• Mottagare
  • Betalning
  • Granskning
  • Kvitto

Villkor FOREX

FOREX VILLKOR FÖR WESTERN UNIONS® PENNINGÖVERFÖRINGSTJÄNST MONEY TRANSFERSM (”TJÄNSTEN”).

Tjänsten erbjuds av FOREX BANK (FOREX BANK) i samverkan med Western Union Financial Services, Inc.,ett amerikanskt företag (för penningöverföringar från USA, Kanada och Mexiko, samt överföringar för kommersiella tjänster) och Western Union International Limited, ett irländskt företag (för alla övriga överföringar) (tillsammans ”Western Union”).

Ombudet är ett svenskt företag med huvudkontor på Kornhamnstorg 4, 111 27 Stockholm och är registrerat hos Bolagsverket. Kunder kan ringa det nummer som anges nedan för information om ombudens adresser och öppettider.

Ombudet övervakas av Finansinspektionen (den ”finansiella tillsynsutövaren”). Finansinspektionen kan kontaktas på adress Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, via telefon på +46 (0) 8 787 80 0 eller via e-post på finansinspektionen@fi.se.

Ombudet erbjuder, i samarbete med Western Union, tjänster för att överföra pengar både nationellt och internationellt. Du måste vara myndig för att kunna använda tjänsten. Varje penningöverföring får en unik identifieringskod, penningöverföringens kontrollnummer (MTCN).Penningöverföringar betalas normalt ut i kontanter, men vissa ombud erbjuder, eller så kan mottagaren välja, alternativa metoder att få beloppet. Avsändaren godkänner att Western Union respekterar mottagarens val, även om det skiljer sig från den betalningsmetod som avsändaren har angett.

Genom att fylla i blanketten ”Skicka pengar”, tillhandahålla den summa pengar som ska överföras, visa sin legitimation om sådan krävs och skriva under, godkänner avsändaren att penningöverföringen kan genomföras. Avsändaren måste informera mottagaren om överföringen.

Vid uthämtning av pengar måste mottagaren visa legitimation samt uppge all den information om penningöverföringen som krävs av ombudet och Western Union, inklusive avsändarens namn, ursprungsland, mottagarens namn, ungefärlig summa och eventuella övriga uppgifter som krävs av Western Unions ombud, till exempel MTCN, vilket är obligatoriskt för mottagning av pengar i vissa länder. Kontant utbetalning görs till den person som ombudet, Western Union eller dess ombud avgör är berättigad till att ta emot penningöverföringen efter att identitetshandlingarna har granskats. Kontant utbetalning kan göras även om formuläret som mottagaren har fyllt i innehåller fel. Varken ombudet, Western Union eller dess ombud jämför formulären ”Skicka pengar” och ”Ta emot pengar” för att bekräfta den adress som angetts för mottagaren. På vissa destinationer kan mottagaren behöva visa legitimation eller svara på en testfråga, eller både och, för att ta emot en kontant utbetalning. Testfrågor är inte en extra säkerhetsåtgärd och kan inte användas för att beräkna tiden för, eller fördröja, utbetalningen av en överföring och är förbjudna i vissa länder.

Beroende på lagar och bestämmelser är överföringar tillgängliga för mottagaren senast vid slutet av arbetsdagen efter den dag då Western Union mottog summan som ska överföras och tillämpliga avgifter (”mottagningsdatumet”). För penningöverföringar som utfärdats i pappersform förlängs tiden med en arbetsdag. För (i) penningöverföringar utanför EES eller (ii) penningöverföringar som innehåller mer än en valutaväxling mellan euro och valutan för en av medlemsstaterna i EU eller EES som befinner sig utanför euro-zonen eller (iii) en eventuellt internationell överföring som inte sker i euro, finns överföringen tillgänglig för mottagaren senast vid slutet av den fjärde arbetsdagen efter mottagningsdatumet. Vanliga penningöverföringar finns oftast tillgängliga inom några minuter. När tjänsten ”Nästa dag” eller ”2 dagar” finns tillgänglig är överföringen tillgänglig för mottagaren efter 24 timmar respektive 48 timmar efter det att pengarna har skickats. Pengarna kan bli försenade och tjänster kan vara otillgängliga beroende på vissa transaktionsförhållanden, till exempel skickat belopp, destinationsland, valutatillgång, regleringsfrågor, identifieringskrav, ombudets öppettider, skillnader mellan tidszoner eller val av fördröjd leverans. Ytterligare restriktioner kan förekomma. Kontakta numret nedan för mer information.

