• Modtager
  • Betaling
  • Gennemse
  • Kvittering

FOREX Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Western Union® pengeoverførselSM-tjeneste ("tjeneste")

Tjenesten tilbydes af FOREX BANK ("FOREX BANK") i samarbejde med Western Union Financial Services, Inc., der er et amerikansk selskab (der formidler pengeoverførsler fra USA, Canada og Mexico samt kommercielle transaktioner) og Western Union International Limited, der er et irsk selskab (for alle andre transaktioner) (samlet betegnet "Western Union").

Agenten er et svensk selskab med hjemsted på adressen Kornhamnstorg 4, 111 27 Stockholm, og som er registreret hos Bolagsverket (det svenske erhvervsregister). Kunder kan ringe til nedenfor anførte nummer for at få oplyst adresse og kontortid for diverse beliggenheder.

Agenten er under tilsyn af Finansinspektionen ("finanstilsynet"). Finanstilsynet kan kontaktes pr. post på adressen Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, på telefonnummer +46 (0) 8 787 80 00 eller via e-mail på  finansinspektionen@fi.se. .

Agenten tilbyder i samarbejde med Western Union pengeoverførselstjenester både nationalt og internationalt. Du skal være myndig for at kunne benytte tjenesten. Hver pengeoverførsel får en unik identifikator, et MTCN-nummer ("Money Transfer Control Number"). Pengeoverførsler betales normalt kontant, men visse agenter kan tilbyde – eller modtageren kan vælge – alternative metoder til modtagelse af pengene. Afsenderen bemyndiger Western Union til at efterkomme modtagerens valg, selvom dette måtte adskille sig fra den betalingsmetode, afsenderen specificerede.

Ved at udfylde afsendelsesblanketten ("To Send Money"), stille de penge til rådighed, der skal sendes, sammen med den nødvendige identifikation og ved at underskrive blanketten samtykker afsenderen til, at pengeoverførslen gennemføres. Afsenderen skal underrette modtageren om pengeoverførslen.

For at afhente pengene kontant skal modtageren vise legitimation og stille alle oplysninger om pengeoverførslen, som agenten og Western Union måtte kræve, til rådighed, herunder afsenders navn, oprindelsesland, modtagers navn, omtrentligt beløb samt opfylde alle andre betingelser og krav, der måtte gælde på Western Union-agentens beliggenhed. Disse kan f.eks. være oplysning om MTCN-nummeret, der i visse lande er obligatorisk for at kunne modtage pengene. Kontantudbetaling skal foretages til den person, som agenten, Western Union eller dennes agent mener, er berettiget til at modtage pengeoverførslen efter inspektion af legitimationen. Kontantudbetaling kan foretages, selvom den blanket, modtageren udfylder, indeholder fejl. Hverken agenten, Western Union eller dennes agenter sammenligner afsendelsesblanketten ("To Send Money") med modtagelsesblanketten ("To Receive Money") for at bekræfte den adresse, der er oplyst for modtageren. På visse destinationer skal modtageren eventuelt fremvise legitimation, besvare et sikkerhedsspørgsmål eller begge dele for at kunne modtage kontantudbetaling. Sikkerhedsspørgsmål er ikke en yderligere sikkerhedsinstans og kan ikke anvendes til at tilrettelægge eller forsinke udbetaling af en transaktion og er desuden ikke tilladt i alle lande.

