• Odbiorca
  • Płatność
  • Przegląd
  • Potwierdzenie

Warunki korzystania z usług FOREX

Warunki odnoszące się do Usługi przekazu pieniężnego Western Union® Money TransferSM („Usługa”)

Usługę świadczy spółka Western Union Payment Services Ireland Limited („WUPSIL” lub „Western Union”) za pośrednictwem sieci autoryzowanych agentów („Agenci”) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). WUPSIL, jednostka zależna Western Union, jest spółką irlandzką z siedzibą w Dublinie pod adresem Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irlandia. Z WUPSIL można się skontaktować telefonicznie pod numerem 80018666*.

WUPSIL podlega regulacjom Banku Centralnego Irlandii („Bank Centralny”) i jest zarejestrowana jako instytucja płatnicza w prowadzonym przez Bank Centralny rejestrze firm świadczących usługi płatnicze pod numerem E0471360. Więcej informacji znajduje się na stronie www.centralbank.ie.

Western Union świadczy Usługę na rynku krajowym i międzynarodowym. Wypełniając formularz wysłania lub odbioru przelewu, zapewniając środki na wykonanie przelewu oraz podając wymagane dane identyfikacyjne, zgadzasz się na realizację przekazu pieniężnego. Przed potwierdzeniem przekazu pieniężnego prześlemy kanałem użytym do zlecenia przekazu pieniężnego informację o maksymalnym czasie realizacji usługi, wysokości opłat prowizyjnych oraz kursie wymiany zastosowanym w transakcji. Musisz poinformować odbiorcę o przekazie pieniężnym, w tym podać imię i nazwisko nadawcy, kraj nadania, imię i nazwisko odbiorcy, przybliżoną kwotę przekazu, numer kontrolny przekazu pieniężnego („MTCN”) oraz inne niezbędne warunki lub wymogi obowiązujące w placówce agencyjnej.

Obowiązujące przepisy prawa zakazują podmiotom realizującym przekazy pieniężne prowadzenia współpracy handlowej z określonymi osobami i w pewnych krajach — Western Union ma obowiązek monitorowania wszystkich transakcji względem listy imiennej przekazanej przez organy administracji państwowej krajów i obszarów, na jakich prowadzimy działalność gospodarczą, w tym przez amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami przy Departamencie Skarbu (OFAC) oraz przez Unię Europejską. W przypadku podejrzenia, że osoba figuruje na przekazanej nam liście, Western Union musi zweryfikować transakcję w celu ustalenia, czy wskazana osoba faktycznie znajduje się na liście. W niektórych przypadkach klienci indywidualni są proszeni o podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych lub informacji, w związku z czym realizacja transakcji może być opóźniona. Ten wymóg prawny dotyczy wszystkich transakcji obsługiwanych przez Western Union.

Warunki płatności i odpowiedzialność — płatność zostanie przekazana osobie, którą Western Union lub Agent uzna za uprawnioną do otrzymania płatności po sprawdzeniu dokumentu tożsamości. Płatność może być dokonana nawet wtedy, gdy formularz wypełniony przez odbiorcę zawiera drobne błędy. Płatność może być zrealizowana wyłącznie w przypadku podania przez odbiorcę szczegółów transakcji wymaganych przez Western Union, w szczególności kwoty przekazu pieniężnego, imienia i nazwiska nadawcy oraz kraju nadania przekazu pieniężnego. Ponadto odbiorca musi odpowiednio potwierdzić swoją tożsamość.

Western Union spełnia zobowiązanie podjęte względem nadawcy z chwilą wypłaty przekazywanej kwoty pieniężnej osobie, która podała wymienione powyżej szczegóły transakcji i odpowiednio potwierdziła swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości i/lub pytania testowego, jako wskazany przez Ciebie odbiorca. Western Union sprawdza szczegóły transakcji podane przez odbiorcę oraz przedstawiony dokument tożsamości z należytą starannością i odmawia dokonania płatności w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności przedstawionego dokumentu tożsamości.

Upewnij się, czy podawane przez Ciebie informacje są poprawne, kompletne i czytelne. Należy także zadbać o to, by osoby inne niż nadawca nie zdobyły danych związanych z przekazem, takich jak Twoje imię i nazwisko lub imię i nazwisko odbiorcy, kod MTCN lub kwota przekazu pieniężnego. Western Union zaleca przekazywanie kwot pieniężnych tylko osobom, które znasz. Western Union nie udziela żadnej gwarancji na dostawę ani właściwości towarów lub usług opłaconych za pomocą Usługi.

