Voorwaarden van het My WUSM-programma

LicenseWestern Union Payment Services Ireland Ltd.
My WU-programma van kracht sinds4 November, 2015

Belangrijke informatie voor deelnemers aan het My WU-programma

Deze My WU-programmaovereenkomst (‘overeenkomst’) bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op het My WU-programma (‘programma’). De termen ‘Western Union’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen in deze overeenkomst naar Western Union Payment Services Ireland Limited, een in Ierland onder nummer 471360 geregistreerd bedrijf gevestigd te Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ierland. De termen ‘u’ en ‘uw’ verwijzen naar de persoon aan wie onder de voorwaarden van deze overeenkomst een My WU®-nummer is verstrekt (‘nummer’).

 1. Dit is uw contract met ons. U dient deze overeenkomst te lezen en goed te bewaren. Door u in te schrijven en vervolgens gebruik te maken van het nummer of deel te nemen aan het programma, gaat u akkoord met de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. U hebt het nummer nodig om in het programma vermelde transacties uit te voeren. Uw nummer blijft eigendom van Western Union en u dient het ogenblikkelijk aan ons te retourneren als we daarom vragen in geval van misbruik, opschorting van de overeenkomst of beëindiging van het programma. Teneinde uw nummer ten volle te kunnen benutten, mag uw nummer alleen door u worden gebruikt. Het gebruik van het nummer is onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Het nummer is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt.
 2. Beschrijving van het programma.U kunt zich inschrijven voor het programma zonder een financieel product of een financiële dienst van Western Union of van aan haar gelieerde ondernemingen te ontvangen. Inschrijving in het programma biedt u de volgende voordelen:
  • Gemak: met het programma kunt u een in aanmerking komende Western Union®-transactie (‘in aanmerking komende transactie’) gemakkelijker aanvragen. Met het programma is informatie over u automatisch beschikbaar wanneer u uw nummer toont bij het verrichten van een in aanmerking komende transactie. In aanmerking komende transacties zijn onderworpen aan toepasselijke product- of dienstspecifieke voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Om het nummer te kunnen gebruiken en deel te nemen aan het programma, moet u voldoen aan alle wettelijke vereisten.
  • Beloningen: met het programma kunt u punten verdienen (‘punten’) of die inwisselen voor beloningen en voordelen (‘punten’) voor elke in aanmerking komende transactie die u met uw nummer verricht. In aanmerking komende transacties en verdiende punten kunnen naar goeddunken van Western Union worden gewijzigd. Vanaf 18-09-2023 kunt u geen punten meer verdienen met elke in aanmerking komende transactie. Het huidige aantal punten op uw nummer, de beloningen, voordelen en het benodigde minimumaantal punten om dergelijke beloningen en voordelen in te wisselen, zijn beschikbaar door in te loggen op www.wu.com ,www.mywu.com, de Western Union®-app of door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet in sectie 10.
 3. Deelname aan het programma. Personen die ouder zijn dan achttien (18) jaar en die staan ingeschreven als bewoner met een geldig adres in het land in kwestie kunnen zich inschrijven voor het programma. Elke persoon mag zich slechts één keer inschrijven. We kunnen naar eigen goeddunken uw inschrijving weigeren wanneer u niet voldoet aan onze inschrijvingscriteria.
 4. Punten verdienen voor transacties zonder uw nummer Als u vóór 18-09-2023 een in aanmerking komende transactie hebt verricht maar uw nummer niet hebt gebruikt, kunt u nog steeds punten verkrijgen door contact met ons op te nemen via het nummer dat hieronder in sectie 10 staat vermeld. We behouden ons het recht voor geen punten toe te kennen als we de transactie niet kunnen verifiëren.
 5. Uw punten inwisselen. Zodra u de het benodigde aantal punten voor de beschikbare beloningen hebt verzameld, kunt u uw punten inwisselen door in te loggen op www.wu.com, www.mywu.com, de Western Union-app of door contact met ons op te nemen via het nummer dat hieronder in sectie 10 staat vermeld. De ingewisselde punten kunnen alleen worden gebruikt voor een volgende in aanmerking komende transactie in programmalanden die dezelfde belonings- en voordeelregeling hanteren. De lijst met programmalanden vindt u op: www.mywu.com. Er kan niet worden onderhandeld over punten en u kunt ze niet inruilen voor contant geld.
 6. Beloningen en voordelen. De beloningen, voordelen en het benodigde minimumaantal punten voor het verkrijgen van dergelijke beloningen en voordelen zijn onderhevig aan wijzigingen naar goeddunken van Western Union. Deze wijziging wordt weergegeven op www.mywu.com, en is van toepassing op toekomstige punten, beloningen en voordelen. Alle aangeboden beloningen en voordelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid of annulering. Western Union kan van tijd tot tijd van u verlangen dat u bepaalde informatie over uzelf verifieert (bijvoorbeeld een e-mailadres of mobiel telefoonnummer) voordat u beloningen en voordelen van het programma kunt verdienen, ontvangen en/of inwisselen.
 7. Belangrijke informatie over uw punten. Punten verlopen één jaar na de datum van de in aanmerking komende transactie. Alle op uw nummer verdiende punten gaan verloren wanneer uw nummer of uw deelname aan het programma wordt opgeschort, beëindigd, geannuleerd, gesloten, ingetrokken, frauduleus wordt bevonden of wanneer het nummer wettelijk ongeldig wordt verklaard. Punten worden pas als verdiend beschouwd wanneer ze daadwerkelijk door u zijn ingewisseld en hebben geen contante waarde, leveren geen rente op en zijn niet verzekerd tegen verlies. U kunt punten op geen enkele manier aanschaffen, verkopen, combineren of overdragen. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het nummer en de punten ligt volledig bij u. Voordelen worden in geval van verlies of diefstal niet vervangen, en de punten die u hebt ingewisseld voor deze voordelen worden niet gerestitueerd.
