Общи условия за Онлайн услуги за парични преводи на Western Union®


България: Общи условия за Онлайн услуги за парични преводи на Western Union®

ЕДНОКРАТНА ПЛАТЕЖНА ТРАНЗАКЦИЯ, НЕОБХВАНАТА ОТ РАМКОВ ДОГОВОР

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА И РЕГЛАМЕНТИРАТ ВАШИЯ ДОСТЪП И УПОТРЕБА НА УЕБ САЙТА ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИ НА WESTERN UNION, КАКТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА УЕБ САЙТА ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИ НА WESTERN UNION. ЗА ВАС Е ВАЖНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРИЕМЕТЕ. ТЕ СЪДЪРЖАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ОБХВАТА НА НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС, КАКТО И ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОНЛАЙН ПАРИЧЕН ПРЕВОД С WESTERN UNION. СЪОТВЕТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СА ОБОЗНАЧЕНИ С УДЕБЕЛЕН ШРИФТ.

Нашите Общи условия използват следните определения:

а. „Банкова карта“ се отнася за кредитна карта Visa® или MasterCard® или за дебитна карта;

б. „Картоиздател“ се отнася за издателя и собственика на Банкова карта;

в. „MWallet сметка“ се отнася за електронна сметка, свързана с мобилен телефон на лицето, в която парите могат да бъдат депозирани по електронен път и използвани по същия начин, като пари в брой;

г. „Забранена цел“ се отнася за всяка незаконна цел; осъществяване или приемане на плащания за хазартни услуги, хазартни жетони или хазартни кредити; или изпращане на плащане на самия себе си като Получател с оглед доказване на финансова стабилност (РИСК ОТ ИЗМАМА); или изпращане или получаване на пари от името на друго лице;

д. „Получател“ се отнася за лицето, посочено като получател на паричния превод (независимо дали този превод е нареден от Изпращач посредством Онлайн услугата на Western Union или от лице, използващо друга Услуга за паричен превод на Western Union);

е. „Изпращач“ се отнася за лицето, наредило паричен превод посредством Онлайн услугата на Western Union;

ж. „Транзакция“ се отнася за всеки паричен превод, който нареждате посредством Онлайн услугата на Western Union;

з. „Western Union“, „Ние“, „Ни“, „Наш“ или „Нас“ се отнася за Western Union International Bank GmbH и Western Union International Limited и във връзка с точка 9 от разпоредбите на споразумението и в позоваванията на „Небрежност или Измама от Наше име“ също така включва филиали или агенти на Western Union, доколкото те поемат изпълнението на операции, които иначе би трябвало да се извършват от Western Union, с оглед предоставяне на Онлайн услугата на Western Union;

и. „Онлайн услуга на Western Union“ се отнася за услуги, свързани с парични преводи, които Ние предоставяме посредством Уеб сайта на Western Union;

й. „Уеб сайт на Western Union“ или „Уеб сайт“ се отнася за Уеб сайта, който Ние управляваме с цел предоставяне на услуги за извършване на парични преводи; и

к. „Вие“, „Ви“, „Ваш“ или „Вас“ се отнасят до всяко лице, което използва Уеб сайта на Western Union в ролята си на Изпращач.

1. ЗА НАС

1.1. Онлайн услугата на Western Union® се предлага от Western Union International Bank GmbH („WUIB“) в сътрудничество с Western Union International Limited. WUIB е австрийско дружество с ограничена отговорност със седалище на адрес: A-1010 Vienna, Schubertring 11, регистрирано в Търговския съд на Виена под Регистрационен служебен номер на дружеството 256187t. Неговият Регистрационен номер за обработка на данни е 2111221. Western Union International Limited е ирландска компания (с номер: TO 372428) със седалище на адрес: Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ирландия.

1.2. Клиентите могат да получат информация за адресите и работното време на агентите и местните представители, като се обадят на следния телефонен номер:00 800 111 4998. Също така можете да се свържете с WUIB на следния безплатен номер: +32 2643 8881; или чрез имейл, изпратен на адрес bulgaria.customer@westernunion.com. Уеб сайтът на WUIB съдържа списък с всички агенти и представители на WUIB в България, като списъкът може да бъде намерен тук.

