Slovensko: Obchodné podmienky pre služby Western Union®Online Money Transfer

 

JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI NAŠE OBCHODNÉ PODMIENKY PREČÍTALI A POROZUMELI IM SKÔR, AKO ICH AKCEPTUJETE. OBSAHUJÚ OBMEDZENIA ROZSAHU NAŠICH POVINNOSTÍ VOČI VÁM, AKO AJ OBMEDZENIA A VÝNIMKY NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, KTORÉ MÔŽETE UTRPIEŤ V DÔSLEDKU VYUŽITIA SLUŽBY PREVODU PEŇAZÍ WESTERN UNION ONLINE MONEY TRANSFER. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA SÚ ZVÝRAZNENÉ TUČNÝM PÍSMOM.

V našich obchodných podmienkach sú použité nasledujúce definície:

a.     „Banková karta" znamená kreditnú kartu Visa® alebo MasterCard®alebo debetnú kartu;

b.    „Pracovný deň“ znamená deň, ktorý nie je sobota, ani nedeľa a v ktorý sú banky otvorené pre vykonávanie ich bežnej obchodnej činnosti vo Viedni;

c.     „Vydavateľ karty" znamená vydavateľa a vlastníkaBankovej karty;

d.    „ÚčetMWallet (mobilná peňaženka)” znamená elektronický účet, ktorý je viazaný na mobilný telefón príslušnej osoby, naktorý je možné elektronicky uložiť peniaze a používať ich rovnako ako hotovosť.

e.     „Spôsob platby“ znamená možnosti, ktoré má k dispozícii Odosielateľ na financovanie prevodu peňazí prostredníctvom Služby Western Union Online a ktoré môžu byť v každom štáte iné, pričom môže ísť o platobnú kartu, bankový účet a iné spôsoby platby.

f.      „Zakázaný účel" znamená akýkoľvek nezákonný účel, vrátane, nie však výlučne, uskutočňovania alebo prijímania platieb za služby hazardných hier, hracích žetónov alebo hracích kreditov alebo zaslania platby sebe samému ako Prijímateľovi za účelom preukázania dobrého finančného stavu (RIZIKO PODVODU) alebo vytvárania viacerých profilov či zasielania alebo prijímania peňazí v mene niekoho iného.

g.     „Prijímateľ" znamená osobu uvedenú ako prijímateľaprevodu peňazí (bez ohľadu na to, či bol tento prevod iniciovaný Odosielateľom prostredníctvom Služby Western Union Online alebo osobou prostredníctvom inej služby Western Union Money Transfer);

h.    „Odosielateľ" znamená osobu, ktorá iniciovala prevod peňazí prostredníctvom Služby Western Union Online;

i.      „Transakcia" znamená každý prevod peňazí, ktorý Vy iniciujete prostredníctvom Služby Western Union Online;

j.       „Western Union", „My", „Náš" alebo „Nám" znamená Western Union International Bank GmbHa Western Union International Limited a v zmysle bodu 9 ustanovení týkajúcich sa dohody a v súvislosti s pojmami „nedbalosť alebo podvod v našom mene” zahŕňa aj pridružené subjekty alebo zástupcov spoločnosti Western Union, pokiaľ títo vykonávajú činnosti, ktoré by inak za účelom poskytnutia Služby Western Union Online musela vykonávať spoločnosť Western Union;

k.     „Služba Western Union Online" znamená služby prevodu peňazí, ktoré My poskytujeme prostredníctvom Webovej stránky Western Union alebo Mobilnej aplikácie Western Union;

l.      „Webová stránka Western Union" alebo „Webová stránka" znamená Webovú stránku, ktorú My prevádzkujeme za účelom poskytovania služieb prevodu peňazí a poskytovania Mobilnej aplikácie Western Union; a

m.  „Vy”, „Váš” alebo „Vám" znamená každú osobu používajúcu Webovú stránku Western Union ako Odosielateľ.

1.              O NÁS

1.1.        Službu Western Union® Online poskytuje spoločnosť Western Union International Bank GmbH („WUIB”) v spolupráci s Western Union International Limited. WUIB je rakúska spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, zapísaná v registri spoločností Obchodného súdu Viedeň pod číslom 256187t. Jej registračné číslo pre spracovanie údajov je 2111221. Western Union International Limited je írska spoločnosť (číslo: TO 372428) so sídlom Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Írsko.

1.2.        Zákazníci môžu získať informácie o adresách a otváracích hodinách zástupcov a miestnych predstaviteľov na telefónnom čísle: +32 2643 8936. Spoločnosť WUIB je možné kontaktovať aj prostredníctvom bezplatného čísla 0 800 002 402 alebo e-mailom na adrese slovakia.customer@westernunion.com.

1.3.        Spoločnosť WUIB podlieha dohľadu zo strany rakúskeho úradu pre dohľad nad finančným trhom [Finanzmarktaufsicht] („Úrad pre finančný trh"), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viedeň, telefónne číslo +43 1 249 59. Ďalšie informácie o Úrade pre finančný trh sú dostupné na internete na stránke www.fma.gv.at.

2.              NAŠE SLUŽBY

2.1.        Služba Western Union Online poskytuje služby prevodu peňazí na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ste oprávnený využívať Služby Western Union Online, len ak máte vek minimálne 18 rokov a obvyklý pobyt v Slovenskej republike. Každému prevodu peňazí je pridelený jedinečný identifikátor – kontrolné číslo peňažného prevodu (Money Transfer Control Number, resp. „MTCN").