Underlagt de lov- og tilsynsmæssige krav kan pengene afhentes af modtageren senest ved udløbet af den bankdag, der følger efter den dag, hvor transaktionens hovedstol og tilhørende gebyrer er modtaget af Western Union ("modtagelsesdato"). For pengeoverførsler, der er udstedt på papir, forlænges denne tidsfrist med yderligere én hverdag. For (i) pengeoverførsler uden for EØF eller (ii) pengeoverførsler, hvor der foretages mere end en valutakonvertering fra EUR og valutaen i en af de EU- eller EØF-medlemsstater, der ikke er medlem af eurozonen, eller (iii) for eventuelle pengeoverførsler på tværs af grænser, der ikke sker i EUR, kan pengene hentes af modtageren senest ved udløbet af den fjerde bankdag, der følger efter modtagelsesdatoen. Standardpengeoverførsler kan normalt afhentes inden for få minutter. Hvis tjenesten "Next Day" eller "2 Day" tilbydes, kan pengene hentes af modtageren efter henholdsvis 24 og 48 timer fra det tidspunkt, hvor pengene blev afsendt. Pengene kan afhængigt af visse transaktionsbetingelser være forsinkede eller tjenesterne utilgængelige. Dette kan bl.a. omfatte det afsendte beløb, destinationslandet, valutaens tilgængelighed, tilsynsmæssige forhold, lovmæssige forhold, agentens åbningstider, tidsforskelle eller en række andre forsinkende forhold. Der kan gælde yderligere begrænsninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte os på nedenfor anførte nummer.

Gældende lovgivning forbyder, at pengeformidlere handler med visse personer og lande. Agenten og Western Union skal sammenholde alle transaktioner med lister over navne, der tilvejebringes af regeringer i de lande og territorier, hvor vi driver forretning, herunder det amerikanske finansministeriums OFAC-kontor ("Office of Foreign Assets Control") samt EU. Hvis et potentielt navn identificeres, undersøger agenten og Western Union transaktionen for at fastslå, om det navn, der er fundet, stemmer med personen på den relevante liste. Kunderne kan lejlighedsvis blive bedt om at tilvejebringe yderligere legitimation og andre oplysninger, hvilket forsinker transaktionerne. Dette er et juridisk krav, der gælder for alle transaktioner, der ekspederes af agenten og Western Union (herunder transaktioner, der stammer fra og slutter uden for USA). 

1. OVERFØRSELSGEBYRER

 

Skriftlige oplysninger, der forklarer, hvordan agenten og Western Union opkræver gebyrer fra afsenderen for at foretage en pengeoverførsel, fremgår enten tydeligt på Western Union-bureauet eller vises for afsenderen, før betalingsanvisningen gennemføres. Medmindre andet er påkrævet i henhold til den gældende lovgivning i destinationslandet, betaler afsenderen alle gebyrer for pengeoverførslen. I nogle tilfælde kan betalingen for en pengeoverførsel være underlagt lokale skatter og afgifter samt servicegebyrer.

 

2. VALUTA

 

2.1

Betalinger for pengeoverførsler foretages normalt i destinationslandets valuta (i visse lande er betaling kun tilgængelig i en anden valuta). Al valuta veksles til Western Unions aktuelle valutakurs på det pågældende tidspunkt. Western Union beregner sin valutakurs ud fra kommercielt tilgængelige interbankkurser plus en margin. De fleste valutakurser justeres flere gange i løbet af en dag i takt med den relevante slutkurs på de globale finansmarkeder.

2.2

Valutaen konverteres på overførselstidspunktet, og modtageren modtager det udenlandske valutabeløb, der fremgår af blanketten. Det bør dog bemærkes, at de lokale forordninger i et par lande kræver, at pengeoverførsler først konverteres, når de udbetales. Hvis afsenderen sender penge til et af disse lande, er ovenfor anførte valutakurs således kun vejledende, og den faktiske valutakurs fastsættes på udbetalingstidspunktet. Western Unions agenter kan tilbyde modtagere valgt om at modtage pengene i en valuta, der adskiller sig fra den valuta, afsenderen har valgt. I så fald kan Western Union (eller dennes agenter, mobiltelefonudbyder eller kontoudbyder) tjene yderligere penge, når afsenderens penge veksles til den valuta, modtageren vælger. Hvis afsenderen vælger en anden valuta end destinationslandets nationalvaluta, er udbetalingsvalutaen eventuelt ikke tilgængelig på alle udbetalingssteder i det pågældende land, eller den er eventuelt ikke tilgængelig i tilstrækkeligt små beløb til at kunne udbetale hele pengeoverførslen. I så fald kan udbetalingsagenten udbetale hele eller en del af afsenderens overførsel i nationalvalutaen. Western Unions valutakurs kan være mindre gunstig end visse offentligt noterede kommercielle valutakurser, der anvendes i transaktioner mellem banker og andre finansinstitutioner. Western Union (og i visse tilfælde dennes agenter, mobiltelefonudbydere eller kontoudbydere) beholder en eventuel forskel mellem den valutakurs, kunderne tilbydes, og den valutakurs, Western Union modtager, i tillæg til overførselsgebyrerne. Du kan få yderligere oplysninger om valutakurserne for de enkelte destinationslande ved at ringe på ovenfor anførte nummer eller på Western Unions hjemmeside  www.westernunion.dk.