1.3. WUIB подлежи на надзор от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари [Finanzmarktaufsicht] („Комисия за надзор на финансовите пазари“), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna, телефонен номер +43 1 249 59. Повече информация относно Комисията за надзор на финансовите пазари може да се намери в интернет на адрес www.fma.gv.at.

2. НАШИТЕ УСЛУГИ

2.1. Онлайн услугата на Western Union предлага услуги за парични преводи в национален и международен мащаб. За да използвате Онлайн услугата на Western Union, Вие трябва да сте пълнолетно лице. Всеки паричен превод получава индивидуален номер на транзакция, който е Контролният номер на паричния превод или „MTCN“.

2.2. С попълването и съгласяването с необходимата информация за извършване на паричен превод и с приемането на настоящите Общи условия Изпращачът дава инструкции на WUIB да изпълни конкретен паричен превод. Всеки индивидуален паричен запис представлява отделно споразумение между WUIB и Изпращача, което е ограничено до извършването на конкретен паричен превод. В нито един момент не се сключва рамково споразумение между Вас и Нас, което Ни задължава да изпълняваме индивидуални и последващи парични преводи. Изпращачът следва да информира Получателя на паричния превод по съответния начин.

2.3. При спазване на изискванията на законовите и нормативни разпоредби Ние се ангажираме да предоставим средства, които да бъдат на разположение за получаване от Получателя най-късно в края на деня, последващ деня, в който средствата са получени („Деня на получаване“). За тази цел моментът на получаване е този, в който Ние получаваме средствата, които да бъдат преведени, както и таксите, свързани с посочения превод. Ако моментът на получаване не е работен ден на Western Union, сумата ще се счита за получена на следващия работен ден. За пари, превеждани (i) в държава извън ЕИЗ или (ii) подлежащи на многократно конвертиране между евро и друга валута, различна от евро, на държава-членка на Европейския съюз или на държава-членка на ЕИЗ, или (iii), които не трябва да се заплащат в евро, средствата се предоставят за получаване от Получателя най-късно в края на четвъртия ден след Деня на получаване. За редовни парични преводи средствата обикновено са на разположение за получаване в рамките на минути, при спазване на работното време на офиса на съответния агент. За някои страни услугата може да се забави или могат да се прилагат други ограничения. Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с Нас на безплатния телефонен номер, посочен в точка 1.2 на настоящите Общи условия.

2.4. Средствата ще се изплащат единствено в брой, ако Получателят осигури достатъчно доказателство за своята самоличност, в допълнение към всички подробности по транзакцията, изисквани от Western Union във връзка с паричния превод, по-специално името на Изпращача, страната, от която се изпращат парите, името на Получателя, приблизителната стойност на преведените пари и всякакви други условия и изисквания, които са задължителни в офиса на агента на Western Union за паричните средства, които трябва да бъдат изплатени, като MTCN (Контролния номер на паричния превод). Изплащането на средствата, които предстои да бъдат получени, ще бъде направено в полза на Получателя, когото Western Union или неговият агент сметнат за упълномощен да получи парите след проверка на документите за самоличност и след подписване на съответните документи съгласно законодателството за борба с прането на пари. Плащанията могат да бъдат осъществени, дори ако формулярът, попълнен от Получателя, съдържа грешки. Нито Western Union, нито неговите агенти, сравняват данните на адреса на Получателя на формулярите „Изпращане на пари“ и „Получаване на пари“. В някои офиси за изплащане от Получателя може да бъде поискано да представи доказателство за своята самоличност или да отговори на контролен въпрос, или и двете, за да получи средствата. Контролните въпроси не представляват допълнителна защитна функция и не могат да се използват за определяне на времето или за забавяне на изплащането на паричен превод и са забранени в някои страни.

2.5. Приложимото законодателство забранява лицата, които извършват парични преводи, да осъществяват търговска дейност с определени лица и държави; Western Union е длъжен да проверява всички транзакции съобразно списъците с имена, предоставени от правителствата на държавите и териториите, в които работи, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control; OFAC) и Европейския съюз. При установяване на потенциално съвпадение Western Union проучва транзакцията, за да определи дали съвпадащото име е на лице от съответния списък. За тази цел Western Union има право да изиска от Изпращача или от определения Получател допълнителни данни и доказателство за идентификация, които могат да станат причина за забавяне на Транзакцията. Това е законово изискване за всички Транзакции, които се обработват от Western Union (включително преводи, които произхождат и завършват извън САЩ).