2.2.        Vyplnením a odsúhlasením informácií požadovaných na vykonanie prevodu peňazí a akceptovaním týchto Obchodných podmienok Odosielateľ poverujespoločnosť WUIB, aby vykonala konkrétny prevod peňazí. Každý jednotlivý peňažný príkaz predstavuje samostatnú dohodu medzi spoločnosťou WUIB a Odosielateľom, ktorá je obmedzená na vykonanie konkrétneho prevodu peňazí. V žiadnom časovom okamihu nie je medzi Vami a Nami uzavretá rámcová dohoda, ktorá by Nás zaväzovala uskutočňovať individuálne a následné prevody peňazí. Odosielateľ je povinný Prijímateľa o prevode peňazí informovať.

2.3.    S ohľadom na právne či regulačné požiadavky sa zaväzujeme sprístupniť peňažné prostriedky na vyzdvihnutie Prijímateľom najneskôr na konci dňa nasledujúceho po dni, kedy boli peňažné prostriedky prijaté („Deň prijatia”). Okamihom prijatia je moment, keď My prijmeme peňažné prostriedky určené na prevod a poplatky súvisiace s uvedeným prevodom. V prípade prevodov peňazí zadaných papierovým príkazom sa táto lehota predlžuje o ďalší Pracovný deň.

2.4.    Pre peniaze prevedené (i) do štátu mimo EHP alebo (ii) podliehajúce viacnásobnej konverzii meny medzi eurom a inou menou než euro členského štátu Európskej únie alebo členského štátu EHP alebo (iii) ktoré nemajú byť vyplatené v eurách, platí, že peňažné prostriedky budú k dispozícii na vyzdvihnutiePrijímateľom najneskôr na konci štvrtého Pracovného dňa odo Dňa prijatia.

2.5.        Peniaze z bežných peňažných prevodov sú zvyčajne k dispozícii na vyzdvihnutie do niekoľkých minút, v závislosti od otváracích hodín príslušného výplatného miesta. V niektorých krajinách môže dochádzať k omeškaniu platieb a môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na bezplatnom telefónnom čísle uvedenom v bode ‎1.2 týchto Obchodných podmienok.

2.6.        Služba Western Union Online umožňuje rôzne spôsoby príjmu peňažných prostriedkov, vrátane hotovosti na výplatnom mieste, ich odoslania na bankový účet alebo na mobilný telefón, ak je táto možnosť k dispozícii.  V prípade výplaty peňažných prostriedkov v hotovosti je Prijímateľ povinný preukázať sa postačujúcim identifikačným dokladom a uviesť všetky transakčné údaje týkajúce sa prevodu peňazí vyžadované spoločnosťou Western Union, vrátane mena Odosielateľa, krajiny, z ktorej boli peniaze zaslané, mena Prijímateľa, približnej sumy prevedených peňazí a všetkých ďalších podmienok a požiadaviek, ktoré sú v krajine sídla zástupcu spoločnosti Western Union pre vyplatenie peňažných prostriedkov povinné, napríklad kontrolného čísla peňažného prevodu MTCN. Peňažné prostriedky na vyzdvihnutie sa vyplatia Prijímateľovi, ktorého spoločnosť Western Union,resp. jej Zástupca po overení identifikačných dokladov považuje za oprávneného prijať peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky môžu byť vyplatené aj vtedy, keď transakčné údaje poskytnuté Prijímateľom obsahujú chyby. Ani spoločnosť Western Union, ani jej zástupcovia neporovnávajú údaje o adrese Prijímateľa. Na niektorých výplatných miestach môžu pred vyplatením peňažných prostriedkov Prijímateľa požiadať, aby predložil svoj identifikačný doklad alebo odpovedal na kontrolnú otázku, prípadne o oboje. Kontrolné otázky nepredstavujú doplňujúci bezpečnostný prvoka nemôžu sa používať na načasovanie, resp. zdržanie výplaty prostriedkov z peňažného prevodu a v niektorých krajinách sú zakázané. V prípade transakcií na bankový účet či na mobilný telefón prevedie Western Union peňažné prostriedky na účet uvedený Odosielateľom. V prípade, že meno majiteľa čísla účtu (vrátane čísla mobilného telefónu pre mobilný účet) nekorešponduje s menom určeného Prijímateľa, budú prostriedky pripísané na číslo účtu, ktoré uviedol Odosielateľ.

2.7.        V zmysle platných právnych predpisov nesmú subjekty poskytujúce prevody peňazí obchodovať s určitými jednotlivcami a krajinami; spoločnosť Western Union je povinná kontrolovať všetky Transakcie porovnávaním so zoznamami mien, ktoré poskytli vlády krajín a teritórií, v ktorých spoločnosť Western Union vykonáva svoju činnosť, vrátane Úradu pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA (OFAC) a Európskej únie. Ak sa identifikuje potenciálna zhoda mien, spoločnosť Western Union preskúma Transakciu za účelom zistenia, či zhodné meno skutočne predstavuje osobu z príslušného zoznamu. Pre tento účel je spoločnosť Western Union oprávnená požadovať od Odosielateľa alebo určeného Prijímateľa ďalšie údaje a identifikačné doklady, čo môže spôsobiť zdržanie Transakcie. Ide o legislatívnu požiadavku pre všetky Transakcie, ktoré spracúva spoločnosť Western Union (vrátane prevodov, ktorých odosielateľ aj prijímateľ sa nachádzajú mimo USA).

