Eesti: Western Union® rahaülekande veebiteenuse Üldtingimused

ON OLULINE, ET TE LOETE LÄBI JA MÕISTATE MEIE SEATAVAID ÜLDTINGIMUSI ENNE NENDEGA NÕUSTUMIST. NEED SISALDAVAD PIIRANGUID MEIE KOHUSTUSTE ULATUSELE TEIE EES, SAMUTI MEIE PIIRANGUID JA VASTUTUSEST VABASTAMISE TINGIMUSI JUHUL, KUI TE PEAKSITE VEEBIS TEOSTATUD RAHAÜLEKANDE KASUTAMISE TULEMUSENA KAHJU KANNATAMA. VASTAVAD SÄTTED ON MÄRGITUD TEKSTIS RASVASES TRÜKIS.

Meie Üldtingimustes kasutatakse allpool olevaid mõisteid järgnevas tähenduses:

a.     "Pangakaart" tähendab Visa® või MasterCard® krediit- või deebetkaarti;

b.     "Äripäev" märgib nädalapäeva, mis ei ole laupäev ega pühapäev ning mil pangad on Viinis tavapäraselt avatud;

c.     "Kaardi väljastaja" tähendab pangakaardi väljaandjat ja omanikku;

d.     "Makseviis” tähistab Saatja võimalusi Western Union veebiteenusega tehtava rahaülekande eest tasumiseks ning see erineb riigiti, võides hõlmata nii kaardimakset, pangaülekannet kui teisi makseviise;

e.     "Keelatud otstarve" tähendab mis tahes ebaseaduslikku otstarvet; sealhulgas, aga mitte ainult hasartmänguteenuste, hasartmängužetoonide või -krediidi eest maksmist või nende eest tasu saamise otstarvet; iseendale makse sooritamist enda majandusliku usaldatavuse tõendamiseks (PETTUSE OHT); või rohkem kui ühe kasutajakonto loomist; või teise isiku nimel maksete sooritamist või vastuvõtmist;

f.     "Vastuvõtja" on isik, kes on määratud rahaülekande saajaks (olenemata sellest, kas rahaülekande algatas Saatja, kasutades Western Union veebiteenust või isik, kes kasutab mõnda muud Western Union rahaülekande teenust);

g.     "Saatja" on isik, kes algatab rahaülekande, kasutades Western Union rahaülekande veebiteenust;

h.     "Tehing" viitab igale rahaülekandele, mida alustate läbi Western Union veebiteenuse;

i.     "Western Union" või "meie" viitab äriühingutele Western Union International Bank GmbH ja Western Union International Limited. Seoses 9. punktiga lepingutingimuste täitmisest ning viidates sättele „Meie hooletus või pettus“ hõlmab „Western Union“ või „meie“ mis tahes sidusettevõtjat või agenti, kes sooritab veebiteenuse pakkumisel ülesannet, mille muidu peaks sooritama Western Union;

j.       "Western Union veebiteenus" viitab rahaülekandeteenusele, mida me pakume läbi Western Union veebilehe või Western Union mobiilirakenduse;

k.     "Western Union veebileht" või "Veebileht" viitab meie poolt hallatavale veebilehele, mida kasutame rahaülekandeteenuste osutamiseks ja Western Union mobiilirakendusele ja

l.      "Teie” viitab mis tahes isikule, kes kasutab Western Union veebilehte Saatjana.

1.              TEENUSEST

1.1.     Western Union® veebiteenust pakub Western Union International Bank GmbH („WUIB“) koos Western Union International Limited’ga. WUIB on agent Western Unioni agendivõrgustikus ning selle registreeritud asukoht on THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, registreeritud Viini kaubanduskohtu äriregistri kood on 256187t.; andmekaitse registrinumber on 2111221. Western Union International Limited on Iirimaa äriühing (number TO 372428), millel on registreeritud kontor aadressil Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Iirimaa. Agendi ning esinduskohtade aadresside ning lahtiolekuaegade teadasaamiseks võivad kliendid helistada numbril +32-2-6438870. WUIB-ga võib samuti ühendust võtta telefoninumbril 80011105 (Eestist helistades kõne tasuta) või saates e-kirja aadressil Estonia.customer@westernunion.com.

1.2.     Järelevalvet WUIB üle teostab Austria finantsturgude amet [Finanzmarktaufsicht] ("Finantsjärelevalveasutus"), aadressiga Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viin, telefoni number +43 1 249 59. Täiendavat infot Finantsjärelevalveasutuse kohta saate aadressil www.fma.gv.at.

2.              MEIE TEENUSED

2.1.     Western Union pakub siseriiklikke ja rahvusvahelisi rahaülekandeteenuseid. Te peate Western Union veebiteenuse kasutamiseks olema vähemalt 18 aastat vana ja Teie alaline elukoht peab olema Eestis. Igale rahaülekandele antakse unikaalne tehingunumber – Rahaülekande kontrollnumber ehk „MTCN“.

