Norge: Vilkår og betingelser for tjenesten Western Union® Online Money Transfer - tjeneste

DET ER VIKTIG AT DU LESER OG FORSTÅR VÅRE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU GODTAR DEM. DE INNEHOLDER BEGRENSNINGER I VÅRE FORPLIKTELSER OVERFOR DEG, I TILLEGG TIL BEGRENSNINGER I OG UNNTAK FRA VÅRT ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAP DU PÅDRAR DEG SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV VÅRE TJENESTER. VI HAR MARKERT DE BESTEMMELSENE SOM OMHANDLER DETTE, MED FET SKRIFT.

Slik de brukes i våre vilkår og betingelser, har følgende begreper denne betydningen:

a. "bankkort" brukes om debetkort eller kredittkort av typen Visa eller MasterCard,

b. "virkedag" brukes om en dag som ikke er lørdag eller søndag, og når bankene er åpne for vanlig virksomhet i Wien,

c. "kortutsteder" viser til utstederen og eieren av et bankkort,

d. "betalingsmetode" viser til alternativene som er tilgjengelig for avsender for å betale en pengeoverføring via Western Unions elektroniske tjeneste, og som kan variere fra land til land og kan inkludere bankkort, bankkonto eller andre betalingsmetoder.

e. "forbudt formål" viser til ethvert lovstridig formål, inkludert å betale eller motta betaling for gambling, spillebrikker eller spillekreditt, eller sende en betaling til deg selv som mottaker for å bevise finansiell bonitet (RISIKO FOR BEDRAGERI), opprette mer enn én profil eller sende eller motta penger på vegne av noen andre,

f. "mottaker" brukes om personen som er identifisert som mottaker av en pengeoverføring (uansett om overføringen ble sendt av en person som bruker Western Unions elektroniske tjeneste eller av en person som bruker en annen av Western Unions pengeoverføringstjenester),

g. "avsender" brukes om personen som setter i gang en pengeoverføring ved hjelp av Western Unions elektroniske tjeneste,

h. "transaksjon" viser til hver pengeoverføring som du setter i gang ved hjelp av, og alle andre tjenester du bruker av Western Unions elektroniske tjenester,

i. "Western Union", "vi", "vår" og "oss" brukes om Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited, og omfatter i bestemmelsene som er angitt i paragraf 9, samt i henvisninger til "vår uaktsomhet eller bedrageri", alle tilknyttede selskaper eller agenter for Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited når de utfører en oppgave som ellers måtte ha blitt utført av Western Union International Bank GmbH og Western Union International Limited i forbindelse med deres utførelse av Western Unions elektroniske tjenester,

j. "Western Unions elektroniske tjenester" viser til alle tjenester som gjøres tilgjengelige av oss via Western Unions nettsted eller Western Unions mobilapplikasjon,

k. "Western Unions nettsted" eller "nettstedet" brukes om nettstedet som drives av oss for å levere elektroniske pengeoverføringstjenester og Western Unions mobilapp, og

l. "du", "deg" og "din(e)" viser til en hvilken som helst person som bruker Western Unions nettsted som avsender.

1. OM OSS

1.1. Western Union®s elektroniske tjenester tilbys av Western Union International Bank GmbH ("WUIB") i samarbeid med Western Union International Limited. WUIB er en agent innenfor Western Unions agentnettverk og har sitt hovedkontor i A-1010 Wien, Schubertring 11: Handelsregisternummer FN 256187t i Wiens Handelskammer, DVR-nummer (Data Protection Registry): 2111221. Western Union International Limited er et selskap i samsvar med loven i Republikken Irland (nummer: TO 372428), og som har sitt hovedkontor i Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irland.

1.2. Kunder kan få informasjon om adresser og åpningstidene til agenter og lokale representanter ved å ringe dette telefonnummeret: +32-(0)2 639 7116. WUIB kan også kontaktes på følgende telefonnummer (avgiftsfritt fra Norge): 800 181 23, eller på e-post til norway.customer@westernunion.no

1.3. WUIB blir overvåket av den østerrikske tilsynsmyndighet (Finanzmarktaufsicht, heretter kalt "finansiell regulator"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, tlf. +43 1 249 59. Du finner mer informasjon om finansiell regulator på Internett på www.fma.gv.at.

2. VÅRE TJENESTER

2.1. Western Unions elektroniske tjenester tilbyr pengeoverføringstjenester nasjonalt og internasjonalt. Du må være minst 18 år for å bruke Western Unions elektroniske tjenester og du må være bosatt i Norge. Hver pengeoverføring tildeles et individuelt transaksjonsnummer, Money Transfer Control Number eller "MTCN".