2.8.        Poplatky za prevod: Písomné informácie s vysvetlením, akým spôsobom spoločnosť Western Union účtuje Odosielateľovi poplatky za uskutočnenie prevodu peňazí, sú dostupné na Webovej stránke Western Union týkajúcej sa transakcií a budú Odosielateľovi poskytnuté k nahliadnutiu pred vyplnením platobného príkazu. Konkrétne poplatky za prevod za peňažnú transakciu sú uvedené v poli „Send Money Online” (Zasielanie peňazí online) na stránke www.westernunion.com. Stačí, keď si zvolíte Vašu krajinu určenia, zadáte čiastku, ktorá sa má previesť a kliknete na „Calculate” (Vypočítať). Pokiaľ platné zákony v krajine určenia nevyžadujú inak, Odosielateľ znáša všetky poplatky zaprevod peňazí. V určitých prípadoch môže výplata prevedených peňazí podliehať miestnym daniam a servisným poplatkom. Prijímateľovi môžu byť účtované ďalšie poplatky za prijatie Odosielateľových peňažných prostriedkov prevodom peňazí prostredníctvom účtu, mobilného telefónu alebo na bankový účet. Peňažné prevody by sa mali zasielať na účet vedený v (Prijímateľovej) miestnej mene, inak môže prijímajúca inštitúcia (v ktorej má Prijímateľ svoj účet) konvertovať peňažné prostriedky podľa svojho vlastného výmenného kurzu alebo môže prevod peňazí dokonca odmietnuť. Dohoda Prijímateľa s jeho mobilným operátorom, poskytovateľom účtu mWallet (mobilnej peňaženky) alebo poskytovateľom iného účtu upravuje podmienky účtu a stanovuje ich práva, povinnosti, príslušné poplatky, dostupnosť peňažných prostriedkov a obmedzenia účtu. V prípade, že meno majiteľa čísla účtu (vrátane čísla mobilného telefónu pre mobilný účet) nekorešponduje s menom určeného Prijímateľa, budú prostriedky pripísané na číslo účtu, ktoré uviedol Odosielateľ. Spoločnosť Western Union môže účtovať ďalšie poplatky spojené s používaním účtu na zaslanie alebo prijatie peňažného prevodu. Spoločnosť Western Union nebude zodpovedať Odosielateľovi ani žiadnemu majiteľovi účtu za náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výmenným kurzom použitým pri konverzii na inú ako miestnu menu, ani za konania alebo opomenutia v mene poskytovateľa finančných služieb v mieste určenia alebo sprostredkovateľa finančných služieb.

2.9.        Cudzia mena

a.            Prostriedky z peňažného prevodu sú štandardne vyplácané v mene krajiny určenia (v niektorých krajinách je výplata možná len v alternatívnej mene). Všetky konverzie medzi menami sa uskutočňujú podľa aktuálneho výmenného kurzu spoločnosti Western Union. Spoločnosť Western Union počíta svoj výmenný kurz na základe komerčne dostupných medzibankových kurzov, ku ktorým si pripočítava svoju maržu. Väčšina výmenných kurzov sa upravuje niekoľkokrát denne podľa vývoja príslušných kurzov na svetových finančných trhoch. Výmenný kurz pre prevod peňazí sa Vám zobrazí na stránkewww.westernunion.com, keď v poli „Send Money Online” (Zasielanie peňazí online) vyberiete krajinu určenia, zadáte čiastku, ktorú chcete previesť a kliknete na „Calculate” (Vypočítať).

b.           Ku konverzii medzi menami dochádza v čase prevodu a Prijímateľovi je vyplatená čiastka v cudzej mene zobrazená počas prevodu. V niektorých krajinách však platné právne predpisy vyžadujú, aby konverzia medzi menami pri peňažných prevodoch prebehla až v okamihu vyplatenia prostriedkov. Ak Odosielateľ zasiela peňažné prostriedky do niektorej z takých krajín, vyššie uvedený výmenný kurz je v momente prevodu len odhadom a skutočný výmenný kurz bude stanovený až v čase výplaty. Zástupcovia spoločnosti Western Union môžu Prijímateľom ponúknuť na výber, či chcú peňažné prostriedky prijať v inej mene než tej, ktorú zvolil Odosielateľ. V takom prípade môže spoločnosť Western Union (resp. jej zástupcovia, mobilný operátor alebo poskytovateľ účtu) získať ďalšie peniaze pri konverzii peňažných prostriedkov Odosielateľa na menu, ktorú si zvolí Prijímateľ. Ak si Odosielateľ zvolí menu výplaty inú než je národná mena v krajine určenia, nemusí byť zvolená mena výplaty dostupná na všetkých výplatných miestach v príslušnej krajine, resp. nemusí byť dostupná v dostatočne malých hodnotách na vyplatenie všetkých prevedených peňazí. V takých prípadoch môže zástupca realizujúci výplatu vyplatiť časť alebo všetky prostriedky z peňažného prevodu Odosielateľa v národnej mene. Výmenný kurz spoločnosti Western Union môže byť menej výhodný než niektoré verejne vyhlásené komerčné výmenné kurzy používané pri transakciách medzi bankami alebo inými finančnými inštitúciami. Všetky rozdiely medzi výmenným kurzom meny ponúkaným zákazníkom a výmenným kurzom meny, ktorý získa spoločnosť Western Union, si spolu s poplatkami za prevod ponechá spoločnosť Western Union (a v niektorých prípadoch jej zástupcovia, mobilný operátor alebo poskytovateľ účtu). Ďalšie informácie o výmenných kurzoch pre konkrétne krajiny určenia môžete získať na nižšie uvedenom bezplatnom telefónnom čísle alebo na Našej Webovej stránke.

