• Ontvanger
  • Betaling
  • Controle
  • Kwitantie

Juridisch

Voorwaarden voor online geldtransacties voor Nederland


Nederland: Voorwaarden Western Union® Online Money Transfer Services

HET IS BELANGRIJK DAT U ONZE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U DEZE AANVAARDT. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS U EN BEPERKINGEN EN VRIJSTELLINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U IN HET GEVAL DAT U VERLIES LIJDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. DE BETREFFENDE BEPALINGEN WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.

De volgende termen worden gehanteerd in onze Voorwaarden en Bepalingen

a. "bankkaart" verwijst naar een creditcard of debitcard van Visa® of MasterCard®;

b. “handelsdag” verwijst naar een dag die geen zaterdag of zondag is en waarop de banken in Wenen open zijn voor algemene bedrijfsactiviteiten;

c. "kaartuitgevende instantie" verwijst naar de uitgever en eigenaar van een bankkaart;

d. "betaalmethode” verwijst naar de opties waarover de afzender beschikt om geld over te maken via de Online Service van Western Union, hetgeen van land tot land kan verschillen en betaling per bankkaart, bankrekening of andere betaalmethoden kan omvatten.

e. “onwettig gebruik” verwijst naar iedere onrechtmatige toepassing, waaronder het doen of ontvangen van betalingen voor gokdiensten, betaalpenningen of kredieten die verband houden met gokactiviteiten, het doen van een betaling naar uzelf als de ontvanger om uw boniteit te bewijzen (BEDROGSRISICO), het aanmaken van meer dan één profiel, of het doen of ontvangen van een betaling namens iemand anders;

f. "ontvanger" verwijst naar de persoon die wordt geïdentificeerd als de begunstigde van de geldtransactie (ongeacht of de afzender van deze transactie gebruikmaakt van de Online Service van Western Union of van andere transactiediensten van Western Union);

g. "afzender" verwijst naar de persoon die een geldtransactie uitvoert met de Online Service van Western Union;

h. "transactie" verwijst naar iedere geldtransactie die u uitvoert met de Online Service van Western Union;

i. "Western Union""we""wij""onze" of "ons" verwijst naar Western Union International Bank GmbH en naar Western Union International Limited en verwijst met betrekking tot clausule 9 van de bepalingen bij de overeenkomst en in verwijzingen naar "onze nalatigheid of fraude” ook naar de partnerbedrijven of agenten van Western Union voor zover deze activiteiten uitvoeren die anders door Western Union uitgevoerd zouden moeten worden om de Online Service van Western Union te verlenen;

j. "Online Service van Western Union" verwijst naar diensten voor de overdracht van geld die wij beschikbaar maken via de website of de mobiele applicatie van Western Union;

k. "website van Western Union" of "website" verwijst naar de website die door ons wordt beheerd voor het aanbieden van diensten voor geldoverdracht en naar de mobiele applicatie van Western Union; en

l. "u" of "uw" verwijst naar iedere persoon die als afzender de website van Western Union gebruikt.

1. OVER ONS

1.1. De Online Service van Western Union wordt aangeboden door Western Union International Bank GmbH ("WUIB") in samenwerking met Western Union International Limited. WUIB is een Oostenrijkse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, ingeschreven bij de handelsrechtbank te Wenen onder handelsregisternummer 256187t. Het registratienummer van WUIB als gegevensverwerker is 2111221. Western Union International Limited is een onderneming naar Iers recht (nummer: TO 372428) gevestigd en kantoorhoudend te Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ierland.

1.2. Klanten kunnen via het volgende telefoonnummer informatie over de adressen en kantooruren van de agenten en lokale vertegenwoordigers krijgen: +32-(0)2 639 7106. U kunt ook contact opnemen met WUIB door te bellen naar het volgende nummer (gratis vanuit Nederland): 0800 022 8781; of door te mailen naar Netherlands.customer@westernunion.nl.

1.3. WUIB staat onder toezicht van de Oostenrijkse Toezichtinstantie voor de Financiële Markt (Finanzmarktaufsicht, hierna “Financiële toezichtinstantie”), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wenen, telefoonnummer +43-1 249 59. Meer informatie over de financiële toezichtinstantie is te vinden op internet op www.fma.gv.at.

2. ONZE DIENSTEN

2.1. De Online Service van Western Union biedt nationaal en internationaal geldoverdrachtdiensten aan. U moet tenminste 18 jaar zijn om de Online Service van Western Union te gebruiken en uw vaste woon- of verblijfplaats moet in Nederland zijn. Elke geldoverdracht krijgt een eigen transactienummer: het Money Transfer Control Number oftewel "MTCN".

