Bepalingen en voorwaardenVoorwaarden

Western Union Money TransferSM Service

Western Union® Voorwaarden
Voorwaarden Western Union Money TransferSM Service

Voorwaarden en Bepalingen van Western Union On Line

DE ON LINE SERVICE VAN WESTERN UNION WORDT AANGEBODEN DOOR WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH ("WUIB") IN SAMENWERKING MET WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED. WUIB MAAKT ALS AGENT DEEL UIT VAN HET AGENTENNETWERK VAN WESTERN UNION GEVESTIGD TE SCHUBERTRING 11, 1010 WENEN MET GEREGISTREERD OOSTENRIJKS RECHTBANK VAN KOOPHANDELNUMMER FN 256184T INGESCHREVEN BIJ DE HANDELSRECHTBANK TE WENEN. HET REGISTRATIENUMMER VOOR GEGEVENSBESCHERMING IS IN AANVRAAG 2111221. WESTERN UNION INTERNATIONAL LIMITED IS OPGERICHT ONDER DE IERSE WETGEVING EN IS GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE RICHVIEW OFFICE PARK, UNIT 9, CLONSKEAGH, DUBLIN 14, IERLAND.

INDIEN U 18 JAAR OF OUDER BENT EN INGEZETENE BENT VAN DE EUROPESE UNIE (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK), IS DEZE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS VAN KRACHT ONDER DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP EN BEPALEN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBSITE VAN WESTERN UNION EN DE DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE ON LINE WEBSITE.

HET IS BELANGRIJK DAT U ONZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN LEEST EN BEGRIJPT VOORDAT U DEZE AANVAARDT. DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN BEVATTEN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS U EN BEPERKINGEN EN VRIJSTELLINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U IN HET GEVAL DAT U VERLIES LIJDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. DE BETREFFENDE BEPALINGEN WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.

De volgende termen worden gehanteerd in onze Voorwaarden en Bepalingen:

(a) "bankkaart" verwijst naar een creditcard of debitcard van Visa of MasterCard uitgegeven door of door middel van een bank van een lidstaat van de Europese Unie waarin de Dienst wordt aangeboden;
(b) "kaartuitgevende instantie" verwijst naar de uitgever en eigenaar van een bankkaart;
(c) "Onwettig gebruik" verwijst naar iedere onrechtmatige toepassing, waaronder het doen of ontvangen van betalingen voor gokdiensten, betaalpenningen of kredieten die verband houden met gokactiviteiten, het doen van een betaling naar uzelf als de ontvanger om uw boniteit te bewijzen (BEDROGSRISICO) of het doen of ontvangen van een betaling namens iemand anders.
(d) "ontvanger" verwijst naar de persoon die wordt geïdentificeerd als de begunstigde van een geldtransactie (ongeacht of de afzender van deze transactie gebruikmaakt van de On Line Service van Western Union of van andere transactiediensten van Western Union);
(e) "afzender" verwijst naar de persoon die een geldtransactie uitvoert met de On Line Service van Western Union;
(f) "transactie" verwijst naar iedere geldtransactie die u uitvoert met de On Line Service van Western Union en enig ander gebruik van de Dienst;
(g) "Western Union", "we", "wij", "onze" or "ons" verwijst naar de Western Union International Bank GmbH en naar Western Union International Limited; en, in de bepalingen opgenomen in de clausule 15 (anders dan clausule 9.7) en in verwijzingen naar "onze nalatigheid of fraude", omvat alle partnerbedrijven of agenten van Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited in de uitvoering van een taak die anders door Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited uitgevoerd dient te worden in verband met deze bepaling van de On Line Service van Western Union;
(h) "On Line Service van Western Union" verwijst naar iedere dienst die wij beschikbaar maken via de On Line Site van Western Union;
(i) "On Line Site van Western Union" or "Site" verwijst naar de website die door ons wordt beheerd voor het aanbieden van on line diensten ten aanzien van geldoverdrachten en aanverwante informatievoorzieningen; en
(j) "u" or "uw" verwijst naar iedere persoon die de On Line Site of On Line Service van Western Union gebruikt als een zender.

Wij kunnen onze Voorwaarden en Bepalingen van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u informeren over iedere wijziging in onze Voorwaarden en Bepalingen door een direct toegankelijk en duidelijk leesbaar bericht te plaatsen op de On Line Site van Western Union. Onze Voorwaarden en Bepalingen zijn in november 2016 voor het laatst gewijzigd. Geen enkele door ons uit te voeren wijziging heeft enige invloed op de bepalingen waarop u de On Line Site van Western Union heeft gebruikt of waarop wij de On Line Service van Western Union aan u hebben aangeboden voordat we het wijzigingsbericht hebben geplaatst op de Site. Geen enkele wijziging van onze kant heeft invloed op uw recht om uw overeenkomst met ons te beëindigen onder onderstaande clausule 14.1.