2.6. Такси за парични преводи: Писмената информация, обясняваща начина, по който Western Union таксува Изпращача за извършването на паричен превод, е достъпна в раздела за транзакциите на Уеб сайта на Western Union и се показва на Изпращача преди попълване на платежното нареждане. Специфичните такси за превод за извършването на парични транзакции са посочени в полето „Изпращане на пари онлайн“ на адрес www.westernunion.com. Просто изберете Вашата страна по местоназначение, въведете сумата, която да бъде преведена, и щракнете върху „Изчисляване“. Изпращачът поема всички дължими такси за извършване на паричния превод, освен ако приложимото право в страната по местоназначение не изисква нещо друго. В някои случаи плащанията на паричните преводи могат да бъдат предмет на местни данъци и такси за обслужване. Получателят може да удържа допълнителни такси за получаване на средствата на Изпращача посредством паричен превод, базиран на сметка, чрез мобилен телефон или в банкова сметка. Паричните преводи трябва да бъдат изпратени в сметка (на Получателя) в местна валута, като в противен случай приемащата институция (където Получателят има своя сметка) може да конвертира средствата по своя валутен курс или дори може да отхвърли паричния превод. Споразумението на Получателя с неговия или нейния доставчик на мобилна телефонна услуга, доставчик на mWallet сметка или друг доставчик на сметка управлява сметката и определя неговите/нейните права, задължения, приложими такси, наличност на средства и ограничения на сметки. В случай на несъответствие между собственика на номера на сметката (включително мобилни телефонни номера за сметки на мобилни телефони) и името на Получателя, преводът ще бъде кредитиран на номера на сметката, предоставена от Изпращача. Western Union може да начислява допълнителни такси, свързани с използването на сметка за изпращане или получаване на паричен превод. Western Union не поема никаква отговорност, свързана с разходи, които Изпращачът или който и да е притежател на сметка извършва във връзка с обменния курс, използван за конвертиране в неместни валути или за действия или бездействия на доставчици на финансови услуги на мястото на получаване или междинни такива.

2.7. Международен валутен обмен

а. Плащанията на парични преводи обикновено се извършват във валутата на страната на местоназначение (в някои страни плащането се извършва единствено в алтернативна валута). Всички суми във валута се конвертират по текущия обменен курс на Western Union към дадения момент. Western Union изчислява своя обменен курс въз основа на наличните за търговия междубанкови обменни курсове плюс надбавка. Повечето обменни курсове се коригират няколко пъти дневно според съответните курсове при затваряне на световните финансови пазари. Можете да видите обменния курс за паричен превод на www.westernunion.com, след като изберете страната на местоназначение в полето „Изпращане на пари онлайн“, попълните сумата, която имате намерение да преведете, и натиснете бутона „Изчисляване“.

б. Валутата ще бъде конвертирана в момента на превода и Получателят ще получи сумата в чуждестранната валута, показана в този формуляр. Въпреки това в някои страни местните разпоредби изискват паричните преводи да се конвертират единствено в момента, в който се изплащат. Ако Изпращачът изпраща средствата в една от тези държави, отбелязаният по-горе обменен курс е само приблизителна стойност и действителният обменен курс се определя в момента на плащането. Агентите на Western Union могат да предлагат на Получателите възможността да получават средствата във валута, различна от тази, която Изпращачът е избрал. В такива случаи Western Union (или неговите агенти, доставчикът на мобилната телефонна услуга или доставчикът на сметка) могат да събират допълнителни пари, когато конвертират средствата на Изпращача във валутата, избрана от Получателя. Ако Изпращачът избере валута на плащане, различна от националната валута на страната на местоназначение, избраната валута на плащане може да не е налична във всички офиси за плащане в тази държава или може да не е налична в банкноти или монети с достатъчно малка номинална стойност, за да се изплати целият паричен превод. В такива случаи агентът по плащанията може да изплати целия или част от паричния превод на Изпращача в национална валута. Обменният курс на Western Union може да бъде по-малко благоприятен, отколкото някои публично обявени търговски обменни курсове, използвани при транзакции между банки или други финансови институции. Всяка разлика между предлагания на клиентите валутен курс и валутния курс, получен от Western Union, ще бъде задържана от Western Union (и в някои случаи от неговите агенти, доставчик на мобилна телефонна услуга или доставчик на сметка) в допълнение към таксите за превод. Допълнителна информация за валутните курсове за специфични страни на местоназначение може да бъде получена чрез обаждане на изброените по-долу безплатни телефонни номера или от Нашия Уеб сайт.