2.2. Door de voor het doen van een geldoverdracht vereiste informatie in te vullen en de vereiste toestemming te geven en door deze Voorwaarden te aanvaarden, geeft de afzender WUIB opdracht een specifieke geldoverdracht uit te voeren. Elke individuele opdracht voor geldoverdracht vormt een afzonderlijke overeenkomst tussen WUIB en de afzender die beperkt is tot de uitvoering van een specifieke geldoverdracht. Er ontstaat nooit een overkoepelende overeenkomst tussen u en ons die ons ertoe verplicht individuele en vervolggeldoverdrachten uit te voeren. De afzender stelt de ontvanger dienovereenkomstig op de hoogte van de geldoverdracht.

2.3. Behoudens eisen van wet- of regelgeving verbinden wij ons ertoe geld voor inontvangstneming door de ontvanger uiterlijk aan het einde van de desbetreffende handelsdag volgend op de handelsdag waarop het geld is ontvangen (“dag van ontvangst”) beschikbaar te stellen. Het moment van ontvangst is het moment waarop wij het over te dragen geld en de kosten in verband met die overdracht ontvangen. Voor geldoverdrachten waarvoor op papier opdracht is gegeven is die periode nog een handelsdag langer.

2.4. Voor geld dat wordt overgedragen (i) naar een staat buiten de EER of (ii) waarvoor meerdere omrekeningen van valuta tussen de euro en een andere valuta dan euro van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de EER plaatsvinden of (iii) dat niet in euro moet worden uitbetaald, wordt het geld uiterlijk aan het einde van de vierde handelsdag na de dag van ontvangst voor inontvangstneming door de ontvanger ter beschikking gesteld.

2.5. Voor reguliere geldoverdrachten is het geld normaliter binnen enkele minuten voor inontvangstneming beschikbaar, afhankelijk van de kantooruren van de locatie van de desbetreffende agent. Voor bepaalde landen kan de dienstverlening vertraagd worden of kunnen er andere beperkingen gelden. Indien u nadere informatie wenst, gelieve u te bellen met het in 1.2 van deze Voorwaarden vermelde telefoonnummer.

2.6. De Online Service van Western Union biedt allerlei opties voor het ontvangen van geld, waaronder op locatie bij een agent, rechtstreeks op een bankrekening of op een mobiele telefoon, indien beschikbaar. Indien geld in contanten moet worden uitbetaald, moet de ontvanger afdoende bewijs overleggen van zijn of haar identiteit in aanvulling op alle transactiedetails die Western Union verlangt met betrekking tot de geldoverdracht, met name de naam van de afzender, het land van waaruit het geld is verzonden, de naam van de ontvanger, het overgedragen bedrag (bij benadering) en eventuele andere voorwaarden en eisen die verplicht zijn op de locatie van de agent van Western Union voor het uitbetalen van het geld, zoals het MTCN (Money Transfer Control Number). Het in ontvangst te nemen geld wordt betaald aan de ontvanger waarvan Western Union of haar agent na verificatie van de identificatiedocumenten denkt dat deze gerechtigd is tot het ontvangen van het geld. Betalingen kunnen ook worden gedaan als de transactie-informatie die de ontvanger verstrekt kleine fouten bevat. Western Union en haar agenten voeren geen vergelijking uit van de adresgegevens van de ontvanger. Op bepaalde betaallocaties kan de ontvanger gevraagd worden bewijs te overleggen van zijn of haar identiteit en/of een testvraag te beantwoorden om het geld te kunnen ontvangen. Testvragen vormen geen aanvullende beveiligingsfunctie en kunnen niet worden gebruikt om de betaling van een geldoverdracht te plannen of uit te stellen en zijn in bepaalde landen verboden. Voor transacties naar een bankrekening of naar een mobiele telefoon, draagt Western Union het geld over naar de door de afzender verstrekte rekeninginformatie. In het geval van strijdigheid tussen de houder van het rekeningnummer (met inbegrip van mobieletelefoonnummers voor mobieletelefoonrekeningen) en de naam van de beoogde ontvanger, wordt de overdracht bijgeschreven op het door de afzender verstrekte rekeningnummer.

2.7. De toepasselijke wetgeving verbiedt dat partijen die geld overdragen zakendoen met bepaalde personen of landen; Western Union is verplicht alle transacties te screenen aan de hand van door de overheden van landen en gebieden waar wij zakendoen, waaronder het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de US Treasury Department en de Europese Unie, verstrekte lijsten met namen. Als er mogelijk een overeenkomst wordt geconstateerd, onderzoekt Western Union de transactie om te bepalen of de gevonden naam inderdaad de persoon op de desbetreffende lijst is. In dit kader heeft Western Union het recht de afzender of de aangeduide ontvanger om aanvullende gegevens en identificatiebewijzen te vragen; dit kan ertoe leiden dat de transactie vertraagd wordt. Dit is een wettelijke eis die geldt voor alle transacties die Western Union verwerkt (met inbegrip van overdrachten die buiten de VS ontstaan en een bestemming buiten de VS hebben).

