Zasady ochrony prywatności

Administrator danych

Western Union International Bank GmbH
Schubertring 11, A-1010 Wiedeń, Austria

Data wejścia w życie: maj 2018

Firma Western Union oraz jej spółki zależne i przedstawiciele („Western Union” lub „my” lub „nas”) chronią prywatność swoich klientów i dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

ZAKRES ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych opisują, w jaki sposób firma Western Union gromadzi, wykorzystuje, chroni i udostępnia dane osobowe klienta podczas korzystania z usług firmy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także wybory klienta dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych. Dane osobowe są to wszystkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY, I W JAKI SPOSÓB JE GROMADZIMY

Podczas gdy klient korzysta z usług cyfrowych lub detalicznych, kontaktuje się z nami lub dołącza do programów lojalnościowych (określanych całościowo jako „usługi”), gromadzimy dane osobowe, które mogą zostać wykorzystane wraz z innymi danymi zebranymi i wygenerowanymi w trakcie kontaktów z klientem. Firma gromadzi różne rodzaje danych dotyczących klientów, m.in:

 • dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz numery identyfikacyjne dla danego kraju;
 • informacje dotyczące transakcji, w tym transakcji pieniężnych i regulowania rachunków;
 • informacje dotyczące biznesu, które pozwalają zapewnić klientom określone usługi takie jak: członkostwo w programach lojalnościowych, korzystanie z naszych usług i wybory marketingowe;
 • informacje dotyczące zgodności, w tym zapobieganie oszustwom, weryfikacja tożsamości i kontrola sankcji.

Aby przeprowadzić transakcję pieniężną lub skorzystać z innych usług pieniężnych, należy podać odpowiednie dane wymagane przez Western Union do dokonania transakcji oraz spełnienia wymogów prawnych dotyczących transferu środków pieniężnych. Niedostarczenie określonych danych może niekorzystnie wpłynąć na jakość usług. Może to dotyczyć danych zawartych w formularzu identyfikacyjnym niezbędnym do przeprowadzenia transakcji (wymaganych przez przepisy prawa), w tym dokument tożsamości lub jego kopię, działania transakcyjne, rachunek bankowy i informacje o płatnościach.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych oraz cyfrowych i internetowych serwisów firma gromadzi dane dotyczące domeny i hosta, za pomocą których klient korzysta z Internetu, a także adresu IP komputera lub identyfikatora wyświetlania reklam, geolokacji, jeśli jest uruchomiona, informacji dotyczących urządzenia (właściwości, ustawienia, aplikacje, przechowywanie i informacje dotyczące użytkowania), wyszukiwarki i systemu operacyjnego, profilu społecznościowego i informacji sieciowych, dnia i godziny wejścia na stronę firmy oraz adresów stron, przez które klient wszedł na stronę firmy. Firma gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności cyfrowej klienta, jak opisano w poniższej sekcji „PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA.”

Firma Western Union gromadzi dane osobowe na kilka sposobów, poprzez:

 • formularze transakcji oraz kontakty klienta z agentami i partnerami Western Union;
 • formularze internetowe, rejestracje do programów lojalnościowych, programów nagradzania lub konkursów, a także inne usługi cyfrowe (niektóre z nich mogą być świadczone przez strony trzecie w imieniu firmy Western Union);
 • wsparcie klienta lub konsultacje za pośrednictwem wiadomości e-mail, poczty, centrów obsługi lub rozmowy na żywo;
 • proces konserwacji lub aktualizacji usług;
 • zautomatyzowane narzędzia takie jak: protokoły komunikacji, komunikacja e-mail i pliki cookies;
 • aplikacje mobilne (niektóre z nich mogą być dostarczane przez strony trzecie w imieniu firmy Western Union);
 • korzystanie z mediów społecznościowych lub innych publicznych źródeł informacji;
 • zainteresowanie reklamami firmy Western Union prezentowanymi przez strony trzecie.