Jeżeli podejrzewasz, że szczegóły transakcji zostały skradzione, utracone lub skopiowane, skontaktuj się niezwłocznie z Western Union, dzwoniąc pod numer 80018666*. Z zastrzeżeniem poniższych warunków, jeżeli poinformujesz o utracie, kradzieży lub niewłaściwym użyciu tak szybko jak to praktycznie możliwe, Twoja odpowiedzialność ogranicza się tylko do kwoty 1200 NOK. Jeżeli działasz z zamiarem popełnienia oszustwa, celowo lub z rażącym zaniedbaniem, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty.

Western Union ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem za szkody wynikające z celowego uchybienia lub z rażąco niedbałego działania swoich pracowników i Agentów podczas przetwarzania transakcji. Odpowiedzialność Western Union ogranicza się do zwrotu typowo możliwej do przewidzenia szkody (oprócz przekazanej kwoty i wszelkich kosztów). W żadnym wypadku Western Union nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli celowo lub w wyniku zaniedbania wyjawisz dane związane z przekazem osobom innym niż odbiorca. Western Union nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, awarii linii telekomunikacyjnych, zamieszek, działań wojennych ani innych zdarzeń będących poza kontrolą Western Union (np. strajku, zamknięcia zakładu przemysłowego w związku z lokautem lub nakazów wydanych przez organy rządowe).

W przypadku gdy Agent Western Union przyjmie czek, kartę kredytową lub debetową bądź inną formę płatności bezgotówkowej, Western Union ani Agenci nie mają obowiązku przetworzenia przekazu pieniężnego lub jego wypłacenia, jeżeli nie można zrealizować płatności. Ponadto Western Union ani Agenci nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzekazania pieniędzy odbiorcy w związku z przyjęciem przez Western Union lub Agentów bezgotówkowej formy płatności lub dokonaniem przekazu pieniędzy wówczas, gdy Western Union lub Agenci mogli realizować wyłącznie pewien rodzaj płatności. Western Union i Agenci mogą odmówić świadczenia Usługi każdej osobie bez podania przyczyny, zwłaszcza w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy lub finansowaniu działań terrorystycznych lub w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub zaleceń organów regulacyjnych lub rządowych.

Środki pieniężne będą dostępne do odbioru przez odbiorcę najpóźniej pod koniec dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Western Union lub Agenta przesyłanej kwoty i opłat transakcyjnych („Data potwierdzenia”), z zastrzeżeniem wymogów ustawowych lub prawnych. W przypadku przekazów pieniężnych wydanych w formie papierowej termin ten wydłuża się o jeden dzień roboczy. W przypadku (i) przekazów pieniężnych realizowanych poza EOG lub (ii) przekazów pieniężnych, w których dochodzi do wymiany więcej niż jednej waluty między euro i walutą jednego z krajów członkowskich EOG lub Unii Europejskiej nienależących do strefy euro lub (iii) ewentualnych transgranicznych przekazów pieniężnych realizowanych w walucie innej niż euro, środki pieniężne będą dostępne dla odbiorcy najpóźniej pod koniec czwartego dnia roboczego, licząc od Daty potwierdzenia.

Zwykłe przekazy pieniężne są zazwyczaj dostępne do wypłaty po kilkunastu minutach. Jeżeli jednak wybrano usługę „Następnego dnia” lub „Za 2 dni”, środki będą dostępne do odbioru odpowiednio po 24 i 48 godzinach od czasu wysłania pieniędzy. Opóźnienia przekazu lub niedostępność usług są możliwe ze względu na pewne warunki transakcji, takie jak wysokość przekazywanej kwoty, kraj odbiorcy, dostępność waluty, regulacje prawne, wymagania identyfikacji tożsamości, godziny otwarcia placówki, różnice między strefami czasowymi lub wybór opcji o późniejszym terminie odbioru. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 80018666*.

Aby skorzystać z Usługi, musisz być osobą pełnoletnią. Obowiązujące prawo zakazuje podmiotom realizującym przekazy pieniężne zawierania transakcji biznesowych z niektórymi osobami i państwami, więc Western Union nie będzie w stanie świadczyć usługi tym osobom i państwom. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 80018666*.

Niniejszy formularz zawiera szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji, które należy zapłacić Western Union za świadczoną Usługę, a także szczegóły dotyczące kursów wymiany, jakie zostaną zastosowane. Wypłata przekazu pieniężnego następuje zwykle w walucie kraju odbiorcy (w niektórych krajach wypłata jest dostępna tylko w walucie alternatywnej). Podany kurs wymiany może być jedynie szacunkowy, a określenie rzeczywistego kursu wymiany następuje w chwili potwierdzenia przekazu pieniężnego w systemie. Wymiana wszystkich walut następuje po bieżącym w danej chwili kursie Western Union. Western Union oblicza swój kurs wymiany na podstawie dostępnych na rynku kursów międzybankowych z uwzględnieniem marży. Western Union i Agenci mogą zarabiać na wymianie walut. Większość kursów wymiany zmienia się wielokrotnie w ciągu dnia odpowiednio do powszechnego kursu na światowych rynkach finansowych. W zakresie dozwolonym przez prawo Western Union może potrącić opłatę administracyjną od przekazów pieniężnych nieodebranych w ciągu 1 roku od daty potwierdzenia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 80018666*.