2.8. В някои страни Western Union може да предложи безплатно уведомяване с SMS съобщения, за да информира (Изпращача), че сумата по транзакцията е получена от Получателя, или (Получателя), че средствата са на разположение за получаване. Таксите, прилагани от доставчика на телефонна услуга, са изключителна отговорност на Изпращача или Получателя. Western Union не носи отговорност за каквито и да е такси, свързани с SMS съобщения. Ако е позволено от приложимото законодателство, SMS съобщения ще бъдат изпращани на предоставения мобилен номер на Получателя и/или Изпращача по време на транзакцията. Western Union ще изпраща SMS съобщенията до шлюз за препращане, но това препращане е отговорност на трети страни и не може да бъде гарантирано. Western Union не носи отговорност за технически неизправности, които се случват извън неговите собствени системи.

3. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС

3.1. Ние заявяваме Нашата готовност да Ви предоставяме услуги за паричен превод и съответната информация в съответствие с приложимото законодателство и нормативна уредба и тези Общи условия под формата на единични плащания, които не са предмет на рамков договор, като упражняваме разумна грижа.

3.2. Ние по принцип разчитаме без по-нататъшно проучване на съобщенията, които се предават посредством Уеб сайта за Онлайн услуги на Western Union и които реално са получени от Нас, освен ако нямаме действително известие, че дадено такова съобщение е неправилно, неразрешено или подправено.

3.3. Ние не носим отговорност за:

а. стоки или услуги, които Вие плащате за използване на Онлайн услугата на Western Union, и тук по-специално тяхната доставка. Ние настоятелно препоръчваме да не използвате Нашите услуги, за да плащате за стоки, закупени от онлайн продавач, когото не познавате;

б. неизправности в съоръжения за комуникация, за които не може да бъде разумно прието, че са под Наш контрол, и които могат да повлияят на точността или навременността на съобщение, което сте Ни изпратили;

в. всички загуби или закъснения в предаването на съобщения, произтичащи от използването на който и да е доставчик на услуга за интернет достъп или причинени от който и да е браузър или друг софтуер, който не е под Наш контрол;

г. услугите, предоставяни от Вашия Картоиздател;

д. вируси с произход от трети страни;

е. грешки на Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Union, които произтичат от недостатъчна или неточна информация, която Вие или трета страна сте предоставили;

ж. всяко неразрешено използване или прихващане на съобщение или информация, преди да достигнат Уеб сайта; или

з. всяко неразрешено използване или неоторизиран достъп до данни, свързани с Вас или с Вашите транзакции, които Ние обработваме, освен ако такава употреба или този достъп не е резултат от Нашата небрежност.

3.4. Ние не сме задължени към Вас да нареждаме или да извършваме паричен превод, ако:

а. не можем да получим достатъчно доказателства за Вашата самоличност;

б. имаме основание да вярваме, че информацията относно Транзакцията е неправилна, неразрешена или подправена;

в. Вие сте Ни предоставили грешна или непълна информация, или не сме получили информацията за Вашата транзакция своевременно, за да се гарантира навременното изпълнение на искания паричен превод;

г. Вашият Картоиздател не разрешава използването на Вашата Банкова карта за изплащане на Транзакцията и Нашите такси; или

д. имаме основание да вярваме, че изискваната Транзакция има за цел да финансира терористични дейности или дейности, свързани с пране на пари.

Ние не носим отговорност за вреди, причинени от липсата на плащане или забавено плащане на паричен превод към Получател, или ако Онлайн услугата на Western Union не успее да извърши Транзакция, като следствие от който и да е от тези проблеми.

