• Mottagare
  • Betalning
  • Granskning
  • Kvitto

Juridiska frågor

Immateriella rättigheter


© 2001 - 2023 Western Union Holdings, Inc.

Med ensamrätt

WESTERN UNIONS namn, logotyp och tillhörande varumärken och tjänstemärken, som ägs av Western Union Company, är registrerade, och/eller används, i USA och många andra länder. Alla övriga logotyper, varumärken, servicemärken och varunamn som nämns på den här webbplatsen tillhör sina respektive ägare.

ALL ANVÄNDNING, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV WESTERN UNIONS VARUMÄRKEN ELLER LOGOTYPER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, SOM GÖRS UTAN SKRIFTLIGT FÖREGÅENDE TILLSTÅND FRÅN WESTERN UNION, ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN.

Informationen på webbplatsen uppdateras regelbundet. På grund av internets tekniska karaktär kan Western Union Holdings Inc. inte ansvara för att informationen som visas är fullständig och riktig, förutsatt att Western Union Holdings Inc. inte medvetet eller på grund av grov oaktsamhet har gjort informationen ofullständig eller felaktig. Du bör därför kontrollera att informationen som ges här stämmer, särskilt om den ska användas som utgångspunkt i affärstransaktioner.

Western Union Holdings Inc. vidtar rimliga åtgärder för att kvalitetssäkra data och annan information från Western Union på den här webbplatsen. Trots det kan information på den här webbplatsen innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Informationen kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Western Union kan också förbättra och/eller ändra produkter och/eller tjänster som beskrivs i den här informationen utan föregående meddelande. Det är inte säkert att tjänsterna som beskrivs på den här webbplatsen är tillgängliga hos alla Western Union-ombud.

Du får lagra, distribuera eller kopiera information som skapats av Western Union Holdings Inc. i fysisk eller elektronisk form för personligt bruk eller för affärsanvändning, men bara om det inte finns något särskilt undantag och om du inte tjänar ekonomiskt på det. Informationen får inte ändras eller förfalskas.

All spridning av information som skapats av Western Union Holdings Inc. måste åtföljas av information om källan: ”Copyright: Western Union Holdings Inc.” och en kopia på förlagan måste skickas till Western Union.

Utöver information som skapats av Western Union Holdings Inc.innehåller webbplatsen även information från andra upphovsmän. För sådan information ska de regler gällande ansvarsfrihet och upphovsrätt som används av respektive upphovsman tas i beaktande, oavsett vad som nämnts gällande ansvarsfrihet ovan, och alla förfrågningar i det avseendet ska ställas till dessa upphovsmän.

Western Union Holdings Inc. påtar sig inte något ansvar eller någon garanti avseende innehåll, aktualitet, riktighet eller fullständighet när det gäller information från andra webbplatser som länkas till denna genom hyperlänkar.