2.8. Kosten voor overdracht: Schriftelijke informatie met uitleg over de kosten die Western Union bij de afzender in rekening brengt voor het doen van een geldoverdracht is te vinden op de transactiewebsite van Western Union en wordt voorafgaand aan afronding van de betaalopdracht aan de afzender getoond. De specifieke overdrachtskosten voor een geldtransactie zijn te vinden in het veld “Send Money Online” op www.westernunion.com. Kies uw doelland, voer het over te dragen bedrag in en klik op “Calculate” (Berekenen). Alle kosten voor het uitvoeren van de geldoverdracht zijn ten laste van de afzender, tenzij het desbetreffende recht in het land van bestemming iets anders voorschrijft. In bepaalde gevallen kunnen voor betalingen in het kader van geldoverdracht lokale belastingen en servicevergoedingen geheven worden. Het is mogelijk dat er voor de ontvanger aanvullende kosten ontstaan voor het ontvangen van het geld van de afzender via een geldoverdracht op rekeningbasis, of naar een mobiele telefoon of een bankrekening. Geldoverdrachten behoren te worden verzonden naar een lokale valutarekening (van de ontvanger), omdat anders de mogelijkheid bestaat dat de ontvangende instelling (waar de ontvanger zijn of haar rekening heeft) het bedrag volgens de eigen wisselkoers omrekent of de geldoverdracht afwijst. De overeenkomst van de ontvanger met zijn of haar mobieletelefoonaanbieder, mWallet- of andere rekeningaanbieder is van toepassing op de rekening en is bepalend voor zijn of haar rechten, plichten, kosten, beschikbaarheid van geld en rekeningbeperkingen. In het geval van strijdigheid tussen de houder van het rekeningnummer (met inbegrip van mobieletelefoonnummers voor mobieletelefoonrekeningen) en de naam van de beoogde ontvanger, wordt de overdracht bijgeschreven op het door de afzender verstrekte rekeningnummer. Western Union kan aanvullende kosten in rekening brengen in verband met het gebruik van een rekening voor het verzenden of ontvangen van een geldoverdracht. Western Union aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot kosten die voor de verzender of een rekeninghouder ontstaan in verband met de wisselkoers die voor omrekening naar niet-lokale valuta wordt gebruikt, handelingen of nalatigheden van de zijde van de financiële dienstverlener op de bestemming of de financiële dienstverlener die als tussenpersoon optreedt.

2.9. Buitenlandse valuta

a. Geldoverdrachten worden doorgaans betaald in de valuta van het doelland (in sommige landen is alleen betaling in alternatieve valuta mogelijk). Alle valuta worden omgewisseld tegen de op het moment van omwisselen actuele wisselkoers van Western Union. Western Union berekent haar wisselkoers op basis van de commerciële interbancaire koersen plus een marge. De meeste wisselkoersen worden een aantal maal per dag aangepast, overeenkomstig de desbetreffende slotkoersen van mondiale financiële markten. De wisselkoers voor een geldoverdracht wordt aan u aangegeven op www.westernunion.com: selecteer het doelland in het veld “Send Money Online”, voer het bedrag in dat u wilt overdragen en klik op “Calculate” (Berekenen).

b. De valuta wordt omgewisseld op het moment van overdracht en de ontvanger ontvangt het bedrag in de vreemde valuta zoals getoond tijdens het overdrachtsproces. Volgens lokale regelgeving in bepaalde landen is het echter pas toegestaan geldoverdrachten op het moment van uitbetaling om te rekenen. Indien de afzender het geld naar een van deze landen stuurt, is de hierboven bedoelde wisselkoers slechts een raming en wordt de daadwerkelijke wisselkoers op het moment van betaling vastgesteld. Sommige agenten van Western Union bieden ontvangers de mogelijkheid overmakingen te ontvangen in een andere valuta dan de munteenheid die de afzender heeft geselecteerd. In dergelijke gevallen kan Western Union (of haar agenten, de mobieletelefoonaanbieder of de aanbieder van de rekening) bijkomende kosten berekenen wanneer de overmakingen van de afzender worden omgewisseld naar de munteenheid die de ontvanger heeft geselecteerd. Het is mogelijk dat, indien de afzender een betaalvaluta kiest die afwijkt van de nationale valuta van het doelland, de gekozen betaalvaluta niet beschikbaar is op alle betaallocaties in dat land, of niet in voldoende kleine coupures beschikbaar is om de gehele geldoverdracht te betalen. In die gevallen is het mogelijk dat de betalende agent de geldoverdracht van de afzender geheel of gedeeltelijk in de nationale valuta betaalt. De wisselkoers van Western Union kan minder voordelig uitvallen dan sommige gepubliceerde commerciële wisselkoersen die worden gebruikt in transacties tussen banken en andere financiële instellingen. Naast de kosten van overdracht behoudt Western Union (en in sommige gevallen haar agenten, de mobieletelefoonaanbieder of de aanbieder van de rekening) het eventuele verschil tussen de wisselkoers die aan klanten wordt aangeboden en de wisselkoers die Western Union ontvangt. Aanvullende informatie over wisselkoersen voor specifieke doellanden kunt u opvragen via het hieronder vermelde gratis telefoonnummer of op onze website.

