• Mottaker
  • Betaling
  • Gjennomgang
  • Kvittering

Vilkår og betingelser gjelder for Western Union® Money TransferSM Service som tilbys av WUPSIL

Tjenesten tilbys av Western Union Payment Services Ireland Limited («WUPSIL» eller «Western Union») gjennom et nettverk av autoriserte agenter («agenter») innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). WUPSIL er et datterselskap for Western Union Company og et irsk selskap med hovedkontor i Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irland. WUPSIL kan nås på telefon 80018666*.

WUPSIL er regulert av Den irske sentralbanken («sentralbanken»), og er registrert som en betalingsinstitusjon i sentralbankens register over betalingstjenesteselskaper under nummer E0471360. Gå til www.centralbank.ie for mer informasjon.

Western Union tilbyr tjenesten innenlands og internasjonalt. Ved å fylle ut skjemaer for sending eller mottak av penger, overlevere midlene som skal sendes og nødvendig dokumentasjon samt signere på skjemaet, samtykker du i å utføre pengeoverføringen. Før du bekrefter pengeoverføringen, vil du bli informert om maksimal utførelsestid, kommisjonen du blir belastet og vekslingskursen for transaksjonen – alt via samme kanal som den du bruker til å bestille pengeoverføringen. Du må informere mottakeren om pengeoverføringen, inkludert navnet på avsenderen, opprinnelsesland, navn på mottakeren, anslått beløp, sporingsnummeret (Money Transfer Control Number – «MTCN») samt andre vilkår eller krav som gjelder der agentvirksomheten er.

Gjeldende lov forbyr pengeoverføringsvirksomheter å handle med visse personer og land. Western Union er pålagt å sjekke alle transaksjoner mot lister over navn fra myndighetene i landene og territoriene der vi driver virksomhet, inkludert det amerikanske finansdepartementets OFAC (Office of Foreign Assets Control) og EU. Hvis et potensielt samsvar identifiserer, undersøker Western Union transaksjonen for å fastslå om det samsvarende navnet er samme person som står på den relevante listen. Fra tid til annen må forbrukere fremlegge ytterligere identifikasjon og annen informasjon som kan forsinke transaksjoner. Dette er et juridisk krav for alle transaksjoner som Western Union behandler.

Vilkår for betaling og ansvar Utbetaling skal gjøres til personen som Western Union eller deres agent anser som berettiget til å motta den etter undersøkelse av identifikasjonsdokumenter. Utbetaling kan gjøres selv om skjemaet som ble fylt ut av mottakeren, inneholder små feil. Utbetalingen kan kun iverksettes når mottakeren har gitt de nødvendige transaksjonsdetaljene som kreves av Western Union, spesielt summen på det overførte beløpet, navn på avsenderen og avsenderlandet. I tillegg må mottaker vise tilfredsstillende identifikasjon.

Western Union har utført sine forpliktelser til deg så snart det overførte beløpet har blitt utbetalt til en person som har fremvist de ovenfor nevnte transaksjonsdetaljene og har fremvist tilfredsstillende identifikasjon gjennom identifikasjonspapirer og/eller et testspørsmål som mottakeren du har beskrevet. Western Union skal undersøke transaksjonsdetaljene fremvist av mottakeren samt de fremlagte identifikasjonspapirene på hensiktsmessig vis, og nekte betaling hvis det finnes tilstrekkelig tvil om dokumentenes ekthet.

Du er forpliktet til å forsikre at informasjonen du oppgir er riktig, fullstendig og lesbar. Du må i tillegg passe på at ingen andre enn mottaker kjenner til informasjon relatert til overføringen, slikt som ditt eller mottakers navn, MTCN eller summen på det overførte beløpet. Western Union anbefaler å kun overføre penger til personer du kjenner. Western Union aksepterer ingen garanti for levering av eller egenskapene til varer eller tjenester som ble betalt gjennom tjenesten.

Hvis du mener at transaksjonsdetaljene dine har blitt stjålet, gått tapt eller blitt kopiert, ta kontakt med Western Union øyeblikkelig ved å ringe 80018666*. Under forutsetning av det nedenfor, hvis du melder fra om tap, tyveri eller feilaktig bruk så snart som rimelig mulig, skal du kun holdes ansvarlig for beløp opptil 1200 NOK. Du har eneansvaret for tap i det tilfelle du har handlet med hensikt å svindle, enten med viten og vilje eller gjennom grov uaktsomhet.