2.2.     Andes informatsiooni tingimustel, mis on vajalikud rahaülekande teostamiseks ning nõustudes Üldtingimustega, volitab Saatja WUIB-d konkreetse rahaülekande läbiviimiseks. Iga üksik rahaline tehing kujutab endast eraldiseisvat lepingut WUIB ja Saatja vahel ning kehtib vaid selle konkreetse rahaülekande teostamiseks. Mitte ühelgi ajahetkel ei sõlmita Teie ja Meie vahel raamlepingut, mis kohustaks Meid teostama üksikuid ja järgnevaid rahaülekandeid. Saatja peab Vastuvõtjat rahaülekandest vastavalt informeerima.

2.3.     Tulenevalt seadustest või rakendusaktidest kohustume Me hiljemalt rahatehingu saabumise päevale (“Saabumispäev”). järgneval Äripäeval tegema Vastuvõtjale võimalikuks raha kättesaamise. Saabumishetk on hetk, kui Meile laekub ülekantud raha ning ülekandega seotud maksud. Rahaülekannete puhul, mis on vormistatud paberkandjale, pikeneb periood ühe Äripäeva võrra.

2.4.     Rahaülekannete (i) puhul, mis on teostatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või (ii) on seotud valuuta mitmekordse konverteerimisega euro ja teiste valuutade vahel Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või (iii) mida ei maksta välj a eurodes, teeme raha Vastuvõtjale kättesaadavaks hiljemalt neljandal Äripäeval pärast Saabumispäeva

2.5.     Tavapärased rahaülekanded on üldiselt väljamaksmiseks valmis minutitega, arvestades agendi asukoha lahtiolekuaegu. Teatud riikides võivad teenuse osutamisel esineda viivitused ja muud piirangud. Täiendava info saamiseks palume helistada Üldtingimuste punktis 1.2. esitatud telefoninumbril.

2.6.     Western Union veebiteenus pakub erinevaid võimalusi raha kättesaamiseks, sealhulgas sularahas agendi tegevuskohas, otseülekandena pangakontole või mobiiltelefonile, kui see on võimalik. Raha vastuvõtmiseks sularahas peab Vastuvõtja esitama asjakohase tõendi oma isiku kohta ja esitama kõik Western Unioni poolt nõutavad andmed rahaülekande kohta, sh Saatja nimi, riik, millest ülekanne teostati, Vastuvõtja nimi, umbkaudne summa, mis üle kanti ja mis tahes muud tingimused või nõuded, mis kohalduvad vastavas Western Unioni agendi tegevuskohas ja on teatud riikides raha väljamaksmisel kohustuslikud, näiteks MTCN (Rahaülekande kontrollnumber). Raha väljamakse tehakse isikule, kes Western Unioni või tema agendi hinnangul pärast isikutunnistuse läbivaatamist omab õigust rahaülekanne vastu võtta. Väljamakseid võib teha isegi, kui Vastuvõtja poolt tehingu kohta antud infos esineb pisivigu. Western Union ega tema agendid ei võrdle Vastuvõtja täpset aadressi. Teatud sihtkohtades võidakse Vastuvõtjalt nõuda isikutunnistuse esitamist või kontrollküsimusele vastamist või mõlemat, et väljamakset teostada. Kontrollküsimused ei ole täiendav turvameede ning neid ei saa kasutada tehingu õigeaegseks väljamaksmiseks või väljamakse edasilükkamiseks ning need on teatud riikides keelatud. Ülekanded pangakontole või mobiiltelefonile teostab Western Union vastavalt Saatja poolt antud infole. Juhul, kui esineb ebakõla konto omaniku (sh mobiiltelefoni number mobiilikonto korral) ja määratud Vastuvõtja nime vahel, teostatakse ülekanne Saatja poolt esitatud kontonumbrile.

2.7.     Kohaldatav seadusandlus keelab raha ülekandjatel äritegevuse teatud isikute ja riikidega. Western Union kohustub võrdlema kõigi tehingute andmeid nimedega, mille nimekirja on esitanud nende riikide ja territooriumide valitsused, kus me tegutseme, sealhulgas USA rahandusministeeriumi välismaise vara kontrolli amet (OFAC) ja Euroopa Liit. Kui tuvastatakse potentsiaalne kokkulangevus, uurib Western Union tehingut, et tuvastada, kas kokkulangenud nimele vastab isik, kes on esitatud vastavas nimekirjas. Sel eesmärgil on Western Unionil õigus küsida Saatjalt või määratud Vastuvõtjalt täiendavat infot ja isiku tuvastamist, mis võib põhjustada viivituse tehingu teostamisel. See on kõigile Western Unioni poolt menetletavatele tehingutele (sh ülekanded, mis saavad alguse või lõpevad väljaspool Ameerika Ühendriike) seadusest tulenev nõue.