2.2. Ved å fylle ut og samtykke i informasjonen som er nødvendig for å utføre en pengeoverføring og ved å godta disse vilkårene og betingelsene, instruerer avsender WUIB om å gjennomføre en bestemt pengeoverføring. Hver individuelle pengeoverføring utgjør en separat avtale mellom WUIB og avsender, og er begrenset til gjennomføringen av en bestemt pengeoverføring. Ikke på noe tidspunkt er det inngått en rammeavtale mellom deg og oss som forplikter oss til å utføre individuelle og etterfølgende pengeoverføringer. Avsender skal informere mottaker om pengeoverføringen i henhold til dette.

2.3. I henhold til lover og forskrifter forplikter vi oss til å gjøre penger tilgjengelig for avhenting av mottakeren senest ved utgangen av en slik virkedag etter den virkedagen midlene ble mottatt ("mottaksdag"). Mottakstidspunktet er det tidspunktet når vi mottar midlene som skal overføres og gebyrene knyttet til denne overføringen. For pengeoverføringer instruert i papirform, utvides perioden med ytterligere én virkedag.

2.4. For pengeoverføringer (i) til en stat utenfor EØS eller (ii) i henhold til en flervalutaomregning mellom euro og valutaen i et av landene i EU eller EØS som ikke er medlem av eurosonen, eller (iii) som ikke skal utbetales i euro, vil midler være tilgjengelig for henting av mottakeren senest innen slutten av den fjerde virkedagen etter mottaksdato.

2.5. For regelmessige pengeoverføringer er midlene normalt tilgjengelig for avhenting innen minutter, avhengig av åpningstidene hos den aktuelle agenten. I noen land kan tjenesten være forsinket eller det kan forekomme andre begrensninger. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt via telefonnummeret i punkt 1.2 i disse vilkårene og betingelsene.

2.6. Western Unions elektroniske tjenester tilbyr forskjellige alternativer for å motta pengeoverføringer, inkludert kontanter hos en agent, direkte til en bankkonto eller til en mobiltelefon der dette er tilgjengelig. Når midler skal utbetales i kontanter, må mottaker oppgi tilstrekkelig bevis på sin identitet i tillegg til all informasjon knyttet til overføringen og som Western Union krever for å utføre pengeoverføringen, spesielt navn på avsender, landet som pengene ble sendt fra, navn på mottaker, omtrentlig beløp som ble overført og alle andre vilkår og betingelser som er obligatoriske hos den Western Union-agenten hvor midlene skal utbetales, som f.eks. MTCN (Money Transfer Control Number). Betaling av midler som skal hentes, vil bli gjort til mottakeren som Western Union eller deres agent anser berettiget til å motta pengene i henhold til identifikasjonspapirer. Betalinger kan også finne sted dersom overføringsinformasjon oppgitt av mottaker inneholder mindre feil. Verken Western Union eller deres agenter sammenligner adresseinformasjonen til mottakeren. Ved visse betalingssteder kan mottaker bli bedt om å fremlegge bevis på sin identitet og besvare et kontrollspørsmål eller begge for å kunne motta midlene. Kontrollspørsmål utgjør ikke et ekstra sikkerhetsnivå og kan ikke brukes for å time eller forsinke betalingen av en pengeoverføring og er forbudt i enkelte land. For overføringer til en bankkonto eller til en mobiltelefon vil Western Union overføre midlene til kontoinformasjonen som oppgis av avsender. I tilfelle inkonsistens mellom kontoinnehaver (inkludert mobiltelefonnumre for mobiltelefonkontoer) og navn på tiltenkt mottaker, vil overføringen bli kreditert til kontonummeret som ble angitt av avsender.

2.7. Gjeldende lovgivning forbyr pengeoverføringsforetak å gjøre forretninger med enkelte personer eller land. Western Union er forpliktet til å kontrollere alle transaksjoner mot navnelister gitt av myndigheter i land og territorier der vi driver forretningsvirksomhet, inkludert US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) og den Europeiske Unionen. Dersom et potensielt treff identifiseres, må WUIB undersøke transaksjonen for å avgjøre om vedkommende faktisk finnes på den relevante listen. I visse tilfeller må kundene fremlegge ytterligere identifikasjon og annen informasjon. Transaksjoner kan derfor bli forsinket. Dette er et rettslig krav for alle transaksjoner som gjennomføres hos WUIB (inkludert transaksjoner som sendes fra og utbetales utenfor USA).

