< Juridische informatie

Voorwaarden voor online geldtransacties voor Nederland

Nederland: Algemene voorwaarden voor Western Union® Online Money Transfer Services

HET IS BELANGRIJK DAT U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U ZE ACCEPTEERT. ZE BEVATTEN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE STREKKING VAN ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS U, EVENALS BEPERKINGEN EN VRIJWARINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SCHADE DIE U ZOU KUNNEN LIJDEN ALS GEVOLG VAN EEN ONLINE GELDTRANSACTIE VAN WESTERN UNION. DE DESBETREFFENDE BEPALINGEN WORDEN VET WEERGEGEVEN.

In onze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. “Bankpas” verwijst naar een Visa® of MasterCard® creditcard of een betaalpas;

b. “Werkdag” verwijst naar een dag die geen zaterdag of zondag is en waarop banken in Wenen zijn geopend voor algemene zaken;

c. “Uitgever van de pas” verwijst naar de uitgever en eigenaar van een bankpas;

d. “Betaalwijze” verwijst naar de opties waarover de afzender beschikt om een geldtransactie via de Western Union Online Service te financieren. Deze opties kunnen per land verschillen en kunnen een bankpas, bankrekening en andere betaalwijzen omvatten.

e. “Verboden gebruik” verwijst naar onwettig gebruik; onder meer, maar niet beperkt tot, voor het doen of ontvangen van betalingen voor gokdiensten, gokfiches of goktegoeden; of voor het verzenden van een betaling met uzelf als Ontvanger als bewijs voor financiële betrouwbaarheid (RISICO OF FRAUDE); of voor het maken van meer dan één profiel; of voor het verzenden of ontvangen van geld namens iemand anders.

f. “Ontvanger” verwijst naar de persoon die benoemd is als de begunstigde van de overschrijving (ongeacht of deze overschrijving geïnitieerd is door een Verzender via de Western Union Online Service of iemand die een andere overschrijvingenservice van Western Union gebruikt);

g. “Verzender” verwijst naar de persoon die de overschrijving via de Western Union Online Service heeft geïnitieerd;

h. “Transactie” verwijst naar elke geldtransactie die u initieert via de Western Union Online Service;

i. “Western Union“, “wij“, “onze” of “ons” verwijst naar Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited en met betrekking tot Clausule 9 van de bepalingen voor de overeenkomst en in verwijzingen naar “nalatigheid of fraude namens ons” ook naar Western Union gelieerde ondernemingen of agentschappen voor zover deze operaties uitvoeren die anders door Western Union zouden zijn verricht om de Western Union Online Service te kunnen leveren;

j. “Western Union Online Service” verwijst naar services voor het overmaken van geld die wij via de website van Western Union of de mobiele app van Western Union aanbieden;

k. “Website van Western Union” of “website” verwijst naar de website die wij gebruiken om services voor het overmaken van geld aan te bieden en naar de mobiele app van Western Union; en

l. “U“, “van u” of “uw” verwijst naar iedereen die de website van Western Union als verzender gebruikt.

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1. De Western Union® Online Service wordt aangeboden door Western Union International Bank GmbH (“WUIB”) in samenwerking met Western Union International Limited. WUIB is een Oostenrijkse naamloze vennootschap met statutaire zetel in THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Wenen, ingeschreven bij de Weense handelsrechtbank onder bedrijfsnummer 256187t. Het registratienummer voor gegevensverwerking is 2111221. Western Union International Limited is een in Ierland gevestigd bedrijf (nummer: TO 372428) en waarvan de hoofdkantoren zijn gevestigd te Richview Office Park, Unit 9 Clonskeagh, Dublin 14, Ierland.

1.2. Klanten kunnen informatie verkrijgen over de adressen en openingstijden van de agentschappen en lokale vertegenwoordigers door het volgende telefoonnummer te bellen: +32-(0)2 639 7106. WUIB is ook bereikbaar op het volgende nummer (gratis vanuit Nederland 0800 022 8781; of per e-mail op Netherlands.customer@westernunion.nl

1.3. WUIB is onderworpen aan het toezicht van de Oostenrijkse Autoriteit financiële markten [Finanzmarktaufsicht] (“Autoriteit financiële markten“), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wenen, telefoonnummer +43 1 249 59. Meer informatie over de Autoriteit financiële markten is beschikbaar op het internet op www.fma.gv.at.

2. ONZE DIENSTEN

2.1. Western Union Online Service biedt nationale en internationale overschrijvingsdiensten. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Western Union Online Service en moet ingezetene van Nederland zijn. Iedere overschrijving krijgt een eigen transactienummer, het controlenummer voor overschrijvingen of “MTCN”.

