• Modtager
  • Betaling
  • Gennemse
  • Kvittering

Vilkår og betingelser for Western Union® pengeoverførselSM -tjeneste ("tjeneste")

Tjenesten udbydes af Western Union Payment Services Ireland Limited ("WUPSIL" eller "Western Union") gennem et netværk af autoriserede agenter ("agenter") i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-området"). WUPSIL, et datterselskab i Western Union Company, er et irsk selskab med hjemsted på Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irland. WUPSIL kan kontaktes på telefon på 80200040*.

WUPSIL er reguleret af Central Bank of Ireland ("centralbanken") og er registreret som en betalingsinstitution i centralbankens register over betalingstjenestefirmaer under nummer E0471360. Besøg  www.centralbank.ie  for flere oplysninger.

Western Union tilbyder tjenesten nationalt og internationalt. Ved at udfylde afsendelses- eller modtagelsesblanketten, yde de midler, der skal sendes og den påkrævede identifikation og underskrive blanketten, accepterer du udførelsen af pengeoverførslen. Når sådan samtykke er modtaget af WUPSIL, kan det ikke trækkes tilbage. Før du bekræfter pengeoverførslen, informeres du om den maksimale gennemførelsestid, den opkrævede kommission og den vekselkurs, der gælder transaktionen via den samme kanal, som blev brugt til at afgive pengeoverførslen. Du skal informere modtageren om pengeoverførslen inklusive navnet på afsenderen, oprindelseslandet, navnet på modtageren, omtrentlige sum, pengeoverførselskontrolnummeret ("MTCN") og ethvert andet forhold eller krav, der måtte gælde på bureauet.

Gældende lovgivning forbyder, at pengeformidlere handler med visse personer og lande.  - Western Union skal sammenholde alle transaktioner med lister over navne, der tilvejebringes af regeringer i de lande og territorier, hvor vi driver forretning, herunder det amerikanske finansministeriums OFAC-kontor ("Office of Foreign Assets Control") samt EU. Hvis et potentielt navn identificeres, undersøger Western Union transaktionen for at fastslå, om det navn, der er fundet, stemmer overens med personen på den relevante liste. Kunderne kan lejlighedsvis blive bedt om at tilvejebringe yderligere legitimation og andre oplysninger, hvilket forsinker transaktionerne. Dette er et juridisk krav, der gælder for alle transaktioner, der ekspederes af Western Union.

Betingelser for betaling og ansvar - Udbetaling skal foretages til den person, som Western Union eller dennes agent mener, er berettiget til at modtage den efter inspektion af legitimationen. Udbetaling kan foretages, selvom den blanket, modtageren har udfyldt, indeholder fejl. Udbetalingen kan kun udføres, når modtageren har givet de transaktionsoplysninger, som Western Union kræver, særligt det overførte pengebeløb, navnet på afsenderen samt det land, som pengene er sendt fra. Derudover skal modtageren identificere sig selv på passende vis.

Western Union har opfyldt sin forpligtelse over for dig, så snart den overførte sum penge er udbetalt til en person, der har opgivet de ovenfornævnte transaktionsoplysninger og identificeret sig selv på passende vis vha. et id-dokument og/eller et testspørgsmål som den modtager, du har navngivet. Western Union skal undersøge de transaktionsoplysninger, der oplyses af modtageren og de id-dokumenter, der fremvises med passende omhu og vil afvise udbetaling, hvis de er berettigede til at tvivle på disse id-dokumenters ægthed.

Du er forpligtet til at sikre, at de informationer, du opgiver, er korrekte, komplette og letlæselige. Derudover skal du sørge for at sikre, at andre personer end modtageren ikke bliver vidende om data vedrørende overførslen som f.eks. dit eller din modtagers navn, MTCN eller det pengebeløb, der overføres. Western Union anbefaler kun at overføre pengesummer til de personer, du kender. Western Union accepterer ingen garanti for leveringen eller egenskaberne ved varer eller tjenester, der blev betalt for vha. tjenesten.

Hvis du tror, at dine transaktionsoplysninger er blevet stjålet, er gået tabt eller er blevet kopieret, skal du øjeblikkeligt kontakte Western Union ved at ringe på 80200040*. Før du indberetter et sådan tab, tyveri eller ukorrekt brug til Western Union, vil du kun blive holdt ansvarlig, hvis (i) du har videregivet transaktionsoplysninger til andre personer end modtageren, der har bidraget til den ukorrekte brug eller (ii) du ikke øjeblikkeligt kommunikerede tabet, tyveriet eller den ukorrekte brug eller (iii) handlede med henblik på at svindle forsætligt eller med grov uagtsomhed.

