Manatiling may alam tungkol sa COVID-19 at manatiling ligtas

COVID-19 By Deirdre Mueller Mar 17, 2020

Ang pinakamahusay na sandata laban sa pagkalat ng COVID-19 ay ang impormasyon. Tingnan ang mga respetado, mapagkukunang tulong para sa pinakabagong impormasyon sa virus at ipasa ang mga iyon sa mga kaibigan mo at mga mahal sa buhay:

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Western Union COVID-19 Resource Center.