2.8.     Ülekandetasud: kirjalik informatsioon, mis kirjeldab, kuidas Western Union võtab Saatjalt tasu rahaülekande teostamise eest, on esitatud tehingu sooritamiseks kasutataval Western Union veebilehel ning esitatakse Saatjale enne maksekorralduse täitmist. Rahaülekande teostamise teenustasud on näha aadressil www.westernunion.com väljal “Saatke raha veebis”. Valige lihtsalt raha saatmise sihtkohariik, sisestage ülekantava summa suurus ja vajutage “Arvuta”. Kui sihtkohariigis kohalduv seadus ei sätesta teisiti, maksab Saatja kõik rahaülekandega seotud tasud. Teatud juhtudel võivad rahaülekande eest makstavale tasule kohalduda kohalikud maksud ja teenustasud. Kontopõhiste rahaülekannete korral Vastuvõtja mobiilikontole või pangakontole võib Vastuvõtja olla kohustatud tasuma täiendavaid tasusid Saatja raha vastuvõtmisel. Ülekanded tuleks saata kohalikule (Vastuvõtja) valuutakontole, vastasel juhul võib vastuvõttev asutus (kus asub Vastuvõtja konto) konverteerida raha oma vahetuskursi alusel või tehingu tagasi lükata. Vastuvõtja leping oma mobiiltelefoniteenuse pakkujaga, mobiilse rahakoti teenusepakkujaga või muu konto teenusepakkujaga reguleerib vastavat kontot ning määratleb teenuse kasutaja õigused, vastutuse, kohaldatavad tasud, rahale juurdepääsu ning kontopiirangud. Juhul, kui esineb ebakõla konto omaniku (sh mobiiltelefoni number mobiilikonto korral) ja määratud Vastuvõtja nime vahel, teostatakse ülekanne Saatja poolt esitatud kontonumbrile. Western Union võib küsida lisatasu raha saatmise või vastuvõtmisega seotud konto kasutamise eest. Western Union ei võta mis tahes vastutust Saatja ees ega mis tahes muu kontoomaniku ees mis tahes tasude, mittekohalikku valuutasse konverteerimiseks kasutatavate vahetuskursside ega sihtkoha või vahendajatena tegutsevate finantsteenuse osutajate tegude või tegevusetuse eest.

2.9.     Valuutavahetus

a.     Rahaülekannete väljamaksed sooritatakse tavaliselt sihtkohariigi valuutas (teatud riikides on väljamaksed võimalikud vaid mõnes teises valuutas). Kõik valuutad konverteeritakse Western Unioni sel hetkel kehtiva vahetuskursi alusel. Western Union arvutab oma vahetuskursid kehtivate pankadevaheliste kommertskursside alusel ja lisab oma marginaali. Enamikke vahetuskursse kohandatakse mitu korda päevas vastavalt ülemaailmse finantsturu sulgemiskursile. Rahaülekande vahetuskurss kuvatakse Teile aadressil www.westernunion.com pärast sihtkohariigi valikut väljal “Saatke raha veebis”, pärast seda, kui sisestate rahasumma, mida soovite saata ning vajutate “Arvuta”.

b.     Valuuta konverteeritakse ülekande hetkel ning Vastuvõtja saab rahaülekande protsessis esitatud summa välisvaluutas. Samas teatud riikide regulatsioonides on nõutud, et rahaülekanded konverteeritakse alles väljamaksel. Kui Saatja saadab raha mõnda nendest riikidest, on ülal esitatud vahetuskurss vaid hinnanguline ning tegelik vahetuskurss määratakse väljamakse sooritamise hetkel. Western Unioni agendid võivad pakkuda Vastuvõtjatele võimalust võtta raha vastu muus valuutas kui see, mille Saatja on valinud. Sellistel juhtudel võib Western Union (või tema agendid, mobiiltelefoniteenuse pakkuja või kontoteenuse osutaja) küsida lisatasu Saatja raha konverteerimisel Vastuvõtja poolt valitud valuutaks. Kui Saatja valib väljamakse valuutaks sihtkohariigi riiklikust valuutast erineva valuuta, ei pruugi valitud väljamaksevaluutat olla kõigis antud riigis asuvates väljamaksekohtades või ei pruugi seda olla piisavalt väikestes vääringutes, et maksta välja kogu saadetud rahasumma. Sellisel juhul võib väljamakset teostav agent Saatja saadetud summa väljamakse osaliselt või kogusummas teha riiklikus valuutas. Western Unioni vahetuskurss võib olla vähemsoodne kui teatud avalikult esitatavad kommertsvahetuskursid, mida kasutatakse pankade ja muude finantsinstitutsioonide vahelistes tehingutes. Mis tahes erinevuse kliendile pakutava vahetuskursi ning Western Unioni enda poolt saadud vahetuskursi vahel jätab Western Union (ning teatud juhtudel tema agendid, mobiiltelefoniteenuse pakkujad või kontoteenuse osutajad) endale lisaks ülekandetasudele. Täiendava informatsiooni saamiseks konkreetsete sihtkohariikide vahetuskursside kohta helistage alltoodud tasuta telefoninumbril või meie veebilehelt.

2.10.     SMS – Western võib teatud riikides pakkuda tasuta SMS teavitusi, et anda märku sellest, et Vastuvõtja on tehingu vastu võtnud (Saatjale mõeldud teavitus) või sellest, et summa on vastuvõtmiseks valmis (Vastuvõtjale mõeldud teavitus). Telefoniteenuse osutaja poolt kohaldatavad tasud kohustub tasuma ainult Saatja või Vastuvõtja. Western Union ei vastuta mis tahes tasude eest, mis on seotud SMS sõnumitega. Kui see on lubatud kohaldatavate seadustega, saadetakse SMS Saatja ja/või Vastuvõtja mobiilinumbrile, mis on esitatud käesoleva tehingu hetkel. Western Union saadab SMS sõnumi sidejaamale edastamiseks, kuid kuna sõnumi kohaletoimetamise eest vastutavad kolmandad isikud, ei ole võimalik selle kohalejõudmist garanteerida. Western Union ei vastuta tehniliste rikete eest, mis leiavad aset väljaspool tema omandis olevaid süsteeme.