2.10.    SMS - spoločnosť Western Union ponúka v niektorých krajinách bezplatnú SMS notifikáciu o tom, že Prijímateľ si vyzdvihol prevedené peňažné prostriedky (Odosielateľovi) alebo že peňažné prostriedky sú k dispozícii na vyzdvihnutie (Prijímateľovi). Poplatky, ktoré si účtuje poskytovateľ telefónnej služby, znáša výhradne Odosielateľ, resp. Prijímateľ. Spoločnosť Western Union nezodpovedá za žiadne poplatky súvisiace s SMS správami. Ak to umožňuje platná legislatíva, SMS bude zaslaná na číslo mobilného telefónu Odosielateľa a/alebo Prijímateľa, poskytnuté v čase transakcie. Spoločnosť Western Union zašle SMS správy do príslušného dátového centra na doručenie, za samotné doručenie však zodpovedajú tretie strany a nemôže byť zaručené. Spoločnosť Western Union nezodpovedá za technické poruchy, ktoré sa vyskytnú mimo jej vlastných systémov.

3.              NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM

3.1.        Vyhlasujeme, že sme ochotní poskytnúť Vám služby prevodu peňazí a príslušné informácie v súlade s  týmito Obchodnými podmienkami formou jednotlivých platieb a že tak urobíme s primeranou mierou starostlivosti.

3.2.        Nie sme povinní prijať žiaden pokyn na vykonanie žiadnej Transakcie a nijako nezodpovedáme za zamietnutie takého pokynu či za odstúpenie od našich služieb poskytovaných Vám, ani za ich ukončenie či obmedzenie. Tieto Obchodné podmienky sa však vzťahujú na každý pokyn, ktorý sa rozhodneme akceptovať.

3.3.        Nenesieme žiadnu zodpovednosť za:

a.     tovary alebo služby, za ktoré zaplatíte s použitím Služby Western Union Online, a najmä nezodpovedáme za ich dodanie;

b.    poruchy komunikačných zariadení, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu;

c.     straty údajov alebo oneskorenia pri prenose správ vyplývajúce z využívania služieb poskytovateľa pripojenia k internetu alebo používania akéhokoľvek prehliadača alebo iného softvéru, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu;

d.    služby, ktoré Vám poskytuje Vydavateľ karty;

e.     vírusy pochádzajúce od tretích strán;

f.      chyby na Stránke Western Union alebo v súvislosti so Službou Western Union Online, ktoré sú dôsledkom neúplných alebo nesprávnych informácií, ktoré ste poskytli Vy alebo tretia strana;

g.     neoprávnené použitie alebo zachytenie informácií predtým, ako sa dostanú na Webovú stránku; alebo

h.    neoprávnené použitie alebo neoprávnený prístup k údajom v súvislosti s Vami alebo Vašimi Transakciami, ktoré spracúvame, pokiaľ také použitie alebo taký prístup nie je dôsledkom nedbalosti v Našom mene.

3.4.        Bez ohľadu na akúkoľvek predchádzajúcu dohodu o iniciovaní prevodu peňazí nemáme voči Vám žiadnu povinnosť začať alebo uskutočniť prevod peňazí, ak:

a.     nedokážeme získať dostatočný dôkaz o Vašej totožnosti;

b.    máme dôvod domnievať sa, že informácie o Transakcii sú nesprávne, neoprávnené alebo sfalšované;

c.     ste nám poskytli nesprávne alebo neúplné informácie alebo nedostaneme informácie o Vašej Transakcii včas na to, aby sme mohli zaručiť včasné vykonanie požadovaného prevodu peňazí; alebo

d.    Váš Vydavateľ karty nepovoľuje použitie Vašej Bankovej karty na platbu za Transakciu a Naše poplatky.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevyplatením alebo neskorým vyplatením prostriedkov z peňažného prevodu Prijímateľovi s výhradou Našej zodpovednosť podľa odseku 8 alebo ak Služba Western Union Online neuskutoční Transakciu kvôli niektorej z nasledujúcich skutočností.

3.5.        Máme právo odmietnuť Vám poskytnúť Službu Western Union Online, či už čiastočne alebo úplne, ak takéto použitie predstavuje porušenie predpisov spoločnosti Western Union (vrátane predpisov zameraných na zabránenie podvodom, praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu) a/alebo platnej legislatívy, súdneho príkazu či požiadaviek regulačného či štátneho orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu, ktorý má nad Nami jurisdikciu aleboak považujeme takýto krok za nevyhnutný na ochranu Našich vlastných záujmov. Ak Vám odmietneme poskytnúť Službu Western Union Online (čiastočne alebo úplne) z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov, budeme Vás o tom podľa možnosti informovať a uvedieme dôvody Nášho odmietnutia, pokiaľ Nám v tom nebránia právne dôvody.

3.6.        Sme oprávnení čiastočne alebo úplne pozastaviť prevádzkovanieWebovej stránky Western Union alebo Služby Western Union Online, ak Nás takýto krok (ktorý v danej situácii považujeme za vhodný) prinútia uskutočniť okolnosti, ktoré sú mimo našej kontroly („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť”). Ak by došlo k prerušeniu služieb poskytovaných na Webovej stránke Western Union alebo Službou Western Union Online z akéhokoľvek dôvodu (či už Nami, poskytovateľom tretej strany alebo akokoľvek inak), prijmeme vhodné opatrenia, aby sme zaistili, že toto prerušenie bude trvať čo najkratšie.