Oprócz wymienionych powyżej danych firma może również gromadzić osobowe dane klienta od odbiorcy lub nadawcy przekazu pieniężnego, agentów, dostawców usług, partnerów biznesowych, firm weryfikujących tożsamość, firm zarządzających ryzykiem nadużyć, organów ścigania oraz źródeł danych publicznych.

W przypadku aplikowania na stanowisko agenta Western Union dostarczone dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury oraz weryfikacji umiejętności i predyspozycji niezbędnych na tym stanowisku.

CELE I PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Western Union może wykorzystywać dane osobowe w każdym wymienionym poniżej celu i w ramach wymienionych podstaw prawnych:

Firma wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania usług: dotyczy to wykorzystania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji pieniężnych, wykonywania płatności, korzystania z kart przedpłaconych i programów lojalnościowych. Firma może wykorzystywać informacje podczas kontaktu z klientem lub nawiązywania kontaktu w ramach wszystkich wyżej wymienionych lub innych produktów i usług Western Union.

Firma wykorzystuje dane osobowe w przypadku uzasadnionych celów biznesowych: dotyczy to analizy i udoskonalania produktów, lokalizacji, usług, operacji, prowadzenia strony internetowej, zwiększania satysfakcji klienta, analizy rynkowych stóp zwrotu inwestycji i badania wizerunku marki. Może to dotyczyć również wykorzystywania danych osobowych w celu badania rynku. Dane osobowe mogą także zostać wykorzystane do zapewnienia obsługi klienta oraz bezpieczeństwa i integralności technologii, systemów i usług firmy.

Firma wykorzystuje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi: dotyczy to wykorzystywania odpowiednich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak: przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wykrywania, przeciwdziałania i ścigania nadużyć finansowych i kradzieży oraz przeciwdziałania nieuprawnionemu lub niedozwolonemu korzystaniu z usług firmy oraz innym nielegalnym lub bezprawnym działaniom. Dotyczy to również ustanawiania, wykonywania lub obrony praw ustawowych oraz roszczeń firmy Western Union oraz innych, a także monitorowanie i raportowanie niezgodności. Może to obejmować również wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji lub uwierzytelnienia danych przez strony trzecie.

Firma może przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę klienta: dotyczy to zgody klienta na otrzymywanie komunikatów marketingowych lub w innych przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo. W przypadku poproszenia klienta o zgodę poinformujemy również o celach przetwarzania udostępnionych danych.

Informujemy klienta o wymogu udostępnienia danych w celu zapewnienia żądanych usług lub zgodności z przepisami prawa. W niektórych przypadkach, takich jak transakcje pieniężne, wykonanie usług przez naszą firmę może nie być możliwe bez przekazania odpowiednich danych osobowych przez klienta.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

Korzystamy z technologii takich jak pliki cookies oraz sygnalizatory web do różnych celów, w tym, ale nie wyłącznie, do wymienionych poniżej:

 • zapewnienie usług i najwyższej jakości obsługi za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • przechodzenie na poszczególne strony bez konieczności ponownego wprowadzenia hasła;
 • okresowe śledzenie aktywności na naszej stronie;
 • określenie, czy klient wszedł na naszą stronę poprzez baner reklamowy, czy też poprzez stronę naszego przedstawiciela;
 • oferowanie informacji zgodnych z zainteresowaniami klienta na dodatkowych stronach internetowych;
 • lepsze zrozumienie efektywności naszych kampanii promocyjnych oraz sprawdzenie, czy klient działał według informacji promocyjnych;
 • sprawdzenie, kiedy klient odwiedził naszą stronę oraz personalizacja zawartości strony w celu zapewnienia klientowi wsparcia w przeprowadzaniu transakcji oraz informacji o dostępie do konta.