3. KONTOBASEREDE OVERFØRSLER

 

MOBILE PENGEOVERFØRSLER (MMT) Hvor denne mulighed tilbydes, kan modtageren pådrage sig yderligere gebyrer for at modtage penge fra afsenderen via en mobiltelefon eller til en bank eller anden konto. Overførsler skal sendes til en (modtagers) konto for lokal valuta, da den modtagende institution ellers kan konvertere pengene til sin egen kurs eller afvise translationen. Modtagerens aftale med vedkommende mobiltjeneste, mWallet, bank- eller anden kontoudbyder fastsætter kontoen og afgør rettigheder, ansvar, gebyrer, pengenes tilgængelighed samt kontobegrænsninger. Hvis der er forskel mellem kontonummeret (herunder mobiltelefonnummer for mobilkonti) og modtagerens navn, krediteres overførslen til det kontonummer, afsenderen har oplyst. Western Union kan tjene penge på gebyrer, der opkræves i forbindelse med en konto. Western Union påtager sig intet ansvar over for afsenderen eller for en kontoindehaver for eventuelle gebyrer, valutakurser, der anvendes til at konvertere til en ikke-lokal valuta, for handlinger eller udeladelser, for så vidt angår destinationen eller den formidlende finansielle tjenesteudbyder.

 

4. SMS

 

Western Union tilbyder gratis sms-beskeder i visse lande for at meddele (afsenderen) om, at transaktionen er hentet af modtageren, eller for at meddele (modtageren), at pengene nu kan afhentes. De gebyrer, tjenesteudbyderen pålægger, er udelukkende afsenders eller modtagers ansvar. Western Union er ikke ansvarlig for gebyrer, der opkræves i forbindelse med sms-beskeder. Hvis det er tilladt i henhold til gældende lov, sendes sms'en til afsenderens og/eller modtagerens mobilnummer, der oplyses på transaktionstidspunktet. Western Union sender sms-beskeder til en gateway til levering, men ansvaret for levering tilhører tredjeparter og garanteres ikke. Western Union og agenten er ikke ansvarlige for tekniske fejl, der måtte opstå udenfor deres egne systemer.

 

5. TILBAGEBETALING OG ADMINISTRATIONSGEBYRER

 

5.1

Agenten tilbagebetaler hovedstolen i en pengeoverførsel på skriftlig anmodning derom fra afsenderen til den ovenfor anførte adresse pr. brev eller e-mail, hvis udbetalingen til modtageren ikke foretages inden for 45 dage. Agenten tilbagebetaler overførselsgebyret på skriftlig anmodning derom fra afsenderen til den ovenfor anførte adresse pr. brev eller e-mail, hvis pengeoverførslen ikke er til modtagerens rådighed inden for tre bankdage. Dette er underlagt forhold, der ligger uden for agentens, Western Unions (eller dennes agenters) kontrol såsom tilsynsmæssige krav, barske vejrforhold eller telekommunikationsfejl. Udbetaling af visse pengeoverførsler kan forsinkes som følge af anvendelsen af amerikansk eller anden gældende lovgivning. Idet omfang lovgivningen tillader dette, kan agenten fratrække et administrationsgebyr fra pengeoverførsler, der ikke afhentes inden for et år fra afsendelsesdatoen.