2.8. Overføringsgebyr: Skriftlig informasjon som forklarer hvordan Western Union krever avsender for gebyr for å foreta en pengeoverføring, er tilgjengelig på nettstedet til den Western Union som utfører overføringen, og fremvises til avsender før betalingsordren fullføres. De gjeldende overføringsgebyrene for en pengeoverføring er angitt i feltet "Send penger" på www.westernunion.com. Velg ganske enkelt landet du vil sende penger til, tast inn beløpet som skal overføres og klikk "Beregn". Avsender skal betale alle gebyrer for å fullføre pengeoverføringen med mindre gjeldende lovgivning i mottakerlandet bestemmer noe annet. Vi visse tilfeller kan utbetaling av pengeoverføringer være underlagt lokale skatter og gebyrer. Mottaker kan pådra seg ekstra gebyrer for å motta avsenders midler via en kontobasert pengeoverføring, mobiltelefon eller til en bankkonto. Pengeoverføringer skal sendes til en lokal (mottakers) valutakonto, ellers kan mottakerinstitusjonen (hvor mottakeren har sin konto) konvertere midlene etter egen vekslingskurs eller til og med avvise pengeoverføringen. Mottakers avtale med sin mobiltelefon-tjenesteleverandør, mWallet-kontoleverandør eller annen kontoleverandør administrerer kontoen og bestemmer deres rettigheter, forpliktelser, gjeldende gebyrer, pengetilgjengelighet og kontobegrensninger. I tilfelle inkonsistens mellom kontoinnehaver (inkludert mobiltelefonnumre for mobiltelefonkontoer) og navn på tiltenkt mottaker, vil overføringen bli kreditert til kontonummeret som ble angitt av avsender. Western Union kan kreve ytterligere gebyrer knyttet til bruk av en konto for å sende eller motta en pengeoverføring. Western Union påtar seg ikke noe ansvar knyttet til kostnader som avsender eller noen kontoinnehaver pådrar seg i forbindelse med vekslingskursen som brukes for omregningen til ikke-lokal valuta eller for handlinger eller utelatelser på vegne av destinasjonen eller midlertidige leverandører av finansielle tjenester.

2.9. Utenlandsk valuta

a. Pengeoverføringer betales vanligvis i valutaen i mottakerlandet (i noen land er utbetaling bare tilgjengelig i en annen valuta). All valuta veksles i henhold til Western Unions gjeldende vekslingskurser. Western Union beregner sin vekslingskurs basert på kommersielle kurser som brukes i transaksjoner mellom banker og andre finansinstitusjoner, i tillegg til et gebyr. De fleste kursene justeres flere ganger om dagen i henhold til de aktuelle sluttkursene til globale finansmarkeder. Du finner informasjon om vekslingskursen for en pengeoverføring på www.westernunion.com etter at du har valgt mottakerlandet i feltet "Send til", skrevet inn beløpet du vil overføre og klikket på "Beregn".

b. Valuta veksles når du setter i gang en transaksjon. Mottaker vil motta den utenlandske valutaen i det beløpet du ble varslet om når overføringen settes i gang. Men i noen land kan lokale forskrifter kreve at pengeoverføringer konverteres først når de utbetales. Hvis avsender sender midlene til ett av disse landene, er vekslingskursen angitt over kun et estimat, og den faktiske vekslingskursen vil bli fastsatt på utbetalingstidspunktet. Western Union-agentkontorer kan tilby mottakere muligheten til å motta midler i en annen valuta enn det avsender valgte. I slike tilfeller kan Western Union (eller deres agenter, mobiltelefonleverandør eller kontoleverandør) ilegge mottaker et tilleggsgebyr når beløpet konverteres til en valuta som velges av mottaker. Hvis avsender velger en annen betalingsvaluta enn den nasjonale valutaen i mottakerlandet, kan det hende at betalingsvalutaen ikke er tilgjengelig ved alle kontorer i det landet, eller kanskje ikke er tilgjengelig i tilstrekkelig små myntenheter for å kunne utbetale hele pengeoverføringen. I slike tilfeller kan utbetalingsagenten betale hele eller deler av avsenders pengeoverføring i nasjonal valuta. Western Unions vekslingskurs kan være noe mindre fordelaktig enn de kursene som offentliggjøres som kommersielle kurser, og som brukes i transaksjoner mellom banker og andre finansinstitusjoner. Eventuelle forskjeller mellom valutakursen som er gitt til deg, og valutakursen som Western Union mottar, beholdes av Western Union (og, i visse tilfeller, våre agenter, mobiltelefonleverandører eller kontoleverandører) i tillegg til våre gebyrer. Annen informasjon om valutakurser for bestemte mottakerland kan du få ved å ringe til telefonnummeret nedenfor (avgiftsfritt) eller ved å se vårt nettsted.

