Warunki Programu członkowskiego
Western Union®

LicencjaWestern Union Payment Services Ireland Ltd.
Program obowiązuje odwrześnia 2009

Umowa Programu członkowskiego Western Union®

Ważne informacje dla uczestników Programu członkowskiego Western Union®

Niniejsza Umowa Programu członkowskiego Western Union („Umowa”) zawiera warunki, którym podlega program członkowski Western Union („Program”). Terminy „Western Union” „my” „nas” i „nasze” używane w niniejszej Umowie oznaczają Western Union Payment Services Ireland Limited., spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 471360, z siedzibą pod adresem Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irlandia. „Ty” i „Twój” oznaczają osobę, której wydano kartę członkowską Western Union zgodnie z niniejszą Umową („Karta”). „Odbiorca” oznacza każdą osobę, do której my lub nasza agencja wysyłamy w Twoim imieniu pieniądze. „Nadawca” to każda osoba, od której otrzymujesz pieniądze za naszym pośrednictwem. „Agencja biorąca udział w Programie” oznacza agencję Western Union, która uczestniczy w opisywanym tu Programie. Listę Agencji biorących udział w Programie możesz uzyskać, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie 10.

 1. To jest Twoja umowa z nami. Prosimy zapoznać się z niniejszą Umową i ją zachować. Rejestrując się, korzystając z Karty lub uczestnicząc w inny sposób w Programie, zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy. Do przeprowadzania wszystkich transakcji w ramach Programu wymagana jest Twoja Karta. Karta pozostaje własnością Western Union. Na nasze żądanie, w przypadku nadużycia, anulowania Umowy lub zakończenia Programu, należy ją nam niezwłocznie zwrócić. Aby mieć dostęp do wszystkich korzyści związanych z Kartą, możesz jej używać tylko Ty. Korzystanie z karty podlega warunkom niniejszej Umowy. Karta jest przypisana do jednej osoby i nie można jej używać wspólnie.
 2. Opis programu.
  • Wygoda: Program umożliwia wygodniejsze zlecanie przekazów pieniężnych w Agencjach Western Union® biorących udział w Programie („Kwalifikująca się transakcja”). W ramach Programu można przekazywać swoje dane przy każdym wysłaniu lub odbiorze pieniędzy za pośrednictwem Kwalifikującej się transakcji. Western Union będzie przechowywać je elektronicznie w formie bazy danych i zarządzać nimi, tak aby były one automatycznie dostępne w Agencjach biorących udział w Programie za każdym razem, gdy okażesz Kartę. Listę Agencji biorących udział w Programie można uzyskać, kontaktując się z zespołem obsługującym Program członkowski Western Union. Zaloguj się na stronie www.mywu.com lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Programu Członkowskiego Western Union na numer 800207606 (koszt za minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, publicznych i komórkowych jest ustalany przez operatora; godziny pracy: od poniedziałku do piątku — od 9:00 do 18:00, w sobotę — od 9:00 do 14:00). Możesz również skontaktować się z zespołem Programu Członkowskiego Western Union na piśmie zgodnie z opisem w punkcie 10 poniżej. Wszystkie przekazy pieniężne inicjowane za pomocą Programu podlegają warunkom określonym w niniejszej Umowie, a także warunkom mającym zastosowanie do Kwalifikujących się transakcji inicjowanych w Agencjach biorących udział w Programie, w których wysyłasz/odbierasz przekaz pieniężny (warunki te są podane na formularzu nadania oraz odbioru pieniędzy dostępnym w Agencjach biorących udział w Programie). Aby korzystać z Karty i uczestniczyć w Programie, musisz spełnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawnych oraz zasad firmy Western Union w zakresie nadawania i odbioru przekazów pieniężnych w danym kraju.
  • Nagrody: Program umożliwia zdobywanie punktów, jeśli płacisz za nadanie przekazu w przypadku każdej Kwalifikującej się transakcji realizowanej w Agencji biorącej udział w Programie („Punkty”). Odbywa się to zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie. Wysokość transakcji wymagana, aby uzyskać jeden punkt, została wskazana w pakiecie powitalnym dołączonym do niniejszych warunków. Aby zakwalifikować się do otrzymania Punktów, należy: i) przedstawić swoją Kartę przed zrealizowaniem Kwalifikującej się transakcji; ii) zrealizować płatną transakcję w Agencji Western Union biorącej udział w Programie; iii) jeśli wymagają tego miejscowe przepisy, okazać również aktualny dowód tożsamości wystawiony na to samo nazwisko, które klient podał dla potrzeb niniejszego Programu (a także wszelkie inne informacje wymagane przez Agencję biorącą udział w Programie); iv) spełnić wszystkie pozostałe wymagania dotyczące Programu. Punkty zostaną dodane do Karty po zakończeniu danej Kwalifikującej się transakcji. Punkty nie są przyznawane za odbiór przekazu pieniężnego. Począwszy od dnia 18.09.2023 nie można już zdobywać Punktów za Kwalifikujące się transakcje. Informację o bieżącej liczbie Punktów na Karcie można uzyskać na żądanie, kontaktując się z zespołem obsługującym Program Członkowski Western Union, jak określono w punkcie 10 poniżej.