1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U.

1.1 Onder deze overeenkomst zullen wij u op redelijke wijze de On Line Service van Western Union leveren. Daarbij komen wij tevens overeen u diensten aan te bieden ten aanzien van geldoverdrachten (met inbegrip van de Aanvullende Diensten ten aanzien van berichtgeving per telefoon, thuisbezorging en extra berichten (waar beschikbaar)) en de betreffende informatiefaciliteiten, die periodiek verschijnen op de On Line Site van Western Union.
1.2 Wij vertrouwen doorgaans op de inhoud van berichten die worden verstuurd via de On Line Site van Western Union zonder nadere inspectie, tenzij wij feitelijk hebben vernomen dat een bericht incorrect, onbevoegd of vervalst is verstuurd.
1.3 Wij nemen geen enkele verantwoording jegens u voor:
  (a) de goederen of diensten die u betaalt via de On Line Service van Western Union;
  (b) communicatiestoringen die niet redelijkerwijs aan ons kunnen worden toegeschreven en die de nauwkeurigheid of verzendtijd beïnvloeden van de berichten die u ons zendt;
  (c) enig verlies of enige vertragingen bij het verzenden van berichten die voortvloeien uit het gebruik van een willekeurige internet service provider of die zijn veroorzaakt door een browser of andere software die buiten onze invloed wordt gebruikt;
  (d) de diensten die de uitgevende instantie van uw kaart u aanbiedt;
  (e) virussen veroorzaakt door derden;
  (f) fouten op de Site of met betrekking tot de On Line Service van Western Union die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte informatie die u of een derde naar ons heeft verzonden;
  (g) enig onbevoegd gebruik of onderschepping van enig bericht of enige informatie voordat deze de Site bereikt; of
  (h) enig onbevoegd gebruik van of toegang tot gegevens die u of uw transacties betreffen en die bij ons zijn opgeslagen (tenzij dergelijk gebruik of toegang te wijten is aan nalatigheid, fraude of het niet naleven van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van uw gegevens aan onze zijde).
1.4 Wij hebben geen verplichting jegens u om een geldoverdracht of andere transactie te starten of uit te voeren in het kader van de On Line Service van Western Union indien:
  (a) wij geen voldoende verifieerbaar bewijs hebben van uw identiteit;
  (b) we redelijkerwijs kunnen aannemen dat het transactiebericht incorrect, onbevoegd of vervalst is;
  (c) u ons voorziet van incorrecte of onvolledige informatie of als u het transactiebericht niet op tijd aan ons hebt doorgegeven voor het tijdig verzenden van de betreffende transactie; of
  (d) de instantie die uw kaart heeft afgegeven gebruik van uw bankkaart niet toestaat voor betaling van de transactie en de kosten die wij daarbij berekenen,
  en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit wanbetaling of te late betaling van een geldoverdracht aan een ontvanger of het niet uitvoeren van een transactie met de On Line Service van Western Union voor wat betreft deze zaken.
1.5 Wij kunnen u het gebruik van de On Line Service van Western Union (gedeeltelijk of geheel) ontzeggen indien dit gebruik in strijd is met het beleid van Western Union (onder andere ten aanzien van fraudebestrijding, witwassen van gelden of financiering van terroristische organisaties) en/of met enige wet, gerechtelijk bevel of verplichting onder een regulerende of overheidsinstantie, -orgaan of -agent onder wiens rechtsgebied wij vallen, of indien wij anderszins van mening zijn dat een dergelijke maatregel nodig is ter bescherming van onze belangen. In het geval dat we u het gebruik van de On Line Service van Western Union (gedeeltelijk of geheel) ontzeggen om één van de eerder genoemde redenen, zullen wij u echter waar mogelijk op de hoogte stellen van dit besluit en de redenen hiervoor, tenzij dit als gevolg van een juridische reden niet mogelijk is.
1.6 Wij hebben volledige autonomie om het gebruik van de On Line Site of de On Line Service van Western Union gedeeltelijk of geheel op te schorten indien wij dit nodig achten als gevolg van redenen of omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. Wij proberen er in redelijkheid voor te zorgen dat in het geval dat de diensten aangeboden door de On Line Site of On Line Service van Western Union worden onderbroken (hetzij door ons, door een serviceprovider of anderszins), om welke reden dan ook, de duur van de onderbreking minimaal zal zijn. Indien wij hierin slagen, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies geleden of enige aansprakelijkheid die u mogelijk oploopt als gevolg van dergelijke onderbreking, zelfs als deze het gevolg is van aan ons toe te schrijven nalatigheid, behalve wanneer een dergelijke onderbreking het gevolg is van fraude gepleegd door ons.
1.7 Wij zullen doorgaans contact met u onderhouden via het internet en e-mail. Dit heeft geen invloed op uw recht om contact met ons te onderhouden op iedere andere wijze zoals omschreven in de onderstaande clausules 4.1, 5, 7 en 14.1 onder de omstandigheden die in deze bepalingen zijn opgenomen.