3.7.        Naša komunikácia s Vami sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom internetu a e-mailom. To však nijako neovplyvňuje Vaše právo kontaktovať Nás ľubovoľným iným spôsobom (pozri bod 1.2 vyššie), ak to vyžadujú okolnosti.

4.              VAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI NÁM

4.1.        Vyhlasujete, že Nám zaplatíte Naše poplatky (pozrie tiež bod 2.8 vyššie) za každý prevod peňazí, ktorý iniciujete prostredníctvom Služby Western Union Online.

4.2.        Ste povinní uhradiť základnú sumu prevodu peňazí plus Naše poplatky Bankovou kartou alebo z Vášho bankového účtu (pokiaľspoločnosť WUIB povoľuje prevod peňazí prostredníctvom účtu). Súhlasíte s tým, aby Nám bola základná suma prevodu peňazí plus Naše poplatky za príslušnú Transakciu zúčtované Vaším Vydavateľom karty alebo aby Nám bola táto čiastka prevedená z Vášho bankového účtu predtým, než uskutočníme prevod alebo akúkoľvek inú Transakciu. Pred konečným schválením Transakcie budete informovaní o presnej sume, ktorú zúčtujeme s Vaším Vydavateľom karty alebo ktorú odpíšeme z Vášho bankového účtu.

4.3.        Súhlasíte a potvrdzujete nasledovné:

a.     Informácie poskytnuté za účelom uskutočnenia online prevodu peňazí sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;

b.    Transakčné údaje (suma peňazí, Vaše meno, Vaša krajina, meno Prijímateľa a MTCN) nesmiete zdieľať so žiadnou inou osobou okrem Prijímateľa. Ste povinní zabezpečiť, aby žiadna tretia strana nemohla získať neoprávnený prístup k týmto informáciám. Odporúčame Vám, aby ste peniaze prevádzali iba príjemcom, ktorých poznáte osobne;

c.     Službu Western Union Online nesmiete používať na nelegálne Účely;

d.    Službu Western Union Online nesmiete použiť na Zakázané účely;

e.     V rámci Služby Western Union Online nebudete požadovať prevody peňazí, ktoré porušujú tieto Obchodné podmienky alebo akékoľvek iné obmedzenia používania či podmienky používania uvedené na Webovej stránke Western Union; a

f.      Osobne zodpovedáte za udržanie Vášho hesla a Vášho užívateľského mena v bezpečí, v súlade s bodom 6 nižšie.

4.4.        V prípade straty, odcudzenia, skopírovania alebo zneužitia údajov o Transakcii (pozri bod 4.3.b vyššie) alebo v prípade, že sa domnievate, že sme zrealizovali Transakciu, o ktorej realizáciu ste Nás nepožiadali alebo v prípade, že sa domnievate, že sme nevykonali alebo nesprávne vykonali Transakciu, ste povinní zavolať na číslo +32 2643 8936 alebo 0 800 002 402 (bezplatné číslo pre volania zo Slovenskej republiky) a oznámiť Nám túto skutočnosť hneď, ako sa o nej dozviete. Túto vec následne preveríme.

4.5.        Súhlasíte a potvrdzujete, že v prípade potreby môžeme odovzdať ľubovoľné údaje o Vás a o službách, ktoré sme Vám poskytli, regulačným alebo štátnym úradom alebo ich orgánom, ak:

a.         sme tak povinní urobiť zo zákona; alebo

b.         sme toho názoru, že takéto oznámenie môže pomôcť zabrániť podvodu, praniu špinavých peňazí alebo inej trestnej činnosti.

5.              SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Ak zistíte chyby alebo narazíte na problémy na Webovej stránke Western Union či v súvislosti so Službou Western Union Online, kontaktujte Nás, prosím, e-mailom alebo telefonicky (kontaktné informácie sú uvedené v bode 1.2) alebo nám napíšte na adresu:

Western Union Slovakia

Lithuania UAB

Ul. J. Balcikonio  3

Vilnius, Litva LT-08247.

6.              HESLO A BEZPEČNOSŤ

Pred prvým príkazom na prevod peňazí budete vyzvaní, aby ste zadali heslo a platnú e-mailovú adresu ako Vaše užívateľské meno. Toto heslo a užívateľské meno nesmie používať okrem Vás žiadna iná osoba. Je Vašou povinnosťou uchovávať Vaše heslo a užívateľské meno v bezpečí, rovnako ako aj všetky Transakcie uskutočnené s použitím Vášho hesla alebo Vášho užívateľského mena. NIKDY NEZDIEĽAJTE S NIKÝM VAŠE HESLO A NIKAM HO NEZAPISUJTE! Súhlasíte s tým, že Nám okamžite oznámite akékoľvek neoprávnené použitie Vášho hesla alebo Vášho užívateľského mena, či akékoľvek iné narušenie bezpečnosti, telefonicky na čísle +43 800 29 6544. Keď Nám oznámite neoprávnené použitie Vášho hesla alebo Vášho užívateľského mena, okamžite prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili každému ďalšiemu použitiu týchto informácií. Pokiaľ nám v tom nebráni zákon, o týchto opatreniach Vás budeme informovať bezodkladne po ich prijatí, s uvedením dôvodov pre ich prijatie. Okamžité prijatie týchto opatrení Nás však nerobí zodpovednými za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá je dôsledkom Vášho nesplnenia si svojej povinnosti podľa tohto odseku. Mohli by ste mať však nárok na odškodnenie alebo pripísanie určitej sumy od Vášho Vydavateľa karty, keby bola Vaša Banková karta alebo Váš bankový účet použité podvodným spôsobom.