3.5. Ние имаме право да откажем да Ви предоставим Онлайн услугата на Western Union частично или изцяло, ако такава употреба представлява нарушение на разпоредби на Western Union (вкл. разпоредби, насочени към предотвратяване на измами, пране на пари или финансиране на тероризъм) и/или на приложим закон, съдебно решение или изисквания на специален регулаторен или държавен орган или всеки друг орган, който има юрисдикция над Нас, или, ако сметнем такава стъпка за необходима, да защитим Нашите собствени интереси. Ако откажем да Ви предоставим Онлайн услугата на Western Union (частично или изцяло) поради която и да е от горепосочените причини, Ние съответно ще Ви уведомим, ако е възможно, и ще обосновем Нашия отказ, освен ако не сме възпрепятствани да направим това поради юридически причини.

3.6. Имаме право на частично или пълно прекратяване на дейността на Уеб сайта на Western Union или на Онлайн услугата на Western Union, ако обстоятелства, които са извън Нашия контрол, Ни принуждават да предприемем такива действия, и които поради това считаме за уместни („Непреодолима сила“). Ако услугите, предоставяни на Уеб сайта на Western Union или от Онлайн услугата на Western Union, трябва да се прекъснат по някаква причина (независимо дали от Нас, от доставчик – трета страна или по друг начин), Ние трябва да вземем подходящи мерки, за да бъде продължителността на това прекъсване възможно най-кратка.

3.7. Нашата комуникация с Вас обикновено се провежда по интернет и по електронна поща. Това обаче не оказва влияние върху Вашето право да се свържете с Нас в някаква друга форма (вижте точка 1.2 по-горе), ако обстоятелствата налагат това.

4. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ НАС

4.1. Вие декларирате, че сте готови да Ни платите Нашите такси (вижте също точка 2.6 по-горе) за всеки паричен превод, който нареждате посредством Онлайн услугата на Western Union.

4.2. Трябва да платите основния размер на паричния превод плюс Нашите такси с Банкова карта или от Вашата банковата сметка (доколкото WUIB позволява паричен превод, базиран на сметка). Вие се съгласявате основната сума на паричния превод плюс Нашите такси за съответната Транзакция да се изпълнят от Вашия Картоиздател или тази сума да се преведе от Вашата банкова сметка в Наша полза, преди Ние да изпълним превода или каквато и да е друга транзакция. Преди окончателното разрешаване на Транзакцията ще бъдете уведомени за точната сума, която Ние ще получим от Вашия Картоиздател или която ще удържим от Вашата банкова сметка.

4.3. Вие се съгласявате и потвърждавате следното:

а. предоставената информация с оглед извършване на онлайн паричен превод е вярна, точна, актуална и пълна;

б. трябва да споделяте данните за транзакцията (паричната сума, Вашето име, Вашата държава, името на Получателя и MTCN) само с Получателя. Вие сте длъжни да гарантирате, че никоя трета страна не може да получи неоторизиран достъп до тази информация. Препоръчваме Ви да превеждате пари само на бенефициенти, които познавате лично;

в. Вие не трябва да използвате Онлайн услугата на Western Union за незаконни или Забранени цели;

г. в рамките на Онлайн услугата на Western Union Вие няма да изисквате парични преводи, които нарушават тези Общи условия, както и каквито и да е други ограничения за употреба или условия за употреба, както е посочено на Уеб сайта на Western Union; и

д. Вие лично сте отговорни за съхранението на Вашата парола и Вашето потребителско име, съгласно точка 6 по-долу.

4.4. В случай на загуба, кражба, копиране или злоупотреба с данни на транзакцията (вижте точка 4.3.б по-горе) трябва веднага да се обадите на телефон 00 800 111 4998 и да Ни информирате. До момента, в който Western Union не бъде уведомен, Вие сте отговорни пред Нас за щети, произтичащи от неправилното използване на данните на Транзакцията, ако предадете такава информация на което и да е лице, различно от Получателя на плащането, или ако улесните неправилната употреба на платежния инструмент с цел измама или ако нарушите Вашето задължение за полагане на грижа умишлено или поради груба небрежност. В случай на нарушение на Вашето задължение за полагане на грижа, произтичащо от лека небрежност, Ние ще Ви държим отговорни в максимален размер до 150 евро. След получаване на уведомлението от Western Union Вие се освобождавате от всякаква допълнителна отговорност, освен ако Вие не сте допринесли за злоупотребата с намерение за измама. Вие трябва да Ни уведомите веднага щом разберете за паричен превод, който не сте разрешили или който е изпълнен погрешно.