 


2. UW VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS ONS.

2.1 U gaat akkoord met de betaling van de kosten voor iedere geldoverdracht of andere transactie die u start of aanvraagt met de On Line Service van Western Union. Informatie met uitleg over onze kosten kunt u bekijken met behulp van de "Price It"-functie, die de geschatte verzendkosten weergeeft van een on line geldoverdracht (inclusief belastingen).
2.2 U betaalt de hoofdsom van een geldoverdracht en onze kosten met behulp van een bankkaart. Iedere keer wanneer u de On Line Service van Western Union gebruikt, machtigt u ons om de kaartuitgevende instantie te debiteren voor de hoofdsom van iedere geldoverdracht en onze kosten met betrekking tot de transactie voordat wij de overdracht of iedere andere transactie uitvoeren. Wij stellen u op de hoogte van het bedrag dat wij berekenen aan de kaartuitgevende instantie voordat u de definitieve machtiging geeft voor de transactie.
2.3 U verklaart ermee akkoord te gaan dat:
  (a) wanneer u zich bij ons aanmeldt, u ons waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verschaft;
  (b) u deze informatie zult onderhouden en bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden;
  (c) u de On Line Service van Western Union niet zult gebruiken voor of verband houdend met enige onwettige handelingen;
  (d) u geen geldoverdracht of enige andere transactie zult aangaan onder de On Line Service van Western Union die een schending van deze Voorwaarden en Bepalingen inhoudt of van enige andere beperkingen of vereisten zoals beschreven op de On Line Site van Western Union; en
  (e) u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw e-mailaccount overeenkomstig de onderstaande clausule 7.
2.4 U verklaart ermee akkoord te gaan dat informatie over u en de diensten die wij u bieden door ons periodiek mag worden doorgegeven aan regulerende of overheidsinstellingen, -organen of -agenten daar waar:
  (a) wij hier door de wet toe zijn verplicht; of
  (b) indien wij van mening zijn dat dergelijke informatievoorziening helpt fraude, witwassen van gelden of andere criminele activiteiten tegen te gaan.
2.5 U gaat ermee akkoord dat u normalerwijze contact met ons onderhoud via het internet en e-mail. Dit heeft geen invloed op uw recht om contact met ons te onderhouden op iedere andere wijze zoals omschreven in de onderstaande clausules 4.1, 5, 7 en 14.1 onder de omstandigheden die in deze bepalingen zijn opgenomen.

 


3. BUITENLANDSE VALUTA.

3.1 Alle valuta's onder de On Line Service van Western Union worden omgewisseld tegen onze wisselkoers. De valuta wordt omgewisseld wanneer u een transactie begint. De ontvanger ontvangt het bedrag in de vreemde valuta waarover u wordt geïnformeerd wanneer u de transactie begint, behalve zoals omschreven in onderstaand lid 3.3.
3.2 Wij gebruiken een wisselkoers die vergelijkbaar is met de koersen die het wisselkantoor en andere valutahandelaren aanhouden die op commerciële basis wisseldiensten aanbieden van vergelijkbare bedragen. Onze wisselkoers kan minder voordelig uitvallen dan sommige gepubliceerde commerciële wisselkoersen die worden gebruikt in transacties tussen banken en andere financiële instellingen. Naast onze reguliere kosten, behouden wij elk verschil tussen de wisselkoers die u wordt aangeboden en de wisselkoers die u van ons ontvangt. Aanvullende informatie over wisselkoersen voor specifieke doellanden kunt u opvragen via de "Price It!"- functie of door het van toepassing zijnde gratis telefoonnummer dat in clausule 5 is opgenomen.
3.3 Geldoverdrachten worden doorgaans betaald in de valuta van het doelland. In sommige landen kunt u betalen met Amerikaanse dollars of een andere valuta. U verklaart te weten dat wanneer u een geldoverdracht begint via de On Line Service van Western Union u de valuta moet kiezen waarin u de betaling wilt overmaken naar de ontvanger. Sommige agenten van Western Union geven ontvangers de mogelijkheid overmakingen te ontvangen in een andere valuta dan de munteenheid die u hebt geselecteerd. In dergelijke gevallen berekenen wij bijkomende kosten wanneer uw overmakingen worden omgewisseld naar de munteenheid die de ontvanger heeft geselecteerd.