7.              PREZRADENIE INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM

7.1.        Spoločnosť Western Union bude používať a spracúvať vaše osobné údaje podľa Nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, s čím výslovne súhlasíte. Kliknite sem, ak si chcete prečítať Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Sme oprávnení kedykoľvek upraviť Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

7.2.        Toto vyhlásenie predstavuje výslovné vzdanie sa nárokov čo sa týka bankového tajomstva podľa § 38 rakúskeho zákona o bankách. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne listom zaslaným na adresu spoločnosti WUIB uvedenú v bode 1.1 alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.2.

7.3.        Vyhradzujeme si právo overiť si údaje, ktoré ste poskytli. Spoločnosť Western Union získava úverové ratingy na základe matematicko-štatistických procesov od spoločnosti Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viedeň alebo iných Nami poverených poskytovateľov služieb, aby sme si overili informácie o zákazníkoch, až na informácie o úveroch. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

8.              ZODPOVEDNOSŤ

A. Neschválené transakcie

8.1.        V prípade, že zrealizujeme pre Vás Transakciu, na ktorú ste Nám nedali súhlas, môže Nám vzniknúť zodpovednosť voči Vám. Okrem rozsahu, v akom nie ste zodpovední za Vami neschválenú Transakciu podľa bodu 8.2 alebo 8.3 Vám vrátime sumu Transakcie bez zbytočného odkladu, nie však neskôr ako do konca Pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď nám bolo oznámené, že predmetná Transakcia nebola schválená alebo keď sme sa inak dozvedeli o neschválenej Transakcii. Okrem toho si nebudeme voči Vám uplatňovať žiaden nárok za náhradu Našich výdavkov. V prípade, že existuje odôvodnené podozrenie na Vašu podvodnú činnosť, plnenie Našej povinnosti na náhradu voči Vám bude pozastavené až do vykonania ďalšieho prešetrovania, ktoré bude vykonané bez zbytočného odkladu.

8.2.        Môžete znášať zodpovednosť až do maximálnej výšky 50 EUR za škody, ktoré:

a.       vznikajú z neschválených Transakcií z dôvodu použitia stratených, odcudzených či inak chýbajúcich údajov o Transakcii (pozri bod 4.3.b vyššie); alebo

b.       vznikajú zo zneužitia údajov o Transakcii Vami.

8.3.        Nebudeme voči Vám vyvodzovať zodpovednosť na základe bodu 8.2, ak ste uvedenú stratu, odcudzenie, či zneužitie údajov o Transakcii nemohli zistiť alebo ak stratu údajov o Transakcii spôsobil zamestnanec alebo poverený zástupca konajúci v Našom mene, niektorá z Našich pobočiek alebo iný Nami ustanovený externý poskytovateľ služieb.

8.4.        Vaša zodpovednosť za škody vznikajúce z neschválenej Transakcie nebude obmedzená maximálnou výškou 50 EUR podľa ustanovenia v bode 8.2 v prípade, že ste konali s úmyslom spáchať podvod alebo že ste úmyselne alebo hrubou nedbalosťou prispeli k zneužitiu údajov o Transakcii. V týchto prípadoch Vy zodpovedáte za všetky škody spôsobené neschválenou Transakcia. Hrubou nedbalosťou je najmä, nie však výlučne, prípad, keď Nás nebudete bezodkladne informovať o strate údajov o Transakcii alebo keď nebudete uschovávať údaje o Transakcii v bezpečí, resp. ich poskytnete tretím osobám.

8.5.        Pokiaľ ste nekonali s úmyslom spáchať podvod, nemáte voči nám zodpovednosť:

a.       za škody vznikajúce z neschváleného použitia údajov o Transakcii, ku ktorému dôjde po tom, ako je Nám doručené oznámenie podľa bodu 4.4; alebo

b.       ak sme My nezabezpečili, že Naše kontaktné miesta Vám neboli k dispozícii na účely predloženia oznámenia podľa bodu 4.4.

B. Nesprávne zrealizované či nezrealizované Transakcie

8.6.        Môže Nám vzniknúť zodpovednosť voči Vám v prípade, že nezrealizujeme alebo nesprávne zrealizujeme Transakciu, na ktorej realizáciu Nám dáte svoj súhlas, pokiaľ k tomu nedošlo Vaším zavinením. Vaším zavinením v tejto súvislosti sú okrem iného dôvody uvedené v bode 4.3. vyššie. To znamená, že v prípade nezrealizovanej či nesprávne zrealizovanej Transakcie Vám vrátime sumu Transakcie (v rozsahu, v akom nebola Transakcia zrealizovaná alebo v akom bola nesprávne zrealizovaná). Máte nárok uplatniť si náhradu všetkých účtovaných či vzniknutých poplatkov a  úrokov v súvislosti  s nezrealizovanou či nesprávne zrealizovanou Transakciou.

8.7.        Pokiaľ sme Vám My lebo akýkoľvek sprostredkovateľ zaúčtoval poplatky za nezrealizovanú či nesprávne zrealizovanú Transakciu a tieto poplatky boli zrazené zo sumy, ktoré má v danej Transakcii dostať Prijímateľ, sumu vo výške uvedených poplatkov okamžite prevedieme danému Prijímateľovi.