4.5. Вие се съгласявате и приемате, че Ние можем да предаваме каквито и да е данни за Вас и за услугите, които сме Ви предоставили, ако е необходимо, на регулаторни или държавни органи или техни институции, ако:

а. сме задължени от закона да го направим; или

б. смятаме, че такова оповестяване може да помогне за предотвратяването на измами, пране на пари или други престъпления.

5. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ, ЖАЛБИ

5.1. Ако забележите грешки или срещнете евентуални проблеми с Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Union, или ако желаете да подадете жалба, моля, свържете се с Нас по електронната поща или по телефона (за информация за контакти вижте точка 1.2).

6. ПАРОЛА И СИГУРНОСТ

Преди първото нареждане на паричен превод Вие ще бъдете помолени да предоставите парола и валиден адрес на електронна поща като Ваше потребителско име. Паролата и потребителското име не трябва да се използват от друго лице, освен от Вас. Ваша е отговорността да съхраните по безопасен начин Вашата парола и потребителско име, както и всички транзакции, извършени с помощта на Вашата парола или потребителско име. НИКОГА НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ ПАРОЛАТА СИ С НИКОГО И НЕ Я ПИШЕТЕ КЪДЕТО И ДА БИЛО! Вие се съгласявате да Ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашата парола или потребителско име или за всяко друго нарушаване на сигурността на телефон 00 800 111 4998. След като сте Ни информирали за неразрешена употреба на Вашата парола или потребителско име, Ние незабавно ще предприемем всички необходими стъпки, за да се предотврати по-нататъшното използване на тази информация. Изпълнението на тези стъпки не Ни прави отговорни за каквито и да са загуби или щети, които са резултат от Вашето неспазване на задълженията Ви в съответствие с настоящия параграф. Въпреки това може да имате право на възстановяване или кредитиране на определена сума от Вашия Картоиздател, ако Вашата Банкова карта или Вашата банкова сметка са били използвани по измамен начин.

7. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

7.1. Щракнете тук за Нашата Декларация за поверителност. Имаме право да променяме Нашата Декларация за поверителност по всяко време. Поради тази причина е Ваше задължение да приемете Нашата политика за поверителност, преди да изпълните каквато и да е нареждане на паричен превод.

7.2. Посредством щракване върху полето за Отказ от претенции при регистрацията на Вашето име и допълнителна информация, Вие изрично се съгласявате Western Union да съхранява, обработва и предава Вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби на Декларацията за поверителност (включително в страни извън ЕС).

7.3. Освен това Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни и информация за транзакциите да бъдат преведени в Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc. и в други филиали на Western Union, които са членове на световната мрежа на агентите на Western Union (които могат да се намерят на адрес http://local.westernunion.com/locator/), както и на други трети страни (включително страни извън ЕС), както е посочено в Нашата Декларация за поверителност. Това изявление представлява изричен отказ от претенции по отношение на банковата тайна в съответствие с Раздел 38 от Закона за банковото дело на Австрия. Това съгласие и съгласието по точка 7.2 може да бъде оттеглено по всяко време в писмена форма чрез писмо, изпратено на адреса на WUIB, посочен в точка 1.1, или по електронна поща на имейл адреса, посочен в точка 1.2.

7.4. Ние си запазваме правото да проверим данните, които Вие предоставяте. Western Union получава кредитните рейтинги на базата на математически-статистически процеси от Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Vienna или от други доставчици на услуги, договорени от Нас, за да проверяваме информацията за клиентите, с изключение на кредитната информация. Вие може да отмените това съгласие в съответствие с точка 7.3 по всяко време.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Ние носим отговорност пред Вас за правилното изпълнение на нареждането на паричен превод в съответствие с настоящите Общи условия. Това означава, че Ние ще Ви възстановим сумата, която е преведена, и таксите за обслужване плюс лихви за забава, както е предвидено от закона, ако паричният превод не бъде осъществен или ако бъде осъществен погрешно. Дотолкова, доколкото Вие не сте упълномощили нареждане на паричен превод, Ние в еднаква степен ще възстановим сумата, която Ви е удържана. Изискването за Нашата отговорност за възстановяване на сумата е, съгласно точка 4.3.б на тези Общи условия, да не разкривате данните за транзакцията на трети страни и, съгласно точка 4.4 от настоящите Общи условия, да Ни информирате веднага след като научите за загуба, кражба, копиране или злоупотреба с данните за транзакцията по отношение на неупълномощено или неуспешно изпълнение на нареждането на паричен превод.