 8. Mededelingen. Als onderdeel van het inschrijvingsproces hebt u uw vaste telefoonnummer, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer opgegeven, en u geeft Western Union onder deze overeenkomst uitdrukkelijk toestemming om de bovenstaande contactgegevens te gebruiken en van tijd tot tijd contact met u op te nemen via de telefoon, e-mail, sms/mms-berichten en gerichte of gepersonaliseerde berichten (bijvoorbeeld via sociale media en andere digitale kanalen) met nieuws, aanbiedingen, diensten, promoties en andere mededelingen met betrekking tot Western Union en/of andere bedrijven waarmee Western Union een relatie onderhoudt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat eventuele kosten die door de provider van dergelijke services in rekening worden gebracht geheel en al voor uw eigen rekening komen. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet in sectie 10.
 9. Gegevensbescherming.
  • We moeten uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om het programma te kunnen aanbieden en uitvoeren. Uw persoonsgegevens kunnen door u worden verstrekt wanneer u contact met ons opneemt en kunnen ook door ons worden verzameld wanneer u onze digitale of retaildiensten gebruikt, zoals in situaties waarin we aanvullende informatie verzamelen om de door u verstrekte informatie te verifiëren. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die we anderszins verzamelen, verkrijgen en/of verwerken in verband met het programma, worden door ons beheerd. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op gegevensbeheerders. Persoonsgegevens die we verwerken omvatten gegevens die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van het programma en andere informatie die wordt verzameld of gegenereerd tijdens of in verband met onze relatie met u. De wijze waarop we persoonsgegevens in verband met het programma verzamelen, verwerken en delen, wordt uiteengezet in de privacyverklaring, die op https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html is geplaatst en van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.
  • U verklaart en garandeert dat u alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt rechtmatig hebt verzameld en dat u geen reden hebt te twijfelen of het aan ons verstrekken en/of openbaar maken van dergelijke persoonsgegevens rechtmatig is.
 10. Contact opnemen met Western Union. U kunt contact opnemen met Western Union om u terug te trekken uit het programma, om een verloren of gestolen nummer te melden, om uw persoonlijke keuze te wijzigen of te corrigeren of om een kopie te vragen van de gegevens die Western Union bijhoudt over uw deelname aan het programma. U kunt contact opnemen met Western Union door in te loggen op www.wu.com ,www.mywu.com, de Western Union-app of door ons tijdens kantooruren te bellen op 800 99 269. Bellen vanaf een vaste telefoon is gratis (voor bellen vanaf uw mobiele telefoon kunnen echter kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van uw mobiele provider). Als u uw persoonlijke keuze wilt wijzigen of corrigeren of een kopie wilt van de gegevens die Western Union bijhoudt over uw deelname aan het programma, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: privacy@westernunion.com.
 11. Tijdelijke inactiviteit. Als u uw nummer één (1) jaar lang niet gebruikt, kunnen we uw deelname aan het programma opschorten.
 12. Overdraagbaarheid. Ongeacht enige andere voorziening in deze overeenkomst is het u niet toegestaan deze overeenkomst of uw nummer toe te wijzen of over te dragen aan anderen en mag u anderen niet toestaan uw nummer te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor eventueel onbevoegd gebruik van uw nummer, tenzij en totdat u het nummer als verloren of gestolen hebt gerapporteerd aan Western Union door contact met ons op te nemen zoals vermeld in sectie 10. We kunnen onze rechten overdragen of onze taken onder deze overeenkomst naar eigen goeddunken uitbesteden.
 13. Van toepassing zijnde wet. Deze overeenkomst en de relatie tussen de partijen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 14. Verdeelbaarheid van bepalingen. Indien een bepaling in deze overeenkomst als ongeldig of niet uitvoerbaar wordt gezien, heeft dit geen invloed op de rest van de overeenkomst.
 15. Wijzigingen. We kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen door u hiervan per e-mail of sms op de hoogte te stellen en een mededeling op onze website te plaatsen. De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen op elk gewenst moment worden geraadpleegd door in te loggen op www.wu.com ,www.mywu.com,de Western Union-app of door contact met ons op te nemen zoals hierboven uiteengezet in sectie 10. Wanneer u wijzigingen in deze overeenkomst niet accepteert, dient u ofwel (a) Western Union binnen vijftien (15) dagen schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij een dergelijke kennisgeving aanleiding geeft tot beëindiging van deze overeenkomst, ofwel (b) het gebruik van uw nummer te beëindigen.
 16. Annulering. We kunnen het programma, deze overeenkomst of uw recht op deelname aan het programma onmiddellijk intrekken. U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment ontbinden door Western Union hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u dit doet, wordt uw deelname aan het programma binnen dertig (30) dagen nadat we uw schriftelijke verzoek tot annulering hebben ontvangen, beëindigd. Wanneer u deze overeenkomst annuleert, vervallen uw verplichtingen volgens de overeenkomst niet als deze verplichtingen de beëindiging van deze overeenkomst overschrijden.

Laatst bijgewerkt: 14/1/2021
©2020 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.