2.10. Sms – Western Union kan in bepaalde landen een gratis sms-berichtendienst aanbieden om (de afzender) te laten weten dat het overgedragen geld in ontvangst is genomen door de ontvanger of beschikbaar is voor inontvangstneming (door de ontvanger). De tarieven die de aanbieder van de telefoondienst in rekening brengt zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de afzender of ontvanger. Western Union is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met sms-berichten. Indien dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, wordt de sms gestuurd naar het op het moment van de transactie verstrekte mobiele nummer van de afzender en/of ontvanger. Western Union stuurt sms-berichten naar een gateway om van daaruit te worden doorgestuurd, maar dit doorsturen is de verantwoordelijkheid van derden en kan niet worden gegarandeerd. Western Union is niet verantwoordelijk voor technische storingen die zich buiten haar bedrijfseigen systemen voordoen.

3. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U

3.1. Wij verklaren dat wij bereid zijn de geldoverdrachtdiensten en de desbetreffende informatie aan u te verstrekken overeenkomstig deze Voorwaarden in de vorm van losse betalingen en hierbij redelijke zorg te betrachten.

3.2. Wij zijn niet gehouden om opdrachten te aanvaarden voor het uitvoeren van transacties en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het afwijzen van dergelijke opdrachten of voor het op welke wijze dan ook intrekken, beëindigen of beperken van onze diensten aan u. Deze Voorwaarden zijn echter van toepassing op elke opdracht waarvoor wij ervoor kiezen die aan te nemen.

3.3. Wij nemen geen enkele verantwoording voor:

a. de goederen of diensten die u betaalt via de Online Service van Western Union, en in dit opzicht met name de levering ervan;

b. communicatiestoringen die buiten onze invloedssfeer vallen;

c. gegevensverlies of vertragingen bij het verzenden van berichten als gevolg van het gebruik van een internetprovider of een browser of andere software waarop wij geen invloed hebben;

d. de diensten die uw kaartuitgevende instantie u aanbiedt;

e. door derden veroorzaakte virussen;

f. fouten op de Site of met betrekking tot de Online Service van Western Union die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte informatie die u of een derde naar ons heeft verzonden;

g. onbevoegd gebruik of onderschepping van informatie voordat deze de website bereikt; of

h. onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot gegevens die u of uw transacties betreffen en die wij verwerken, tenzij dergelijk gebruik of toegang te wijten is aan nalatigheid aan onze zijde.

3.4. Ongeacht eerdere overeenkomsten om een geldoverdracht te starten, hebben wij geen verplichting jegens u om een geldoverdracht te starten of uit te voeren indien:

a. wij niet voldoende verifieerbaar bewijs kunnen krijgen van uw identiteit;

b. we reden hebben om aan te nemen dat de transactie-informatie incorrect, onbevoegd of vervalst is;

c. u ons voorziet van incorrecte of onvolledige informatie of als wij uw transactiebericht niet op tijd ontvangen om de tijdige uitvoering van de betreffende geldoverdracht te waarborgen; of

d. uw kaartuitgevende instantie geen toestemming geeft om uw bankkaart te gebruiken voor het betalen van de transactie en de kosten die wij daarbij berekenen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit wanbetaling of te late betaling van een geldoverdracht aan een ontvanger behoudens onze aansprakelijkheid krachtens artikel 8 van deze Voorwaarden of als de Online Service van Western Union een transactie niet uitvoert vanwege een van deze aangelegenheden.

3.5. Wij kunnen u het gebruik van de Online Service van Western Union geheel of gedeeltelijk ontzeggen indien dit gebruik in strijd is met de regels van Western Union (onder andere ten aanzien van het voorkomen van fraude, het witwassen van gelden of het financieren van terroristische organisaties) en/of met enige wet, gerechtelijk bevel of eisen van een regelgevende of overheidsinstantie of een andere instantie onder wiens bevoegdheid wij vallen, of indien wij anderszins van mening zijn dat een dergelijke maatregel nodig is ter bescherming van onze belangen. In het geval dat we u het gebruik van de Online Service van Western Union (geheel of gedeeltelijk) ontzeggen om één van de eerder genoemde redenen, zullen wij u waar mogelijk op de hoogte stellen van dit besluit en de redenen hiervoor, tenzij dit als gevolg van een juridische reden niet mogelijk is.

3.6. Wij hebben het recht om het gebruik van de website of de Online Service van Western Union geheel of gedeeltelijk op te schorten indien wij dit nodig achten als gevolg van omstandigheden waarop wij geen invloed hebben (“gebeurtenissen buiten onze controle”). Wij nemen afdoende maatregelen om ervoor te zorgen dat in het geval dat de diensten aangeboden door de website of Online Service van Western Union om welke reden dan ook worden onderbroken (hetzij door ons, door een externe aanbieder of anderszins) de duur van de onderbreking minimaal zal zijn.

