България: Общи условия за Онлайн услуги за парични преводи на Western Union®

ЗА ВАС Е ВАЖНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРИЕМЕТЕ. ТЕ СЪДЪРЖАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ОБХВАТА НА НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС, КАКТО И ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОНЛАЙН ПАРИЧЕН ПРЕВОД С WESTERN UNION. СЪОТВЕТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СА ОБОЗНАЧЕНИ С УДЕБЕЛЕН ШРИФТ.

Нашите Общи условия използват следните определения:

а. „Банкова карта“ се отнася за кредитна карта Visa® или MasterCard® или за дебитна карта;

б. "Работен ден" означава ден, който не е събота или неделя и на който банките са отворени за обичайна работа във Виена;

в. „Картоиздател“ се отнася за издателя и собственика на Банкова карта;

г. „MWallet сметка“ се отнася за електронна сметка, свързана с мобилен телефон на лицето, в която парите могат да бъдат депозирани по електронен път и използвани по същия начин, като пари в брой;

д. "Метод на плащане" се отнася до опциите, с които разполага Изпращачът, за да финансира паричен превод чрез онлайн услугата на  Western Union, която може да варира в различните страни и може да включва банкова карта, банкова сметка и други начини на плащане.

е. „Забранена цел“ се отнася за всяка незаконна цел, включително, но не само; осъществяване или приемане на плащания за хазартни услуги, хазартни жетони или хазартни кредити; или изпращане на плащане на самия себе си като Получател с оглед доказване на финансова стабилност (РИСК ОТ ИЗМАМА); или създаване на повече от един профил; или изпращане или получаване на пари от името на друго лице;

ж. „Получател“ се отнася за лицето, посочено като получател на паричния превод (независимо дали този превод е нареден от Изпращач посредством Онлайн услугата на Western Union или от лице, използващо друга Услуга за паричен превод на Western Union);

з. „Изпращач“ се отнася за лицето, наредило паричен превод посредством Онлайн услугата на Western Union;

и. „Транзакция“ се отнася за всеки паричен превод, който нареждате посредством Онлайн услугата на Western Union;

й. „Western Union“, „Ние“, „Ни“, „Наш“ или „Нас“ се отнася за Western Union International Bank GmbH и Western Union International Limited и във връзка с точка 9 от разпоредбите на споразумението и в позоваванията на „Небрежност или Измама от Наше име“ също така включва филиали или агенти на Western Union, доколкото те поемат изпълнението на операции, които иначе би трябвало да се извършват от Western Union, с оглед предоставяне на Онлайн услугата на Western Union;

к. „Онлайн услуга на Western Union“ се отнася за услуги, свързани с парични преводи, които Ние предоставяме посредством Уеб сайта на Western Union или мобилното приложение на Western Unionл. „Уеб сайт на Western Union“ или „Уеб сайт“ се отнася за Уеб сайта, който Ние управляваме с цел предоставяне на услуги за извършване на парични преводи или мобилното приложение на Western Union;; и

м. „Вие“, „Ви“, „Ваш“ или „Вас“ се отнасят до всяко лице, което използва Уеб сайта на Western Union в ролята си на Изпращач.

1. ЗА НАС

1.1. Онлайн услугата на Western Union® се предлага от Western Union International Bank GmbH („WUIB“) в сътрудничество с Western Union International Limited. WUIB е австрийско дружество с ограничена отговорност със седалище на адрес: THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, регистрирано в Търговския съд на Виена под Регистрационен служебен номер на дружеството 256187t. Неговият Регистрационен номер за обработка на данни е 2111221. Western Union International Limited е ирландска компания (с номер: TO 372428) със седалище на адрес: Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ирландия.

1.2. Клиентите могат да получат информация за адресите и работното време на агентите и местните представители, като се обадят на следния телефонен номер:. Също така можете да се свържете с WUIB на следния номер: 00 800 111 4998 (безплатно) или +32 2643 8881; или чрез имейл, изпратен на адрес Bulgaria.customer@westernunion.com.

1.3. WUIB подлежи на надзор от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари [Finanzmarktaufsicht] („Комисия за надзор на финансовите пазари“), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna, телефонен номер +43 1 249 59. Повече информация относно Комисията за надзор на финансовите пазари може да се намери в интернет на адрес www.fma.gv.at.

2. НАШИТЕ УСЛУГИ

2.1. Онлайн услугата на Western Union предлага услуги за парични преводи в национален и международен мащаб. За да използвате Онлайн услугата на Western Union, Вие трябва да сте на възраст поне на 18 години и Вие трябва да имате обичайно местопребиваване в България.. Всеки паричен превод получава индивидуален номер на транзакция, който е Контролният номер на паричния превод или „MTCN“.