2.2. Door het invullen en goedkeuren van de informatie die nodig is voor het overschrijven van geld en door het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de zender WUIB de opdracht een specifieke geldtransactie uit te voeren. Elke afzonderlijke geldopdracht vormt een afzonderlijke overeenkomst tussen WUIB en de zender, die beperkt is tot de uitvoering van een specifieke geldtransactie. Op geen enkel moment wordt er een kaderovereenkomst gesloten tussen uzelf en ons die ons verplicht afzonderlijke en daaropvolgende geldtransacties uit te voeren. De zender zal de ontvanger van de geldtransactie hiervan op de hoogte stellen.

2.3. Onder voorbehoud van wettelijke vereisten, verbinden we ons ertoe om bedragen beschikbaar te stellen voor incasso door de ontvanger uiterlijk aan het einde van dergelijke werkdag na de werkdag waarop het bedrag is ontvangen (“dag van ontvangst“). Het moment van ontvangst is het moment waarop wij de over te maken bedragen en de kosten die aan deze overschrijving zijn verbonden, ontvangen. Voor geldtransacties die in schriftelijke vorm zijn opgedragen, wordt de termijn met één volgende werkdag verlengd.

2.4. Voor geld dat (i) wordt overgemaakt naar een land buiten de EER of (ii) dat onderworpen is aan een omrekening van meerdere valuta’s tussen de euro en andere valuta’s dan de euro van een lidstaat van de Europese Unie of een EER-lidstaat of (iii) die niet in euro’s wordt uitbetaald, wordt het geld uiterlijk aan het einde van de vierde werkdag na de dag van ontvangst voor inning aan de Ontvanger beschikbaar gesteld.

2.5. Voor reguliere geldtransacties is het geld normaliter binnen enkele minuten beschikbaar om te worden geïnd, afhankelijk van de openingstijden van het betreffende agentschap. In sommige landen kan de service worden vertraagd of kunnen andere beperkingen van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat wordt vermeld bij punt 1.2 van deze algemene voorwaarden.

2.6. De Western Union Online Service biedt verschillende opties voor het ontvangen van geld, waaronder contant bij een agentschap, rechtstreeks op een bankrekening of mobiele telefoon, indien beschikbaar. Wanneer geld contant moet worden uitbetaald, moet de Ontvanger naast alle transactiegegevens die Western Union nodig heeft met betrekking tot de geldtransactie, ook een voldoende bewijs van zijn of haar identiteit overleggen, in het bijzonder de naam van de Verzender, het land van waaruit het geld is overgemaakt, de naam van de Ontvanger, het bedrag van het overgemaakte geld bij benadering en alle andere voorwaarden en vereisten die bij het Western Union-agentschap verplicht zijn om het geld uit te betalen, zoals het MTCN (controlenummer voor het overmaken van geld). De betaling van het te innen geld zal worden gedaan aan de Ontvanger die Western Union of haar agentschap gerechtigd acht om het geld te ontvangen na verificatie van de identificatiedocumenten. Betalingen kunnen zelfs plaatsvinden als de door de Ontvanger verstrekte transactiegegevens kleine fouten bevatten. Noch Western Union, noch haar agentschappen vergelijken de adresgegevens van de Ontvanger. Op bepaalde betaallocaties kan de Ontvanger worden gevraagd om bewijs van zijn of haar identiteit te leveren of een controlevraag te beantwoorden, of beide, om het geld te ontvangen. Testvragen vormen geen extra beveiligingsmaatregel en kunnen niet gebruikt worden om de betaling van een geldtransactie te plannen of vertragen en zijn in bepaalde landen verboden. Voor transacties naar een bankrekening of naar een mobiele telefoon zal Western Union het geld overmaken naar de rekeninggegevens die door de Verzender zijn verstrekt. Als het de houder van het rekeningnummer (inclusief mobiele telefoonnummers voor rekeningen op mobiele telefoons) en de naam van de beoogde Ontvanger niet overeenkomen, wordt de transactie bijgeboekt op het rekeningnummer dat door de Verzender is opgegeven.

2.7. Van toepassing zijnde wetgeving verbiedt verzenders van geld om zaken te doen met bepaalde individuen of landen; Western Union moet alle Transacties controleren aan de hand van lijsten met namen die worden verstrekt door de overheden en landen waarmee wij zaken doen, waaronder het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en de Europese Unie. Als er een mogelijke match wordt ontdekt, onderzoekt Western Union de Transactie om te bepalen of de gevonden naam daadwerkelijk de individu op de relevante lijst is. Voor dit doel heeft Western Union het recht om van de Verzender of de aangewezen Ontvanger aanvullende gegevens en een identificatiebewijs te vragen, waardoor de Transactie kan worden vertraagd. Dit is een wettelijke vereiste voor alle Transacties die door Western Union worden verwerkt (inclusief overschrijvingen die buiten de VS starten en eindigen).