8.2. Ние носим отговорност за изпълнението на нареждането на паричен превод в случай на грешка от страна на служител или упълномощен агент, действащ от Наше име, съгласно разпоредбите, определени в съответствие с австрийското законодателство. Отговорността на Western Union, филиалите на Western Union и чуждестранните агенти е изключена за случаите на лека небрежност. Това изключение не се прилага в случай на смърт, телесна повреда или увреждане на здравето, нито в случай на нарушаване на основни договорни задължения или правни задължения. В случай на нарушаване на допълнителни договорни задължения поради лека небрежност, Нашата отговорност се свежда до подмяна на типични и предвидими щети до максималната сума от 500 евро (в допълнение към преведената сума и начислените такси).

8.3. Всеки иск за обезщетение за вреди, които заявявате, трябва да бъде обоснован с пълната налична и съответна документация.

8.4. Във всеки случай Ние не поемаме отговорност за щети, които се дължат на каквито и да е неизбежни и непредвидими събития, върху които Western Union няма контрол и чиито последици, въпреки полагане на необходимата грижа, Western Union не е могъл да избегне (причинени например от Непреодолима сила, повреда на телекомуникационни линии, граждански размирици, война или други събития, като стачни действия или спиране на работата, върху които Ние нямаме контрол). Това се отнася и за случаите, в които Western Union е обвързан от каквито и да е нареждания съгласно законодателството на Общността, национални, съдебни или административни заповеди, които посочват друго.

8.5. Освен в случаите на умишлено неправомерно поведение, груба небрежност, смърт или телесна повреда, Вие се съгласявате, че никой филиал на Western Union не Ви дължи задължение за полагане на грижа, когато такъв филиал поема задачи, които в противен случай би трябвало да се изпълняват от Western Union в съответствие с договорните им отношения с Вас.

8.6. Нито Вие носите отговорност пред Нас, нито Western Union носи отговорност пред Вас за вреди, причинени от нормалното упражняване на Вашите или Нашите права в съответствие с настоящите Общи условия или чрез използването на Онлайн услугата на Western Union.

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уеб сайтът на Western Union и Онлайн услугата на Western Union, тяхното съдържание и цялата интелектуална собственост, свързана с тях и съдържаща се в тях (включително авторски права, патенти, права върху бази данни, търговски марки и марки за услуги), са собственост на Western Union, на филиали на Western Union или на трети страни. Всички права върху Уеб сайта на Western Union и Онлайн услугата на Western Union остават Наша собственост и/или собственост на третата страна. Уеб сайтът на Western Union и Онлайн услугата на Western Union трябва да се използват само за целите, разрешени съгласно настоящите Общи условия, или както е описано на Уеб сайта. Имате право единствено да показвате и записвате копие на страниците на Уеб сайта на Western Union за Ваша лична употреба. Без Нашето изрично писмено разрешение нямате право да дублирате, публикувате или променяте Уеб сайта на Western Union, Онлайн услугата на Western Union или на части от тях, или да създавате производни продукти от същите, да участвате в тяхното отдаване или продажба, да ги публикувате в Световната мрежа или да ги използвате в каквато и да е друга форма за каквато и да е публична или търговска цел. Нямате право: (а) да използвате робот, паяк, скрепер или каквато и да е друга автоматизирана програма за достъп до Уеб сайта на Western Union или до Онлайн услугата на Western Union и/или (б) да премахвате или променяте информацията, свързана с авторски права и търговски марки или фирмена информация, публикувана на Уеб сайта на Western Union (или печатни страници на Уеб сайта). Наименованието Western Union и всички други наименования, както и обозначенията за собственост на продукти и/или услуги на Western Union, упоменати на Уеб сайта на Western Union, са ексклузивни марки на Western Union или на други трети страни. Други продукти, услуги или фирмени наименования, посочени на Уеб сайта, могат да бъдат търговските марки на техните съответни собственици.

10. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Уеб сайтът на Western Union може да съдържа връзки и препратки към други интернет сайтове и ресурси в Световната мрежа („Свързани сайтове“). Връзките към каквито и да е Свързани сайтове не представляват одобрение от Нас или от Наша асоциация на каквито и да е ресурси на трети страни или тяхното съдържание. Връзките не означават, че Western Union е свързано или асоциирано с трети страни или че е законово упълномощено да използва каквато и да е търговска марка, търговско име, лого или символ на авторско право, показани на или достъпни чрез връзката, или че каквито и да било Свързани сайтове са упълномощени да използват която и да е търговска марка, търговско име, лого или символ на авторско право на Western Union. Трябва да насочите всякакви притеснения относно каквито и да било Свързани сайтове към администратора на Свързания сайт или към поддръжката му. Western Union не декларира и не потвърждава точността или надеждността и изрично отхвърля каквито и да било съвети, мнения, декларация или друга информация, показвани или разпространявани чрез който и да е Свързан сайт. С настоящото Вие потвърждавате, че приемането на каквото и да е мнение, съвет или информация, изложени на който и да е Свързания сайт или по друг начин, е на Ваш собствен риск.

11. ПРАВО ЗА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ПАРИЧЕН ПРЕВОД

11.1. Съгласно Раздел 8 на Закона за дистанционни финансови услуги на Австрия [FernFinG] Вие имате право да анулирате нареждане за паричен превод, издадено чрез Уеб сайта на Western Union, в рамките на 14 дни. Анулирането трябва да Ни бъде съобщено изрично и писмено по електронна поща или по пощата на следния имейл адрес ________ и на адрес __________. Това право на анулиране не е приложимо, ако Ние вече сме изплатили средствата на Получателя, преди да сме получили Вашето уведомление за анулиране. При упражняване на Вашето право на анулиране преди Нашето изплащане на средствата на Получателя, Ние ще Ви възстановим сумата на превода и няма да Ви начисляваме никакви такси.

11.2. Вие можете да анулирате нареждане за паричен превод в писмен вид, като Ни изпратите уведомление по електронна поща или по пощата, при условие, че все още не сме изплатили средствата на Получателя преди получаването на Вашето уведомление за анулиране. В този случай Ние ще Ви възстановим сумата на паричния превод при обменния курс на Western Union, който е валиден към момента на възстановяването на средствата, но най-малко на номиналната стойност на сумата на превода, доколкото средствата не са били изплатени на Получателя в рамките на 45 дни. В този случай таксите за превод не се връщат. Ако в рамките на три работни дни Ние не сме предоставили паричната сума за получаване от Получателя, Ние ще Ви върнем, в случай на Вашето обосновано уведомление за анулиране, сумата на паричния превод плюс всички платени такси за превод (при ограниченията на законовите и нормативните разпоредби).

12. ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА

Тези Общи условия, заедно с всички други договорни точки, посочени в настоящите Общи условия, представляват цялото споразумение между Вас и Нас и заместват всяко и всички предишни споразумения, които могат да съществуват между Вас и Нас.

13. КЛАУЗА ЗА ДЕЛИМОСТ

Ако една или няколко от разпоредбите на тези Общи условия са невалидни, незаконосъобразни или неприложими, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

14. ЖАЛБИ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ

14.1. В случай че не сте доволни от Нашите услуги, Вие можете да отправите Вашата жалба до Съвместния помирителен съвет на австрийската банкова индустрия [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna, или до Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna. Също така имате възможност да предявите Вашите права пред компетентните съдилища с обща юрисдикция.

14.2. Прилага се австрийското законодателство с изключение на неговите стълкновителни норми. Мястото на изпълнение е Виена.

14.3. Съдилищата на Виена, Инерещат (Inner City), са компетентни за споразумения, които не са сключени с потребители по смисъла на Раздел 1 от Закона за защита на потребителите на Австрия [KSchG]. За действията на и срещу потребители компетентност имат съдилищата по местоживеене, редовно местожителство или месторабота на Изпращача или Получателя.