Western Union skal holdes erstatningsansvarlig som resultat av forsettlige forhold eller grovt uaktsom oppførsel fra deres ansatte eller agenter under behandling av transaksjonen din, i henhold til gjeldende lov. Western Unions ansvar er begrenset til refundering av vanlig overskuelig skade (i tillegg til overførte beløp og eventuelle avgifter). Western Union skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis du med viten og vilje eller ved uaktsomhet har avslørt informasjon relatert til overføringen til andre personer enn mottaker. Western Union skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket grunnet force majeure, sammenbrudd i telekommunikasjonslinjer, sivil urolighet, krig eller andre hendelser som faller utenfor Western Unions innflytelse (f.eks. streik, lock-out eller ordre fra myndigheter).

Når en Western Union-agent mottar en sjekk, et kreditt- eller debetkort eller andre betalingsformer som ikke er kontanter, er hverken Western Union eller agenten forpliktet til å behandle pengeoverføringen eller utbetale den, hvis betalingen ikke kan innkasseres. Western Union eller deres agenter skal heller ikke være ansvarlige for skade forårsaket av manglende betaling til mottaker fordi Western Union eller deres agenter mottok betalingsformer i andre former enn kontanter eller fordi pengeoverføringen kun ble gjennomført da Western Union eller deres agenter kunne innløse den bestemte betalingen. Western Union og deres agenter kan nekte å levere tjenesten til enhver person uten å oppgi grunn, spesielt for å hindre svindel, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller for å overholde eventuell gjeldende lov, rettslig pålegg eller krav fra myndigheter eller offentlig instans.

Midler blir tilgjengelig for avhenting av mottaker senest innen slutten på virkedagen etter dagen da det sendte beløpet og transaksjonsgebyrene ble mottatt av Western Union eller deres agent («mottaksdato»), under forutsetning av krav fra lover og forskrifter. For pengeoverføringer utstedt i papirformat forlenges tidsfristen med én virkedag. For (i) pengeoverføringer utenfor EEA, (ii) for pengeoverføringer der det er flere enn én valutaomregning mellom euro og valutaen i et av landene i EU eller EEA som ikke er medlem av eurosonen, eller (iii) for en mulig pengeoverføring over grenser som ikke foregår i euro, vil midler være tilgjengelig for henting av mottakeren senest innen slutten av den fjerde virkedagen etter mottaksdato.

Vanlige pengeoverføringer pleier å være tilgjengelige for avhenting innen minutter, med mindre «Next Day»- eller «2 Day»-tjenesten er valgt. I disse tilfellene vil midler være tilgjengelig for henting av mottakeren henholdsvis 24 og 48 timer etter at pengene er sendt. Tjenester kan være utilgjengelige og midler kan være forsinket avhengig av enkelte transaksjonsbetingelser, blant annet beløp som sendes, destinasjonsland, tilgjengelig valuta, forskriftsmessige problemer, identifikasjonskrav, agentkontorets åpningstider, ulike tidssoner eller valg av forsinkelsesalternativer. Ytterligere begrensninger kan gjelde. For ytterligere informasjon kan du ringe 80018666*.

Du må være av myndig alder for å kunne benytte tjenesten. Gjeldende lov forbyr pengeoverføringsselskaper å gjøre forretninger med visse individer og nasjoner, og Western Union kan ikke tilby tjenesten til disse individene og nasjonene. For ytterligere informasjon kan du ringe 80018666*.

Detaljer om honorarer og gebyrer som du må betale til Western Union for tjenesten, i tillegg til informasjon om valutavekslingsraten(e) som blir benyttet, forklares på dette skjemaet. Utbetaling av pengeoverføringer gjøres normalt i destinasjonslandets valuta (i noen land er betaling bare tilgjengelig i en alternativ valuta). Vekslingskursen kan kun være et overslag, og den faktiske vekslingskursen blir fastsatt når pengeoverføringen bekreftes i systemet. All valuta konverteres i henhold til Western Unions gjeldende vekslingskurs på tidspunktet. Western Union beregner vekslingskursen basert på kommersielt tilgjengelige interbanksatser pluss en margin. Western Union og deres agenter kan tjene penger på valutaveksling. De fleste vekslingskurser justeres flere ganger om dagen i tråd med den gjeldende kursen på finansmarkedene globalt. Så langt loven tillater det, kan Western Union trekke fra et administrativt gebyr fra pengeoverføringer som ikke hentes innen ett år etter mottaksdato. For ytterligere informasjon kan du ringe 80018666*.