Gällande lagar förbjuder överföringskontor från att göra affärer med vissa individer och länder; ombudet och Western Union måste kontrollera alla överföringar mot namnlistor som tillhandahålls av regeringen i de länder och områden som vi gör affärer med, inklusive det amerikanska finansministeriets kontor för kontroll av utländska tillgångar (Foreign Assets Control, OFAC) och Europeiska unionen. Om en möjlig träff identifieras granskar ombudet och Western Union överföringen för att avgöra om namnet överensstämmer med personen på motsvarande lista. Ibland måste kunder visa extra identitetshandlingar och uppge ytterligare information som kan fördröja överföringen. Detta är ett lagkrav för alla överföringar som hanteras av ombudet och Western Union (inklusive överföringar som påbörjas och avslutas utanför USA).

ÖVERFÖRINGSAVGIFTER – Skriftlig information gällande de avgifter som ombudet och Western Union debiterar avsändaren vid en penningöverföring måste antingen tydligt uppvisas hos Western Unions ombud eller visas för avsändaren innan betalningsbeställningen slutförs. Om inte gällande lag i destinationslandet ställer andra krav, kommer avsändaren att debiteras alla avgifter för penningöverföringen. I vissa fall kan en penningöverföring vara föremål för lokala skatter och avgifter.

VALUTAVÄXLING – Penningöverföringar görs vanligtvis i destinationslandets valuta (för vissa länder kan betalningar endast göras i en alternativ valuta). Alla växlingar görs enligt Western Unions aktuella växlingskurs vid tidpunkten i fråga. Western Unions växlingskurs baseras på kommersiellt tillgängliga bankkurser, plus en marginal. De flesta växlingskurser justeras flera gånger per dag enligt gällande slutkurs för olika finansmarknader över hela världen.

Valutan växlas vid tiden för överföringen och mottagaren tar emot det utländska belopp som visas på formuläret. De lokala bestämmelserna i vissa länder kräver dock att växlingen sker först vid utbetalning. Om avsändaren skickar till något av dessa länder är växelkursen som anges endast en uppskattning och den verkliga växelkursen fastslås vid utbetalningen. Vissa av Western Unions ombud kan erbjuda alternativet att ta emot pengar i en annan valuta än den avsändaren valde. I så fall kan Western Union (eller dess ombud, mobilleverantör eller kontoleverantör) tjäna ytterligare pengar när avsändarens belopp räknas om till den valuta som mottagaren har valt. Om avsändaren väljer en annan utbetalningsvaluta än mottagarlandets valuta är det möjligt att den valda valutan inte är tillgänglig hos alla ombud i det landet eller inte finns tillgänglig i tillräckligt små valörer för att betala hela penningöverföringen. I sådana fall kan ombudet för utbetalningen betala hela eller delar av avsändarens överföring i den nationella valutan. Western Unions växelkurs kan vara mindre fördelaktig än vissa offentliggjorda kommersiella växelkurser som används vid överföringar mellan banker eller andra finansiella institutioner. Utöver överföringsavgifterna behåller Western Union (och, i vissa fall, dess ombud, mobilleverantör eller kontoleverantör) skillnaden mellan den växelkurs som kunderna får och den växelkurs som Western Union får. Ytterligare information om växelkurser för enskilda destinationsländer kan fås via numret ovan eller via Western Unions webbplats, www.westernunion.com.

KONTOBASERADE ÖVERFÖRINGAR – PENNINGÖVERFÖRING VIA MOBIL (MMT) – Där detta alternativ finns tillgängligt kan mottagaren debiteras ytterligare avgifter om avsändarens betalning tas emot via mobiltelefon eller via ett bankkonto eller annat konto. Överföringar bör skickas till ett konto (mottagarkonto) i den lokala valutan, annars kan den mottagande institutionen räkna om pengarna enligt den egna växelkursen eller neka överföringen. Mottagarens avtal med mobiltjänstleverantören, mWallet, banken eller annan kontoleverantör reglerar kontot och avgör dennes rättigheter, skyldigheter, avgifter, penningtillgänglighet och kontobegränsningar. Om kontonummer (inklusive mobilnummer för mobilkonton) och mottagarnamn inte överensstämmer kommer överföringen att göras till det kontonummer som avsändaren har angett. Western Union kan tjäna pengar på de avgifter som förknippas med ett kontos användning. Western Union ansvarar inte inför avsändaren eller någon annan kontohavare för avgifter, växelkurser som används vid växling till annan valuta än den lokala, handlingar eller försummelser av överföringens mottagare eller mellanhänder.