5.2

AGENTEN OG WESTERN UNION GARANTERER IKKE LEVERING AF ELLER EGNETHED VED VARER ELLER TJENESTER, DER BETALES FOR MED EN WESTERN UNION-PENGEOVERFØRSEL. AFSENDERENS TRANSAKTIONSDATA ER FORTROLIGE FOR VEDKOMMENDE OG MÅ IKKE DELES MED ANDRE PERSONER END MODTAGEREN. AFSENDEREN ADVARES IMOD AT SENDE PENGE TIL EN FOR DENNE UKENDT PERSON. BANKEN, WESTERN UNION ELLER DENNES AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE, HVIS AFSENDEREN VIDEREGIVER TRANSAKTIONSOPLYSNINGER TIL EN PERSON, DER IKKE ER MODTAGEREN. BANKEN, WESTERN UNION ELLER DENNES AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF FORSINKELSE, MANGLENDE BETALING ELLER MANGLENDE LEVERING AF EVENTUELLE MEDFØLGENDE BESKEDER, HVAD ENTEN DETTE SKYLDES UAGTSOMHED FRA DISSES MEDARBEJDERES ELLER AGENTERS SIDE ELLER PÅ ANDEN VIS, HVOR DISSE TAB OVERSTIGER DET BELØB, DER SVARER TIL EUR 500 (I TILLÆG TIL TILBAGEBETALING AF PENGEOVERFØRSLENS HOVEDSTOL OG OVERFØRSELSGEBYR). BANKEN, WESTERN UNION ELLER DENNES AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE TAB, ERSTATNING FOR KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, UFORUDSETE ELLER FØLGETAB. OVENFOR ANFØRTE ANSVARSFRASKRIVELSE BEGRÆNSER IKKE BANKENS ANSVAR FOR TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BANKENS GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIGE EMBEDSMISBRUG I RETSOMRÅDER, HVOR EN SÅDAN ANSVARSBEGRÆNSNING IKKE ER TILLADT. HVIS TJENESTEN BRUGES TIL AT BETALE EN FAKTURA ELLER ANDEN UDESTÅENDE FORPLIGTELSE, ANNULLERER BETALING TIL BANKEN ELLER WESTERN UNION IKKE AFSENDERENS ANSVAR FOR AT BETALE EN SÅDAN FORPLIGTELSE.

5.3

Agenten og Western Union forbeholder sig retten til at ændre tjenesten uden forudgående varsel. Agenten, Western Union og dennes agenter kan nægte at stille tjenesten til rådighed for en person uden dermed at skulle begrunde dette. Dette gælder især for at forebygge svig, bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terror eller for at overholde gældende lovgivning, en retskendelse eller et krav fra en tilsyns- eller statslig myndighed.

5.4

Du kan desuden kontakte dit lokale statslige kontor, hvis du ønsker at klage. Kontaktoplysningerne for disse kontorer findes på http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf.

 

6. DATABESKYTTELSE

 

6.1

Dine personlige oplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning og kontrolleres af Western Union International Limited. Vi anvender de personlige oplysninger, du giver os, når du bruger vores produkter og tjenester, samt andre oplysninger, der indsamles eller genereres i forbindelse med vores forretningsforhold til dig. Det omfatter oplysninger fra andre tjenester som f.eks. pengeoverførsler, betaling af regninger, oplysninger om loyalitets- eller medlemsfordele, tidligere brug af vores tjenester samt marketing-valg. Disse oplysninger anvendes til at tilbyde dig de tjenester, du har anmodet om, og til aktiviteter som f.eks. administration, kundeservice, bekæmpelse af hvidvaskning af penge, overholdelseskrav og juridiske forpligtelser, bekræftelse af dine oplysninger, for at hjælpe os med at forstå vores forbrugere ved at analysere og undersøge de oplysninger, vi har, for at forebygge og afdække svig, gæld og tyveri, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter, tjenester og drift og – jf. dine valg derom – for at sende dig kommercielle beskeder pr. e-mail, telefon, post, sms eller anden relevant metode.