Western Union holdes ansvarlig for skader, der opstår fra forsætlig forsømmelighed eller fra dennes ansattes og agenters grove uagtsomme adfærd under ekspeditionen af din transaktion i henhold til gældende lov. Western Unions ansvar, dets tilknyttede selskabers ansvar og dets udenlandske agenters ansvar udelukkes i tilfælde af mindre uagtsomhed. Western Unions ansvar begrænses til refundering af den typisk forudsigelige skade af kontrakten op til maksimumsbeløbet på EUR 500 (udover beløbet, der er overført og eventuelle gebyrer). Western Union vil under ingen omstændigheder være ansvarlig, hvis du forsætligt eller uagtsomt har videregivet data vedrørende overførslen til andre personer end modtageren. Western Union vil ikke være ansvarlig for skade, der forårsages af force majeure, nedbruddet af telekommunikationslinjer, indre uro, krig eller andre hændelser, der er uden for Western Unions indflydelse (f.eks. strejke, industri lockout eller ordrer udstedt af myndigheder).

Hvis en Western Union-agent accepterer en check, et kredit- eller betalingskort eller anden betaling, der ikke er kontant, er hverken Western Union eller agenten forpligtet til at ekspedere pengeoverførslen eller udbetale den, hvis betalingen ikke kan indløses. Desuden vil hverken Western Union eller dennes agenter være ansvarlige for skade, der skyldes manglende betaling til en modtager på grund af, at Western Union eller dennes agent modtager betaling, der ikke er kontant eller skyldes, at pengeoverførslen først er gennemført, når Western Union eller dennes agenter har været i stand til at indløse den pågældende betaling. Western Union og dennes agenter kan nægte at stille tjenesten til rådighed for en person uden dermed at skulle begrunde dette. Dette gælder især for at forebygge svig, bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terror eller for at overholde gældende lovgivning, en retskendelse eller et krav fra en tilsyns- eller statslig myndighed.

Penge kan afhentes  af modtageren senest ved udløbet af den bankdag, der følger efter den dag, hvor transaktionens hovedstol og tilhørende gebyrer er modtaget af Western Union eller dennes agent ("modtagelsesdato") underlagt de lov- og tilsynsmæssige krav. For pengeoverførsler, der er udsted på papir, forlænges denne tidsfrist med yderligere én bankdag. For (i) pengeoverførsler uden for EØF eller (ii) pengeoverførsler, hvor der foretages mere end en valutakonvertering fra EUR og valutaen i en af de EU- eller EØF-medlemsstater, der ikke er medlem af eurozonen, eller (iii) for eventuelle pengeoverførsler på tværs af grænser, der ikke sker i EUR, kan pengene hentes af modtageren senest ved udløbet af den fjerde bankdag, der følger efter modtagelsesdatoen.

Standardpengeoverførsler kan normalt afhentes inden for få minutter medmindre tjenesten "Next Day" eller "2 Day" er valgt, hvor pengene så kan hentes af modtageren efter henholdsvis 24 og 48 timer fra det tidspunkt, hvor pengene blev afsendt. Pengene kan afhængigt af visse transaktionsbetingelser være forsinkede eller tjenesterne utilgængelige. Dette kan bl.a. omfatte det afsendte beløb, destinationslandet, valutaens tilgængelighed, tilsynsmæssige forhold, lovmæssige krav, agentens åbningstider, tidsforskelle eller en række andre forsinkende forhold. Der kan gælde yderligere begrænsninger. For yderligere oplysninger kan du ringe på 80200040*.

Du skal være myndig for at kunne benytte tjenesten. Gældende lovgivning forbyder, at pengeformidlere handler med visse personer og lande. Western Union vil ikke kunne yde tjenesten til disse personer og lande. For yderligere oplysninger kan du ringe på 80200040*.

Oplysninger om honorarer og gebyrer, som du skal betale til Western Union for tjenesten samt oplysninger om valutakurs(er), der vil gøres gældende, findes på denne blanket. Betalinger for pengeoverførsler foretages normalt i destinationslandets valuta (i visse lande er betaling kun tilgængelig i en anden valuta). Valutakursen kan blot være et skøn, og den faktiske valutakurs fastsættes på det tidspunkt, hvor pengeoverførslen bekræftes i systemet. Al valuta veksles til Western Unions aktuelle valutakurs på det pågældende tidspunkt. Western Union beregner sin valutakurs ud fra kommercielt tilgængelige interbankkurser plus en margin. Western Union og dennes agenter kan tjene penge på veksling af valuta. De fleste valutakurser justeres flere gange i løbet af en dag i takt med den gældende kurs på de globale finansmarkeder. I det omfang lovgivningen tillader dette, kan Western Union fratrække et administrationsgebyr fra pengeoverførsler, der ikke afhentes inden for et år fra modtagelsesdatoen. For yderligere oplysninger kan du ringe på 80200040*.