SMS – Western Union erbjuder kostnadsfri sms-avisering i vissa länder för att meddela att mottagaren har hämtat ut överföringen (till avsändaren) eller att pengar finns tillgängliga att hämta ut (till mottagaren). Avsändaren eller mottagaren ansvarar helt för de avgifter som debiteras av tjänsteleverantören. Western Union ansvarar inte för några avgifter i samband med sms-meddelanden. Om lagen tillåter skickas ett sms till avsändarens och/eller mottagarens nummer som har angetts för överföringen. Western Union skickar sms-meddelanden till en gateway för leverans, men en tredje part ansvarar för leveransen och leveransen kan därför inte garanteras. Western Union och ombudet ansvarar inte för tekniska fel som kan inträffa utanför de egna systemen.

ÅTERBETALNING OCH ADMINISTRATIVA AVGIFTER – Ombudet återbetalar den överförda summan på skriftlig begäran från avsändaren till adressen ovan, antingen via brev eller e-post, om betalning till mottagaren inte har genomförts inom 45 dagar. Ombudet återbetalar överföringsavgiften på skriftlig begäran från avsändaren till adressen ovan, antingen via brev eller via e-post, om penningöverföringen inte är tillgänglig för mottagaren inom tre arbetsdagar, med förbehåll för förhållanden utanför ombudets, Western Unions (eller dess ombuds) kontroll, såsom regleringskrav, oväder eller avbrott i telekommunikationen. Betalning av vissa penningöverföringar kan försenas på grund av tillämpningen av amerikanska eller andra gällande lagar. I den mån lagen tillåter kan ombudet debitera en administrativ avgift för de penningöverföringar som inte hämtas ut inom ett år från det datum då beloppet skickades.

OMBUDET OCH WESTERN UNION GARANTERAR INTE LEVERANSEN AV ELLER LÄMPLIGHETEN HOS DE VAROR ELLER TJÄNSTER SOM BETALAS MED EN PENNINGÖVERFÖRING VIA WESTERN UNION. AVSÄNDARENS ÖVERFÖRINGSINFORMATION ÄR KONFIDENTIELL OCH SKA INTE DELAS MED NÅGON ANNAN ÄN MOTTAGAREN. AVSÄNDAREN AVRÅDS FRÅN ATT SKICKA PENGAR TILL OKÄNDA PERSONER. BANKEN, WESTERN UNION ELLER DESS OMBUD SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA OM AVSÄNDAREN UPPGER ÖVERFÖRINGSINFORMATIONEN FÖR NÅGON ANNAN ÄN MOTTAGAREN. BANKEN, WESTERN UNION ELLER DESS OMBUD SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRSENINGAR, UTEBLIVEN ELLER OFULLSTÄNDIG BETALNING AV DENNA ÖVERFÖRING ELLER UTEBLIVEN LEVERANS AV EXTRA MEDDELANDE, VARE SIG DETTA ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE HOS DESS ANSTÄLLDA ELLER OMBUD ELLER AV ANNAN ANLEDNING, SOM UPPGÅR TILL EN SUMMA ÖVER MOTSVARANDE 500 EURO (FÖRUTOM DET ÖVERFÖRDA BELOPPET OCH ÖVERFÖRINGSAVGIFTEN). BANKEN, WESTERN UNION ELLER DESS OMBUD SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING SKA INTE BEGRÄNSA BANKENS ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM GROV OAKTSAMHET ELLER MEDVETET FELAGERANDE FRÅN BANKENS SIDA INOM DEN LAGSTIFTNING DÄR EN SÅDAN BEGRÄNSNING INTE ÄR GILTIG. DÅ TJÄNSTEN ANVÄNDS FÖR ATT BETALA EN FAKTURA ELLER ANNAN UTESTÅENDE SUMMA, INNEBÄR BETALNING TILL BANKEN ELLER WESTERN UNION INTE ATT AVSÄNDAREN EJ LÄNGRE BÄR ANSVARET FÖR ATT BETALA SÅDAN UTESTÅENDE SUMMA.