2.8. Transactiekosten: Schriftelijke informatie over hoe Western Union kosten in rekening brengt bij de Verzender voor het uitvoeren van een overschrijving is beschikbaar op de website voor transacties van Western Union en wordt aan de Verzender getoond voordat de betaalopdracht wordt uitgevoerd. De specifieke transactiekosten voor een geldtransactie worden aangegeven in het veld “Online geld overmaken” op www.westernunion.com. Selecteer uw land van bestemming, voer het over te maken bedrag in en klik op “Berekenen”. De Verzender draagt alle kosten die verschuldigd zijn om de geldtransactie te voltooien, tenzij de toepasselijke wetgeving in het land van bestemming anders bepaalt. Soms kan de betaling van overschrijvingen onderhevig zijn aan lokale belastingen en servicekosten. De Ontvanger dient mogelijk extra kosten te dragen voor het ontvangen van het geld van de Verzender door een overschrijving via een account, mobiele telefoon of bankrekening. Geldtransacties moeten worden overgemaakt naar een lokale rekening (van de Ontvanger); anders kan de ontvangende instelling (waar de Ontvanger zijn of haar rekening heeft) het geld tegen zijn eigen wisselkoers omrekenen of de geldtransactie zelfs weigeren. De overeenkomst van de Ontvanger met zijn of haar mobiele telefoonprovider, mWallet-provider of andere rekeningaanbieder is bepalend voor de rekening en de rechten, plichten, kosten, beschikbare geld en accountvoorwaarden van de Ontvanger. Als het de houder van het rekeningnummer (inclusief mobiele telefoonnummers voor rekeningen op mobiele telefoons) en de naam van de beoogde Ontvanger niet overeenkomen, wordt de transactie bijgeboekt op het rekeningnummer dat door de Verzender is opgegeven. Western Union kan extra kosten in rekening brengen die verband houden met het gebruik van een rekening voor het verzenden of ontvangen van een geldtransactie. Western Union aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot kosten die de Verzender of een rekeninghouder maakt in verband met de wisselkoers die wordt gehanteerd voor de omrekening in niet-lokale valuta’s of voor acties of weglatingen namens de bestemming of de intermediaire financiële dienstverlener.

2.9. Vreemde valuta

a. Overschrijvingen worden normaal gesproken uitgevoerd in de valuta van het land van bestemming (in sommige landen kan in een alternatieve valuta betaald worden). Alle valuta wordt tegen de huidige wisselkoers bij Western Union omgerekend. Western Union berekent haar wisselkoers op basis van commercieel beschikbare interbank-tarieven plus een marge. De meeste wisselkoersen worden dagelijks meerdere keren aangepast aan de hand van de relevante slotkoersen van wereldwijde financiële markten. De wisselkoers voor een geldtransactie wordt voor u vermeld op www.westernunion.com nadat u het land van bestemming hebt geselecteerd in het veld “Online geld overmaken”, het bedrag hebt ingevoerd dat u wilt overmaken en op “Berekenen” hebt geklikt.

b. De valuta wordt ten tijde van de transactie omgerekend en de Ontvanger ontvangt het bedrag in vreemde valuta dat tijdens het overschrijvingsproces wordt weergegeven. In sommige landen is het echter wettelijk verplicht om overschrijvingen uitsluitend om te rekenen als ze worden uitbetaald. Als de Verzender het geld naar een van deze landen stuurt, is de hierboven genoemde wisselkoers enkel een schatting en wordt de werkelijke wisselkoers ten tijde van de betaling bepaald. Western Union-agentschappen kunnen Ontvangers de mogelijkheid bieden om geld in andere valuta te ontvangen dan de valuta die door de Verzender is geselecteerd. In dergelijke gevallen kan Western Union (of haar agentschappen, de mobiele telefoonprovider, of rekeningaanbieder) extra geld incasseren als zij het geld van de Verzender omrekenen naar de valuta die door de Ontvanger is geselecteerd. Als de Verzender een andere betaalvaluta selecteert dan de nationale valuta van het land van bestemming, kan het zijn dat de geselecteerde betaalvaluta niet op alle betaalagentschappen in dat land beschikbaar is, of niet beschikbaar is in kleine coupures om de volledige overschrijving uit te betalen. In dergelijke gevallen mag het uitbetalende agentschap alles of een gedeelte van de geldtransactie van de Verzender in de nationale valuta uitbetalen. De wisselkoers van Western Union kan ongunstiger zijn dan bepaalde openbaar gepubliceerde commerciële wisselkoersen die gebruikt worden voor transacties tussen banken of overige financiële instellingen. Het verschil tussen de wisselkoers van een valuta die aan klanten wordt geboden en de wisselkoers van een valuta die Western Union ontvangt, komt ten goede aan Western Union (en, in sommige gevallen, haar agentschappen, mobiele telefoonprovider, of rekeningaanbieder) bovenop de overschrijvingskosten. Bel voor meer informatie over wisselkoersen voor bepaalde bestemmingslanden met het hieronder vermelde gratis telefoonnummer of ga naar onze website.