8.8.        Akákoľvek zodpovednosť, ktorú by sme inak mali voči Vám v zmysle bodu 8.6 je vylúčená v prípade, že:

a.       vieme preukázať, že sumu Transakciu v príslušnom čase dostal poskytovateľ platobných služieb Prijímateľovi; alebo

b.       na účely bodu 8.6, Transakcia sa považuje za riadne zrealizovanú, ak vieme preukázať, že Transakcia bola zrealizovaná v súlade s údajmi o Transakcii, ktoré ste Nám poskytli. Ak ste nám poskytli nesprávne údaje na zrealizovanie Transakcie, môžete Nás požiadať o pomoc pri vrátení peňazí. Nemôžeme však poskytnúť žiadnu záruku za úspešnosť týchto krokov. Vyhradzujeme si právo účtovať Vám poplatok, ktorý pokryje Naše primerané náklady na vykonanie takýchto krokov.

C. Vylúčenie zodpovednosti

 

8.9.        Akákoľvek zodpovednosť, ktorú by sme inak mali voči Vám na základe bodu 8.1 alebo 8.6 je vylúčená v prípade, že nás o neschválenej či nesprávne zrealizovanej Transakcii nebudete informovať do 13 mesiacov odo dňa realizácie danej Transakcie.

 

8.10.    Okrem toho nebudeme mať žiadnu zodpovednosť v zmysle bodu 8, ak nezrealizujeme či nesprávne zrealizujeme Transakciu z dôvodu Okolností vylučujúcich zodpovednosť alebo z dôvodu povinností, ktoré máme zo zákona.

 

8.11.    Nepreberáme žiadnu zodpovednosť voči Vám za neschválenú či nesprávne zrealizovanú transakciu vykonanú treťou osobou alebo medzi tretími osobami, ktorým ste na to Vy dali svoj pokyn skôr, ako dostaneme Vašu platbu za prevod alebo akúkoľvek inú Transakciu. Mali by ste danú tretiu osobu bezodkladne kontaktovať a informovať ju o okolnostiach neschválenej či nesprávne zrealizovanej transakcie.

 

8.12.    Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nezvyčajných a nepredvídateľných udalostí, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Western Union a ktorých dôsledkom nemohla spoločnosť Western Union napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti zabrániť (spôsobené napríklad Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, zlyhaním telekomunikačných prostriedkov, občianskymi nepokojmi, vojnou alebo inými akciami, napríklad štrajkom alebo výlukami, nad ktorými nemáme kontrolu). To platí rovnako aj pre prípady, v ktorých je spoločnosť Western Union viazaná príkazmi podľa legislatívy Spoločenstva, vnútroštátnymi, súdnymi alebo administratívnymi príkazmi určujúcimi inak.

 

8.13.    Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme Našu zodpovednosť voči Vám v prípadoch, kedy by to bolo v rozpore so zákonom. Týka sa to zodpovednosti za smrť či ujmu na zdraví spôsobenú Našou nedbalosťou, zodpovednosti za podvod či klamlivé vyhlásenie, či zodpovednosti za porušenie Vašich zákonných práv, ktorých vylúčenie či obmedzenie vo vzťahu k Službe Western Union Online by bolo v rozpore so zákonom.

 

9.              DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Webová stránka Western Union a Služba Western Union Online, ich obsah a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sa na ne vzťahujú a sú v nich obsiahnuté (vrátane autorských práv, patentov, práv k databázam, ochranných známok a servisných značiek), sú majetkom spoločnosti Western Union, pridružených subjektov Western Union alebo tretích strán. Všetky práva k Webovej stránke Western Union a Službe Western Union Online zostávajú Naším majetkom a/alebomajetkom tretej strany. Webová stránka Western Union a Služba Western Union Onlinesa môžu používať len na účely povolené týmito Obchodnými podmienkamialebo ako sú opísané na Webovej stránke. Ste oprávnení zobraziť a uložiť kópiu stránok Webovej stránky Western Union výlučne pre svoju osobnú potrebu. Bez Nášho výslovného písomného súhlasu nie ste oprávnení kopírovať, zverejňovať alebo upravovať Webovú stránku Western Union, Službu Western Union Online alebo ich časti, ani vytvárať z nich odvodené diela, podieľať sa na ich prevode alebo predaji, uverejňovať ich na webe alebo ich používať v akejkoľvek inej forme na verejný alebo komerčný účel. Nie ste oprávnení: (a) používať programy ako robot, pavúk, scraper (program na automatické zhromažďovanie dát) ani žiadne iné automatizované programy na prístup k Webovej stránke Western Union alebo Službe Western Union Online, a/alebo (b) odstrániť alebo upraviť informácie týkajúce sa autorských práv a ochranných známokalebochránené informácie uverejnené na Webovej stránke Western Union (alebo na vytlačených stránkach Webovej stránky). Názov Western Union a všetky ostatné názvy, ako aj chránené označenia produktov a/alebo služieb Western Union uvedené na Webovej stránke Western Union sú výhradnými značkami spoločnosti Western Union alebo iných tretích strán. Ďalšie označenia produktov, služieb alebo spoločností, ktoré sa zobrazujú na Webovej stránke, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

10.          ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka Western Union môže obsahovať odkazy a ukazovatele na iné internetové WWWstránky a zdroje („Prepojené stránky"). Odkazy na takéto Prepojené stránky neznamenajú, že My alebo Naše združenie schvaľujeme zdroje tretích strán alebo ich obsah. Odkazy nenaznačujú, že spoločnosť Western Union je pridružená alebo združená s tretími stranami alebo je zo zákona oprávnená používať ľubovoľnú ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol autorských práv, ktoré sú zobrazené alebo prístupné prostredníctvom odkazu, alebo že akékoľvek Prepojené stránky sú oprávnené používať ľubovoľnú ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo symbol autorských právspoločnosti Western Union. Všetky záležitosti týkajúce sa ľubovoľnej Prepojenej stránky by ste mali smerovať priamo na správcu siete príslušnej Prepojenej stránky alebo správcu webovej lokality. Spoločnosť Western Union nevyjadruje ani nepotvrdzuje presnosť alebo spoľahlivosť Prepojenej stránky a výslovne odmieta akékoľvek rady, názory, vyhlásenia alebo akékoľvek iné informácie zobrazené alebo distribuované prostredníctvom akejkoľvek Prepojenej stránky. Týmto beriete na vedomie skutočnosť, že ak sa spoliehate na ľubovoľný názor, radu alebo informáciu zobrazenú na Prepojenej stránke alebo inak prostredníctvom nej dostupnú, robíte tak na vlastné riziko.