3.7. Wij zullen doorgaans contact met u onderhouden via internet en e-mail. Dit is echter onder voorbehoud van uw recht om op een andere wijze (zie 1.2 hierboven) contact met ons op te nemen indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven

4. UW VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS ONS

4.1. U verbindt zich ertoe ons de kosten die wij berekenen (zie ook 2.8 hierboven) te betalen voor iedere geldoverdracht die u start via de Online Service van Western Union.

4.2. U betaalt de hoofdsom van een geldoverdracht en onze kosten met behulp van een bankkaart of vanuit uw bankrekening (voor zover WUIB een geldoverdracht op basis van een rekening toestaat). U stemt ermee in dat de hoofdsom van de geldoverdracht plus onze kosten voor de transactie in kwestie worden vrijgemaakt door uw kaartuitgevende instantie of dat dit bedrag vanaf uw bankrekening wordt overgeboekt naar ons voordat wij de overdracht of een andere transactie uitvoeren. Voordat u de definitieve machtiging geeft voor de transactie stellen wij u op de hoogte van het exacte bedrag dat wij aan de kaartuitgevende instantie berekenen of dat wij van uw bankrekening debiteren.

4.3. U verklaart ermee akkoord te gaan en bevestigt dat:

a. de voor het uitvoeren van een online geldoverdracht verstrekte informatie waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is;

b. u de transactiegegevens (geldbedrag, uw naam, uw land, naam ontvanger en MTCN) alleen met de ontvanger mag delen. U bent verplicht te waarborgen dat derden niet onbevoegd toegang hebben tot deze informatie. Wij adviseren u alleen geld over te dragen naar begunstigden die u persoonlijk kent;

c. u de Online Service van Western Union niet mag gebruiken voor illegale doeleinden;

d. u de On Line Service van Western Union niet mag gebruiken voor onwettig gebruik;

e. u geen geldoverdracht zult aanvragen binnen het kader van de Online Service van Western Union die een schending inhoudt van deze Voorwaarden of van andere gebruiksbeperkingen of -voorwaarden zoals beschreven op de website van Western Union; en

f. u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, overeenkomstig artikel 6 hieronder.

4.4. Ingeval van verlies, diefstal, kopiëren, misbruik of gebruik door onbevoegden van de transactiegegevens (zie 4.3.b hierboven) waarbij u denkt dat wij wellicht een transactie hebben uitgevoerd waarvoor u ons geen toestemming hebt gegeven of u denkt dat wij een transactie niet of foutief hebben uitgevoerd, dient u te bellen met +32-(0)2 639 7106 of 0800 022 8781 (gratis vanuit Nederland) en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u er zich van bewust wordt dat zich een dergelijke gebeurtenis heeft voorgedaan. Wij onderzoeken de zaak dan.

4.5. U verklaart ermee akkoord te gaan dat informatie over u en de diensten die wij u bieden door ons mag worden doorgegeven aan regelgevende of overheidsinstanties of de organen van die instanties indien:

a. wij hier bij wet toe zijn verplicht; of

b. wij van mening zijn dat dergelijke informatievoorziening kan helpen fraude, witwassen van gelden of andere misdrijven tegen te gaan.

5. KLANTENSERVICE

Indien u fouten opmerkt of problemen ervaart met de website of de Online Service van Western Union, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon (zie punt 1.2 voor de contactgegevens) of schrijf naar ons adres:

Western Union Netherlands
Litouwen UAB
J. Balcikonio Str 3, 
Vilnius, Litouwen LT-08247.

6. WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Voorafgaand aan de eerste geldoverdracht wordt u gevraagd een wachtwoord en een geldig e-mailadres als gebruikersnaam op te geven. Het wachtwoord en de gebruikersnaam mogen niet door anderen dan uzelf gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord en gebruikersnaam en voor alle transacties die plaatsvinden met behulp van uw wachtwoord of gebruikersnaam. DEEL UW WACHTWOORD NOOIT MET ANDEREN EN SCHRIJF HET OOK NERGENS OP! U verklaart ermee akkoord te gaan ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam en van iedere schending van de beveiliging door ons te bellen op +43 800 29 6544. Wanneer u ons hebt laten weten dat onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam heeft plaatsgevonden, zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om te voorkomen dat deze nog verder worden gebruikt. We stellen u direct nadat wij deze stappen hebben ondernomen daarvan op de hoogte, met opgave van de redenen voor deze stappen, tenzij dat om juridische redenen niet mogelijk is voor ons. Het ondernemen van deze stappen maakt ons niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het door u niet nakomen van uw verplichting volgens dit artikel. Het is echter mogelijk dat u recht hebt op terugbetaling of creditering van een bepaald bedrag door uw kaartuitgevende instantie indien uw bankkaart of bankrekening frauduleus is gebruikt.