2.10. Sms: Western Union kan gratis sms-berichten verzenden in bepaalde landen om (de Verzender) te informeren dat de het overgeschreven bedrag geïnd is door de Ontvanger of (de Ontvanger) te informeren dat er geld geïnd kan worden. Door de serviceprovider van mobiele telefonie in rekening gebrachte kosten zijn voor rekening van de Verzender of Ontvanger. Western Union is niet verantwoordelijk voor kosten die in rekening worden gebracht voor sms’jes. Indien de van toepassing zijnde wetgeving dit toestaat, wordt het sms’je naar het mobiele nummer verzonden van de Verzender en/of Ontvanger, dat ten tijde van de transactie is opgegeven. Western Union verzendt sms-berichten eerst naar een gateway voor doorsturen. Het doorsturen van het bericht is echter de verantwoordelijkheid van derden, en is niet gegarandeerd. Western Union is niet verantwoordelijk voor technische storingen die buiten haar eigen systemen om optreden.

3. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U

3.1. Wij verklaren dat we bereid zijn u de diensten voor het overschrijven van geld te leveren en de bijbehorende informatie te verstrekken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden in de vorm van individuele betalingen en redelijke zorg te betrachten.

3.2. We zijn niet verplicht iedere instructie te aanvaarden om elke Transactie uit te voeren en we zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het weigeren van een dergelijke instructie of voor het intrekken, beëindigen of beperken van onze diensten aan u op welke wijze dan ook. Deze algemene voorwaarden zijn echter van toepassing op alle instructies die wij accepteren.

3.3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

a. goederen of diensten die u betaalt met behulp van de Western Union Online Service, en in het bijzonder de levering ervan;

b. storingen in communicatiefaciliteiten waarover wij geen controle hebben;

c. het verlies van gegevens of de vertraging bij het verzenden als gevolg van het gebruik van een internetprovider of een browser of andere software waarover wij geen controle hebben;

d. de diensten die door de uitgever van uw pas worden geleverd;

e. virussen afkomstig van derden;

f. fouten op de website van Western Union of met de Western Union Online Service die het gevolg zijn van onvolledige of onjuiste informatie die u of een derde partij heeft verstrekt;

g. onbevoegd gebruik of onderschepping van informatie voordat deze de Website bereikt; of

h. onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot gegevens in verband met uzelf of uw Transacties die wij verwerken, tenzij een dergelijk gebruik of dergelijke toegang het gevolg is van onze nalatigheid.

3.4. Niettegenstaande enige eerdere overeenkomst om een geldtransactie te initiëren, zijn we jegens u niet verplicht om een geldtransactie te initiëren of uit te voeren als:

a. Wij onvoldoende bewijs van uw identiteit kunnen verzamelen;

b. Wij reden hebben om aan te nemen dat de transactie-informatie onjuist, niet-geautoriseerd of vervalst is;

c. U ons onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt of wij uw transactie-informatie niet tijdig hebben ontvangen om de tijdige uitvoering van de gevraagde geldtransactie te garanderen; of

d. De uitgever van uw pas geen toestemming verleent voor het gebruik van uw bankpas om de transactie en onze kosten te betalen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet of te laat betalen van een geldtransactie aan een Ontvanger die onderhevig is aan onze aansprakelijkheid krachtens artikel 8 of als de Western Union Online Service een transactie niet kan uitvoeren vanwege een van deze zaken

3.5. Wij hebben het recht om het leveren van de Western Union Online Service aan u gedeeltelijk of volledig te weigeren als dit een schending vormt van de regels van Western Union (inclusief regels ter voorkoming van fraude, witwassen of financiering van terrorisme) en/of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of vereisten van een regelgevende of overheidsinstantie of enig ander orgaan dat jurisdictie over ons heeft of, als we een dergelijke stap noodzakelijk achten om onze eigen belangen te beschermen. Als we om een van de bovenstaande redenen hebben geweigerd de Western Union Online Service (gedeeltelijk of volledig) aan u te leveren, zullen we u zo mogelijk hiervan op de hoogte stellen en de redenen voor onze weigering geven, tenzij we dit om juridische redenen niet kunnen doen.

3.6. We hebben het recht de uitvoering van de website van Western Union of de Western Union Online Service geheel of gedeeltelijk te staken als omstandigheden die buiten onze macht vallen ons dwingen dergelijke actie te ondernemen en die we daarom passend achten (“Gebeurtenissen buiten onze macht”). Als de diensten die worden aangeboden op de website van Western Union of door de Western Union Online Service om welke reden dan ook moeten worden onderbroken (door ons, een externe dienstverlener of op enige andere wijze), zullen we adequate maatregelen treffen om de duur van deze onderbreking zo kort mogelijk te houden.