2.2. С попълването и съгласяването с необходимата информация за извършване на паричен превод и с приемането на настоящите Общи условия Изпращачът дава инструкции на WUIB да изпълни конкретен паричен превод. Всеки индивидуален паричен запис представлява отделно споразумение между WUIB и Изпращача, което е ограничено до извършването на конкретен паричен превод. В нито един момент не се сключва рамково споразумение между Вас и Нас, което Ни задължава да изпълняваме индивидуални и последващи парични преводи. Изпращачът следва да информира Получателя на паричния превод по съответния начин.

2.3. При спазване на законовите или регулаторните изисквания ние се ангажираме да предоставим средства за събиране от Получателя най-късно в края на този Работен ден след Работния ден, в който са получени средствата ("Ден на получаване"). Моментът на получаване е моментът, в който Ние получаваме средствата, които трябва да бъдат преведени, и таксите, свързани с това прехвърляне. За парични преводи, инструктирани на хартиен носител, този период се удължава с още един Работен ден.

2.4 За пари, превеждани (i) в държава извън ЕИЗ или (ii) подлежащи на многократно конвертиране между евро и друга валута, различна от евро, на държава-членка на Европейския съюз или на държава-членка на ЕИЗ, или (iii), които не трябва да се заплащат в евро, средствата се предоставят за получаване от Получателя най-късно в края на четвъртия Работен ден след Деня на получаване.

2.5 За редовни парични преводи средствата обикновено са на разположение за получаване в рамките на няколко минути, при спазване на работното време на офиса на съответния агент. За някои страни услугата може да се забави или могат да се прилагат други ограничения. Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с Нас на безплатния телефонен номер, посочен в точка 1.2 на настоящите Общи условия.

2.6 Онлайн услугата на Western Union предлага различни опции за получаване на парични средства, включително пари в брой на място при агента, директно към банкова сметка или към мобилен телефон, където е приложимо.

Средствата се изплащат в брой само, ако Получателят осигури достатъчно доказателство за своята самоличност, в допълнение към всички подробности по транзакцията, изисквани от Western Union във връзка с паричния превод, по-специално името на Изпращача, страната, от която се изпращат парите, името на Получателя, приблизителната стойност на преведените пари и всякакви други условия и изисквания, които са задължителни в офиса на агента на Western Union за паричните средства, които трябва да бъдат изплатени, като MTCN (Контролния номер на паричния превод). Изплащането на средствата, които предстои да бъдат получени, ще бъде направено в полза на Получателя, когото Western Union или неговият агент сметнат за упълномощен да получи парите след проверка на документите за самоличност. Плащанията могат да бъдат осъществени, дори ако формулярът с информацията за транзакцията, попълнен от Получателя, съдържа незначителни грешки. Нито Western Union, нито неговите агенти, сравняват данните на адреса на Получателя“. В някои офиси за изплащане от Получателя може да бъде поискано да представи доказателство за своята самоличност или да отговори на контролен въпрос, или и двете, за да получи средствата. Контролните въпроси не представляват допълнителна защитна функция и не могат да се използват за определяне на времето или за забавяне на изплащането на паричен превод и са забранени в някои страни. За транзакции по банкова сметка или мобилен телефон Western Union ще прехвърли средствата към информацията за сметката, предоставена от Изпращача. В случай на несъответствие между притежателя на номера на сметката (включително мобилни телефонни номера за сметки за мобилни телефони) и името на целевия Получател, трансферът ще бъде преведен на номера на сметката, предоставен от Изпращача.

2.7. Приложимото законодателство забранява лицата, които извършват парични преводи, да осъществяват търговска дейност с определени лица и държави; Western Union е длъжен да проверява всички транзакции съобразно списъците с имена, предоставени от правителствата на държавите и териториите, в които работи, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control; OFAC) и Европейския съюз. При установяване на потенциално съвпадение Western Union проучва транзакцията, за да определи дали съвпадащото име е на лице от съответния списък. За тази цел Western Union има право да изиска от Изпращача или от определения Получател допълнителни данни и доказателство за идентификация, които могат да станат причина за забавяне на Транзакцията. Това е законово изискване за всички Транзакции, които се обработват от Western Union (включително преводи, които произхождат и завършват извън САЩ).