2.10. SMS – Western Union kan tilby gratis SMS-varsling i noen land for å varsle (sender) om at de overførte midlene er hentet av mottakeren eller at midlene kan hentes (til mottakeren). Gebyrer til telefontjenesteleverandøren skal betales av avsender eller mottaker. Western Union er ikke ansvarlig for noen gebyrer knyttet til SMS-meldinger. Hvis gjeldende lovgivning tillater det, vil det bli sendt SMS til avsenders og/eller mottakers mobiltelefonnummer som ble oppgitt på overføringstidspunktet. Western Union vil sende SMS-meldinger til en gateway for videresending, men ansvaret for videresending ligger hos tredjeparter og kan ikke garanteres. Western Union er ikke ansvarlig for tekniske feil som oppstår utenfor sine egne systemer.

3. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

3.1. Vi erklærer vår vilje til å tilby deg pengeoverføringstjenester og den tilhørende informasjonen i henhold til disse vilkårene og betingelsene i form av individuelle betalinger samt å utvise rimelig påpasselighet.

3.2. Vi er ikke forpliktet til å godta noen instruksjon om å utføre noen overføring og vi vil ikke på noen måte være ansvarlig ved å avvise noen slik instruksjon eller for å trekke tilbake, avslutte eller begrense våre tjenester til deg. Disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid gjelde for alle instruksjoner som vi velger å godta.

3.3. Vi påtar oss ikke ansvar overfor deg for:

a. varene og tjenestene du betaler for ved hjelp av Western Unions elektroniske tjenester, og her spesielt levering av disse,

b. feil i kommunikasjonsfunksjoner som innenfor rimelighetens grenser ikke kan regnes for å være under vår kontroll,

c. eventuelle tap eller forsinkelser i overføring av meldinger som skyldes bruk av en Internett-leverandør eller en nettleser eller annen programvare som ikke er under vår kontroll,

d. tjenester som leveres av kortutstederen,

e. virus forårsaket av tredjeparter,

f. feil på nettstedet eller feil i Western Unions elektroniske tjenester som skyldes at du eller en tredjepart har oppgitt ufullstendig eller feil informasjon til oss,

g. eventuell uautorisert bruk eller oppsnapping av meldinger eller informasjon før de når nettstedet, eller

h. eventuell uautorisert bruk av eller tilgang til data angående dine transaksjoner som oppbevares hos oss (med mindre slik bruk eller tilgang skyldes vår uaktsomhet eller feil eller at vi ikke etterkommer lovpålagte krav for å beskytte din personlige informasjon).

3.4. Vi har ingen plikt overfor deg til å sette i gang eller utføre en pengeoverføring eller noen annen transaksjon hvis

a. vi ikke kan innhente tilfredsstillende bevis på din identitet,

b. vi har grunn til å tro at transaksjonsmeldingen er feil, uautorisert eller forfalsket,

c. du oppgir feil eller ufullstendig informasjon, eller hvis transaksjonsmeldingen ikke kommer oss i hende i tide til å utføre transaksjonen på betimelig måte, eller

d. kortutstederen ikke godkjenner bruk av bankkortet ditt til betaling av transaksjonen og tilknyttede gebyrer.

Vi aksepterer ikke erstatningsansvar for skader som skyldes manglende eller forsinket betaling av en pengeoverføring til en mottaker i henhold til punkt 8 eller manglende gjennomføring av transaksjoner via Western Unions elektroniske tjenester av noen av de nevnte årsakene.

3.5. Vi kan nekte å levere Western Unions elektroniske tjenester (helt eller delvis) til deg hvis det kan føre til brudd på noen av Western Unions retningslinjer (inkludert retningslinjer for å forhindre bedrageri, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet) og/eller annen gjeldende lov, rettsordre eller krav fra regulerende eller offentlig myndighet eller instans med jurisdiksjon over oss, eller hvis vi av andre grunner anser slik handling nødvendig for å beskytte våre interesser. Hvis vi nekter å levere Western Unions elektroniske tjenester (helt eller delvis) av en av disse årsakene, vil vi imidlertid så sant det er praktisk mulig varsle deg om det og, med mindre juridiske årsaker forhindrer det, forklare hvorfor vi har gjort det.

3.6. Vi kan stanse driften av Western Unions nettsted eller Western Unions elektroniske tjenester helt eller delvis hvis vi, helt etter eget skjønn, anser det riktig å gjøre dette ("av årsaker som ligger utenfor vår kontroll"). Vi godtar at hvis tjenestene som leveres av Western Unions nettsted eller Western Unions elektroniske tjenester blir avbrutt (av oss, en tjenesteleverandør eller på annen måte) av noen årsak, skal vi gjøre alt innenfor rimelighetens grenser for å minimere avbruddets varighet.

3.7. Vi vil vanligvis kommunisere med deg via Internett og e-post. Dette påvirker ikke din rett til å kommunisere med oss på andre måter som er beskrevet i paragraf (se punkt 1.2 ovenfor) dersom forholdene krever dette.