7. GEGEVENSBESCHERMING

7.1. Western Union gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in onze Privacyverklaring en u stemt daar uitdrukkelijk mee in. Klik hier voor onze Privacyverklaring. Wij hebben het recht onze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

7.2. Deze verklaring vormt een afstandsverklaring met betrekking tot het bankgeheim krachtens artikel 38 van de Oostenrijkse wet op het bankwezen. Deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken door een schrijven aan het adres van WUIB vermeld in 1.1 of door te mailen naar het e-mailadres vermeld in 1.2 van deze Voorwaarden.

7.3. Wij behouden het recht voor de door u verstrekte gegevens te verifiëren. Western Union laat kredietbeoordelingen uitvoeren op basis van wiskundig-statistische processen door Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wenen of andere dienstverleners waaraan wij opdracht geven, om klanteninformatie met uitzondering van kredietinformatie te verifiëren. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

A. Onbevoegd uitgevoerde transacties

8.1. Het is mogelijk dat wij aansprakelijk zijn jegens u indien wij een transactie voor u uitvoeren waarvoor wij niet bevoegd zijn aangezien u ons daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Behalve voor zover u niet krachtens 8.2 of 8.3 aansprakelijk bent voor een transactie waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, betalen wij het bedrag van de transactie onmiddellijk aan u terug, uiterlijk aan het einde van de handelsdag na de dag waarop aan ons kennis is gegeven van het feit dat er voor de transactie in kwestie geen toestemming is gegeven of wij anderszins op de hoogte zijn gekomen van de onbevoegd uitgevoerde transactie. Wij kunnen dan ook geen vergoeding van onze kosten van u vorderen. Indien er redelijke aanwijzingen zijn van een frauduleuze activiteit door u, wordt onze verplichting om u terug te betalen hangende verder onderzoek opgeschort en wordt dit onderzoek onmiddellijk uitgevoerd.

8.2. Het is mogelijk dat u aansprakelijk bent voor een bedrag van maximaal EUR 50 voor schade of verlies als gevolg van:
 a. onbevoegd uitgevoerde transacties die het gevolg zijn van verloren gegane, gestolen of anderszins afwezige transactiegegevens (zie 4.3.b hierboven); of
 b. uw misbruik van transactiegegevens.

8.3. Wij zullen u niet volgens 8.2 aansprakelijk houden indien het voor u niet mogelijk was het/de desbetreffende verlies, diefstal of misbruik van de transactiegegevens waar te nemen of indien het verlies van de transactiegegevens veroorzaakt is door een werknemer of hulppersoon die handelde namens ons, een van onze vestigingen of een andere externe dienstverlener die door ons is aangesteld.

8.4. Uw aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van een onbevoegd uitgevoerde transactie is niet tot een maximumbedrag van EUR 50 beperkt, zoals beschreven in 8.2, indien u met frauduleuze opzet handelde of opzettelijk of door grove nalatigheid aan het misbruik van transactiegegevens hebt bijgedragen. In deze gevallen bent u aansprakelijk voor alle schade als gevolg van een onbevoegde transactie. Grove nalatigheid omvat met name, maar is niet beperkt tot, gevallen waarin u ons niet onmiddellijk op de hoogte brengt van het verlies van transactiegegevens of indien u transactiegegevens niet veilig bewaart of indien u deze aan derden bekendmaakt.

8.5. Tenzij u met frauduleuze opzet hebt gehandeld, bent u niet jegens ons aansprakelijk:
 a. voor schade of verliezen als gevolg van onbevoegd gebruik van transactiegegevens die zich voordoen na ontvangst door ons van een kennisgeving krachtens 4.4; of
 b. als wij niet hebben gewaarborgd dat onze contactfaciliteiten voor u ter beschikking stonden om een kennisgeving krachtens 4.4 te kunnen doen.

B. Niet of foutief uitgevoerde transacties

8.6. Wij kunnen aansprakelijk zijn jegens u indien wij een transactie waarvoor u ons toestemming geeft deze uit te voeren niet of foutief uitvoeren tenzij dit aan u verwijtbaar was. Aan u verwijtbaar zijn onder andere de in 4.3 hierboven vermelde redenen. Dit betekent dat wij in het geval van een niet of foutief uitgevoerde transactie het bedrag van de transactie aan u terugbetalen (voor zover de transactie niet of foutief is uitgevoerd). U hebt het recht terugbetaling van alle kosten en rente te vorderen voor zover deze zijn berekend of ontstaan in verband met een niet of foutief uitgevoerde transactie.

8.7. Indien en voor zover er door of een tussenpersoon kosten berekend zijn voor een niet of foutief uitgevoerde transactie en die kosten in mindering zijn gebracht op het voor die transactie door de ontvanger te ontvangen bedrag, dragen wij onmiddellijk de met betrekking tot die kosten berekende bedragen aan de ontvanger over.