6.2

Desuden kan Western Union anvende og indsamle oplysninger fra andre produkter og tjenester samt bekvemmeligheds- og/eller loyalitetsordninger, som du har registreret dig på, og disse oplysninger kan deles med andre selskaber, som vi samarbejder med. Disse oplysninger kan anvendes for alle disse formål. Vi opbevarer og beholder de oplysninger, du giver os om en anden person, herunder oplysninger om modtageren af vores tjenester, for derved at kunne ekspedere transaktionen. Før du giver os disse oplysninger, skal du underrette den anden person derom og indhentes denne tilladelse til vores brug af oplysningerne, som det fremgår af dette afsnit. Tilvejebringelsen af oplysningerne er valgfrit, men oplysningerne er nødvendige for at kunne gennemføre transaktionen og tilbyde dig disse tjenester. Uden oplysningerne kan Western Union ikke tilbyde pengeoverførsel, muliggøre bekvemmelighedsaktiviteter eller andre ønskede tjenester.

6.3

Vi kan tilvejebringe oplysninger, som vi har, til parter, der befinder sig uden for EØF, herunder i USA, for at opfylde det formål, der fremgår af denne erklæring. Kategorierne af overførte data er personligt identificerbare oplysninger, kontaktoplysninger samt oplysninger i forbindelse med pengeoverførslen, transaktionshistorik og andre oplysninger, du måtte have tilvejebragt. Desuden kan vi stille oplysningerne til rådighed for andre organisation, herunder dem, der hjælper os med at drive vores forretning, såfremt der er et rimeligt behov for at gøre dette, for at udføre eller fremme pengeoverførslen, fremtidige tjenester eller grundet en årsag eller anvendelse, der fremgår af dette afsnit. Vi kan tilføje oplysninger, du tilvejebringer, til oplysninger fra andre virksomheder eller personer, herunder oplysninger for at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, du har tilvejebragt. Desuden kan Western Union give oplysninger til tredjeparter, hvis der er et rimeligt behov ofr dette, for at forebygge og afdække kriminalitet, for at retsforfølge lovovertrædere, af hensyn til den nationale sikkerhed eller af andre juridiske årsager.

6.4

Western Union og vores associerede selskaber har adgang til de oplysninger, vi har. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited og Western Union Financial Services, Inc. og adgangen kan bunde i de årsager, der fremgår af dette afsnit eller andre formål, som du har samtykket til. Du har ret til at bede os om at se og modtage en kopi af dine oplysninger, og vi kan opkræve et mindre gebyr for dette. Desuden kan du rette, slette eller begrænse vores brug af oplysninger, der er ufuldstændige, forkerte eller forældede. Yderligere kan du til enhver tid på grundlag af berettigede årsager protestere mod brugen af dine oplysninger, hvor behandlingen af disse ikke kræves for at kunne gennemføre tjenesten eller kræves i kraft af love eller forordninger. Hvis du vil udøve disse rettigheder eller ikke længere ønsker at modtage kommercielle beskeder fra Western Union, bedes du kontakte Western Union ved at ringe til os på 020901090 eller ved at kontakte os på vores hjemmeside  westernunion.dk.

 

For agenten: FOREX BANK, Kornhamnstorg 4, 08-58760700 selskabs- nr. 516406-0104, info@forex.se,https://www.forexbank.dk/.

For Western Union: I overensstemmelse med gældende lov bedes du ringe på 08082343193* inden for normal kontortid eller kontakte Western Union skriftligt ved at skrive til  euroc.customeradvocate@westernunion.com.

* Gratis opkald fra fastnettelefoner og mønttelefoner. Der gælder visse standardmæssige netværksgebyrer for mobiltelefoner. Telefonlinjerne er åbne dagligt.

Copyright © 2011 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret Januar 2013

^ Tilbage til toppen