 3. Udział w programie. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a ich stałe miejsce zamieszkania znajduje się pod ważnym adresem w Polsce. Przyjmujemy tylko jeden wniosek od każdej osoby. Mamy prawo według własnego uznania i zawsze zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, odmówić przyjęcia danego wniosku, jeśli nie spełnisz naszych kryteriów.
 4. Naliczanie Punktów za transakcje w przypadku braku karty. Klient, który dokonał Kwalifikującej się Transakcji przed 18.09.2023, ale nie skorzystał z karty, nadal może uzyskać Punkty, kontaktując się z nami pod numerem podanym w punkcie 10 poniżej. Western Union zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania Punktów w przypadku braku możliwości zweryfikowania transakcji.
 5. Wymiana Punktów na nagrody. Po zgromadzeniu wystarczającej liczby Punktów można wymienić je na nagrody, logując się na stronie www.mywu.com lub kontaktując się z nami pod numerem podanym w punkcie 10 poniżej. Western Union może według własnego uznania i bez powiadomienia zmieniać nagrody oraz liczbę Punktów potrzebną do ich zdobycia. Nagrody inne niż zniżki mogą być w danym momencie niedostępne. Może obowiązywać minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania prawa do ich wymiany na nagrody. Punkty nie podlegają negocjacjom ani wymianie na gotówkę. Punkty można wymieniać i wykorzystywać wyłącznie w przypadku transakcji wysyłanych w kraju wystawiającym. Informacje o wymaganej liczbie punktów oraz o nagrodach można uzyskać, kontaktując się z zespołem Programu członkowskiego Western Union, jak określono poniżej w punkcie 10.
 6. Nagrody i korzyści. Wszystkie oferowane nagrody i korzyści mogą ulec zmianie, przestać być dostępne lub zostać anulowane bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie mogą występować lokalne ograniczenia i różnice. W przypadku konieczności zaoferowania nagrody zastępczej jej jakość i wartość będą podobne lub wyższe.
 7. Ważne informacje na temat Punktów użytkownika. Ważność Punktów wygasa po dwóch latach od daty Kwalifikującej się transakcji. W przypadku anulowania, likwidacji Karty lub uznania jej za fałszywą bądź nieważną w świetle przepisów prawa wszelkie Punkty zgromadzone na Karcie zostaną utracone. Punktów nie uznaje się za zdobyte, dopóki nie zostaną wymienione przez Klienta. Nie mają one wartości pieniężnej, nie będą od nich naliczane odsetki ani nie są one ubezpieczone od utraty. Punktów nie można w żaden sposób kupować, sprzedawać, łączyć ani przekazywać. Utrzymanie Karty i Punktów jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Gdy nagroda zostanie zgubiona lub skradziona, nie wydajemy w jej miejsce nowej. Punkty wymienione na taką nagrodę również nie zostaną przywrócone na konto.
 8. Komunikacja. Jeśli podasz nam swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego albo adres e-mail w ramach procesu składania wniosku, wyrażasz zgodę na kontakt tą drogą. Podając swój domowy numer telefonu, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego w ramach procesu rejestracji, wyrażasz w sposób wyraźny zgodę na to, aby firma Western Union kontaktowała się z Tobą co pewien czas telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS/MMS oraz ukierunkowanych lub spersonalizowanych wiadomości (np. w mediach społecznościowych i innych kanałach cyfrowych), w celu przekazania aktualnych informacji lub powiadomienia o ofertach, usługach, promocjach i innych sprawach dotyczących Western Union bądź innych firm, z którymi Western Union współpracuje. Użytkownik rozumie i akceptuje, że opłaty nakładane przez dostawcę takich usług stanowią jego wyłączną odpowiedzialność. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie 10 poniżej. Użytkownik rozumie i akceptuje, że opłaty nakładane przez dostawcę takich usług stanowią jego wyłączną odpowiedzialność. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony w punkcie 10 poniżej.
 9. Ochrona danych.
  • Prowadzenie programu wymaga gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Takie dane osobowe przekazujesz np. podczas podawania danych beneficjenta. Mogą być również gromadzone przez nas, np. gdy pozyskujemy dodatkowe informacje potrzebne do weryfikacji przekazanych przez Ciebie danych. Dane osobowe, które nam przekazujesz lub które w inny sposób zbieramy, pozyskujemy lub przetwarzamy w związku z Programem pozostają pod naszym nadzorem. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych, które ma zastosowanie do administratorów danych, i w zakresie dozwolonym przez te przepisy. Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z Programu, oraz inne informacje gromadzone lub generowane w trakcie lub w związku z naszą relacją z Tobą. Sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe w związku z Programem jest opisany w stosownej informacji o ochronie prywatności, opublikowanej pod adresem https://cdn.mywu.com/legal/pl/en/ps.pdf i co pewien czas aktualizowanej.