Ombudet och Western Union förbehåller sig rättigheten att utan föregående meddelande ändra tjänsten. Ombudet, Western Union och dess ombud kan utan att uppge något skäl vägra att tillhandahålla tjänsten till en viss person, särskilt i syfte att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism eller i enlighet med gällande lagar, domstolsbeslut eller övriga krav från reglerande eller statliga myndigheter.

Du kan kontakta ditt lokala myndighetskontor vid klagomål. Kontaktinformation för dessa kontor finns tillgänglig på

DATASKYDD – din personliga information behandlas enligt gällande lagar och kontrolleras av Western Union International Limited. Vi använder de uppgifter du förser oss med vid användning av våra produkter och tjänster, såväl som övrig information som samlas in eller skapas under vår förbindelse med dig. Det här omfattar information från andra tjänster som överföring av pengar, betalning av räkningar, uppgifter om lojalitets- och medlemskapsprogram, tidigare användning av våra tjänster och marknadsföringsval. Den här informationen används för att tillhandahålla dig de tjänster du väljer och för sådana aktiviteter som administration, kundtjänst, bekämpning av penningtvätt, efterlevnad och rättsliga skyldigheter, validering av information, hjälp att förstå våra kunder genom analyser och granskning av den information vi har, hjälp att förebygga och upptäcka bedrägeri, skuldsättning och stöld, hjälp att förbättra våra produkter, tjänster och verksamhet och, beroende på dina val, för att skicka kommersiella meddelanden via e-post, telefon, brev, sms och övriga relevanta kanaler.

Western Union kan även använda, samla in och dela information med andra organisationer som vi samarbetar med om övriga produkter, tjänster och/eller förmånsprogram som du har registrerat dig för. Den här informationen kan användas i alla dessa syften. Vi sparar den information du ger oss om en annan person, inklusive information om mottagaren av våra tjänster, för att kunna genomföra överföringen. Innan du förser oss med den här informationen måste du meddela och erhålla godkännande från den andra personen gällande vår användning av informationen i enlighet med det här avsnittet. Det är valfritt att förse oss med den här informationen, men den är nödvändig för att genomföra överföringen och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan informationen kan inte Western Union erbjuda penningöverföring och underlättande eller övriga begärda tjänster.

Vi kan förmedla informationen vi har till parter utanför EES, inklusive USA, i de syften som anges i det här dokumentet. De typer av information som överförs är personlig information, kontaktinformation och information som relaterar till penningöverföringen, överföringshistorik samt övrig information som du har uppgett. Vi kan även komma att vidarebefordra information till andra organisationer, inklusive de som hjälper oss med vår verksamhet, om det finns skälig anledning till detta, i syfte att genomföra eller underlätta penningöverföringen, framtida tjänster, eller av någon av de anledningar eller för de användningsområden som anges i det här avsnittet. Vi kan komma att lägga till information från andra organisationer eller individer till den information som du uppger, inklusive information i syfte att validera den information som du har uppgett. Western Union kan även förmedla information till tredje part, av skälig anledning, i syfte att förebygga och upptäcka brott, vid åtal av förbrytare, för nationens säkerhet och i andra juridiska syften.

Den information som vi får kan hämtas av Western Union och våra dotterbolag, inklusive men ej begränsat till Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited och Western Union Financial Services, Inc., i något av de syften som beskrivs i det här avsnittet eller i andra syften som du har godkänt. Du har rätt att begära en kopia av din information i utbyte mot en liten avgift. Du kan även rätta, ta bort eller begränsa vår användning av ofullständig, felaktig eller gammal information. Du kan när som helst göra befogade invändningar gällande skälen att använda din information, där hanteringen av informationen inte krävs för att slutföra tjänsten, eller krävs utifrån lagar och bestämmelser. Om du vill utöva denna rättighet eller ej längre vill få kommersiell kommunikation från Western Union kan du kontakta Western Union via telefon på 020901090 eller besöka vår webbplats på westernunion.se.

För ombudet: FOREX BANK, Kornhamnstorg 4, 08-58760700 Org. nr 516406-0104, info@forex.se, www.forex.se.

För Western Union i enlighet med gällande lagar via telefon på 08082343193* under kontorstid eller skriva till euroc.customeradvocate@westernunion.com.

* Gratis samtal från fasta och offentliga telefoner. Vissa standardavgifter gäller för mobilsamtal. Telefonerna är bemannade alla dagar.

Copyright © 2011 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Med ensamrätt. Uppdaterad Jan 2013