2.8. Такси за парични преводи: Писмената информация, обясняваща начина, по който Western Union таксува Изпращача за извършването на паричен превод, е достъпна в раздела за транзакциите на Уеб сайта на Western Union и се показва на Изпращача преди попълване на платежното нареждане. Специфичните такси за превод за извършването на парични транзакции са посочени в полето „Изпращане на пари онлайн“ на адрес www.westernunion.com. Просто изберете Вашата страна по местоназначение, въведете сумата, която да бъде преведена, и щракнете върху „Изчисляване“. Изпращачът поема всички дължими такси за извършване на паричния превод, освен ако приложимото право в страната по местоназначение не изисква нещо друго. В някои случаи плащанията на паричните преводи могат да бъдат предмет на местни данъци и такси за обслужване. Получателят може да удържа допълнителни такси за получаване на средствата на Изпращача посредством паричен превод, базиран на сметка, чрез мобилен телефон или в банкова сметка. Паричните преводи трябва да бъдат изпратени в сметка (на Получателя) в местна валута, като в противен случай приемащата институция (където Получателят има своя сметка) може да конвертира средствата по своя валутен курс или дори може да отхвърли паричния превод. Споразумението на Получателя с неговия или нейния доставчик на мобилна телефонна услуга, доставчик на mWallet сметка или друг доставчик на сметка управлява сметката и определя неговите/нейните права, задължения, приложими такси, наличност на средства и ограничения на сметки. В случай на несъответствие между собственика на номера на сметката (включително мобилни телефонни номера за сметки на мобилни телефони) и името на Получателя, преводът ще бъде кредитиран на номера на сметката, предоставена от Изпращача. Western Union може да начислява допълнителни такси, свързани с използването на сметка за изпращане или получаване на паричен превод. Western Union не поема никаква отговорност, свързана с разходи, които Изпращачът или който и да е притежател на сметка извършва във връзка с обменния курс, използван за конвертиране в неместни валути или за действия или бездействия на доставчици на финансови услуги на мястото на получаване или междинни такива.

2.9. Международен валутен обмен

а. Плащанията на парични преводи обикновено се извършват във валутата на страната на местоназначение (в някои страни плащането се извършва единствено в алтернативна валута). Всички суми във валута се конвертират по текущия обменен курс на Western Union към дадения момент. Western Union изчислява своя обменен курс въз основа на наличните за търговия междубанкови обменни курсове плюс надбавка. Повечето обменни курсове се коригират няколко пъти дневно според съответните курсове при затваряне на световните финансови пазари. Можете да видите обменния курс за паричен превод на www.westernunion.com, след като изберете страната на местоназначение в полето „Изпращане на пари онлайн“, попълните сумата, която имате намерение да преведете, и натиснете бутона „Изчисляване“.

б. Валутата ще бъде конвертирана в момента на превода и Получателят ще получи сумата в чуждестранната валута, показана по време на трансферния процес. Въпреки това в някои страни местните разпоредби изискват паричните преводи да се конвертират единствено в момента, в който се изплащат. Ако Изпращачът изпраща средствата в една от тези държави, отбелязаният по-горе обменен курс е само приблизителна стойност и действителният обменен курс се определя в момента на плащането. Агентите на Western Union могат да предлагат на Получателите възможността да получават средствата във валута, различна от тази, която Изпращачът е избрал. В такива случаи Western Union (или неговите агенти, доставчикът на мобилната телефонна услуга или доставчикът на сметка) могат да събират допълнителни пари, когато конвертират средствата на Изпращача във валутата, избрана от Получателя. Ако Изпращачът избере валута на плащане, различна от националната валута на страната на местоназначение, избраната валута на плащане може да не е налична във всички офиси за плащане в тази държава или може да не е налична в банкноти или монети с достатъчно малка номинална стойност, за да се изплати целият паричен превод. В такива случаи агентът по плащанията може да изплати целия или част от паричния превод на Изпращача в национална валута. Обменният курс на Western Union може да бъде по-малко благоприятен, отколкото някои публично обявени търговски обменни курсове, използвани при транзакции между банки или други финансови институции. Всяка разлика между предлагания на клиентите валутен курс и валутния курс, получен от Western Union, ще бъде задържана от Western Union (и в някои случаи от неговите агенти, доставчик на мобилна телефонна услуга или доставчик на сметка) в допълнение към таксите за превод. Допълнителна информация за валутните курсове за специфични страни на местоназначение може да бъде получена чрез обаждане на изброените по-долу безплатни телефонни номера или от Нашия Уеб сайт.

2.10. В някои страни SMS - Western Union може да предложи безплатно уведомяване с SMS съобщения, за да информира (Изпращача), че сумата по транзакцията е получена от Получателя, или (Получателя), че средствата са на разположение за получаване. Таксите, прилагани от доставчика на телефонна услуга, са изключителна отговорност на Изпращача или Получателя. Western Union не носи отговорност за каквито и да е такси, свързани с SMS съобщения. Ако е позволено от приложимото законодателство, SMS съобщения ще бъдат изпращани на предоставения мобилен номер на Получателя и/или Изпращача по време на транзакцията. Western Union ще изпраща SMS съобщенията до шлюз за препращане, но това препращане е отговорност на трети страни и не може да бъде гарантирано. Western Union не носи отговорност за технически неизправности, които се случват извън неговите собствени системи.

3. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС

3.1. Ние заявяваме Нашата готовност да Ви предоставяме услуги за паричен превод и съответната информация в съответствие с тези Общи условия под формата на единични плащания, които не са предмет на рамков договор, като упражняваме разумна грижа.

3.2. Ние не сме задължени да приемем каквито и да е инструкции за извършване на каквато и да било Транзакция и ние няма да носим отговорност по никакъв начин за отхвърлянето на такива инструкции или за оттеглянето, прекратяването или ограничаването на услугите ни за Вас по какъвто и да е начин. Тези Общи условия обаче ще важат за всяка инструкция, която решим да приемем.

3.3. Ние не носим отговорност за:

а. стоки или услуги, които Вие плащате за използване на Онлайн услугата на Western Union, и тук по-специално тяхната доставка. Ние настоятелно препоръчваме да не използвате Нашите услуги, за да плащате за стоки, закупени от онлайн продавач, когото не познавате;

б. неизправности в съоръжения за комуникация, за които Ние нямаме никакъв контрол;

в. загуби на данни или закъснения в предаването, произтичащи от използването на доставчик на интернет услуги или причинени от който и да е браузър или друг софтуер, който не е под Наш контрол;

г. услугите, предоставяни от Вашия Картоиздател;

д. вируси с произход от трети страни;

е. грешки на Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Union, които произтичат от недостатъчна или неточна информация, която Вие или трета страна сте предоставили;

ж. неразрешеното използване или прихващане на на информация, преди да достигнат Уеб сайта; или

з. неразрешеното използване или неоторизиран достъп до данни, свързани с Вас или с Вашите транзакции, които Ние обработваме, освен ако такава употреба или този достъп не е резултат на небрежност от Наша страна.

3.4. Независимо от всяко предварително споразумение за въвеждане на паричен превод, Ние не сме задължени към Вас да нареждаме или да извършваме паричен превод, ако:

а. не можем да получим достатъчно доказателства за Вашата самоличност;

б. имаме основание да вярваме, че информацията относно Транзакцията е неправилна, неразрешена или подправена;

в. Вие сте Ни предоставили грешна или непълна информация, или не сме получили информацията за Вашата транзакция своевременно, за да се гарантира навременното изпълнение на искания паричен превод;

г. Вашият Картоиздател не разрешава използването на Вашата Банкова карта за изплащане на Транзакцията и Нашите такси; или

Ние не носим отговорност за вреди, причинени от липсата на плащане или забавено плащане на паричен превод към Получател обект на Нашата отговорност съгласно точка 8, или ако Онлайн услугата на Western Union не успее да извърши Транзакция, като следствие от който и да е от тези проблеми.

3.5. Ние имаме право да откажем да Ви предоставим Онлайн услугата на Western Union частично или изцяло, ако такава употреба представлява нарушение на разпоредби на Western Union (вкл. разпоредби, насочени към предотвратяване на измами, пране на пари или финансиране на тероризъм) и/или на приложим закон, съдебно решение или изисквания на специален регулаторен или държавен орган или всеки друг орган, който има юрисдикция над Нас, или, ако сметнем такава стъпка за необходима, да защитим Нашите собствени интереси. Ако откажем да Ви предоставим Онлайн услугата на Western Union (частично или изцяло) поради която и да е от горепосочените причини, Ние съответно ще Ви уведомим, ако е възможно, и ще обосновем Нашия отказ, освен ако не сме възпрепятствани да направим това поради юридически причини.

3.6. Имаме право на частично или пълно прекратяване на дейността на Уеб сайта на Western Union или на Онлайн услугата на Western Union, ако обстоятелства, които са извън Нашия контрол, Ни принуждават да предприемем такива действия, и които поради това считаме за уместни ("Събития извън нашия контрол “). Ако услугите, предоставяни на Уеб сайта на Western Union или от Онлайн услугата на Western Union, трябва да се прекъснат по някаква причина (независимо дали от Нас, от доставчик – трета страна или по друг начин), Ние трябва да вземем подходящи мерки, за да бъде продължителността на това прекъсване възможно най-кратка.

3.7. Нашата комуникация с Вас обикновено се провежда по интернет и по електронна поща. Това обаче не оказва влияние върху Вашето право да се свържете с Нас в някаква друга форма (вижте точка 1.2 по-горе), ако обстоятелствата налагат това.

4. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ НАС

4.1. Вие декларирате, че Ни плащате  Нашите такси (вижте също точка 2.8 по-горе) за всеки паричен превод, който нареждате посредством Онлайн услугата на Western Union.

4.2. Трябва да платите основния размер на паричния превод плюс Нашите такси с Банкова карта или от Вашата банковата сметка (доколкото WUIB позволява паричен превод, базиран на сметка). Вие се съгласявате основната сума на паричния превод плюс Нашите такси за съответната Транзакция да се изпълнят от Вашия Картоиздател или тази сума да се преведе от Вашата банкова сметка в Наша полза, преди Ние да изпълним превода или каквато и да е друга транзакция. Преди окончателното разрешаване на Транзакцията ще бъдете уведомени за точната сума, която Ние ще получим от Вашия Картоиздател или която ще удържим от Вашата банкова сметка.

4.3. Вие се съгласявате и потвърждавате следното:

а. предоставената информация с оглед извършване на онлайн паричен превод е вярна, точна, актуална и пълна;

б. трябва да споделяте данните за Транзакцията (паричната сума, Вашето име, Вашата държава, името на Получателя и MTCN) само с Получателя. Вие сте длъжни да гарантирате, че никоя трета страна не може да получи неоторизиран достъп до тази информация. Препоръчваме Ви да превеждате пари само на бенефициенти, които познавате лично;

в. Вие не трябва да използвате Онлайн услугата на Western Union за незаконни цели;

г. Вие не трябва да използвате Онлайн услугата на Western Union за Забранени цели.

д. в рамките на Онлайн услугата на Western Union Вие няма да изисквате парични преводи, които нарушават тези Общи условия, както и каквито и да е други ограничения за употреба или условия за употреба, както е посочено на Уеб сайта на Western Union; и

е. Вие лично сте отговорни за съхранението на Вашата парола и Вашето потребителско име, съгласно точка 6 по-долу.

4.4. В случай на загуба, кражба, копиране, злоупотреба или неразрешено използване на данните за Транзакцията (вижте по-горе точка 4.3.б), където Вие смятате, че е възможно Ние да извършим Транзакция, която не сте упълномощили да извършим или смятате, че е възможно да не сме изпълнили или сме извършим неправилно Транзакция, трябва да се обадите на 00 800 111 4998 или на +32 2643 8881; и да Ни информирате незабавно, след като сте разбрали за такива случаи. След това Ние ще проучим въпроса.

4.5. Вие се съгласявате и приемате, че Ние можем да предаваме каквито и да е данни за Вас и за услугите, които сме Ви предоставили, ако е необходимо, на регулаторни или държавни органи или техни институции, ако:

а. сме задължени от закона да го направим; или

б. смятаме, че такова оповестяване може да помогне за предотвратяването на измами, пране на пари или други престъпления.

5. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

5.1. Ако забележите грешки или срещнете евентуални проблеми с Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Union, моля, свържете се с Нас по електронната поща или по телефона (за информация за контакти вижте точка 1.2) или ни пишете:

Western Union Bulgaria

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Lithuania LT-08247.

6. ПАРОЛА И СИГУРНОСТ

Преди първото нареждане на паричен превод Вие ще бъдете помолени да предоставите парола и валиден адрес на електронна поща като Ваше потребителско име. Паролата и потребителското име не трябва да се използват от друго лице, освен от Вас. Ваша е отговорността да съхраните по безопасен начин Вашата парола и потребителско име, както и всички транзакции, извършени с помощта на Вашата парола или потребителско име. НИКОГА НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ ПАРОЛАТА СИ С НИКОГО И НЕ Я ПИШЕТЕ КЪДЕТО И ДА БИЛО! Вие се съгласявате да Ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашата парола или потребителско име или за всяко друго нарушаване на сигурността на телефон 00 800 111 4998 или  +32 2643 8881. След като сте Ни информирали за неразрешена употреба на Вашата парола или потребителско име, Ние незабавно ще предприемем всички необходими стъпки, за да се предотврати по-нататъшното използване на тази информация. Ние ще Ви информираме за тези стъпки незабавно след тяхното предприемане и ще обясним причините за тези стъпки, освен ако Не сме възпрепятствани да направим това по правни причини. Изпълнението на тези стъпки не Ни прави отговорни за каквито и да са загуби или щети, които са резултат от Вашето неспазване на задълженията Ви в съответствие с настоящия параграф. Въпреки това може да имате право на възстановяване или кредитиране на определена сума от Вашия Картоиздател, ако Вашата Банкова карта или Вашата банкова сметка са били използвани по измамен начин.

7. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

7.1 Western Union ще използва и обработва личната ви информация, както е описано в Нашата Декларация за поверителност, и вие изрично се съгласявате с нея. Щракнете тук  за Нашата поверителност. Имаме право да променяме Нашата Декларация за поверителност по всяко време.

7.2.  Това изявление представлява изричен отказ от претенции по отношение на банковата тайна в съответствие с Раздел 38 от Закона за банковото дело на Австрия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време в писмена форма чрез писмо, изпратено на адреса на WUIB, посочен в точка 1.1, или по електронна поща на имейл адреса, посочен в точка 1.2.

7.3 Ние си запазваме правото да проверим данните, които Вие предоставяте. Western Union получава кредитните рейтинги на базата на математически-статистически процеси от Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Vienna или от други доставчици на услуги, договорени от Нас, за да проверяваме информацията за клиентите, с изключение на кредитната информация. Вие може да отмените това съгласие по всяко време.

8. ОТГОВОРНОСТ

А. Неупълномощени транзакции

8.1. Можем да бъдем отговорни пред Вас, ако Ние изпълняваме транзакция за Вас, която не сте  Ни упълномощили да извършим. С изключение на степента, в която Вие не сте отговорни по т. 8.2 или 8.3 за Транзакция, която не е упълномощена от Вас, ние ще Ви върнем сумата на Транзакцията незабавно, но най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме били уведомени, че съответната транзакция не е била упълномощена или по друг начин сме узнали за неупълномощената Транзакция. Също така няма да имаме иск срещу Вас за възстановяване на Нашите разходи. В случай, че има разумни индикации за измамна дейност от Ваша страна, Нашето задължение за възстановяване на средства ще бъдете прекратено до по-нататъшно разследване и това разследване ще бъде предприето незабавно.

8.2 Вие може да бъдете отговорни до максималната сума от 50 EUR за загуби, които:

 а. са в резултат на неупълномощени Транзакции, произтичащи от използването на загубени, откраднати или по друг начин липсващи данни за Транзакцията (вижте  по-горе точка 4.3.б); или

б. са в резултат от злоупотребата Ви с данните за Транзакцията.

8.3 Ние няма да Ви държим отговорни по т. 8.2, ако не е било възможно за Вас да откриете такава загуба, кражба или злоупотреба с данните за Транзакцията или ако загубата на данните за Транзакцията е била причинена от служител или представител, действащ от Наше име,  в един от Нашите клонове или друг външен доставчик на услуги, който сме назначили.

8.4 Вашата отговорност за загуби, произтичащи от неупълномощена Транзакция, няма да бъде ограничена до максималната сума от 50 €, както е посочено в точка 8.2, ако Вие сте действали с намерение за измама или сте допринесли за злоупотреба с данните за Транзакцията умишлено или чрез грубо небрежно поведение. В тези случаи Вие носите отговорност за всички загуби, причинени от неупълномощена Транзакция. Грубата небрежност в частност включва, но не се ограничава до случаите, в които Вие не ни уведомявате незабавно за загуба на данни за Транзакцията или ако не съхранявате данните за Транзакцията, или ако я разкривате на трети страни.

8.5 Освен ако не сте действали с намерение за измама, Вие не сте отговорни към нас:

 а. за загуби, произтичащи от неразрешено използване на данни за Транзакцията, които възникват след получаване от нас на съобщение по точка 4.4; или

б. ако Ние не гарантираме, че Нашите контактни съоръжения са били на Ваше разположение за целите на уведомяване по т. 4.4.

Б. Неправилно изпълнени или неизпълнени Транзакции

8.6 Можем да бъдем отговорни пред Вас, ако не изпълняваме или неправилно изпълняваме Транзакция, която Вие ни упълномощявате да изпълним, освен ако е било по Ваша вина. Това означава, че в случай на неизпълнена или неправилно изпълнена Транзакция, ние ще възстановим на Вас сумата на Транзакцията (до степента, в която Транзакцията не е изпълнена или е била неправилно изпълнена). Имате право да поискате възстановяване на всички такси и лихви до степента, в която са били начислени или направени във връзка с неизпълнена или неправилно извършена Транзакция.

8.7 Доколкото таксите са били начислени на неизпълнена или неправилно извършена Транзакция от Нас или от посредническа агенция и таксите са били приспаднати от сумата, която трябва да бъде получена от Получателя при такава Транзакция, Ние незабавно ще прехвърлим към Получателя такива суми, налагани по отношение на тези такси.