3.7. Onze communicatie met u verloopt gewoonlijk via internet en e-mail. Dit heeft echter geen invloed op uw recht om in enige andere vorm contact met ons op te nemen (zie clausule 1.2 hierboven) indien de omstandigheden dit vereisen.

4. UW VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS ONS

4.1. U verklaart dat u ons onze kosten zult betalen (zie ook punt 2.8 hierboven) voor elke geldtransactie die u via de Western Union Online Service initieert.

4.2. U moet het basisbedrag van een geldtransactie plus onze kosten voldoen met een bankpas of met uw bankrekening (voor zover WUIB een geldtransactie op basis van een rekening toestaat). U stemt ermee in dat het basisbedrag van de geldtransactie plus onze kosten voor de desbetreffende Transactie wordt voldaan door de uitgever van uw pas, of dat dit bedrag van uw bankrekening naar ons wordt overgemaakt voordat wij de overschrijving of een andere Transactie uitvoeren. Voorafgaand aan de definitieve goedkeuring van de Transactie wordt u op de hoogte gesteld van het exacte bedrag dat wij bij de uitgever van uw pas zullen innen of dat wij van uw bankrekening zullen incasseren.

4.3. U stemt in met en erkent het volgende:

a. De informatie die is verstrekt om een online geldtransactie uit te voeren is waar, nauwkeurig, actueel en volledig;

b. U mag de transactiegegevens (geldbedrag, uw naam, uw land, naam van Ontvanger en MTCN) uitsluitend delen met de Ontvanger. U bent verplicht ervoor te zorgen dat geen derde partij onbevoegde toegang tot deze informatie kan krijgen. We raden u aan geld alleen over te maken aan begunstigden die u persoonlijk kent;

c. U mag de Western Union Online Service niet gebruiken voor illegale doeleinden;

d. U mag de On Western Union Online Service niet gebruiken voor verboden doeleinden.

e. Binnen het kader van de Western Union Online Service zult u geen overschrijvingen van geld aanvragen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of andere beperkingen van gebruik of gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet op de website van Western Union; en

f. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het veilig houden van uw wachtwoord en uw gebruikersnaam, overeenkomstig clausule 6 hieronder.

4.4. In het geval van verlies, diefstal, kopiëren, misbruik of onbevoegd gebruik van de transactiegegevens (zie boven bij punt 4.3.b), waardoor u denkt dat wij een Transactie hebben uitgevoerd waarvoor u ons geen toestemming hebt verleend, of waardoor u denkt dat wij een Transactie niet hebben uitgevoerd of onjuist hebben uitgevoerd, moet u +32-(0)2 639 7106 of 0800 022 8781 (gratis vanuit Nederland) bellen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust bent van dergelijke gebeurtenissen. We zullen de zaak dan onderzoeken.

4.5. U stemt in met en erkent dat we eventuele gegevens over u en over de diensten die we aan u hebben geleverd, indien nodig, kunnen doorsturen naar regelgevende of overheidsautoriteiten of hun organen, indien:

a. de wet ons dit verplicht; of

b. wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking kan helpen bij het voorkomen van fraude, witwaspraktijken of andere misdrijven.

5. KLANTENSERVICE

Als u fouten ontdekt of problemen ondervindt op de website van Western Union of met de Western Union Online Service, neem dan op via e-mail of telefonisch (zie punt 1.2 voor contactgegevens) contact met ons of schriftelijk naar:

Western Union Nederland
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 3,
Vilnius, Litouwen LT-08247.

6. WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Voorafgaand aan de eerste geldtransactie wordt u gevraagd om een wachtwoord en een geldig e-mailadres als uw gebruikersnaam op te geven. Het wachtwoord en de gebruikersnaam mogen door niemand anders dan uzelf worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en uw gebruikersnaam veilig te houden, evenals alle Transacties die worden uitgevoerd met uw wachtwoord of uw gebruikersnaam. DEEL UW WACHTWOORD NOOIT MET ANDEREN EN SCHRIJF HET NERGENS OP! U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of van uw gebruikersnaam of van enige andere inbreuk op de beveiliging, telefonisch op +43 800 29 6544. Zodra u ons op de hoogte hebt gesteld van het onbevoegde gebruik van uw wachtwoord of uw gebruikersnaam, zullen wij onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om verder gebruik van deze informatie te voorkomen. We zullen u onmiddellijk na het nemen van deze stappen op de hoogte stellen van dergelijke stappen en de redenen voor dergelijke stappen geven, tenzij we dit om juridische redenen niet kunnen doen. Het verzoek om deze stappen maakt ons niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die het gevolg is van het niet naleven van uw plicht in overeenstemming met deze paragraaf. U hebt mogelijk echter wel recht op terugbetaling of creditering van een bepaald bedrag van de uitgever van uw kaart als uw bankpas of bankrekening op frauduleuze wijze is gebruikt.