3.              MEIE VASTUTUS TEIE EES

3.1.     Me teatame Teile oma valmisolekust osutada Teile rahaülekandeteenust ning mõistlikkuse piires anda selleks vajalikku infot iga üksiku makse kohta vastavalt Üldtingimustele.

3.2.     Me ei kohustu nõustuma mis tahes juhistega mis tahes ülekande teostamiseks ning me ei vastuta mis tahes juhistest keeldumise eest mis tahes viisil või mis tahes meie poolt Teile osutatavate teenuste tagasipööramise, lõpetamise või piiramise eest. Käesolevad Üldtingimused aga kehtivad kõigi nende juhiste kohta, millega otsustame nõustuda.

3.3.     Me ei võta vastutust Teie ees seoses alljärgnevaga:

a.     kaubad või teenused, mille eest Te maksate, kasutades Western Union veebiteenust ning eriti nende kaupade kohaletoimetamine;

b.     meie kontrolli alla mittekuuluvad sideteenuste tõrked;

c.     andemete kadumine või viivitused ülekandes, mis on põhjustatud veebiteenuse pakkujast või veebilehitsejast või teistest tarkvaralistest probleemidest, mis ei kuulu meie kontrolli alla;

d.     Teie Kaardi väljastaja poolt Teile osutatavad teenused;

e.     kolmandate osapoolte poolt põhjustatud viirused;

f.     vead Western Union veebilehel või Western Union veebiteenuses, mis tulenevad Teie või kolmanda isiku poolt meile esitatud mittetäielikust või valest informatsioonist;

g.     mis tahes informatsiooni omavoliline kasutamine või kinnipüüdmine enne veebilehele jõudmist ega;

h.     Teie või Teie tehingutega seotud meie poolt hoitava mis tahes teabe omavoliline kasutamine või omavoliline ligipääs sellele, välja arvatud juhul, kui vastav kasutamine või ligipääs tuleneb meie hooletusest.

3.4.     Vaatamata mis tahes eelnevatele kokkulepetele rahaülekande algatamiseks, ei ole meil Teie ees mingit kohustust alustada ega sooritada rahaülekannet, kui:

a.     me ei saa piisavat tõendust Teie isiku kohta;

b.     meil on alust arvata, et tehingu kohta käiv info on vale, omavoliline või võltsitud;

c.     Te olete esitanud meile valet või mittetäielikku informatsiooni või Teie tehingu kohta käiv teave ei ole esitatud meile piisava ajavaruga, võimaldamaks soovitud tehingut õigeaegselt sooritada või;

d.     Teie Kaardi väljastaja ei autoriseeri Teie Pangakaardi kasutamist tehingu ning sellega seonduvate tasuda eest maksmiseks.

Me ei võta vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad rahaülekande Vastuvõtjale välja maksmata jätmisest või väljamaksmisega viivitamisest vastavalt punktile nr 8 ega Western Union veebiteenuse tehingu sooritamata jätmise eest eeltoodud põhjustel.

3.5.     Me võime osaliselt või täielikult keelduda Western Union veebiteenuse osutamisest Teile, kui see rikub mis tahes Western Union regulatsiooni (sh regulatsioonid, mis on suunatud petturluse, rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks) ja/või kohaldatavat seadust, kohtumäärust või regulatiiv- või valitsusorganite nõuet või mis tahes teise asutuse nõuet, mille kohtualluvusse me kuulume, kui me peame seda vajalikuks enda huvide kaitsmiseks. Kui me keeldume osutamast Western Union veebiteenust (osaliselt või täielikult) mis tahes eeltoodud põhjustel, teavitame Teid sellest võimaluse korral ning põhjendame oma keeldumist, välja arvatud juhtudel, kui me ei tohi seda juriidilistel põhjustel teha.

3.6.     Meil on õigus Western Union veebileht või veebiteenus osaliselt või täielikult peatada, kui meist mitteolenevatel põhjustel oleme sunnitud seda tegema ning mida seetõttu peame vajalikuks (“Meist mitteolenevad põhjused”). Kui Western Union veebilehe või Western Union veebiteenuse pakutavate teenuste osutamine katkestatakse (meie, kolmandast isikust teenusepakkuja või mis tahes muust põhjusest tulenevalt), kohustume rakendama asjakohaseid meetmeid, et katkestus oleks nii lühike kui võimalik.

3.7.     Üldjuhul suhtleme Teiega läbi interneti ning e-posti teel. See ei mõjuta Teie õigust võtta meiega ühendust mis tahes muul moel (vt ülaltoodud punkti 1.2.), kui olukord seda nõuab.

4.              TEIE VASTUTUS MEIE EES

4.1.     Te nõustute tasuma meile maksud (vt ka ülaltoodud punkt 2.8.) iga Western Union veebiteenuses algatatud rahaülekande eest.