4. DITT ANSVAR OVERFOR OSS

4.1. Du godtar å betale våre gebyrer (se også punkt 2.8 ovenfor) for hver pengeoverføring eller annen transaksjon som du setter i gang eller ber om via Western Unions elektroniske tjenester.

4.2. Du må betale hovedbeløpet i en pengeoverføring samt våre gebyrer med et bankkort eller fra en bankkonto (i den grad WUIB tillater en kontobasert pengeoverføring). Hver gang du bruker Western Unions elektroniske tjenester, godtar du at vi er autorisert til å belaste kortutstederen for hovedbeløpet i enhver pengeoverføring og våre gebyrer for den aktuelle transaksjonen, før vi utfører pengeoverføringen eller transaksjonen. Du vil bli vist beløpet som belastes kortutstederen eller som trekkes fra bankkontoen, før din endelige godkjenning av transaksjonen.

4.3. Du bekrefter og godtar at:

a. du vil oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon når du registrerer deg hos oss,

b. du bare må dele overføringsdata (beløp, navnet ditt, landet ditt, navn på mottaker og MTCN) med mottaker. Du forplikter deg til å sikre at ingen tredjepart kan få uautorisert tilgang til denne informasjonen. Vi anbefaler at du bare overfører penger til mottakere som du kjenner personlig,

c. Du skal ikke bruke Western Unions elektroniske tjenester til ulovlige formål,

d. Du skal ikke bruke Western Unions elektroniske tjenester til formål som er forbudt.

e. Innenfor rammen til Western Unions elektroniske tjeneste skal du ikke be om pengeoverføringer som bryter med disse vilkårene og betingelsene eller noen annen begrensninger eller vilkår for bruk som beskrevet på Western Unions nettsted, og

f. Du er personlig ansvarlig for sikkerheten til passordet og brukernavnet, se punkt 6 nedenfor.

4.4. Du vil varsle oss umiddelbart (ring +32-(0) 2 639 7116 eller 800 181 23 (avgiftsfritt fra Norge) etter å ha blitt klar over tap, tyveri, kopiering, underslag eller uautorisert bruk samt etter å ha blitt oppmerksom på uautorisert eller feil utført transaksjon (se punkt 4.3.b over). Vi vil da undersøke saken.

4.5. Du bekrefter og godtar at informasjon om deg, og om tjenestene vi leverer til deg, kan utleveres av oss til regulerende eller styrende myndigheter eller instanser når:

a. det er påkrevd ved lov, eller

b. hvis vi tror at slik videreformidling av informasjon kan bidra til å bekjempe bedrageri, hvitvasking av penger eller annen kriminell aktivitet.

5. KUNDESERVICE

Hvis du oppdager feil eller har problemer med eller i forbindelse med Western Unions nettsted eller med Western Unions elektroniske tjenester, ber vi deg om å kontakte oss på e-post eller ringe oss (se punkt 1.2 for kontaktinformasjon) eller du kan skrive til oss:

Western Union Norway
Litauen UAB
J. Balcikonio Str 3,
Vilnius, Litauen LT-08247.

6. PASSORD OG SIKKERHET

Når du registrerer deg hos oss, må du velge et passord og en e-postadresse som skal brukes ved pålogging. Passordet og brukernavnet må ikke brukes av andre personer enn deg selv. Du har ansvaret for å holde passordet og brukernavnet konfidensielt, og har fullstendig ansvar overfor oss for alle aktiviteter som utføres ved hjelp av passordet og brukernavnet ditt. DEL ALDRI PASSORDET MED ANDRE OG DU MÅ IKKE SKRIVE DET NED NOEN STEDER! Du godtar at du må varsle oss umiddelbart etter å ha blitt klar over uautorisert bruk av brukernavnet og passordet ditt eller andre typer sikkerhetsbrudd på tlf. +43 800 29 6544. Når du har varslet oss om slik uautorisert bruk av passordet eller brukernavnet, vil vi umiddelbart sette i verk tiltak for å hindre at de blir brukt. Vi vil informere deg om disse tiltakene umiddelbart etter at de er iverksatt, samt informere om årsakene til disse tiltakene, med mindre vi er forhindret til å gjøre det av juridiske årsaker. Etter at vi har satt i verk slike tiltak, er vi ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tap eller skader som påføres deg grunnet manglende overholdelse av dette avsnittet. Du kan ha rettigheter overfor kortutstederen til å få beløp refundert eller kreditert tilbake til deg hvis det gjelder uautorisert bruk av bankkortet ditt.