Odbiorca może ponieść dodatkowe opłaty za pobranie środków pieniężnych od nadawcy przy użyciu telefonu komórkowego lub w przypadku przelewu na konto. Umowa odbiorcy z dostawcą usługi telefonu komórkowego, mWallet lub z innym dostawcą konta reguluje korzystanie z tego konta i określa prawa, odpowiedzialność, opłaty, dostępność środków oraz ograniczenia konta. W przypadku niezgodności między kontem lub numerem telefonu a imieniem i nazwiskiem odbiorcy przekaz zostanie zrealizowany na numer konta podany przez nadawcę. Western Union nie ponosi odpowiedzialności wobec nadawcy ani posiadacza konta za opłaty, kursy wymiany zastosowane do przeliczenia waluty obcej, działania lub zaniechania docelowego lub pośredniczącego podmiotu świadczącego usługi finansowe. W przypadku gdy nadawca lub odbiorca zamawia usługę powiadomienia SMS, aby otrzymać informację o dostępności lub wypłacie środków, nadawca lub odbiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłaty naliczone przez usługodawcę.

Konflikty interesów — WUPSIL świadczy Usługę w imieniu swoich klientów indywidualnych. W przypadku przekazów pieniężnych zazwyczaj nie dochodzi do konfliktów interesów, z którymi mogłoby się wiązać ryzyko naruszenia interesów klientów indywidualnych. W razie wystąpienia konfliktów interesów, których nie można zasadnie uniknąć, WUPSIL: a) ujawnia ogólny charakter i/lub źródło konfliktu interesów klientowi indywidualnych; a także b) zobowiązuje się do zadbania o to, by konflikt interesów nie spowodował naruszenia interesów klienta indywidualnego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 80018666*.

Anulacja i zwroty — transakcję można anulować w placówce agencyjnej lub telefonicznie pod numerem 80018666* do momentu odebrania pieniędzy przez odbiorcę. W przypadku anulowania transakcji Western Union zwraca kwotę główną pomniejszoną o opłatę za przekaz obowiązującą w przypadku danej Usługi. Zwrot następuje zazwyczaj w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli płatność do odbiorcy nie zostanie zrealizowana w ciągu 45 dni, o zwrot kwoty głównej przekazu pieniężnego można się ubiegać przez wysłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną pisemnego wniosku do WUPSIL. Western Union zwraca opłatę za przekaz na pisemny wniosek nadawcy wysłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną, jeśli przekazu pieniężnego nie udostępniono odbiorcy w podanym powyżej czasie, z zastrzeżeniem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Western Union (lub Agentów), takich jak wymogi regulacyjne, złe warunki atmosferyczne lub awaria usług telekomunikacyjnych. Wypłata niektórych przekazów pieniężnych może się opóźnić w wyniku przestrzegania przepisów Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów prawa.