7. BEKENDMAKING VAN INFORMATIE AAN DERDEN

7.1 Western Union zal uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken zoals beschreven in onze Privacyverklaring en u stemt hier expliciet mee in. Klik hier voor onze Privacyverklaring. We hebben het recht onze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen.

7.2. Deze verklaring vormt een uitdrukkelijke verklaring van afstand met betrekking tot het bankgeheim overeenkomstig artikel 38 van de Oostenrijkse bankenwet. Deze toestemming kan op ieder moment schriftelijk worden ingetrokken aan het WUIB-adres dat wordt vermeld onder punt 1.1 of per e-mail aan het onder punt 1.2 vermelde e-mailadres.

7.3. We behouden ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te verifiëren. Western Union verkrijgt kredietwaardigheidsberekeningen op basis van wiskundige statistische processen van Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wenen of andere dienstverleners die in onze opdracht klantgegevens verifiëren, met uitzondering van kredietgegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

A. Onbevoegde transacties

8.1. We kunnen aansprakelijk zijn jegens u wanneer we een Transactie voor u uitvoeren waarvoor u ons niet hebt gemachtigd. Onder voorwaarde dat u krachtens artikel 8.2 of 8.3 niet aansprakelijk bent voor een Transactie waarvoor u geen machtiging hebt verleend, zullen we het transactiebedrag zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen, maar uiterlijk aan het einde van de werkdag na de dag waarop we werden geïnformeerd dat geen machtiging is verleend voor de betreffende transactie of anderszins kennis hebben genomen van deze transactie zonder machtiging. Wij hebben dan tevens geen vordering op u om onze kosten te vergoeden. In het geval dat er redelijke aanwijzingen zijn dat u frauduleus hebt gehandeld, wordt onze verplichting om u terug te betalen opgeschort in afwachting van nader onderzoek en zal een dergelijk onderzoek zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

8.2. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen tot een maximum van EUR 50 die:
a. het gevolg zijn van onbevoegde Transacties die voortvloeien uit het gebruik van verloren, gestolen of anderszins ontbrekende transactiegegevens (zie bovenstaand punt 4.3.b); of
b. het gevolg zijn van misbruik van transactiegegevens door u.

8.3. Wij zullen u niet aansprakelijk stellen onder artikel 8.2 als het voor u niet mogelijk was dergelijk verlies, diefstal of misbruik van transactiegegevens te ontdekken of als het verlies van de transactiegegevens werd veroorzaakt door een medewerker of agent die namens ons handelde, een van onze vestigingen of een andere externe dienstverlener die wij hebben aangesteld.

8.4. Uw aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit een onbevoegde transactie is niet beperkt tot een maximumbedrag van EUR 50, zoals uiteengezet in punt 8.2, indien u opzettelijk of door grove nalatigheid hebt gehandeld met frauduleuze bedoelingen of hebt bijgedragen aan het misbruik van transactiegegevens. In deze gevallen bent u aansprakelijk voor alle verliezen die worden veroorzaakt door een onbevoegde transactie. Grove nalatigheid omvat met name, maar is niet beperkt tot, gevallen waarin u ons niet onmiddellijk op de hoogte stelt van verlies van transactiegegevens of waarin u transactiegegevens niet veilig houdt of aan derden bekendmaakt.

8.5. Tenzij u met frauduleuze bedoelingen hebt gehandeld, bent u niet aansprakelijk jegens ons:
a. voor verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van transactiegegevens die ontstaan na ontvangst door ons van een kennisgeving onder punt 4.4; of
b. als wij niet hebben gezorgd dat onze contactmogelijkheden voor u beschikbaar waren voor het doen van een kennisgeving onder punt 4.4.

B. Onjuist uitgevoerde of niet-uitgevoerde Transacties

8.6. We kunnen aansprakelijk zijn jegens u als we een transactie waartoe u ons hebt gemachtigd niet of onjuist uitvoeren, tenzij dit het gevolg is van uw eigen fout. Uw fout omvat, maar is niet beperkt tot, de redenen vermeld in paragraaf 4.3 hierboven. Dit betekent dat we in het geval van een niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde transactie het transactiebedrag aan u zullen terugbetalen (tot de hoogte van de niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde transactie). U hebt recht op terugbetaling van alle kosten en rente voor zover deze in rekening zijn gebracht of zijn gemaakt in verband met een niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde Transactie.

8.7. Voor zover kosten zijn gerekend voor een niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde Transactie door ons of een agentschap en de kosten zijn afgetrokken van het bedrag dat de Ontvanger door een dergelijke transactie zou ontvangen, zullen wij deze kosten onmiddellijk aan de Ontvanger overmaken.