7. OVERFØRING AV INFORMASJON TIL TREDJEPARTER

7.1. Western Union vil bruke og behandle dine personopplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring og som du uttrykkelig har samtykket i. Klikk her for vår Personvernerklæring. Vi kan når som helst endre vår personvernerklæring.

7.2. Denne erklæringen er et uttrykkelig kravsfrafall i forhold til paragraf 38 i den østerrikske bankloven. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake skriftlig i brevs form sendt til WUIB-adressen i punkt 1.1 eller på e-post til e-postadressen i punkt 1.2.

7.3. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere opplysningene du oppgir. Western Union kredittvurderinger på grunnlag av matematisk-statistiske prosesser fra Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien eller andre tjenesteleverandører som bestilles av oss, for å kontrollere kundeinformasjon, unntatt kredittinformasjon. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

8. ERSTATNINGSANSVAR

A. Uautoriserte overføringer

8.1. Vi kan være erstatningsansvarlig dersom vi utfører en overføring som du ikke autoriserte oss til å gjøre. I den grad du ikke er ansvarlig i henhold til punkt 8.2 eller 8.3 for en overføring som du ikke autoriserte, vil vi refundere overføringsbeløpet til deg umiddelbart, men senest ved utgangen av virkedagen etter den dagen vi ble varslet om at den aktuelle transaksjonen ikke var autorisert eller på annen måte ble gjort oppmerksom på den uautoriserte overføringen. Vi vil heller ikke rette noen krav mot deg for å få refundert våre utgifter. Hvis det er rimelige tegn på svindelforsøk av deg, oppheves vår forpliktelse til å refundere deg, i påvente av videre undersøkelser, og slike undersøkelser vil bli utført omgående.

8.2. Du kan være ansvarlig opp til maksimumsbeløpet på EUR 50 for tap som:
 a. resulterer fra uautoriserte overføringer på grunn av bruk av transaksjonsdata som er tapt, stjålet eller som på andre måter mangler (se punkt 4.3.b over), eller
 b. kommer fra ditt misbruk av transaksjonsdata.

8.3. Vi vil ikke holde deg ansvarlig under punkt 8.2 hvis det ikke var mulig for deg å oppdage slikt tap, tyveri eller misbruk av transaksjonsdata eller hvis tap av transaksjonsdata ble forårsaket av en ansatt eller representant som handler på våre vegne, en av våre filialer eller annen ekstern tjenesteleverandør vi har utpekt.

8.4. Ditt erstatningsansvar for tap som oppstår ved en uautorisert overføring, er ikke begrenset til et maksimumsbeløp på EUR 50 som angitt i punkt 8.2 dersom du handlet med bedragersk hensikt eller med forsett eller grov uaktsomhet bidro til misbruk av transaksjonsdata. I slike tilfeller er du ansvarlig for alle tap forårsaket av en uautorisert overføring. Grov uaktsomhet spesielt inkluderer, men er ikke begrenset til, tilfeller hvor du umiddelbart varsler oss om tap av transaksjonsdata eller hvis du ikke oppbevarer transaksjonsdata på en sikker måte eller dersom du formidler den til tredjeparter.

8.5. Med mindre du handler med bedragersk hensikt, er du ikke erstatningsansvarlig for oss:
 a. for tap som resulterer fra uautorisert bruk av transaksjonsdata som forekommer etter at vi har blitt varslet iht. punkt 4.4, eller
 b. hvis vi ikke sørget for at våre kontaktorganer var tilgjengelig for deg slik at du kunne varsle oss iht. 4.4.

B. Feil utførte eller ikke-utførte overføringer

8.6. Vi kan være ansvarlig overfor deg dersom vi mislykkes i å utføre en overføring eller hvis vi utfører en feil utført overføring, med mindre årsaken var din feil. Din feil inkluderer, men er ikke begrenset til, årsakene angitt i avsnitt 4.3 over. Dette betyr at vi vil refundere transaksjonen som ikke ble utført eller feil utført overføring (i den grad overføringen ikke ble utført eller feil utført overføring). Du har rett til å kreve å få tilbakebetalt alle gebyrer og renter i den grad disse er belastet eller påløpt i forbindelse med en ikke-gjennomført eller feil utført overføring.

8.7. I den grad det er belastet gebyrer for en ikke-gjennomført overføring av oss eller av en agent som opptrer på våre vegne og gebyrene er trukket fra beløpet som skal mottas fra mottaker under nevnte overføring, vil vi umiddelbart overføre til mottaker det beløpet som er belastet.

