. Andre produkter, tjenester og firmanavn som vises på nettstedet, kan være varemerker til sine respektive eiere.

11. KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER.

Western Union-nettstedet kan inneholde koblinger og pekere til andre nettsteder og ressurser («tilknyttede nettsteder»). Koblinger til tilknyttede nettsteder innebærer ikke en godkjenning fra oss av, eller tilknytning mellom oss og, tredjeparters ressurser eller deres innhold. Koblinger innebærer ikke at vi er tilknyttet eller assosiert med, eller har juridisk tillatelse til å bruke, varemerker, merkenavn, logo eller opphavsrettsymbol vist i eller tilgjengelig gjennom koblingene, eller at tilknyttede nettsteder har tillatelse til å bruke varemerker, merkenavn, logo eller opphavsrettsymbol for Western Union. Alle bekymringer om tilknyttede nettsteder må rettes til den aktuelle sidens administrator eller webmaster. Vi hverken representerer eller godkjenner nøyaktigheten eller påliteligheten til, og anerkjenner utrykkelig ikke, eventuelle råd, synspunkter, uttalelser og annen informasjon som vises på eller distribueres gjennom tilknyttede nettsteder. Du samtykker i at all tiltro til meninger, råd og informasjon vist på eller ellers tilgjengelig gjennom tilknyttede nettsteder er på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for potensielle problemer vedrørende sikkerhet, virus eller uønsket e-post du kan møte på utenfor Western Union-nettstedets direkte kontroll.

12. HELE AVTALEN.

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med alle andre saker inkludert i disse vilkår og betingelser ved referanse, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og erstatter og avslutter alle tidligere avtaler eller forståelser du kan ha med oss.

13. OVERFØRING.

Vi har rett til å overføre, tilordne eller delegere våre rettigheter og/eller ansvar under avtalen med deg, i sin helhet eller delvis, til tilknyttede selskaper eller tredjeparter, når som helst og uten ditt samtykke med mindre en slik overføring vil redusere rettighetene og/eller hjelpemidlene dine eller øke ansvarsområdene og/eller forpliktelsene dine under avtalen med oss. Du kan ikke overføre rettighetene eller ansvarsområdene dine under avtalen med oss uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

14. FRASKILLELSE.

Hvis det skulle skje at en eller flere bestemmelser under disse vilkårene og betingelsene av en eller annen grunn blir funnet ugyldige, ulovlige eller ugjennomførbare, skal resten forbli gyldige og gjennomførbare.

15. GJELDENDE LOV AND STED.

Kontrakten vår med deg (i tillegg til kundeforholdet oss i mellom før vi kontraktfester det) er underlagt østerriksk lov, uten å sette til side gjeldende lover i ditt oppholdsland som gir større grad av beskyttelse. Du og Western Union samtykker i at som forbruker, innenfor betydningen i den østerrikske forbrukerloven (KSchG) eller innenfor betydningen i forbrukerloven i ditt oppholdsland hvis dette er gunstigere for deg, skal kompetent myndighet ved ditt vante bosted eller arbeidssted ha rett til behandling og rettslig avgjørelse om eventuell disputt mellom deg og Western Union. WUIB er under tilsyn av tilsynsmyndighetene for det østerrikske finansmarkedet («Finanzmarktaufsicht», heretter henvist til som «tilsynsmyndigheten»). Tilsynsmyndigheten kan kontaktes via post til Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wien, via telefon på (+43-1) 249 59-0 eller via Internett på www.fma.gv.at.

16. OPPSIGELSE OG SUSPENDERING.

16.1 Du eller vi kan begge si opp avtalen mellom oss, med minst én dags varsel. Du kan også sende oss oppsigelsesvarsel slik det er forklart i klausul 4.1 over.

16.2 Du skal varsle oss øyeblikkelig hvis noe av følgende skjer:

(a) du blir eller kan snart bli insolvent eller erklært konkurs;

(b) andre hendelser påvirker eller kan påvirke din evne til å fullbyrde avtalen med oss.

16.3 Vi kan si opp avtalen vår med deg og/eller suspendere Western Unions nettjeneste (fullstendig eller delvis) for din del med øyeblikkelig iverksettelse og uten forvarsel hvis:

(a) en hendelse beskrevet under klausul 16.2 forekommer;

(b) du bryter disse vilkårene og betingelsene;

(c) det virker på oss som om du er eller er i ferd med å bli mentalt uskikket til å bestyre dine egne eiendeler og affærer, eller andre hendelser forekommer som påvirker din rettslige handleevne eller evne til å håndheve avtalen din med oss i henhold til våre vilkår og betingelser; og

(d) din bruk av Western Unions nettjeneste eller nettstedet virker forstyrrende på våre andre kunder.

Vi skal etter beste evne gi deg forvarsel ved en slik oppsigelse eller suspensjon, og hvis det ikke er praktisk gjennomførbart å gi et slikt forvarsel, skal vi etter beste evne varsle deg så snart som mulig etterpå.

16.4 Vi kan si opp avtalen vår med deg og/eller suspendere Western Unions nettjeneste med grunnlag i informasjon vi har mottatt (muntlig eller skriftlig) som vi i god tro mener er usann.

16.5 Oppsigelse av avtalen vår med deg og/eller suspendering av Western Unions nettjeneste skal ikke påvirke rettigheter eller forpliktelser påbegynt før, i løpet av eller etter oppsigelses- eller suspenderingsdatoen, eller som begynner som del av den, og alle slike rettigheter og forpliktelser skal fortsette å være gjenstand for disse vilkårene og betingelsene.

16.6 Hverken du eller vi er ansvarlig ovenfor den andre for skade den andre har blitt påført som resultat av handlinger du eller vi har tillatelse til å utføre, eller som ellers er tillatt under disse vilkårene og betingelsene, eller som ellers er innenfor begrensninger eller krav for bruk av Western Unions nettjeneste som forklart på nettstedet, inkludert og ikke begrenset til å utøve oppsigelsesrett og/eller suspendering under denne klausul 16.

16.7 Bestemmelsene i avtalen med deg skal fortsette å gjelde ved suspendering av Western Unions nettjeneste. Bestemmelsene i klausul 1.3 til 1.6 (inkludert), 2.4, 6 til 11 (inkludert), 14 og 16 (og definisjonene fremstilt ovenfor som blir brukt i disse klausulene) skal overleve enhver oppsigelse av avtalen vår med deg.

17. OFAC

Gjeldende lov forbyr pengeoverføringsvirksomheter å handle med visse personer og land. WUIB er pålagt å sjekke alle transaksjoner mot lister over navn fra myndighetene i landene og territoriene der vi driver virksomhet, inkludert det amerikanske finansdepartementets OFAC (Office of Foreign Assets Control) og EU. Hvis en potensiell match blir funnet, må WUIB undersøke transaksjonen for å finne ut om personen som matcher er den samme som den på den relevante listen. Fra tid til annen må kunder fremlegge ytterligere identifikasjon og annen informasjon. Dette kan forsinke transaksjoner. Dette er et lovbestemt krav for alle transaksjoner som behandles av WUIB (inkludert overføringer som kommer fra og avsluttes utenfor USA).