8.8. Elke aansprakelijkheid die wij u anders jegens u krachtens artikel 8.6 zouden hebben is uitgesloten als:
a. we kunnen aantonen dat het transactiebedrag op het juiste moment is ontvangen door de aanbieder van de betaaldienst van de Ontvanger; of
b. voor de doeleinden van artikel 8.6 een Transactie geacht wordt correct te zijn uitgevoerd als we in staat zijn aan te tonen dat de Transactie is uitgevoerd in overeenstemming met de transactie-informatie die u aan ons hebt verstrekt. Als u ons onjuiste gegevens hebt verstrekt voor het uitvoeren van de Transactie, kunt u ons vragen om u te helpen het geld terug te ontvangen. We kunnen niet garanderen dat dergelijke inspanningen zullen slagen. We behouden ons het recht voor om een vergoeding aan u in rekening te brengen om onze redelijke kosten hiervoor te dekken.

C. Uitsluiting van aansprakelijkheid

8.9. Elke aansprakelijkheid die we u anders jegens u zouden hebben onder artikel 8.1 of 8.6 is uitgesloten als u ons niet binnen 13 maanden na de datum van uitvoering van de Transactie op de hoogte stelt van een onbevoegde of onjuist uitgevoerde Transactie.

8.10. Tevens zijn we niet aansprakelijk onder artikel 8 als we de Transactie niet of niet correct kunnen uitvoeren door gebeurtenissen buiten onze macht of vanwege onze wettelijke verplichtingen.

8.11. We hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens u als de onbevoegde of onjuist uitgevoerde transactie wordt uitgevoerd door een derde partij of tussen derde partijen die u hebt opgedragen voordat we uw betaling voor de overschrijving of enige andere Transactie ontvangen. U dient onmiddellijk contact op te nemen met de betreffende derde partij en deze op de hoogte te stellen van de omstandigheden van de onbevoegde of onjuist uitgevoerde transactie.

8.12. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ongebruikelijke en onvoorzienbare gebeurtenissen waarover Western Union geen controle heeft en waarvan de gevolgen, ondanks zorgvuldigheid, Western Union niet had kunnen voorkomen (bijvoorbeeld veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze macht, uitvallen van telecommunicatielijnen, burgerlijke onrust, oorlog of andere gebeurtenissen zoals acties van vakbonden of blokkades waarover wij geen controle hebben). Dit geldt eveneens voor gevallen waarin Western Union gebonden is aan gerechtelijke orders die het tegendeel voorschrijven.

8.13. We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze op geen enkele wijze waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; of voor schending van uw wettelijke rechten waarbij het onwettig zou zijn dergelijke wettelijke rechten in verband met de Western Union Online Service uit te sluiten of te beperken.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website van Western Union en de Western Union Online Service, hun inhoud en alle intellectuele eigendommen die hierop betrekking hebben en daarin zijn opgenomen (inclusief auteursrechten, octrooien, databaserechten, handelsmerken en servicemerken) zijn het eigendom van Western Union, aan Western Union gelieerde ondernemingen of derden. Alle rechten op de website van Western Union en de Western Union Online Service blijven ons eigendom en/of het eigendom van de derde partij. De website van Western Union en de Western Union Online Service mogen uitsluitend worden gebruikt voor de door deze algemene voorwaarden toegestane doeleinden of zoals beschreven op de website. U heeft het exclusieve recht om voor eigen gebruik een exemplaar van de pagina’s van de website van Western Union te bekijken en af te drukken. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming bent u niet gerechtigd de website van Western Union, de Western Union Online Service of delen daarvan te dupliceren, publiceren of wijzigen, of afgeleide werken daarvan te maken, deel te nemen aan hun overdracht of verkoop, deze te publiceren op het World Wide Web of ze in enige andere vorm te gebruiken voor enig publiek of commercieel doel. U hebt niet het recht: (a) om een robot, spider, scraper of een ander geautomatiseerd programma te gebruiken om toegang te krijgen tot de website van Western Union of de Western Union Online Service, en/of (b) informatie met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken of eigendomsinformatie die is gepubliceerd op de website van Western Union (of afgedrukte pagina’s van de website) te verwijderen of wijzigen. De naam Western Union en alle andere namen, evenals de eigendomsaanduidingen van producten en/of diensten van Western Union die op de website van Western Union worden genoemd, zijn exclusieve merken van Western Union of andere derde partijen. Overige product-, dienst- en bedrijfsnamen die op de Website worden weergegeven kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van Western Union kan links en verwijzingen bevatten naar andere internetsites en bronnen (de ‘gelinkte websites’). Links naar Gelinkte websites betekent niet dat we dergelijke bronnen van derden of hun inhoud goedkeuren of ons ermee associëren. Links duiden er niet op dat Western Union betrokken is bij of verbonden is met derden of wettelijke gemachtigd is voor het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, logo’s of copyright-symbolen die worden weergegeven in of toegankelijk zijn via een link, of dat Gelinkte websites gemachtigd zijn voor het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, logo’s of copyright-symbolen van Western Union. Als u problemen heeft met een Gelinkte website moet u dit melden bij de websitebeheerder of webmaster van deze Gelinkte website. Western Union kan de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid niet garanderen van adviezen, meningen, opinies, beweringen, of overige informatie die wordt weergegeven of verspreidt via Gelinkte websites en keuren deze niet goed en wijzen ze uitdrukkelijk af. U stemt er hierbij ermee in dat het vertrouwen op opinies, adviezen, of informatie die wordt weergegeven of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld op Gelinkte websites uw eigen verantwoordelijkheid is.