 


4. ANNULERING EN RESTITUTIE.

4.1 U hebt onder de wetgeving met betrekking tot on line contracten het recht om uw overeenkomst met ons op ieder moment te annuleren na acceptatie van onze Voorwaarden en Bepalingen. Het recht op annulering blijft veertig dagen geldig, beginnende op de dag na acceptatie van de Voorwaarden en Bepalingen, waarna dit recht vervalt. U kunt uw overeenkomst annuleren door:
  (a) ons te bellen op 0800 022 8781 of +32-(0)2 639 7106;
  (b) te schrijven naar:

Western Union Netherlands
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Litouwen LT-08247

  (c) ons te e-mailen op netherlands.customer@westernunion.com.
  Wij accepteren iedere mededeling, op iedere wijze geformuleerd, die aangeeft dat u de overeenkomst met ons wenst te stoppen.
4.2 Indien u wilt annuleren onder 4.1 voordat u een geldoverdracht naar ons hebt verzonden, wordt de overeenkomst geannuleerd en kunt u niet gebruikmaken van de On Line Service van Western Union voor het verzenden van geldoverdrachten. Wij berekenen hiervoor geen enkele annuleringskosten.
4.3 Indien u wilt annuleren onder 4.1 nadat u ons een geldoverdracht hebt verzonden, betalen wij u alle betalingen terug die u naar ons hebt gemaakt vóór annulering. Wij betalen u echter niet terug indien wij de geldoverdracht hebben betaald aan de ontvanger voordat wij uw annuleringsbericht hebben ontvangen.
4.4 Naast uw recht op annulering onder de wetgeving met betrekking tot onlinecontracten hebt u het recht op annulering als afzender. Als afzender van geld hebt u de volgende rechten:
  (a) op schriftelijk verzoek van de afzender, dat per brief of e-mail naar het bovenstaande adres gestuurd moet worden, betaalt Western Union het hoofdbedrag van een geldoverdracht en de overschrijvingskosten terug als
    (i) de afzender annuleert, geen bedrog werd vastgesteld, het geld nog niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender nog niet werd gedebiteerd; of
    (ii) de afzender annuleert, bedrog werd vastgesteld, het geld nog niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender nog niet werd gedebiteerd; of
    (iii) de transactie werd afgewezen door Western Union; of
    (iv) de afzender een verandering wenst, waarbij Western Union echter eist dat de transactie eerst wordt geannuleerd, voordat de verandering wordt uitgevoerd; of
    (v) het overgemaakte geld niet beschikbaar is voor de ontvanger binnen drie handelsdagen om redenen, waarvoor Western Union (of haar agenten) niet instaat zoals bijv. regulatorische eisen, ongunstige weersomstandigheden of telecommunicatiestoringen.

De verrichting van geldoverdrachten kan vertraging oplopen ten gevolge van de toepassing van wetten van de Verenigde Staten van Amerika of andere toepasselijke wetten.
  (b) op schriftelijk verzoek van de afzender, dat per brief of e-mail naar het bovenstaande adres gestuurd moet worden, betaalt Western Union alleen het hoofdbedrag van een geldoverdracht terug als
    (i) de ontvanger de overdracht afwijst; of
    (ii) de afzender de overdracht annuleert, geen bedrog werd vastgesteld en de kredietkaart van de afzender werd gedebiteerd; of
    (iii) de afzender de overdracht annuleert, bedrog werd ontdekt, het geld niet werd overgemaakt en de kredietkaart van de afzender werd gedebiteerd; of
    (iv) de betaling aan de ontvanger niet binnen 45 dagen werd verricht.
  In zoverre dit wettelijk is toegestaan, mag Western Union administratiekosten berekenen voor geldoverdrachten die niet binnen een jaar na de verzendingsdatum worden opgenomen.

 

 

5. KLANTENSERVICE, RECLAMATIES.

Indien u enige fouten of problemen bemerkt met betrekking tot de On Line Service of On Line Site van Western Union of indien u wilt reclameren, dient u eerst contact met ons op te nemen via e-mail netherlands.customer@westernunion.com of ons te bellen op het gratis telefoonnummer 0800 022 8781 of +32-(0)2 639 7106.
U kunt echter ook gebruik maken van de onlinegeschillenbeslechting. De onlinegeschillenbe-slechting biedt u een buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met onlinetransacties:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. REGISTRATIE.