4.2.     Te peate tagama rahaülekandeks vajaliku põhisumma ning teenustasud oma Pangakaardil või pangakontol (kuivõrd WUIB lubab pangakontopõhiseid rahaülekandeid). Te nõustute sellega, et enne ülekande või mis tahes muu tehingu teostamist on meil õigus võtta vastava tehinguga seotud põhisumma ja teenustasud Teie kontolt läbi Kaardi väljastaja või see summa kantakse Teie pangakontolt meile. Enne tehingu lõplikku kinnitamist teavitatakse Teid täpsest summast, mille võtame Teie kontolt läbi Kaardi väljastaja või mille võtame Teie pangakontolt.

4.3.     Te teadvustate endale ning nõustute järgnevaga:

a.     veebis tehtava rahaülekande teostamiseks antav informatsioon on tõene, täpne, ajakohane ning täielik;

b.     Te jagate ülekandega seotud andmeid (rahasumma suurus, Teie nimi, Teie asukohariik, Vastuvõtja nimi ja MTCN) ainult Vastuvõtjaga. Te kohustute tagama, et ükski kolmas osapool ei saa sellele infole omavolilist ligipääsu. Me soovitame Teil raha üle kanda vaid nendele isikutele, keda Te isiklikult tunnete;

c.     Te ei kasuta Western Union veebiteenust mis tahes seadusevastasel eesmärgil;

d.     Te ei kasuta Western Union veebiteenust mis tahes Keelatud otstarbel;

e.     Te ei algata rahaülekannet Western Union veebiteenuse raames, mis rikuks käesolevaid Üldtingimusi või muid Western Union veebilehel esitatud kasutamispiiranguid või kasutustingimusi ja;

f.     Te vastutate isiklikult oma parooli ja kasutajanime turvalisuse eest vastavalt alltoodud punktile 6.

4.4.     Tehinguga seotud andmete (vt ülevalpool punk 4.3.b.) kadumisel, vargusel, kopeerimisel, väärkasutamisel või omavolilisel kasutamisel, juhul kui Te usute, et me oleme sooritanud tehingu, mida Te ei kinnitanud või kui Te usute, et me ei ole tehingut teinud või oleme tehingu sooritanud valesti, peate Te helistama telefonil +32-2-6438870 või 8001110 (teenustasuta, kui helistate Eestist) ning teavitama meid sellest kohe kui märkasite, et see on juhtunud. Seejärel me uurime tekkinud olukorda.

4.5.     Te teadvustate endale ja nõustute, et võime edastada informatsiooni Teie ning Teile osutatavate teenuste kohta regulatiiv- või valitsusorganitele, asutustele või ametitele, kui:

a.     me oleme seadusega selleks kohustatud või

b.     me leiame, et selline andmete avaldamine võib aidata tõkestada petturlust, rahapesu või muud kriminaalset tegevust.

5.              KLIENDITEENINDUS

Kui Te märkate vigu või esineb probleeme Western Union veebilehel või Western Union veebiteenuses, palun võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel (kontaktandmed leiate punktis 1.2.) või kirjutage meile aadressil:

Western Union Estonia

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Lithuania LT-08247.

6.              SALASÕNA JA TURVALISUS

Enne esimese rahaülekande tegemist küsitakse Teilt salasõna ja kehtivat e-posti aadressi, millest saab Teie kasutajanimi. Teie salasõna ja kasutajanime ei tohi kasutada mitte keegi peale Teie. Te vastutate oma salasõna ja kasutajanime turvalisuse eest samuti kui kõigi tehingute eest, mis on tehtud Teie salasõna ja kasutajanimega. ÄRGE KUNAGI JAGAGE KELLELEGI OMA SALASÕNA NING ÄRGE KIRJUTAGE SEDA KUSKILE ÜLES! Te kohustute meid viivitamatult teavitama oma salasõna või kasutajanime mis tahes omavolilisest kasutamisest või mis tahes muust turvarikkumist, helistades numbril +43 800 29 654. Kui Te olete meile teatanud, et Teie salasõna või kasutajanime on omavoliliselt kasutatud, rakendame viivitamatult meetmeid selle info edasise kasutamise takistamiseks. Me teavitame Teid nendest meetmetest kohe pärast nende rakendamist ning põhjendame nende meetmete kasutamist, välja arvatud juhtudel, kui me ei tohi seda seadusest tulenevalt teha. Nende meetme kasutuselevõtt ei tee meid vastutavaks mis tahes kaotuse või kahju eest, mis tulenevad Teie võimetusest täita käesolevas peatükis esitatud kohustusi. Teil võib olla õigus nõuda teatud summas raha tagastamist või krediiti oma Kaardi väljastajalt, kui Teie Pangakaarti või pangakontot kasutati ebaseaduslikult.

7.              KOLMANDATELE OSAPOOLTELE AVALIKUSTATAV TEAVE

7.1.     Western Union kasutab ja töötleb Teie isikuandmeid viisil, mida kirjeldatakse meie Privaatsusavalduses ning millega Te selgesõnaliselt nõustute. Klikake siia, et näha meie Privaatsusavaldust. Meil on õigus oma Privaatsusavaldust igal ajal muuta.