Modtageren kan pådrage sig yderligere gebyrer for at modtage penge fra afsenderen via en mobiltelefon eller til en konto. Modtagerens aftale med vedkommende mobiltjeneste, mWallet eller anden kontoudbyder fastsætter kontoen og afgør rettigheder, ansvar, gebyrer, pengenes tilgængelighed samt kontobegrænsninger. Hvis der er forskel mellem kontonummeret eller mobilnummeret og modtagerens navn, krediteres overførslen til det kontonummer, afsenderen har oplyst. Western Union påtager sig intet ansvar over for afsenderen eller for en kontoindehaver for eventuelle gebyrer, valutakurser, der anvendes til at konvertere til en ikke-lokal valuta, for handlinger eller udeladelser, for så vidt angår destinationen eller den formidlende finansielle tjenesteudbyder. Hvis afsender eller modtager anmoder om sms-besked for at indikere tilgængelighed eller udbetaling af pengene, er de gebyrer, som serviceudbyderen gør gældende, udelukkende afsenderens eller modtagerens ansvar.

Interessekonflikter - WUPSIL udfører tjenesten på vegne af deres forbrugere. Pengeoverførsel giver som regel ikke anledning til interessekonflikter, der indebærer risiko for skade på dens forbrugeres interesser. Hvis der opstår en interessekonflikt, der ikke kan undgås på rimelig vis, vil WUPSIL: a) oplyse interessekonfliktens generelle karakter og/eller kilde over for forbrugeren, og b) sørge for, at konflikten ikke resulterer i skade af forbrugerens interesser. For flere oplysninger kan du ringe på 80200040*.

Annullering og refunderinger – Du kan annullere transaktionen på et bureau eller ved at ringe på 80200040* frem til det tidspunkt, hvor modtageren henter pengene. Når den er annulleret, refunderer Western Union hovedstolen med fratræk af det overførselsgebyr, der gælder tjenesten. Refunderinger tager typisk op til 10 hverdage. Du kan anmode om en refundering af hovedstolen af en pengeoverførsel ved at skrive til WUPSIL pr. brev eller e-mail, hvis betaling til modtageren ikke er foretaget inden for 45 dage. Western Union refunderer overførselsgebyret på skriftlig anmodning til WUPSIL pr. brev eller e-mail, hvis pengeoverførslen ikke er tilgængelig for modtageren indenfor de tidsfrister, der specificeres ovenfor, forudsat at forsinkelse ikke skyldes forhold uden for Western Unions (eller dennes agenters) kontrol, som f.eks. tilsynsmæssige krav, barske vejrforhold eller telekommunikationsfejl. Udbetaling af visse pengeoverførsler kan forsinkes som følge af anvendelsen af amerikansk eller anden gældende lovgivning.

Western Union tilbyder gratis sms-beskeder i visse lande for at meddele afsenderen om, at transaktionen er hentet af modtageren, eller for at meddele modtageren om, at pengene nu kan afhentes. Western Union er ikke ansvarlig for gebyrer, som afsenderen eller modtageren opkræves i forbindelse med sms-beskeder.

Hvis du har en klage, mener, der er sket en fejl eller har et spørgsmål vedrørende tjenesten, bedes du kontakte kundeservice: Ring på 80200040*, send os en e-mail på denmark.customer@westernunion.dk , eller kontakt os via vores websted på www.westernunion.dk. Vi undersøger din anmodning og opdaterer dig regelmæssigt om fremskridtene. En bekræftelse af din klage sendes til dig inden for 5 hverdage fra modtagelsen af klagen. Bekræftelsen indeholder datoen for modtagelse plus et referencenummer, der skal bruges i al yderligere kommunikation med Western Union. Hvis du ikke er tilfreds med den løsning, som Western Union foreslår, har du ret til at henvise din klage til Financial Services Ombudsman i Irland ved at skrive til 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland, ved at ringe på +353 1 6620899 eller via e-mail til enquiries@financialombudsman.ie eller dit lokale, statslige konto. Kontaktoplysningerne for disse kontorer findes påhttp://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf.