8.8. Eventuelle andre ansvar vi måtte ha overfor deg under punkt 8.6 er unntatt hvis:
 a. vi kan vise at overføringsbeløpet ble mottatt til riktig tidspunkt av betalingstjenesteleverandøren til mottaker, eller
 b. i forhold til punkt 8.6, skal en overføring anses for å være korrekt utført dersom vi kan bevise at overføringen er blitt utført i henhold til overføringsinformasjonen du har gitt til oss. Hvis du har gitt oss feil informasjon for å gjennomføre overføringen, kan du be oss om å bistå deg i å få tilbake pengene. Vi kan ikke garantere at slike tiltak vil lykkes. Vi forbeholder oss retten til å belaste deg med et gebyr for å dekke våre rimelige kostnader for å gjøre dette.

C. Utelukkelse av ansvar

8.9. Ethvert ansvar vi ellers måtte skylde deg under punkt 8.1 eller 8.6 er unntatt hvis du ikke informerer oss om en uautorisert eller feil utført overføring innen 13 måneder etter dato for gjennomføring av overføringen.

8.10. Vi har heller ikke noe ansvar under punkt 8 dersom vi mislykkes i å utføre eller utfører overføringen feil når årsaken til dette var hendelser vi ikke har kontroll over eller våre juridiske forpliktelser.

8.11. Vi skylder deg ikke noe ansvar hvis den uautoriserte eller feil utførte transaksjonen utføres av en tredjepart eller mellom tredjeparter som du har instruert før vi mottar din betaling for overføringen eller en annen overføring. Du skal kontakte den aktuelle tredjeparten umiddelbart og informere om forholdene rundt den uautoriserte eller feil utførte overføringen.

8.12. Western Union har ikke ansvar for skader som skyldes uvanlige og uforutsette hendelser som vi ikke har kontroll over og konsekvenser av disse, og som vi til tross for å ha utvist rimelig aktsomhet, ikke kunne ha unngått (forårsaket for eksempel ved hendelser utenfor vår kontroll, brudd på telekommunikasjonslinjer, indre uroligheter, krig eller andre hendelser som streik eller lockout som vi ikke har kontroll over). Dette gjelder også tilfeller hvor Western Union er forpliktet i henhold til fellesskapslovgivning, nasjonale, juridiske eller administrative ordrer som angir noe annet.

8.13. Vi verken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar overfor deg der dette er ulovlig. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, for svindel eller bedragersk fremstilling, eller for brudd på dine juridiske rettigheter der det vil være ulovlig å utelukke eller begrense slike juridiske rettigheter i forhold til Western Unions elektroniske tjenester.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Western Unions nettsted og Western Unions elektroniske tjenester, deres innhold og alle intellektuelle rettigheter knyttet til disse og deres innhold (inkludert opphavsrettigheter, patenter, databaserettigheter, varemerker og servicemerker) eies av oss, våre tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesse i og til Western Unions nettsted og Western Unions elektroniske tjenester skal forbli vår eiendom og/eller eiendommen til slike tredjepartseiere. Western Unions nettsted og Western Unions elektroniske tjenester kan bare brukes til formålene som er tillatt i henhold til disse vilkårene og betingelsene, eller som beskrevet på nettstedet. Du er bare autorisert til å vise og beholde en kopi av sidene på Western Unions nettsted for privat bruk. Du har ikke rett til å duplisere, utgi, endre, lage avledet arbeid av, delta i overføring av, selge, legge ut på Internett eller på noen måte distribuere eller utnytte Western Unions nettsted, Western Unions elektroniske tjenester eller noen del av disse for offentlig eller kommersiell bruk uten vår uttrykkelige, skriftlige tillatelse. Du har ikke rett til å: (a) bruke roboter, edderkopper eller andre automatiserte enheter til å få tilgang til Western Unions nettsted eller Western Unions elektroniske tjenester, og/eller (b) fjerne eller endre merknader om opphavsrettigheter, varemerker eller andre eiendomsretter som vises på Western Union Online nettsted (eller utskrevne sider fra nettstedet). Navnet Western Union og andre navn og kjennetegn på eiendomsretten til Western Unions produkter og/eller tjenester som det vises til på Western Unions nettsted, er våre eksklusive merker eller eksklusive merker for tredjeparter. Andre navn på produkter, tjenester og selskaper som vises på nettstedet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

10. KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

Western Unions nettsted kan inneholde koblinger og henvisninger til andre nettsteder og ressurser på Internett ("tilknyttede nettsteder"). Koblinger til tilknyttede nettsteder betyr ikke at vi støtter eller har noen tilknytning til noen tredjeparts ressurser eller innhold. Koblinger innebærer ikke at vi er tilknyttet, samarbeider med eller er juridisk autorisert til å bruke varemerker, merkenavn, logoer eller andre symboler på opphavsrett som vises ved å klikke på koblingen, eller at noen tilknyttede nettsteder er autorisert til å bruke varemerker, merkenavn, logoer eller symboler på opphavsrett fra Western Union eller noen av deres tilknyttede selskaper. Hvis du har spørsmål om noe tilknyttet nettsted, kan du kontakte administratoren eller webmasteren. Western Union representerer ikke, går ikke god for og fraskriver oss ansvaret for nøyaktigheten eller påliteligheten til eventuelle råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon som vises eller distribueres via noen av de tilknyttede nettstedene. Du samtykker i at hvis du stoler på meninger, råd eller informasjon som vises på eller som på andre måter er tilgjengelige via noen av de tilknyttede nettstedene, gjør du det på egen risiko.