7.2.     See avaldus kujutab endast selgesõnalist loobumist vastavalt pangasaladusele Austria pangandusseaduse paragrahv 38 kohaselt. Selle nõusoleku võib tühistada igal ajal, kirjutades kirja ja saates selle WUIB aadressile, mille leiate punktis 1.1. või e-kirja, mille saadate e-posti aadressile, mis on leitav punktis 1.2.

7.3.     Meil on õigus kontrollida Teie poolt esitatavaid andmeid. Western Union saab Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viin või teistelt meie poolt volitatud teenusepakkujatelt krediidireitingu, mis põhineb matemaatilis-statistilistel protsessidel, et kontrollida kliendiinfot, välja arvatud krediidiinfo. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

8.              VASTUTUS

A. Omavolilised tehingud

8.1.     Me võime vastutada Teie ees juhul, kui me teostame Teie eest tehinguid, milleks Te ei ole meid volitanud. Välja arvatud juhul, kui Te ei vastuta omavolilise tehingu eest punktis 8.2. või 8.3. sätestatud alustel, tagastame tehingusumma Teile koheselt või hiljemalt selle Äripäeva lõpuks, mis järgneb omavolilise tehingu meile teatavakstegemisele või muul moel omavolilisest tehingust teadasaamisele. Samuti ei tohi me nõuda Teilt meie poolt tehtud kulutuste tagasimaksmist. Juhul, kui meil on põhjendatud kahtlus, et Te tegelete petturlusega, on meie kohustus peatada Teile tagasimakse, oodates edasist uurimist, mis viiakse koheselt läbi.

8.2.     Teil võib olla kohustus tasuda maksimaalselt 50 eurot järgmiste kahjude eest:

a.     tehinguga seotud andmete (vt ülevalpool punkt 4.3.) kaotamine, varastamine või muul viisil kadumaminek, mille tulemuseks on omavoliline tehing või

b.     tulemused, mis on tingitud tehinguga seotud andmete väärast kasutamisest Teie poolt.

8.3.     Me ei loe Teid punkti 8.2. alusel vastutavaks, kui Teil ei olnud võimalik tehinguga seotud andmete kaotust, vargust või väärkasutust avastada või kui tehinguga seotud andmete kaotus oli tingitud meie nimel tegutseva töötaja või kohusetäitja, mõne meie filiaali või mõne muu meie määratud välise teenuseosutaja poolt.

8.4.     Teie vastutus omavolilise tehinguga seotud kahju eest ei ole vastavalt punktis 8.2. väljatoodud maksimaalne 50 eurot, kui Te tegutsesite ebaausal eesmärgil või aitasite tahtlikult või äärmise hooletuse tõttu kaasa tehinguga seotud andmete väärkasutusele. Sellistel juhtudel vastutate Teie kõigi omavolilise tehinguga seotud mis tahes kahjude eest. Äärmine hooletus hõlmab, kuid pole ainult juhud, kui Te ei teavita meid koheselt tehinguga seotud andmete kadumisest või kui Te ei hoia tehinguga seotud andmeid turvaliselt või kui Te avaldate neid andmeid kolmandatele osapooltele.

8.5.     Välja arvatud juhtudel, kui Te tegutsete ebaausal eesmärgil, ei vastuta Te meie ees:

a. omavolilise tehinguga seotud kahjude eest, mis tekivad pärast meie teavitamist punktis 4.4. sätestatud tingimustel või

b. juhul, kui me ei kindlustanud meie kliendikontaktide kättesaadavust Teile eesmärgil teavitada meid punktis 4.4. sätestatud tingimustel.

B. Vääralt teostatud või mitteteostatud tehingud

8.6.     Me kanname vastutust Teie ees, kui me ei teosta Teie poolt kinnitatud tehingut või teostame tehingu vääralt, välja arvatud juhtudel, kui selle tingis Teie viga või süü. Teie süü hõlmab, kuid mitte ainult, ülalpool punktis 4.3. sätestatud põhjused. See tähendab, et juhul, kui me ei ole tehingut teostanud või oleme selle teinud vääralt, tagastame Teile tehingusumma (ulatuses, mille osas tehingut ei teostatud või teostati vääralt). Teil on õigus taotleda kõigi tasude tagasimakset ning küsida, millises ulatuses neid maksti või millises ulatuses kaasnes kulusid seoses mitteteostatud või vääralt teostatud tehinguga.

8.7.     Kui mitteteostatud või vääralt teostatud tehingu eest oleme meie või vahendaja võtnud tasu ning sellise tehingu eest on võetud tasu Vastuvõtjale määratud summast, kanname selles ulatuses võetud tasu koheselt Vastuvõtjale.