Firma Western Union umożliwiła użytkownikom zarządzanie plikami cookies na swojej stronie internetowej. Odczytywanie i zapisywanie plików cookies przez naszą firmę będzie oparte na preferencjach użytkownika. (Uwaga: pliki cookies dostosowują zawartości stron do preferencji użytkownika; aby je usunąć, należy zmienić ustawienia w przeglądarce lub, jeśli potrzeba, użyć opcji „Pomoc”). W przypadku, gdy dana przeglądarka nie wspiera JavaScript, użytkownik może dowiedzieć się więcej o plikach cookies używanych na naszych stronach i zarządzać tymi plikami jedynie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy zauważyć, że zablokowanie wszystkich plików cookies w przeglądarce ograniczy dostępność funkcji na naszej stronie i może także negatywnie wpłynąć na przebieg transakcji.

Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookies przez firmę Western Union, należy kliknąć tutaj: https://www.westernunion.com/pl/pl/informacje-cookies.html.

STRONY ZEWNĘTRZNE

Strona internetowa firmy Western Union może być połączona z witrynami strony trzeciej. Firma Western Union nie ocenia, nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady prywatności witryn połączonych ze stroną internetową firmy. Firma Western Union nie przyjmuje odpowiedzialności za żadną z tych witryn, ich zawartość lub zasady prywatności. Firma Western Union nie zatwierdza witryn strony trzeciej ani nie udziela gwarancji dotyczącej informacji, oprogramowania i innych produktów lub materiałów na nich umieszczonych ani też żadnych innych wyników uzyskanych poprzez ich użytkowanie.

ZASADY POUFNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i regulacjami w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub świadomym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także przed wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Dokładamy również wszelkich starań, aby ograniczyć dostęp do informacji tylko do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, czyli osób, dla których dostęp ten jest niezbędny. Pomimo tych wysiłków strony trzecie mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do przesłanych danych lub udzielić błędnych instrukcji w celu ujawnienia danych, podając się za firmę Western Union.

UJAWNIENIE DANYCH

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba ujawnienia danych w celu wymienionym na powyższej liście, firma może ujawnić dane osobowe, w tym, ale nie wyłącznie: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny klienta, wzory transakcji oraz informacje dotyczące konta bankowego, następującym organizacjom lub stronom:

 • firmom należącym do Grupy Western Union, w tym, ale nie wyłącznie: Western Union Payment Services Ireland Ltd (Irlandia), Western Union International Bank GmbH (Austria), Western Union International Limited (Irlandia), Western Union Financial Services, Inc (USA) oraz Western Union LLC (USA);
 • naszym agentom lub partnerom biznesowym, którzy umożliwiają przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz dostarczanie odpowiednich usług;
 • dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym płatności, partnerom bankowym oraz podmiotom przetwarzającym dane zakontraktowanym w celu dostarczania usług dla biznesu i dla klientów, w tym marketing, reklamę i badania dotyczące satysfakcji klienta w naszym imieniu;
 • dostawcom usług oraz podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia dokładności informacji dostarczonych przez użytkownika oraz potwierdzenia tożsamości, a także zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, nadużyciami i tożsamością;
 • stronom trzecim upoważnionym przez użytkownika do korzystania z konta i/lub informacji dotyczących konta w celu zapewnienia usług takich jak dostarczenie informacji dotyczących konta oraz inicjowanie płatności.

Firma może przekazywać dane osobowe będące w jej posiadaniu w związku ze sprzedażą lub przekazaniem części lub całości przedsiębiorstwa. Firma może również ujawnić dane klienta globalnie, w przypadku, gdy jest to wymagane i dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa, organom regulacyjnym, organom ścigania, sądom, administracji państwowej lub agencjom rządowym w celu zapewnienia zgodności, spełnienia wymogów prawnych lub ochrony praw i interesów firmy Western Union i innych podmiotów.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać przekazane stronom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym, ale nie wyłącznie, w USA, w zakresie dozwolonym przez stosowane prawo, organy regulacyjne, organy ścigania i agencje rządowe. Dodatkowo podczas wysyłania przekazu pieniężnego do innego kraju lub otrzymywania go z innego kraju firma przekazuje pewne dane pracownikom z tego kraju, gdy jest to wymagane i dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa. Firma przekazuje określone dane osobowe dotyczące użytkownika do swoich centrów danych w USA oraz przetwarza je w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi zgodności odnoszącymi się do danych usług. Przechowujemy także określone dane osobowe zebrane na podstawie wyborów marketingowych klienta w naszym centrum danych w USA. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik potwierdza świadomość faktu, że takie przekazanie danych poza kraj zamieszkania może nastąpić.