11. RECHT OM EEN GELDTRANSACTIE TE ANNULEREN OF IN TE TREKKKEN

11.1. U hebt het recht om een geldtransactie via de website van Western Union binnen 14 dagen in te trekken. De intrekking dient uitdrukkelijk en schriftelijk aan ons te worden medegedeeld per e-mail of per post. Dit intrekkingsrecht is echter niet van toepassing als we het geld al aan de Ontvanger hebben uitbetaald voordat we uw intrekkingsverzoek hebben ontvangen. Bij het uitoefenen van uw intrekkingsrecht voordat wij het geld aan de Ontvanger hebben uitbetaald, zullen wij het bedrag van de overschrijving aan u terugbetalen en geen kosten in rekening brengen.

11.2. U kunt een overschrijvingsopdracht schriftelijk intrekken per e-mail of post, onder voorwaarde dat we het geld nog niet aan de Ontvanger hebben uitbetaald voordat we uw intrekkingsverzoek hebben ontvangen. In dit geval zullen we het bedrag van de geldtransactie aan u terugbetalen tegen de wisselkoers van Western Union die geldt op het moment van de terugbetaling, echter ten minste tegen de nominale waarde van het transactiebedrag, voor zover het geld niet binnen 45 dagen aan de Ontvanger is uitbetaald. In dat geval worden de transactiekosten niet terugbetaald. Als we het geld niet binnen drie werkdagen ter beschikking stellen voor inning door de Ontvanger, zullen we in het geval van uw rechtmatige kennisgeving van intrekking het bedrag van de geldtransactie plus alle betaalde transactiekosten terugbetalen (onder voorbehoud van wettelijke beperkingen).

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden, samen met alle andere contractuele zaken waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en ons.

13. SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Als een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

14. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE

14.1 Mocht u niet tevreden zijn met onze diensten onder deze algemene voorwaarden, dan kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen via de contactgegevens die zijn gepubliceerd op https://www.westernunion.com/nl/nl. We zullen ons best doen om uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en zullen u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht schriftelijk een definitief antwoord sturen. Onder uitzonderlijke omstandigheden zullen wij u binnen 15 werkdagen een tijdelijk antwoord sturen met vermelding van de termijn waarbinnen u ons definitieve antwoord zult ontvangen, te weten uiterlijk 35 werkdagen na de datum van uw oorspronkelijke klacht. Als u geen definitief antwoord ontvangt of niet tevreden bent met ons definitieve antwoord, kunt u dit rechtstreeks voorleggen aan de geschillencommissie voor de Oostenrijkse banksector [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wenen.
U hebt ook de mogelijkheid om uw rechten af te dwingen bij de bevoegde rechtbanken van algemene jurisdictie. U kunt ook gebruikmaken van de Online Dispute Resolution (“ODR”). De ODR biedt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die verband houden met online transacties: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2. Deze algemene voorwaarden vallen onder het Oostenrijkse recht, met uitzondering van de collisieregels. De plaats van nakoming is Wenen. Als u ingezetene bent van Nederland, profiteert u tevens van eventuele verplichte bepalingen van het Nederlandse consumentenrecht.

14.3. De rechtbanken van Wenen, Inner City, zijn bevoegd voor overeenkomsten die niet met consumenten worden gesloten in de zin van artikel 1 van de Oostenrijkse wet op consumentenbescherming [KSchG]. Als u een consument bent, kunt u gerechtelijke stappen ondernemen met betrekking tot claims of geschillen (inclusief niet-contractuele claims of geschillen) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden bij de rechtbanken van het land waar u ingezetene bent of de rechtbanken van Oostenrijk. Als u een consument bent, zullen wij gerechtelijke stappen tegen u ondernemen bij de rechtbanken van het land waar u ingezetene bent, uw vaste verblijfplaats heeft of werkzaam bent.