8.8. Aansprakelijkheid die wij anders jegens u zouden hebben krachtens 8.6 wordt uitgesloten indien:
 a. wij kunnen aantonen dat het transactiebedrag op het juiste moment is ontvangen door de betaaldienstverlener van de ontvanger; of
 b. in het kader van 8.6, een transactie wordt geacht correct te zijn uitgevoerd indien wij kunnen aantonen dat de transactie overeenkomstig de door u aan ons verstrekte transactie-informatie is uitgevoerd. Als u ons hebt voorzien van incorrecte gegevens voor het uitvoeren van de transactie, mag u ons vragen u te helpen bij het terughalen van het geld. Wij kunnen niet garanderen dat dergelijke inspanningen zullen slagen. Wij behouden het recht voor u hiervoor een vergoeding in rekening te brengen om onze redelijke kosten te dekken.

C. Uitsluiting van aansprakelijkheid

8.9. Eventuele aansprakelijkheid die wij anders ten opzichte van u zouden hebben krachtens 8.1 of 8.6 is uitgesloten als u ons niet binnen 13 maanden na de uitvoering van een zonder toestemming of foutief uitgevoerde transactie daarvan op de hoogte stelt.

8.10. Ook zijn wij niet aansprakelijk krachtens artikel 8 indien wij de transactie niet uitvoeren of deze foutief uitvoeren en de reden daarvan gelegen is in gebeurtenissen buiten onze controle of onze wettelijke verplichtingen.

8.11. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de onbevoegd of foutief uitgevoerde transactie wordt uitgevoerd door een derde of tussen derden die u opdracht hebt gegeven voordat wij uw betaling voor de overdracht of een andere transactie hebben ontvangen. U behoort onmiddellijk contact op te nemen met de desbetreffende derde en deze op de hoogte te stellen van de omstandigheden van de onbevoegd of foutief uitgevoerde transactie.

8.12. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongebruikelijke en niet te voorziene gebeurtenissen waarop Western Union geen invloed heeft en waarvan Western Union de gevolgen, ondanks het betrachten van de vereiste zorgvuldigheid, niet had kunnen voorkomen (bijvoorbeeld omdat deze gebeurtenissen veroorzaakt zijn door gebeurtenissen buiten onze controle, een storing van telecommunicatielijnen, burgerlijke onrust, oorlog of andere gebeurtenissen zoals stakingen of uitsluitingen die buiten onze invloedssfeer liggen). Dit is in gelijke mate van toepassing op gevallen waarbij Western Union gebonden is aan beschikkingen of bevelen krachtens EU-wetgeving, nationale of gerechtelijke beschikkingen of bevelen of maatregelen van bestuur.

8.13. Wij sluiten onze aansprakelijkheid ten opzichte van u niet uit en beperken deze ook niet in situaties waar dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; voor fraude of frauduleuze foutieve voorstelling van zaken; of voor schending van uw wettelijke rechten indien het onrechtmatig zou zijn die wettelijke rechten met betrekking tot de Online Service van Western Union uit te sluiten of te beperken.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website en Online Service van Western Union, de inhoud ervan en alle intellectuele eigendommen met betrekking daartoe en die daarop of daarin vervat zijn (met inbegrip van auteursrechten, patenten, databaserechten, handels- en dienstenmerken) zijn eigendom van Western Union, partnerbedrijven van Western Union of derden. Alle rechten op de website en Online Service van Western Union blijven ons eigendom en/of eigendom van derden. De website en Online Service van Western Union mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn toegestaan onder deze Voorwaarden of zoals beschreven op de website. U bent alleen gerechtigd de pagina's op de website van Western Union in te zien, en een kopie ervan te bewaren, voor uw persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan de website of de Online Service van Western Union of gedeelten hiervan te dupliceren, publiceren, wijzigen, voor hiervan afgeleide werkstukken te gebruiken, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, deze op internet te plaatsen of op enige andere wijze te gebruiken voor enig openbaar of commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan: (a) robots, spiders, scrapers of andere automatische programma's te gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot de website of Online Service van Western Union; en/of (b) informatie te verwijderen of wijzigen met betrekking tot op de website van Western Union (of geprinte pagina's van de website) weergegeven auteursrechten en handelsmerken of beschermde informatie. De naam Western Union en alle andere namen evenals op de website van Western Union genoemde eigendomsaanduidingen van producten en/of diensten van Western Union zijn exclusieve merken van Western Union of van andere derden. Andere aanduidingen van producten, diensten en bedrijven die op de website voorkomen, zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaren ervan.

10. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De website van Western Union kan koppelingen en aanwijzers bevatten naar andere websites en bronnen (de "gekoppelde sites"). Koppelingen naar gekoppelde sites worden niet door ons onderschreven en duiden niet op enige associatie tussen ons en bronnen van derden of de inhoud daarvan. Deze koppelingen houden niet in dat wij gelieerd zijn of associaties hebben met derden of in rechte zijn gemachtigd om handelsmerken, handelsnamen, beeldmerken of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven in of bereikbaar zijn via een koppeling te gebruiken of dat gekoppelde sites gerechtigd zijn een handelsmerk, handelsnaam, beeldmerk of auteursrechtsymbool van Western Union te gebruiken. Meld eventuele twijfels met betrekking tot een gekoppelde site aan de beheerder of webmaster van die gekoppelde site. Western Union doet geen verklaring over, noch onderschrijft, de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van en neemt nadrukkelijk afstand van adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die door gekoppelde sites worden weergegeven of doorgegeven. U verklaart dat ieder vertrouwen op meningen, adviezen of informatie die worden weergegeven op of die op andere wijze beschikbaar zijn via gekoppelde sites uitsluitend uw eigen risico is.

11. RECHT OM EEN GELDOVERDRACHT TE ANNULEREN

11.1. U hebt het recht een geldoverdracht binnen 14 dagen via de website van Western Union te annuleren. De annulering moet uitdrukkelijk schriftelijk, per e-mail of via reguliere post, aan ons kenbaar worden gemaakt. Dit recht op annulering is echter niet van toepassing als wij het geld al aan de ontvanger hebben betaald voordat wij uw annuleringskennisgeving hebben ontvangen. Indien u uw recht op annulering uitoefent voordat wij het geld aan de ontvanger hebben betaald, betalen wij het bedrag van de overdracht aan u terug en berekenen we geen kosten.

11.2. U kunt een opdracht tot geldoverdracht schriftelijk, per e-mail of via reguliere post aan ons, annuleren op voorwaarde dat wij het geld nog niet aan de ontvanger hebben betaald voordat wij uw annuleringskennisgeving hebben ontvangen. In dit geval betalen wij het bedrag van de geldoverdracht aan u terug tegen de wisselkoers die Western Union hanteert op het moment van de terugbetaling, echter tenminste de nominale waarde van het bedrag van de overdracht voor zover de betaling aan de ontvanger niet binnen 45 dagen is verricht. In dit geval worden de kosten die wij berekenen voor de overdracht niet terugbetaald. Indien wij het geld niet binnen drie handelsdagen voor inontvangstneming door de ontvanger beschikbaar maken, betalen wij ingeval van uw gemotiveerde kennisgeving van annulering het bedrag van de geldoverdracht plus alle betaalde kosten voor de overdracht die wij berekenen terug (onder voorbehoud van beperkingen krachtens wet- of regelgeving).

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden vormen samen met alle overige contractuele bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen de volledige overeenkomst tussen u en ons en nemen de plaats in van alle eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en ons.

13. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14. KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE

14.1. Mocht u niet tevreden zijn over onze diensten krachtens deze Voorwaarden dan kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen via de contactgegevens zoals gepubliceerd op https://www.westernunion.com/nl/. We doen ons uiterste best om uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en we sturen u een schrijven met een definitief antwoord binnen 15 handelsdagen na ontvangst van uw klacht. In uitzonderlijke omstandigheden sturen wij u een voorlopig antwoord binnen 15 handelsdagen waarin wij de termijn aangeven waarbinnen u ons definitieve antwoord ontvangt, hetgeen niet later mag zijn dan 35 handelsdagen na de datum van uw oorspronkelijke klacht. Als u ons definitieve antwoord niet ontvangt of niet tevreden bent over ons definitieve antwoord, kunt u dit rechtstreeks voorleggen aan de Gezamenlijke raad van arbitrage van de Oostenrijkse banksector [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wenen.
U kunt uw zaak ook aan de bevoegde rechter voorleggen om uw rechten te doen gelden. Als alternatief kunt u ook gebruikmaken van de website voor onlingegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Deze website biedt een buitenrechtelijke oplossing voor geschillen in verband met onlinetransacties: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2. Deze Voorwaarden vallen onder Oostenrijks recht, met uitzondering van de conflictregels van het Oostenrijks recht. De plaats van uitvoering is Wenen. Indien u consument en ingezetene van Nederland bent, profiteert u ook van eventuele verplichte bepalingen van de Nederlandse wetgeving op de bescherming van consumenten.

14.3. De bevoegde rechter van het Bezirksgerichts Innere Stadt Wien (arrondissement binnenstad Wenen) is bevoegd inzake overeenkomsten die niet zijn aangegaan met consumenten zoals bedoeld in artikel 1 van de Oostenrijkse wet op de bescherming van consumenten [KSchG]. Als consument kunt u een rechtsgeding met betrekking tot vorderingen of geschillen (met inbegrip van niet-contractuele vorderingen of geschillen) naar aanleiding van of in verband met deze Voorwaarden bij de voor uw vaste woon- of verblijfplaats bevoegde rechter of bij de Oostenrijkse rechter aanhangig maken. Als u consument bent en wij een rechtsgeding tegen u aanhangig willen maken, doen wij dit bij de bevoegde rechter voor uw vaste woon- of verblijfplaats of de plaats waar u werkt.