Dine personlige oplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning  og kontrolleres af Western Union Payment Services Ireland Limited. Vi anvender de personlige oplysninger, du giver os, når du bruger vores produkter og tjenester, samt andre oplysninger, der indsamles eller genereres i forbindelse med vores forretningsforhold til dig. Det omfatter oplysninger fra andre tjenester som f.eks. pengeoverførsler, betaling af regninger, oplysninger om loyalitets- eller medlemsfordele, tidligere brug af vores tjenester samt marketing-valg. Disse oplysninger anvendes til at tilbyde dig de tjenester, du har anmodet om, og til aktiviteter som f.eks. administration, kundeservice, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, overholdelseskrav og juridiske forpligtelser, bekræftelse af dine oplysninger, for at hjælpe os med at forstå vores forbrugere ved at analysere og undersøge de oplysninger, vi har, for at forebygge og afdække svig, gæld og tyveri, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter, tjenester og drift og – jf. dine valg derom – for at sende dig kommercielle beskeder pr. e-mail, telefon, post, sms eller anden relevant metode.

Desuden kan Western Union anvende og indsamle oplysninger fra andre produkter og tjenester samt bekvemmeligheds- og/eller loyalitetsordninger, som du har registreret dig på, og disse oplysninger kan deles med andre selskaber, som vi samarbejder med. Disse oplysninger kan anvendes til alle disse formål i dette afsnit. Vi opbevarer og beholder de oplysninger, du giver os om en anden person, herunder oplysninger om modtageren af vores tjenester, for derved at kunne ekspedere transaktionen. Før du giver os disse oplysninger, skal du underrette den anden person derom og indhentes denne tilladelse til vores brug af oplysningerne, som det fremgår af dette afsnit. Tilvejebringelsen af oplysningerne er valgfrit, men oplysningerne er nødvendige for at kunne gennemføre transaktionen og tilbyde dig disse tjenester. Uden oplysningerne kan Western Union ikke tilbyde pengeoverførsel, muliggøre bekvemmelighedsaktiviteter eller andre ønskede tjenester.

Vi kan stille de oplysninger, vi sidder inde med, til rådighed for parter, der befinder sig uden for EØS-området inklusive USA med henblik på de formål, der er anført i denne erklæring. Kategorierne af overførte data er personligt identificerbare oplysninger, kontaktoplysninger samt oplysninger i forbindelse med pengeoverførslen, transaktionshistorik og andre oplysninger, du måtte have tilvejebragt. Desuden kan vi stille oplysningerne til rådighed for andre organisation, herunder dem, der hjælper os med at drive vores forretning, såfremt der er et rimeligt behov for at gøre dette, for at udføre eller fremme pengeoverførslen, fremtidige tjenester eller grundet en årsag eller anvendelse, der fremgår af dette afsnit. Vi kan tilføje oplysninger, du tilvejebringer, til oplysninger fra andre virksomheder eller personer, herunder oplysninger for at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, du har tilvejebragt. Desuden kan Western Union give oplysninger til tredjeparter, hvis der er et rimeligt behov ofr dette, for at forebygge og afdække kriminalitet, for at retsforfølge lovovertrædere, af hensyn til den nationale sikkerhed eller af andre juridiske årsager.

Western Union og vores associerede selskaber har adgang til de oplysninger, vi har. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited og Western Union Financial Services, Inc. og adgangen kan bunde i de årsager, der fremgår af dette afsnit eller andre formål, som du har samtykket til. Du har ret til at bede os om at se og modtage en kopi af dine oplysninger, og vi kan opkræve et mindre gebyr for dette. Desuden kan du rette, slette eller begrænse vores brug af oplysninger, der er ufuldstændige, forkerte eller forældede. Yderligere kan du til enhver tid på grundlag af berettigede årsager protestere mod brugen af dine oplysninger, hvor behandlingen af disse ikke kræves for at kunne gennemføre tjenesten eller kræves i kraft af love eller forordninger. Hvis du vil udøve disse rettigheder eller ikke længere ønsker at modtage kommercielle beskeder fra Western Union, bedes du kontakte Western Union ved at ringe til os på 80200040* eller ved at kontakte os på vores hjemmeside  westernunion.dk.

* Gratis opkald fra fastnettelefoner og mønttelefoner. Standardnetværksgebyrer kan gælde mobilopkald. Telefonen er åben mandag til søndag fra 08:00 – 20:00.

Copyright © 2013 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret september 2013

^ Tilbage til toppen