11. RETT TIL Å TILBAKEKALLE ELLER AVBRYTE EN PENGEOVERFØRING

11.1. Du har rett til å tilbakekalle en pengeoverføring gjennom Western Union Website innen 14 dager. Tilbakekallingen må varsles til oss uttrykkelig og skriftlig på e-post eller post. Men denne tilbakekallingen gjelder ikke hvis vi allerede har betalt ut midlene til mottaker før vi mottar ditt varsel om tilbakekalling. Når du utøver din rett til tilbakekalling før vi har utbetalt midlene til mottaker, vil vi refundere overføringsbeløpet til deg og ikke belaste deg med gebyrer.

11.2. Du kan tilbakekalle en pengeoverføringsordre skriftlig via e-post eller post sendt til oss, forutsatt at vi ennå ikke har betalt ut midlene til mottaker før vi mottar ditt varsel om tilbakekalling. I dette tilfellet vil vi refundere til deg pengebeløpet for pengeoverføringen til Western Unions valutakurs som var gyldig på tidspunktet for tilbakebetaling, men minst pålydende av overføringsbeløpet i den grad midlene ikke er utbetalt til mottaker innen 45 dager. I dette tilfellet vil overføringsgebyrene ikke bli refundert. Hvis vi ikke gjør midlene tilgjengelig for avhenting av mottaker innen tre virkedager, vil vi ved et begrunnet varsel om tilbakekalling refundere beløpet til pengeoverføringen samt alle betalte overføringsgebyrer (i henhold til lovbestemte eller myndighetspålagte restriksjoner).

12. HELE AVTALEN

Disse vilkårene og betingelsene utgjør, sammen med alle andre elementer som det vises til i disse vilkårene og betingelsene, hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og erstatter alle tidligere avtaler eller forståelser du eventuelt har med oss.

13. BRUDD

Hvis noen eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene eller betingelsene av noen grunn skal anses som ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve, skal de resterende bestemmelsene fortsatt anses som gyldige og mulige å håndheve.

14. KLAGER, GJELDENDE LOV OG VERNETING

14.1. Dersom du ikke er fornøyd med våre tjenester i henhold til disse vilkårene og betingelsene, kan du sende en skriftlig klage til oss på kontaktinformasjonen på https://www.westernunion.com/no/. Vi vil gjøre vårt beste for å håndtere din klage ved første anledning og vi vil sende deg et endelig svarbrev innen 15 virkedager etter at vi har mottatt klagen. I spesielle omstendigheter vil vi sende deg et midlertidig svar innen 15 virkedager, hvor vi oppgir fristen for når du vil motta vårt endelige svar som ikke skal være senere enn 35 virkedager fra datoen for første klage. Hvis du ikke mottar vårt endelige svar eller du er misfornøyd med vårt endelige svar, kan du sende det direkte til forliksrådet for den østerrikske bankindustrien [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien.
Du kan også håndheve dine rettigheter for kompetent domstol med generell jurisdiksjon. Alternativt kan du bruke den elektroniske tvisteløsningen ("ODR" – Online Dispute Resolution). ODR tilbyr en løsning utenfor domstolene for tvister knyttet til elektroniske overføringer: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2. Disse vilkårene og betingelsene er underlagt østerriksk lov, uten at dette berører regler som gjelder i det landet du bor. Stedet for oppfyllelse er Wien. Hvis du er bosatt i Norge, vil du også nyte godt av alle bestemmelser i den norske forbrukerloven.

14.3. Domstolene i Wien, indre by, skal ha jurisdiksjon for avtaler som ikke er inngått med forbrukere i henhold til paragraf 1 i den østerrikske forbrukerbeskyttelsesloven [KSchG]. Hvis du er forbruker, kan du føre rettssaker knyttet til krav eller tvister (inkludert ikke-kontraktsmessige krav eller tvister) som oppstår fra eller knyttet til disse vilkårene og betingelsene i enten domstolene på ditt vanlige hjemsted eller i domstolene i Østerrike. Hvis du er forbruker, vil vi føre rettssaker mot deg i domstolene på ditt hjemsted, der du bor eller arbeider.