11.          PRÁVO ODVOLAŤ ALEBO ZRUŠIŤ PREVOD PEŇAZÍ

11.1.    Máte právo odvolať prevod peňazí prostredníctvom Webovej stránky Western Union do 14 dní. Odvolanie príkazu ste Nám povinní oznámiť jednoznačne a písomne e-mailom alebo poštou. Toto právo na odvolanie prevodu peňazí však neplatí, ak sme už vyplatili peňažné prostriedky Prijímateľovi predtým, než sme dostali Vaše oznámenie o odvolaní. Keď uplatníte svoje právo na odvolanie prevodu predtým, než vyplatíme peňažné prostriedky Prijímateľovi, vrátime Vám istinu peňažného prevodu a nebudeme Vám účtovať žiadne poplatky.

11.2.    Príkaz na prevod peňazí môžete odvolať písomne e-mailom alebo poštovou zásielkou zaslanými na Našu adresu, za predpokladu, že sme ešte nevyplatili peňažné prostriedky Prijímateľovi predtým, než sme dostali Vaše oznámenie o odvolaní príkazu. V tom prípade Vám vrátime istinu peňažného prevodu podľa výmenného kurzu spoločnosti Western Union platného v momente vrátenia peňazí, avšak najmenej v nominálnej hodnote prevádzanej sumy, pokiaľ sa výplata peňažných prostriedkov Prijímateľovi neuskutočnila v priebehu 45 dní. V tomto prípade sa poplatky za prevod nevracajú. Ak peňažné prostriedky nebudú Prijímateľovi k dispozícii na vyzdvihnutie do troch Pracovných dní, vrátime Vám v prípade Vášho odôvodneného oznámenia o odvolaní príkazu istinu peňažného prevodu plus všetky zaplatené poplatky za prevod (podlieha zákonným alebo regulačným obmedzeniam).

12.          ÚPLNÁ DOHODA

Tieto Obchodné podmienky, spolu so všetkými ďalšími zmluvnými položkami, na ktoré sa v týchto Obchodných podmienkach odvolávame, predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a Nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré môžu medzi Vami a Nami existovať.

13.          KLAUZULA O ODDELITEĽNOSTI

Ak je jedno alebo niekoľko ustanovení týchto Obchodných podmienok neplatných, nezákonných alebo nevynútiteľných, nemá to vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení.

14.          SŤAŽNOSTI, ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCIA

14.1.         V prípade, že nebudete spokojní s Našimi službami v zmysle týchto Obchodných podmienok, môžete podať svoju sťažnosť písomne Nám použitím kontaktných údajov zverejnených na stránke https://www.westernunion.com/sk/. Vynaložíme svoje maximálne úsilie na to, aby sme Vašu sťažnosť vybavili čo najskôr a konečné vyjadrenie k Vašej sťažnosti Vám odošleme do 15 Pracovných dní odo dňa jej prevzatia. Vo výnimočných prípadoch Vám do 15 pracovných dní odošleme iba oznámenie o prijatí sťažnosti s uvedením termínu, v ktorom dostanete Naše konečné vyjadrenie, ktorý termín však nebude neskorší ako 35 pracovných dní odo dňa prevzatia Vašej pôvodnej sťažnosti. V prípade, že nedostanete Naše konečné vyjadrenie alebo s ním nebudete spokojní, máte právo sťažnosť postúpiť priamo Spoločnému zmierovaciemu výboru rakúskeho bankového sektora [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Viedeň. Máte tiež možnosť uplatňovať svoje práva na príslušných všeobecných súdoch. Alebo môžete použiť riešenie sporov online („ODR“, Online Dispute Resolution). ODR ponúka mimosúdne riešenie sporov súvisiacich s online transakciami: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2.    Tieto Obchodné podmienky sa riadia rakúskym právom, s výnimkou jeho kolíznych noriem. Miestom plnenia je Viedeň.  Ak ste spotrebiteľom, ktorý má pobyt v Slovenskej republike, môžete si okrem toho uplatniť kogentné ustanovenia slovenských právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

14.3.    Právomoc rozhodovať o dohodách neuzavretých so spotrebiteľmi v zmysle §1 rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa [KSchG] budú mať súdy v centrálnej časti Viedne. Ak ste spotrebiteľom, máte právo začať súdne konanie ohľadne nárokov či sporov (vrátane mimozmluvných nárokov či sporov), ktoré vznikajú z týchto Obchodných podmienok alebo ktoré s nimi súvisia, na súdoch krajiny Vášho obvyklého pobytu alebo na rakúskych súdoch. Ak ste spotrebiteľom, súdne konanie voči Vám začneme na súdoch v mieste Vášho bydliska, v mieste Vášho obvyklého pobytu alebo v mieste Vášho výkonu práce.