U moet u eerst bij ons registreren voordat u gebruikt kunt maken van de On Line Service van Western Union. Registratie valt onder deze Voorwaarden en Bepalingen.

7. WACHTWOORD EN BEVEILIGING.

Wanneer u u bij ons registreert, moet u een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen voor uw e-maillogin. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord en gebruikersnaam en u bent volledige verantwoording aan ons verschuldigd voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of gebruikersnaam. U verklaart ermee akkoord te gaan om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam van uw e-maillogin en van iedere schending van de beveiliging door ons te bellen op 0800 022 8781 of +32-(0)2 639 7106. Wanneer u ons hebt laten weten dat onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam heeft plaatsgevonden, zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om te voorkomen dat deze worden gebruikt. Wij zijn daarbij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die het gevolg zijn van het niet nakomen van uw verplichting onder clausule 5 of deze clausule 7. U hebt mogelijk afspraken gemaakt met uw kaartuitgevende instantie voor teruggave of hercrediteren van bedragen in het geval dat uw bankkaart frauduleus wordt gebruikt.

8. GEGEVENSBESCHERMING.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig het toepasselijke recht en worden beheerd door Western Union Payment Services Ireland Limited. Wij maken gebruik van de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij het gebruik van onze producten en diensten alsook van andere gegevens, die worden verzameld of gegenereerd in het kader van onze relatie met u. Hieronder vallen gegevens die voortvloeien uit andere diensten zoals geldoverdrachten, betalingen van facturen, getrouwheids- of ledenprogramma’s, een vroeger gebruik van onze diensten of marketingkeuzes. Deze gegevens worden gebruikt om u de diensten ter beschikking te stellen die u wenst alsmede voor activiteiten betreffende de administratie, de klantenservice, de bestrijding van het witwassen van geld, compliance en juridische plichten, voor de validering van uw gegevens, het beter leren kennen van onze klanten door de analyse en het onderzoek van de bij ons voorhanden zijnde gegevens, de betere voorkoming en opsporing van bedrog, schulden en diefstal, de verbetering van onze producten, diensten en afwikkelingen. Door uw vaste telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te verstrekken, geeft u Western Union uitdrukkelijk uw toestemming om van tijd tot tijd contact met u op te nemen per telefoon, post, e-mail of sms/mms-bericht en gerichte of gepersonaliseerde (bijvoorbeeld op sociale media en andere digitale kanalen) met nieuws, aanbiedingen, diensten en promoties betreffende Western Union. U begrijpt en stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die door de provider van zulke diensten in rekening worden gebracht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Western Union kan ook gegevens, die voortvloeien uit andere producten en diensten alsook klantenvoordeel- en/of bonusprogramma’s, waarvoor u zich heeft aangemeld, gebruiken, verzamelen en met andere ondernemingen delen die met ons samenwerken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor ieder doel dat in dit hoofdstuk wordt aangegeven. Om de transactie uit te voeren, zullen wij de gegevens bewaren die u ons over andere personen verstrekt; daartoe behoren ook de gegevens van de ontvanger van onze diensten. Voordat u ons deze gegevens verstrekt, moet u de andere persoon informeren en de toestemming van deze persoon verkrijgen voor het gebruik van de gegevens overeenkomstig dit hoofdstuk. De verstrekking van deze gegevens is wel optioneel, maar is vereist om de transactie uit te voeren en u deze diensten te kunnen aanbieden. Zonder deze gegevens is Western Union niet in staat de geldoverdracht ter beschikking te stellen, voordelen uit programma’s aan te bieden of andere aangevraagde diensten te verlenen.

Voor de in deze verklaring aangegeven doelen kunnen wij de gegevens, waarover wij beschikken, doorgeven aan partijen buiten de EER inclusief de USA. Bij de doorgegeven gegevens gaat het om persoonlijk identificeerbare gegevens, contactgegevens en gegevens betreffende de geldoverdracht, de transacties en verdere gegevens die u ons heeft meegedeeld. In zoverre dit redelijkerwijs is vereist, kunnen wij deze gegevens ook aan andere ondernemingen – inclusief ondernemingen die ons bij onze ondernemingsactiviteiten helpen – doorgeven om de geldoverdracht uit te voeren of te ondersteunen, om in de toekomst diensten te verlenen of om andere in dit hoofdstuk aangegeven redenen. Wij kunnen de gegevens die u ons ter beschikking stelt combineren met gegevens van andere ondernemingen of natuurlijke personen; daartoe behoren ook gegevens die nodig zijn voor de validering van de door u verstrekte informatie. Western Union en onze verbonden vennootschappen over de hele wereld mogen uw persoonlijke informatie bekendmaken – inclusief onbeperkte informatie over uw naam, klant-ID, adres, transactiesoorten en bankrekening – (i) als we daarom worden verzocht op basis van de nationale of buitenlandse wetgeving of een gerechtelijke procedure of (ii) aan het Openbaar Ministerie of andere overheidsinstanties – inclusief deze in dit land, de Verenigde Staten of ergens anders – voor het opsporen, onderzoeken, vervolgen en vermijden van misdaden inclusief het witwassen van geld en daarmee verband houdende misdaden. De ontvangers mogen de informatie voor deze en andere hiermee verband houdende doelen bekendmaken.