  • Klient oświadcza i gwarantuje, że wszelkie przekazywane nam dane osobowe zgromadził zgodnie z prawem oraz nie ma powodu wątpić, że przekazanie lub ujawnienie nam takich danych osobowych przez niego jest zgodne z prawem. Jednocześnie będziemy na potrzeby realizacji transakcji przechowywać przekazywane przez Ciebie dane na temat innej osoby, w tym szczegółowe informacje o odbiorcy naszych usług. Przed przekazaniem takich danych masz obowiązek powiadomić drugą osobę o używaniu przez nas tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz uzyskać jej zgodę na takie działania. Nie ma obowiązku podawania takich danych osobowych, ale są one niezbędne do świadczenia usług zleconych przez Ciebie. Bez nich nie jesteśmy w stanie świadczyć omawianych tu usług, zapewniać możliwości korzystania z dogodnych rozwiązań ani świadczyć żadnych innych usług.
 10. Kontakt z Western Union. Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu, korekty, anulowania i sprzeciwu, wycofać się z Programu, zgłosić zagubienie lub kradzież Karty, wnioskować o wydanie nowej Karty, zmienić lub poprawić swój wybór lub zadać dowolne inne pytanie na temat Programu, możesz skontaktować się z Western Union w celu uzyskania kopii danych przechowywanych przez nas na temat Twojego uczestnictwa w Programie. Aby skontaktować się z Western Union, zaloguj się na stronie www.mywu.com lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta na numer 00800 32 11 416 (koszt za minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, publicznych i komórkowych jest ustalany przez operatora; godziny pracy: od poniedziałku do piątku — od 9:00 do 18:00, sobota — od 9:00 do 14:00) lub pisząc do nas na adres: Western Union, C/O Teleperformance, Thisseos 330, Kallithea, Ateny 17675, Grecja.
 11. Okres bezczynności. W przypadku braku korzystania z Karty przez okres jednego roku możemy zawiesić Twoje uczestnictwo w programie bez powiadomienia.
 12. Cesja. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy nie możesz cedować ani przekazywać niniejszej Umowy lub swojej Karty ani zezwalać innym osobom na korzystanie z Karty. Jeśli nie zgłosisz zagubienia lub kradzieży Karty firmie Western Union, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej w punkcie 10, to ponosisz odpowiedzialność za każde jej nieuprawnione użycie. Western Union może bez ograniczeń przenosić niniejszą Umowę na spółki należące do grupy w ramach restrukturyzacji działalności.
 13. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa oraz stosunki między Stronami podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim. Strony poddają się niniejszym nieodwołalnie jurysdykcji sądów polskich.
 14. Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszej Umowy pozostaje nienaruszona.
 15. Poprawki. Możemy co pewien czas zmieniać warunki niniejszej Umowy za uprzednim pisemnym powiadomieniem Klienta, jeśli wymagają tego obiektywne względy handlowe. Z warunkami niniejszej Umowy można zapoznać się w dowolnym momencie, logując się na stronie www.mywu.com lub kontaktując się z zespołem Programu Członkowskiego Western Union, jak wskazano powyżej w punkcie 10. Inicjując transakcję przekazu pieniężnego Western Union lub odbierając przekaz pieniężny za pomocą Karty po zmianie niniejszej Umowy, wyrażasz zgodę na daną zmianę. Jeśli nie akceptujesz określonych zmian w niniejszej Umowie, musisz albo (a) powiadomić Western Union na piśmie w ciągu 15 dni, które to powiadomienie będzie stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy, albo (b) zakończyć korzystanie z Karty Western Union lub innego typu uczestnictwa w Programie członkowskim.
 16. Anulowanie. Możemy anulować Program, niniejszą Umowę lub Twoje prawo do uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym i bez powiadomienia. Możesz anulować niniejszą Umowę w dowolnym momencie, powiadamiając Western Union na piśmie. W takiej sytuacji Twój udział w Programie zostanie zakończony w ciągu trzydziestu (30) dni od wpłynięcia żądania anulowania. Anulowanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na Twoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w zakresie, w jakim takie zobowiązania mogą pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy.
 17. Zmiany warunków. Warunki wysyłania pieniędzy przez Western Union mogą być co pewien czas zmieniane. Aktualne warunki dotyczące przekazów pieniężnych Western Union® znajdują się na formularzu przekazu, a w przypadku automatycznych pokwitowań dla klienta (Automated Customer Receipt, ACR) są one na ogół dostępne na odwrocie potwierdzenia. Można je również uzyskać na żądanie w punkcie sprzedaży.