8.8 Всяка отговорност, която иначе Ние бихме дължали към Вас съгласно точка 8.6, е изключена, ако:

а. сме в състояние да покажем, че сумата на Транзакцията е получена в подходящото време от доставчика на платежни услуги на Получателя; или

б. за целите на точка 8.6, Транзакцията се счита за извършена правилно, ако можем да покажем, че Транзакцията е била извършена в съответствие с информацията за Транзакцията, която сте ни предоставили.  Ако сте ни предоставили неточни подробности за извършване на Транзакцията, Вие може да поискате от Нас да Ви съдействаме при възстановяването на парите. Не можем да гарантираме, че подобни усилия ще бъдат успешни. Ние си запазваме правото да Ви таксуваме, за да покрием Нашите логични разходи за това.

В. Изключване на отговорност

8.9 Всяка отговорност, която иначе Ние бихме дължали към Вас съгласно т. 8.1 или 8.6, е изключена, ако не ни уведомите за неразрешена или неправилно изпълнена Транзакция в рамките на 13 месеца след датата на изпълнение на Транзакцията.

8.10 Също така нямаме отговорност съгласно т. 8, ако Ние не изпълним или неправилно изпълним Транзакцията, когато причината за това се дължи на Събития извън нашия контрол или на Нашите законови задължения.

8.11 Няма да имаме никаква отговорност към Вас, ако неупълномощената или неправилно извършената транзакция е извършена от трета страна или от трети страни, които сте инструктирали, преди да потвърдим плащането Ви за трансфера или някаква друга Транзакция. Трябва да се свържете незабавно със съответната трета страна и да я информирате за обстоятелствата на неразрешената или неправилно извършената транзакция.

8.12 Ние не поемаме отговорност за щети, дължащи се на необичайни и непредвидими събития, над които Western Union няма контрол и чиито последици, независимо от дължимата грижа, не могат да бъдат избегнати от Western Union (причинени например от Събития извън нашия контрол , повреди на телекомуникационни линии, граждански вълнения, войни или други събития като индустриални действия или прекъсвания, за които нямаме контрол). Това важи и за случаите, в които Western Union е обвързана с поръчки съгласно законодателството на Общността, национални, съдебни или административни разпореждания, които посочват друго.

8.13 Ние не изключваме или ограничаваме по какъвто и да е начин Нашата отговорност към Вас, където би било незаконно да го направим. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от Нашата небрежност; за измама или измамно изопачаване; или за нарушаване на Вашите законни права, когато би било незаконно да се изключат или ограничат такива законни права във връзка с Онлайн услугата на Western Union.8

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уеб сайтът на Western Union и Онлайн услугата на Western Union, тяхното съдържание и цялата интелектуална собственост, свързана с тях и съдържаща се в тях (включително авторски права, патенти, права върху бази данни, търговски марки и марки за услуги), са собственост на Western Union, на филиали на Western Union или на трети страни. Всички права върху Уеб сайта на Western Union и Онлайн услугата на Western Union остават Наша собственост и/или собственост на третата страна. Уеб сайтът на Western Union и Онлайн услугата на Western Union трябва да се използват само за целите, разрешени съгласно настоящите Общи условия, или както е описано на Уеб сайта. Имате право единствено да показвате и записвате копие на страниците на Уеб сайта на Western Union за Ваша лична употреба. Без Нашето изрично писмено разрешение нямате право да дублирате, публикувате или променяте Уеб сайта на Western Union, Онлайн услугата на Western Union или на части от тях, или да създавате производни продукти от същите, да участвате в тяхното отдаване или продажба, да ги публикувате в Световната мрежа или да ги използвате в каквато и да е друга форма за каквато и да е публична или търговска цел. Нямате право: (а) да използвате робот, паяк, скрепер или каквато и да е друга автоматизирана програма за достъп до Уеб сайта на Western Union или до Онлайн услугата на Western Union и/или (б) да премахвате или променяте информацията, свързана с авторски права и търговски марки или фирмена информация, публикувана на Уеб сайта на Western Union (или печатни страници на Уеб сайта). Наименованието Western Union и всички други наименования, както и обозначенията за собственост на продукти и/или услуги на Western Union, упоменати на Уеб сайта на Western Union, са ексклузивни марки на Western Union или на други трети страни. Други продукти, услуги или фирмени наименования, посочени на Уеб сайта, могат да бъдат търговските марки на техните съответни собственици.

10. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Уеб сайтът на Western Union може да съдържа връзки и препратки към други интернет сайтове и ресурси в Световната мрежа („Свързани сайтове“). Връзките към каквито и да е Свързани сайтове не представляват одобрение от Нас или от Наша асоциация на каквито и да е ресурси на трети страни или тяхното съдържание. Връзките не означават, че Western Union е свързано или асоциирано с трети страни или че е законово упълномощено да използва каквато и да е търговска марка, търговско име, лого или символ на авторско право, показани на или достъпни чрез връзката, или че каквито и да било Свързани сайтове са упълномощени да използват която и да е търговска марка, търговско име, лого или символ на авторско право на Western Union. Трябва да насочите всякакви притеснения относно каквито и да било Свързани сайтове към администратора на Свързания сайт или към поддръжката му. Western Union не декларира и не потвърждава точността или надеждността и изрично отхвърля каквито и да било съвети, мнения, декларация или друга информация, показвани или разпространявани чрез който и да е Свързан сайт. С настоящото Вие потвърждавате, че приемането на каквото и да е мнение, съвет или информация, изложени на който и да е Свързания сайт или по друг начин, е на Ваш собствен риск.

11. ПРАВО ЗА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ПАРИЧЕН ПРЕВОД

11.1. Вие имате право да анулирате нареждане за паричен превод чрез Уеб сайта на Western Union, в рамките на 14 дни. Анулирането трябва да Ни бъде съобщено изрично и писмено по електронна поща или по пощата. Това право на анулиране не е приложимо, ако Ние вече сме изплатили средствата на Получателя, преди да сме получили Вашето уведомление за анулиране. При упражняване на Вашето право на анулиране преди Нашето изплащане на средствата на Получателя, Ние ще Ви възстановим сумата на превода и няма да Ви начисляваме никакви такси.

11.2. Вие можете да анулирате нареждане за паричен превод в писмен вид, като Ни изпратите уведомление по електронна поща или по пощата, при условие, че все още не сме изплатили средствата на Получателя преди получаването на Вашето уведомление за анулиране. В този случай Ние ще Ви възстановим сумата на паричния превод при обменния курс на Western Union, който е валиден към момента на възстановяването на средствата, но най-малко на номиналната стойност на сумата на превода, доколкото средствата не са били изплатени на Получателя в рамките на 45 дни. В този случай таксите за превод не се връщат. Ако в рамките на три Работни Дни Ние не сме предоставили паричната сума за получаване от Получателя, Ние ще Ви върнем, в случай на Вашето обосновано уведомление за анулиране, сумата на паричния превод плюс всички платени такси за превод (при ограниченията на законовите и нормативните разпоредби).

12. ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА

Тези Общи условия, заедно с всички други договорни точки, посочени в настоящите Общи условия, представляват цялото споразумение между Вас и Нас и заместват всяко и всички предишни споразумения, които могат да съществуват между Вас и Нас.

13. КЛАУЗА ЗА ДЕЛИМОСТ

Ако една или няколко от разпоредбите на тези Общи условия са невалидни, незаконосъобразни или неприложими, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

14. ЖАЛБИ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ

14.1. Ако не сте доволни от Нашите услуги съгласно тези Общи условия Вие можете да подадете жалба в писмен вид до Нас чрез данните за контакт, публикувани на https://www.westernunion.com/bg/. Ще направим всичко възможно разгледаме жалбата Ви при първа възможност и ние ще Ви изпратим писмо с окончателен отговор в рамките на 15 Работни Дни след получаване на жалбата Ви. При изключителни обстоятелства, Ние ще Ви изпратим отговор в рамките на 15 работни дни, като посочим крайния срок, в който ще получите последния ни отговор, не по-късно от 35 работни дни от датата на Вашата първоначална жалба.  Ако не получите последния Ни отговор или Вие не сте доволни от последния Ни отговор, можете директно да я отправите към,Съвместния помирителен съвет на австрийската банкова индустрия [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna. Също така имате възможност да предявите Вашите права пред компетентните съдилища с обща юрисдикция. Алтернативно можете да използвате платформата за онлайн решаване на спорове („ОРС“). ОРС предлага извънсъдебно решение на спорове, свързани с онлайн транзакции:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

14.2. Тези общи условия се уреждат от австрийското законодателство с изключение на неговите стълкновителни норми. Мястото на изпълнение е Виена. Ако Вие сте местен потребител  на територията на България, Вие също ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на Българското законодателство за защита на потребителите.

14.3. Съдилищата на Виена, Инерещат (Inner City), са компетентни за споразумения, които не са сключени с потребители по смисъла на Раздел 1 от Закона за защита на потребителите на Австрия [KSchG].  Ако Вие сте потребител, можете да предявявате правни съдебни процедури по отношение на  искове или спорове (включително извъндоговорни искове или спорове), произтичащи от или свързани с тези Общи условия или в съдилищата на обичайното ви местоживеене или в съдилищата на Австрия. Ако сте потребител, Ние ще започнем съдебно производство срещу Вас в в съдилищата на обичайното Ви място на пребиваване или Вашето място на работа.