Dane osobowe przekazane do tych krajów nienależących do strefy EOG, które zostały uznane przez Komisję Europejską za niezapewniające odpowiedniej ochrony danych, będą zabezpieczone odpowiednimi klauzulami umownymi lub innymi mechanizmami zatwierdzonymi przez UE i wymaganymi przez przepisy prawa. Klient może zwrócić się do firmy o udostępnienie informacji dotyczących tych mechanizmów poprzez zakładkę „Kontakt”.

WYBÓR I REZYGNACJA

W oparciu o wybory klienta oraz dostarczone dane kontaktowe firma może przesyłać klientowi materiały marketingowe lub oferty drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, SMS-ową, poprzez media społecznościowe i inne kanały komunikacji. Firma przeprowadza analizę przechowywanych danych, obejmującą profilowanie i/lub analizę na potrzeby marketingu (jeżeli klient zgodził się na otrzymywanie materiałów marketingowych), aby lepiej zrozumieć preferencje klienta oraz dopasowywać produkty i usługi do jego potrzeb. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych. Należy zauważyć, że w przypadku wycofania zgody klient nie będzie mógł korzystać z naszych programów i usług ani brać udziału w inicjatywach, na które wcześniej wyraził zgodę.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowymi terminami przechowywania dozwolonymi dla transakcji finansowych według przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innych obowiązujących przepisów prawa. W przeciwnym wypadku firma będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne dla określonego celu, w którym zostały zebrane, lub w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Co do zasady firma przechowuje dane zwykle przez okres do 10 lat po przeprowadzeniu transakcji, jeżeli nie ma prawnego obowiązku dłuższego ich przechowywania.

PRAWA KLIENTA W KWESTII PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTAKTU Z FIRMĄ

Klient ma prawo wiedzieć, czy firma przetwarza dane osobowe, oraz zażądać bezpłatnej kopii tych danych. Klient ma prawo zażądać kopii informacji przekazanych firmie w formie czytelnej dla urządzeń oraz odpowiednio uporządkowanych. Firma może zażądać uiszczenia uzasadnionej opłaty za udostępnienie tych informacji lub odmówić ich udostępnienia, jeżeli żądanie to jest nieuzasadnione lub wygórowane. Klient ma prawo zażądać od firmy zaprzestania przesyłania materiałów marketingowych. Klient ma prawo zażądać korekty danych, jeżeli okażą się one niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Klient ma prawo zażądać usunięcia pewnych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub zgłosić swój sprzeciw wobec określonych sposobów ich przetwarzania. Ponieważ przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody klienta, ma on prawo cofnąć zgodę stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Po otrzymaniu wniosku firma może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości klienta. W niektórych przypadkach firma może odmówić podjęcia działań lub ograniczyć prawa klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z firmą Western Union telefonicznie 00800 32 11 416 lub za pośrednictwem zakładki „Kontakt” na naszej stronie https://www.westernunion.com/pl/pl/kontakt-z-nami.html. Firma podejmie wszelkie wysiłki, aby odpowiedzieć na przesłany wniosek w ciągu 30 dni, ale okres ten może ulec wydłużeniu w pewnych okolicznościach. Firma rozpatrzy wniosek w zakresie dozwolonym przez stosowane prawo.

Skargę dotyczącą sposobu rozpatrzenia wniosku przez firmę Western Union lub pytanie dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych należy złożyć na piśmie. Firma rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej zwykle w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem wuprivacy@westernunion.com.

ZMIANY

Firma Western Union zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Zaktualizowane zasady ochrony prywatności zostaną zamieszczone na niniejszej stronie z chwilą wprowadzenia zmian. Zalecamy przeczytanie zasad ochrony prywatności w celu zapoznania się z najnowszym oświadczeniem.