8.8.     Me välistame igasuguse muul juhul kehtiva vastutuse Teie ees vastavalt punktis 8.6. sätestatule, kui:

a.     me suudame näidata, et tehingusumma on õigeaegselt jõudnud Vastuvõtjale väljamakset teostavale teenuseosutajale või

b.     punktis 8.6. sätestatule loeme tehingu korrektselt teostatuks, kui me suudame näidata, et tehing on teostatud vastavalt Teie poolt tehingu teostamiseks meile esitatud andmetele. Kui Te olete meile tehingu teostamiseks andnud valeandmeid, võite Te küsida meilt abi raha tagasisaamiseks. Me ei saa Teile kindlustada selle toimingu tulemuslikkust. Meil on õigus küsida Teilt tasu, et katta meie poolt tehtavaid mõistlikke kulutusi raha tagasisaamiseks.

C. Vastutuse välistamine

8.9.     Me välistame igasuguse muul juhul kehtiva vastutuse Teie ees vastavalt punktis 8.1. või 8.6. sätestatule, kui Te ei teavita meid omavolilisest tehingust või vääralt teostatud tehingust 13 kuu jooksul pärast sellise tehingu toimumise kuupäeva.

8.10.     Samuti ei vastuta me Teie ees punktis 8 sätestatu alusel, kui me ei saa teostada või teostame tehingu vääralt meist olenematutel põhjustel või tulenevalt meie seadusejärgsetest kohustustest.

8.11.     Me ei vastuta Teie ees, kui omavolilise või vääralt teostatud tehingu teeb kolmas osapool või kolmandad osapooled Teie ülesandel enne seda, kui ülekandeks või muuks tehinguks vajalik makse on Teie poolt meile laekunud. Te peate kolmandaid osapooli koheselt teavitama omavolilise või vääralt teostatud tehingu asjaoludest.

8.12.     Me ei võta vastutust kahjude eest, mis on tingitud mis tahes ebatavalisest või ettenägematust sündmusest, mille üle Western Unionil puudub kontroll ja mille tulemusi vaatamata ülimale hoolikusele Western Union ei saanud vältida (põhjustatud näiteks Meist olenematutest põhjustest, sideliinide tõrgetest, kodanikurahutustest, sõjast või teistest sarnastest sündmustest nagu töövõitlus või katkestused, mille üle meil pole kontrolli). See kehtib samaväärselt juhtudel, kui Western Union on seotud mis tahes teistmoodi sätestavate õigusaktide, riiklike, kohtu- või haldusmäärustega.

8.13.     Me ei välista ega piira oma vastutust Teie suhtes ühelgi juhul, kus see oleks seadusevastane. See hõlmab vastutust meie hooletusest tingitud isiku surma või vigastuse eest, petturluse või pettuse eesmärgil asjaolude moonutamise eest või Teie seaduslike õiguste rikkumise eest, kui Western Union veebiteenuse kasutamisega seoses oleks selliste õiguste välistamine või piiramine ebaseaduslik.

9.              INTELLEKTUAALNE OMAND

Western Union veebileht ja Western Union veebiteenus, nende sisu ja kõik nendega seonduv ning nendes sisalduv intellektuaalne omand (sealhulgas autoriõigused, patendid, andmebaasiõigused, kauba- ja teenindusmärgid) on Western Unioni, Western Unioni sidusettevõtjate või kolmandate isikute omand. Kõik Western Union veebilehe ja Western Union veebiteenuse õigused jäävad meie omandiks ja/või kolmandate isikute omandiks. Western Union veebilehte ja Western Union veebiteenust võib kasutada vaid Üldtingimustes nimetatud eesmärkidel või nii nagu on kirjeldatud veebilehel. Teil on õigus vaadata ja säilitada koopia Western Union veebilehe lehekülgedest vaid isiklikuks tarbeks. Te ei või ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata kopeerida, avaldada ega muuta Western Union veebilehte, Western Union veebiteenust ega nende mis tahes osa ega kasutada neid tuletatud teoste loomiseks, osaleda nende loovutamises või müügis, avaldada internetis ega kasutada mis tahes muul moel avalikul või ärilisel eesmärgil. Te ei tohi: (a) kasutada mis tahes robotit, „ämblikke“, veebikraapijaid ega muid automaatprogramme Western Union veebilehele või Western Union veebiteenusele ligipääsemiseks ja/või (b) eemaldada või muuta Western Unioni veebilehel (või veebilehe väljatrükkidel) avaldatud mis tahes infot, mis on seotud autoriõiguste ja kaubamärkide või muu omandiga. Nimi Western Union ja kõik teised Western Union veebilehel nimetatud toodete ja/või teenuste nimed või omanditähised on meie või teiste kolmandate isikute ainuomandisse kuuluvad märgid. Teised veebilehel näidatud toodete, teenuste ja äriühingute märgised võivad olla vastavalt nende omanike kaubamärgid.