Western Union oferuje darmowe powiadomienia SMS w niektórych państwach w celu poinformowania nadawcy o odebraniu środków przez odbiorcę lub poinformowania odbiorcy o dostępności środków do odebrania. Western Union nie ponosi odpowiedzialności za opłaty należne do zapłaty przez nadawcę lub odbiorcę dotyczące wiadomości SMS.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację, podejrzewasz wystąpienie błędu lub masz pytania dotyczące Usługi, skontaktuj się z działem obsługi klienta: zadzwoń pod numer 80018666*, napisz do nas na adres norway.customer@westernunion.no lub skontaktuj się z nami na naszej stronie internetowej www.westernunion.pl. Przeanalizujemy zgłoszenie i będziemy Cię regularnie informować o postępach. Potwierdzenie zarejestrowania reklamacji zostanie wysłane w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Potwierdzenie zawiera datę otrzymania reklamacji oraz numer referencyjny, którego należy używać w dalszej korespondencji z Western Union w tej sprawie. Jeśli jesteś niezadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Western Union, masz prawo zgłosić reklamację Rzecznikowi ds. Finansowych w Irlandii pocztą tradycyjną na adres 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlandia, telefonicznie pod numerem +353 1 6620899 lub pocztą e-mail na adres enquiries@financialombudsman.ie albo skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumenta. Dane kontaktowe urzędów podano w dokumencie: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a za kontrolę danych odpowiada spółka Western Union Payment Services Ireland Limted. Wykorzystujemy dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika podczas używania naszych produktów i usług, jak również inne dane gromadzone lub generowane w czasie trwania naszej relacji z Użytkownikiem. Obejmuje to dane z innych usług, takich jak przekazy pieniężne, opłaty rachunków, dane z programów lojalnościowych lub członkowskich, historia dotycząca wcześniejszego używania naszych usług lub wybory marketingowe. Informacje te są wykorzystywane w celu świadczenia na rzecz Użytkownika zamówionych przez niego usług oraz na potrzeby działań związanych z administracją, obsługą klienta, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, przestrzeganiem prawa i wypełnianiem zobowiązań prawnych, potwierdzaniem danych Użytkownika, a także w celu ułatwienia nam zrozumienia naszych klientów poprzez wykonywanie analiz i badań danych znajdujących się w naszym posiadaniu, zapobiegania oszustwom, zadłużeniom i kradzieży oraz wykrywania takich zjawisk, udoskonalania naszych produktów, usług i działań, oraz, w zależności od decyzji Użytkownika, wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną, w wiadomościach tekstowych lub dowolnym innym kanałem.

Western Union może również wykorzystywać, pozyskiwać od innych współpracujących z nami firm oraz udostępniać im dane z innych produktów i usług oraz programów korzyści i/lub nagród, do których Użytkownik przystąpił. Dane te mogą być wykorzystywane w dowolnych celach wskazanych w niniejszym ustępie. Będziemy przechowywać przekazywane przez Użytkownika dane na temat innej osoby, w tym szczegółowe informacje na temat odbiorcy naszej usługi, na potrzeby realizacji transakcji. Przed przekazaniem tych danych Użytkownik ma obowiązek powiadomić drugą osobę o używaniu przez nas tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz uzyskać jej zgodę na takie działania. Przekazanie tej informacji jest opcjonalne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia transakcji i świadczenia tych usług na rzecz Użytkownika. Bez zgody Western Union nie jest w stanie zrealizować przekazu pieniężnego, zapewniać możliwości wyboru dogodnych rozwiązań lub innych żądanych usług.

Możemy przekazywać dane znajdujące się w naszym posiadaniu do podmiotów znajdujących się poza EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych, w celach określonych w niniejszym oświadczeniu. Kategorie przekazywanych danych to dane osobowe, dane kontaktowe lub informacje dotyczące przekazu pieniężnego, historia transakcji oraz wszelkie inne dane dostarczane przez Użytkownika. Możemy również przekazywać dane innym organizacjom, na przykład tym, które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, jeśli będzie to uzasadnione w celu realizacji przekazu pieniężnego, przyszłych usług lub z jakichkolwiek przyczyn lub w jakichkolwiek celach wskazanych w niniejszym ustępie. Dane przekazywane przez Użytkownika możemy uzupełniać informacjami od innych firm lub osób fizycznych, w tym informacjami wykorzystywanymi w celu weryfikacji dokładności danych przekazanych przez Użytkownika. Western Union może również przekazywać informacje stronom trzecim w przypadku uzasadnionej konieczności, aby wspierać działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie, ścigać przestępców i dbać o bezpieczeństwo krajowe, a także z innych względów prawnych.

Western Union i nasze podmioty stowarzyszone, zwłaszcza spółki Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited i Western Union Financial Services, Inc., mogą uzyskiwać dostęp do przechowywanych przez nas danych z dowolnych przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie lub w dowolnych celach, na jakie Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik ma prawo zażądania od nas uzyskania wglądu w swoje dane lub kopii swoich danych, co może zostać obciążone przez nas niewielką opłatą. Użytkownik może również korygować i usuwać dane, które są niepełne, niedokładne lub nieaktualne lub też ograniczać wykorzystywanie przez nas takich danych. Ponadto Użytkownik może w dowolnej chwili z uzasadnionych przyczyn wycofać zgodę na użycie swoich danych, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji usługi ani nie jest wymagane na mocy prawa lub innych regulacji. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tych praw i nie chce dłużej otrzymywać wiadomości handlowych od Western Union, należy skontaktować się z Western Union pod numerem telefonu 80018666* lub przez naszą stronę internetową www.westernunion.pl.

* Połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i publicznej sieci telefonicznej. W przypadku połączeń z telefonów komórkowych obowiązują standardowe opłaty w danej sieci. Infolinie są dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–20.00.

Copyright © 2013 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmieniono: wrzesień 2013 r.