Toegang tot de gegevens, waarover wij beschikken, hebben Western Union en de met ons verbonden vennootschappen – inclusief maar niet beperkt tot Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited en Western Union Financial Services, Inc. Deze toegang geldt voor de in dit hoofdstuk aangegeven doelen of een ander doel waarmee u heeft ingestemd. U heeft het recht uw gegevens in te zien en u kunt van ons een kopie krijgen. Daarvoor kunnen wij een klein kostenbedrag in rekening brengen. U kunt ook gegevens, die onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn, corrigeren, wissen of ons gebruik ervan beperken. Als gegronde redenen voorhanden zijn, kunt u op elk ogenblik bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, inzoverre de verwerking niet is vereist om de dienstverlening af te sluiten of een gebruik wettelijk of toezichtsrechtelijk is vereist. Als u deze rechten wilt uitoefenen of niet langer commerciële informatie van Western Union wilt ontvangen, kunt u ons opbellen op het nummer 0800 022 8781 (beschikbaar 7 dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur) of ons contacteren via onze website www.westernunion.nl


9. AANSPRAKELIJKHEID.

9.1 Wij restitueren ieder geldelijk voordeel dat wij ontvangen als gevolg van iedere schending van onze overeenkomst met u of andere onrechtmatige handelingen (in dit geval, bijvoorbeeld wanneer een geldoverdracht is mislukt in deze omstandigheden, zullen wij u de hoofdsom en de berekende kosten terugbetalen).
9.2 Indien een geldoverdracht is vertraagd of mislukt, hebt u eventueel recht op terugbetaling of vergoeding onder de wetgeving inzake provisies van internationale geldoverdrachtsdiensten. Wij zijn graag bereid u informatie te verschaffen met betrekking tot uw recht op terugbetaling of vergoeding via het gratis telefoonnummer dat u vindt in bovenstaande clausule 5.
9.3 Indien het verlies dat u of een ontvanger (die niet bij ons is geregistreerd) lijdt niet valt onder een betalingswet met betrekking tot de wetgeving bedoeld onder 9.2, zijn wij slechts aansprakelijk voor een dergelijk verlies tot een limiet hoger dan: (a) het bedrag voor de betreffende servicekosten; en (b) €500, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen. De bovengrens van onze aansprakelijkheid beperkt een claim tot alleen de schade die voortvloeit uit één enkele transactie of gerelateerde transacties of (als de schade niet het gevolg is van een transactie of transacties) iedere handeling, weglating, gebeurtenis of aanverwante handelingen, weglatingen of gebeurtenissen. Dit houdt in dat indien u bijvoorbeeld schade lijdt die het gevolg is van het niet nakomen door ons van deze overeenkomst met betrekking tot twee afzonderlijke transacties, u een maximumbedrag zou kunnen vorderen van €1000. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van uw instructies als gevolg van omstandigheden waar wij in redelijkheid geen invloed op uit kunnen oefenen.
9.4 Iedere vergoedingsclaim die u en/of een ontvanger (die niet bij ons is geregistreerd) indient, moet worden ingediend tezamen met alle relevante documentatie.
9.5 Deze clausule 9 bevat niets dat (a) ons uitsluit van aansprakelijkheid of deze verminderd in het geval van dood of lichamelijk letsel die of dat het gevolg is van onze nalatigheid; of (b) ons uitsluit van aansprakelijkheid voor aan ons toerekenbare fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer.
9.6 Waar u een geldoverdracht verstuurt naar een ontvanger die niet bij ons is geregistreerd, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze clausule 9, voor zowel uzelf als de ontvanger.
9.7 Uw relatie betreft alleen Western Union International Bank GmbH en Western Union International Limited. U gaat ermee akkoord dat geen enkel partnerbedrijf en geen enkele agent van Western Union International Bank GmbH of Western Union International Limited enige zorgplicht heeft jegens u bij de uitvoering van een opdracht die anders door Western Union International Bank GmbH of Western Union International Limited uitgevoerd dient te worden onder hun overeenkomst met u.