10.          LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELDE

Western Union veebileht võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebilehtedele ja internetiressurssidele (the "Viidatud veebilehed"). Lingid mis tahes Viidatud veebilehele ei kujuta endast meie soovitust ega meie seotust kolmanda isiku internetiressursside või nende sisu osas. Lingid ei tähenda, et me oleme liitunud või seotud kolmandate osapooltega või oleme õiguslikult volitatud kasutama mis tahes kaubamärki, kaubanime, logo või autoriõiguse sümbolit, mis on esitatud või ligipääsetav linkide vahendusel. Samuti ei tähenda see, et mis tahes Viidatud veebilehel on luba kasutada Western Unioni mis tahes kaubamärki, kaubanime, logo või autoriõiguse sümbolit. Kõigi Viidatud veebilehte puudutavate küsimustega peaksite pöörduma vastava Viidatud veebilehe administraatori või veebmeistri poole. Western Union ei kinnita ega kiida heaks mis tahes nõuannete, arvamuste, avalduste või muu mis tahes Viidatud veebilehe kaudu esitatava või levitatava informatsiooni täpsust ega usaldusväärsust ning välistame selgesõnaliselt sellise seose. Te teadvustate siinkohal, et toetute mis tahes arvamusele, nõuandele või informatsioonile, mis on esitatud või muul moel kättesaadav läbi mis tahes Viidatud veebilehe vaid enda ainuisikulisel vastutusel.

11.          ÕIGUS RAHAÜLEKANDE TAGASIVÕTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS

11.1.     Teil on õigus rahaülekanne tagasi võtta 14 päeva jooksul, kasutades selleks Western Union veebilehte. Soov ülekanne tagasi võtta peab olema meile kirjalikult ning selgesõnaliselt väljendatud ning saadetud posti või e-posti teel. Tehingu tagasivõtmise õigus ei kehti juhul, kui me oleme Vastuvõtjale raha väljastanud enne, kui Te teavitate meid oma soovist tehing tagasi võtta. Kui Te kasutate oma õigust tehing tagasi võtta enne seda, kui oleme Vastuvõtjale raha väljastanud, tagastame me Teile kogu ülekandesumma ning ei küsi Teilt mis tahes teenustasusid.

11.2.     Te võite rahaülekande tellimuse tagasi võtta, kirjutades meile e-kirja või kirja, eeldusel, et me ei ole enne Teie teate saamist veel Vastuvõtjale raha väljastanud. Sellisel juhul tagastame me Teile rahaülekande summa vastavalt tagastamise hetkel kehtivale Western Union vahetuskursile, kuid vähemalt ülekande nimiväärtuses, kuivõrd raha ei ole 45 päeva jooksul Vastuvõtjale väljastatud. Sel juhul ei tagastata ülekandetasusid. Kui me ei tee raha Vastuvõtjale kättesaadavaks kolme Äripäeva jooksul, tagastame me ülekandesumma ja kõik ülekandetasud vastavalt Teie nõuetekohasele taotlusele ülekande tagasivõtmiseks (kohaldatakse seadusest või rakendusaktidest tulenevaid piiranguid).

12.          KOGU LEPING

Käesolevad Üldtingimused koos kõigi teiste Üldtingimustes viidatud lepingupunktidega kujutavad endast kogu meie ja Teie vahelist lepingut ning asendavad mis tahes varasemad lepingud, mis Teil meiega võivad olla.

13.          ERALDATUVSE TINGIMUS

Kui käesolevate Üldtingimuste üks või mitu punkti on kehtetud, ebaseaduslikud või rakendamatud, ei mõjuta see teiste punktide kehtivust.

14.          KAEBUSED, KOHALDUV SEADUS JA KOHTUALLUVUS

14.1.     Kui Te ei peaks olema rahul käesolevate Üldtingimuste alusel meie poolt osutatavate teenustega, võite Te kirjutada meile kaebuse aadressil www.westernunion.com avaldatud kontaktidel. Me anname endast parima, et tegeleda Teie kaebusega esimesel võimalusel ning me saadame Teile vastuse 15 Äripäeva jooksul pärast Teie kaebuse kättesaamist. Erandjuhtudel saadame Teile 15 Äripäeva jooksul kirja, kus teavitame Teid vastuse viibimisest ning teatame, millal saate meie lõpliku vastuse. Meie lõplik vastus saabub hiljemalt 35 Äripäeva jooksul pärast Teie esmase kaebuse kättesaamise kuupäeva. Kui Te ei saa meilt lõplikku vastust või Te ei ole saadud vastusega rahul, võite Te pöörduda otse Austria panganduse ühendatud lepitusorgani [Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft] poole aadressil Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Viin. Samuti on Teil õigus teostada oma õigusi enne pädeva kohtu üldist kohtualluvust. Alternatiivina võite kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise süsteemi (“ODR”). ODR pakub kohtuväliseid võimalusi veebitehingutega seonduvate vaidluste lahendamiseks: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2.     Käesolevad Üldtingimused on reguleeritud Austria seadustega, hõlmamata kollisiooninorme. Seadus viiakse täitmisele Viinis. Kui Te olete Eesti kodanikust tarbija, saate Te toetuda ka Eesti tarbijakaitseseaduse kohustuslikele sätetele.

14.3.     Viini kesklinna kohtutel peaks olema pädevus Austria tarbijakaitseseaduse [KSchG] lõigus 1 mittesisalduvate lepingutega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Tarbijana võite Te algatada käesolevatest Üldtingimustest tuleneva nõude või vaidlusega seotud menetluse (sealhulgas mittelepingulised nõuded või vaidlused) enda elukoha kohtutes või Austria kohtutes. Kui Te olete tarbija, algatame Teie vastu suunatud menetluse kohtutes, mis on Teie elukohas, tavapärases viibimiskohas või töökohas.