Mottaker kan pådra seg ytterligere gebyrer for å motta avsenders midler via en mobiltelefon eller til en konto. Mottakerens avtale med mobiltelefontjenesten, mWallet eller annen kontoleverandør styrer kontoen og bestemmer rettigheter, ansvar, gebyrer, tilgjengelighet av midler og kontobegrensninger. Ved avvik mellom kontonummer eller mobiltelefonnummer og navnet på mottakeren, vil overføringen bli kreditert kontonummeret oppgitt av avsenderen. Western Union påtar seg intet ansvar overfor avsenderen eller en kontoinnehaver for gebyrer, valutakurser for ikke-lokal valuta, handlinger eller utelatelser på destinasjonen eller mellomleverandører av finanstjenester. Hvis avsender eller mottaker forespør SMS-varsling for å varsle tilgjengelighet eller utbetaling av midlene, er eventuelle gebyrer som påløper fra tjenesteleverandøren utelukkende avsenders eller mottakers ansvar.

Interessekonflikter – WUPSIL utfører tjenesten på vegne av forbrukerne sine. Pengeoverføringer pleier ikke å føre til interessekonflikter som innebærer risiko for å skade forbrukernes interesser. Hvis en interessekonflikt skulle fremkomme, som ikke kan unngås med fornuft, skal WUPSIL: a) offentliggjøre grunnen for og/eller kilden til interessekonflikten til forbrukeren; og b) forsikre at konflikten ikke fører til skade på forbrukerens interesser. For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt på 80018666*.

Avbrudd og refusjon – Du kan når som helst avbryte transaksjonen ved et agentkontor eller ved å ringe 80018666* frem til det tidspunkt når mottaker har hentet pengene. Ved avbrudd vil Western Union refundere hovedbeløpet og kun belaste overføringsgebyret for tjenesten. Refusjoner tar vanligvis opptil ti virkedager. Du kan forespørre en refusjon tilsvarende hovedbeløpet for en pengeoverføring skriftlig til WUPSIL i brevformat eller via e-post hvis betaling til mottaker ikke er utført innen 45 dager. Western Union vil refundere overføringsgebyret etter skriftlig forespørsel til WUPSIL, via brev eller e-post, hvis pengeoverføringen ikke er tilgjengelig for mottaker innen tidsfristene spesifisert ovenfor, med forbehold om forsinkelser utenfor Western Unions eller deres agenters kontroll, slikt som regulatoriske krav, værproblemer eller svikt i telekommunikasjon. Utbetaling av visse pengeoverføringer kan bli forsinket som resultat av bruk av amerikanske eller andre gjeldende lover.

Western Union tilbyr gratis SMS-varsling i noen land for å angi til avsenderen at transaksjonen er hentet av mottakeren, eller til mottakeren om at midler er tilgjengelige for avhenting. Western Union er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer avsender eller mottaker belastes i tilknytning til SMS-meldinger.

Hvis du skulle ha en klage, mener at det har oppstått en feil eller har spørsmål i sammenheng med tjenesten, ta kontakt med kundeservice: ring 80018666*, send e-post til norway.customer@westernunion.no, eller ta kontakt via nettstedet vårt på www.westernunion.no. Vi undersøker forespørselen din og gir deg regelmessig oppdateringer om fremdriften. Innen fem virkedager skal du få tilsendt bekreftelse på at klagen din er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde mottaksdato og et referansenummer som må brukes i all fremtidig kommunikasjon med Western Union. Hvis du er misfornøyd med løsningene Western Union tilbyr, har du rett til å videreformidle klagen til Financial Services Ombudsman i Irland ved å skrive til 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland, ringe +353 1 6620899, sende e-post til enquiries@financialombudsman.ie eller ta kontakt med dine lokale myndigheter. Kontaktopplysninger for disse kontorene er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf.

Personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lov og kontrolleres av Western Union Payment Services Ireland Limited. Vi bruker personopplysningene du gir oss i forbindelse med bruk av produkter og tjenester, samt annen informasjon som samles inn eller genereres under vårt forhold til deg. Dette omfatter informasjon fra andre tjenester som pengeoverføringer, fakturabetalinger, lojalitets- eller medlemskapsprogramdetaljer, tidligere bruk av tjenester og markedsføringsvalg. Denne informasjonen brukes til å gi deg tjenestene du har bedt om og til aktiviteter som administrasjon og kundeservice, til å hindre hvitvasking av penger, til overholdelse av bestemmelser og lovmessige plikter, til å validere detaljene dine, til å hjelpe oss å forstå våre forbrukere gjennom analyse og undersøkelse av informasjonen vi innehar, til å hindre og oppdage svindel, gjeld og tyveri, til å hjelpe oss å forbedre produktene, tjenestene og virksomheten og, i henhold til dine valg, til å sende deg kommersielle meldinger via e-post, telefon, post, SMS og eventuelle andre relevante kanaler.

Western Union kan også bruke, samle inn fra og dele med andre virksomheter som samarbeider med oss, informasjon fra andre produkter og tjenester og bekvemmelighets- og/eller bonusprogrammer, som du har meldt deg på. Denne informasjonen kan brukes for alle disse formålene i denne delen. Vi oppbevarer og beholder informasjonen som du gir oss om en annen person, inkludert detaljene om mottakeren av tjenestene, for å kunne utføre transaksjonen. Før du oppgir denne informasjonen, må du varsle og sikre deg godkjenning fra den andre personen til vår bruk av denne informasjonen, som angitt i denne delen. Fremlegging av denne informasjonen er valgfri, men nødvendig for å utføre transaksjonen og levere disse tjenestene til deg. Uten disse kan ikke Western Union utføre pengeoverføringen eller legge til rette for bekvemmelighetsaktiviteter eller andre forespurte tjenester.

Vi kan gi informasjonen vi har, til parter som befinner seg utenfor EEA, inkludert USA, til de formålene som er angitt i denne erklæringen. Kategoriene av data som overføres, er personlig identifiserbar informasjon, kontaktdetaljer og informasjon relatert til pengeoverføring, transaksjonshistorikk og eventuell annen informasjon gitt av deg. Vi kan også gi informasjonen til andre organisasjoner, inkludert de som hjelper oss å drive virksomhet, hvis det foreligger et rimelig behov for å gjøre det, for å utføre eller hjelpe til med pengeoverføringen, fremtidige tjenester eller av noen av årsakene eller bruksområdene angitt i denne delen. Vi kan utvide informasjonen du oppgir, med informasjon fra andre virksomheter eller personer, inkludert informasjon som bekrefter nøyaktigheten av informasjonen du har oppgitt. Western Union kan også gi informasjon til tredjeparter, der det foreligger et rimelig behov, for å bidra til å hindre og oppdage kriminalitet, for å straffeforfølge forbrytere, av hensyn til nasjonal sikkerhet eller av andre juridiske årsaker.

Informasjonen vi har, er tilgjengelig for Western Union og våre tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited og Western Union Financial Services, Inc. for alle grunnene angitt i denne delen eller til andre formål som du har samtykket til. Du har rett til å be oss om å se og få en kopi av informasjonen mot en liten avgift. Du kan også rette, slette eller begrense vår bruk av informasjonen som er ufullstendig, unøyaktig eller foreldet. Og du kan til enhver tid av legitime årsaker protestere på bruken av informasjonen, der behandlingen ikke er nødvendig for å utføre tjenesten eller der lover eller bestemmelser krever det. Hvis du ønsker å benytte seg av denne retten, eller ikke lenger ønsker å motta kommersielle meldinger fra Western Union, ber vi deg kontakte Western Union ved å ringe 80018666* eller kontakte oss via nettstedet www.westernunion.no.

* Gratis samtaler fra fastlinjer og offentlige telefoner. Vanlige omkostninger kan påløpe for mobiltelefonsamtaler. Telefonlinjen er åpen mandag til søndag fra 08.00 til 20.00.

Opphavsrett © 2013 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Med enerett. Revidert september 2013