 


10. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

De On Line Site en On Line Service van Western Union, de inhoud en alle intellectuele eigendommen die hierbij betrokken zijn en die deze bevatten (met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, databaserechten, handels- en dienstenmerken) zijn het eigendom van ons, onze partnerbedrijven of enige derden. Alle rechten, aanspraken en belangen op en in de On Line Site en On Line Service van Western Union blijven ons eigendom en/of dat van derden. De On Line Site en On Line Service van Western Union kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn toegestaan onder deze Voorwaarden en Bepalingen of zoals beschreven op de Site. U bent alleen gerechtigd de pagina's op de On Line Site van Western Union in te zien en een kopie hiervan te bewaren voor uw persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan de On Line Site of de On Line Service van Western Union of gedeelten hiervan te dupliceren, publiceren, wijzigen, deze te gebruiken voor hiervan afgeleide werkstukken, deel te nemen aan de overdracht of verkoop hiervan, op het World Wide Web te plaatsen of op enige andere wijze te verspreiden of aan te wenden voor enig openbaar of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is u niet toegestaan: (a) robots, spiders, scrapers of andere automatische programma's te gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot de On Line Site of On Line Service van Western Union; en/of (b) verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsindicaties of -legenda's die op de internationale site van Western Union worden weergegeven (of afgedrukte pagina's van de Site). De naam Western Union, andere namen en indicaties die eigendom van de producten en/of diensten van Western Union aanduiden of waarnaar wordt verwezen op de On Line Site van Western Union zijn onze exclusieve merken of die van derden. Andere namen van producten, diensten en bedrijven die op de Site voorkomen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

11. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES.

De On Line Site van Western Union kan koppelingen en aanwijzers bevatten naar andere internetwebsites en bronnen (de "Gekoppelde Sites"). Koppelingen naar Gekoppelde Sites worden niet door ons onderschreven en zijn niet geassocieerd met ons of enige bronnen van derden of hun inhoud. Deze koppelingen houden niet in dat wij connecties of associaties hebben met enige handelsmerken, handelsnamen, beeldmerken of auteursrechtsymbolen of in rechte zijn gemachtigd om deze te gebruiken, of dat Gekoppelde Sites zijn gerechtigd enige handelsmerken, handelsnamen, beeldmerken of auteursrechtsymbolen van Western Union te gebruiken. Meld alle twijfels die u mogelijk hebt ten opzichte van een Gekoppelde Site aan de sitebeheerder of webmaster van een dergelijke Gekoppelde Site. Wij onderschrijven niet en geven niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid weer van, en nemen nadrukkelijk afstand van, enige adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die door Gekoppelde Sites worden weergegeven of doorgegeven. U verklaart dat ieder vertrouwen op meningen, adviezen of informatie die worden weergegeven op of die op andere wijze beschikbaar zijn via Gekoppelde Sites slechts op uw eigen risico berust. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke problemen met betrekking tot veiligheid, virussen of ongewenste e-mails waarmee u te maken kunt krijgen buiten de directe invloed van de On Line Site van Western Union om.

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze Voorwaarden en Bepalingen, tezamen met alle zaken waar hierin naar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst en relatie tussen u en ons en nemen de plaats in van en beëindigen alle voorafgaande overeenkomsten of relaties die u met ons hebt.

13. OVERDRAGEN.


Wij zijn gerechtigd onze rechten en/of verantwoordelijkheden onder onze overeenkomst met u in hun geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te wijzen of te delegeren naar een partnerbedrijf, of derden, zulks op ieder moment en zonder uw toestemming, behalve in het geval dat dergelijke overdracht uw rechten en/of verhaal zou verminderen onder uw overeenkomst met ons. U mag uw rechten en/of verantwoordelijkheden onder uw overeenkomst met ons niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming.


14. BEËINDIGING EN OPSCHORTING.

14.1 U of wij kunnen de overeenkomst tussen ons opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 dag. U kunt ons een bericht van beëindiging sturen op één van de manieren die zijn beschreven in 4.1.
14.2 In het geval één van de volgende voorvallen voorkomt, dient u direct contact met ons op te nemen:
  (a) u bent of dreigt insolvent of failliet te worden verklaard;
  (b) ieder ander voorval die uw capaciteit tot het nakomen van uw overeenkomst met ons beïnvloedt of mogelijk beïnvloedt.
14.3 Wij kunnen onze overeenkomst met u per direct en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en/of de On Line Service van Western Union met betrekking tot u (geheel of gedeeltelijk) opschorten indien:
  (a) enig voorval omschreven in 14.2 voorkomt;
  (b) u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Voorwaarden en Bepalingen;
  (c) wij de indruk hebben dat u niet over de mentale capaciteiten beschikt, of deze dreigt te verliezen, om uw eigen bezittingen en zaken te beheren of enig ander voorval dat u wettelijke capaciteiten of mogelijkheden beïnvloedt om een overeenkomst met ons aan te gaan op basis van onze Voorwaarden en Bepalingen; en
  (d) uw gebruik van de On Line Service of On Line Site van Western Union verstorend is voor andere klanten.
  Wij zullen proberen u vooraf te informeren over een dergelijke beëindiging of opschorting en, indien dergelijke voorafgaande kennisgeving niet uitvoerbaar is, proberen wij u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen na een dergelijke beëindiging of opschorting.
14.4 Wij kunnen onze overeenkomst met u beëindigen en/of de On Line Service van Western Union opschorten op basis van informatie die wij hebben ontvangen (zowel mondeling als schriftelijk) en waarvan wij in goed vertrouwen menen dat deze informatie juist is.
14.5 Beëindiging van onze overeenkomst met u en/of opschorting van de On Line Service van Western Union heeft geen invloed op rechten of verplichtingen die ontstaan vóór, tijdens of na de datum van beëindiging of opschorting of die ontstaan als een gevolg hiervan. Alle betreffende rechten en verplichtingen blijven vallen onder deze Voorwaarden en Bepalingen.
14.6 U noch wij zijn aansprakelijk jegens elkaar voor enige aansprakelijkheden die de andere partij heeft geleden of opgelopen als gevolg van enige handelingen die u of wij gerechtigd zijn uit te voeren of die op enige andere wijze zijn opgenomen in deze Voorwaarden en Bepalingen, of door enige beperking of vereiste met betrekking tot het gebruik van de On Line Service van Western Union zoals omschreven op de Site, met inbegrip, zonder beperking, van het aanwenden van het recht tot beëindiging en/of opschorting onder deze clausule 14.
14.7 De bepalingen van onze overeenkomst met u blijven van toepassing gedurende een eventuele opschorting van de On Line Service van Western Union. De bepalingen onder de clausules 1.3 t/m 1.6, 2.4, 6 t/m 11, 14, 15 en 17 (en de hierboven beschreven definities die worden gebruikt in deze clausules) blijven van kracht bij een eventuele beëindiging van onze overeenkomst met u.

 


15. AFZONDERLIJKE UITVOERBAARHEID.

In het geval dat één of meerdere bepalingen onder deze Voorwaarden en Bepalingen om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar blijken, blijven de overige bepalingen geldig en uitvoerbaar.

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Onze overeenkomst met u valt onder de Oostenrijkse wetgeving. U en Western Union gaat ermee akkoord, dat voor u als klant als bedoeld in de Oostenrijkse Klantenbeschermingswet of de klantenbeschermingswet van uw woonplaats – indien dit voor u voordeliger is – de bevoegde rechtbank van uw woonplaats, uw gebruikelijke verblijfplaats of werklocatie het recht heeft geschillen tussen u en Western Union te behandelen en een vonnis te wijzen. WUIB staat onder toezicht van de Oostenrijkse Financiële Markt Toezichtinstantie („Finanzmarktaufsicht“, vanaf nu “Financiële toezichtinstantie” genoemd). De financiële toezichtinstantie kan per post op het adres Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz, 1090 Wenen of telefonisch op het nummer (+43-1) 249 59-0 of via het internet op www.fma.gv.at gecontacteerd worden.

17. OFAC.

Het van toepassing zijnde recht verbiedt het aan geldtransferdienstverleners om zakenrelaties met bepaalde natuurlijke personen en landen te onderhouden – WUIB moet alle transacties met namenlijsten vergelijken die ons door de regeringen van de landen en regio’s, waar wij zakelijk actief zijn, doorgestuurd worden. Hierbij horen ook de Dienst voor de Controle van Buitenlandse Vermogens van de Verenigde Staten (OFAC) en de Europese Unie. Wanneer een potentiële overeenstemming vastgesteld wordt, onderzoekt Western Union de transactie om vast te stellen of het bij de overeenstemmende naam om de op de geldige lijst genoemde persoon gaat. Van tijd tot tijd worden klanten opgevorderd bijkomende bewijsstukken voor te leggen en bijkomende gegevens te verstrekken. Daardoor kan tot het vertragingen bij transacties komen. Dit is een wettelijke voorwaarde voor alle transacties die door WUIB verwerkt worden (met inbegrip van alle verzendingsactiviteiten die buiten de USA begonnen en beëindigd worden).