Zasady ochrony prywatności

Administratorzy danych

Administrator danych

Western Union International Bank GmbH

Data wejścia w życie: listopad 2016.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności opisują sposób, w jaki firma Western Union gromadzi i wykorzystuje dane osobowe podawane przez użytkownika podczas wizyt w witrynie internetowej firmy Western Union lub korzystania z niej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

GROMADZONE INFORMACJE

Firma Western Union gromadzi dane osobowe użytkowników z różnych źródeł, między innymi tych wymienionych poniżej. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych informacji w celach i przy użyciu metod opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Obejmuje to przekazywanie danych osobowych użytkownika do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych..

 • Firma Western Union gromadzi dostarczane przez użytkownika dane osobowe w następujących przypadkach: (a) użytkownik zwraca się do firmy Western Union lub jednej ze spółek stowarzyszonych bądź agentów Western Union („Podmioty stowarzyszone”) w celu wysłania lub odebrania pieniędzy, wykonania rejestracji w związku z innymi produktami lub usługami firmy Western Union albo korzystania z takich produktów lub usług; (b) użytkownik przekazuje firmie Western Union lub jej Podmiotom stowarzyszonym dane osobowe za pomocą wniosków bądź innych formularzy lub (c) użytkownik w inny sposób przekazuje dane osobowe firmie Western Union, jej Podmiotom stowarzyszonym lub innym stronom;
 • firma Western Union gromadzi i generuje dane osobowe użytkownika oraz informacje dotyczące transakcji przeprowadzanych z udziałem firmy Western Union lub jej Podmiotów stowarzyszonych;
 • firma Western Union gromadzi dane osobowe użytkownika z różnych źródeł zewnętrznych, na przykład od swoich klientów biznesowych, organów administracji państwowej, biur informacji kredytowej oraz innych dostawców informacji w celu ułatwienia dostarczania produktów bądź świadczenia usług zamówionych przez użytkownika lub w celu ułatwienia prowadzenia własnej działalności biznesowej;
 • firma Western Union gromadzi dane osobowe, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz w ramach programów zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz działalności przestępczej i oszustwom;
 • firma Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące domeny i hosta, z którego jest uzyskiwany dostęp do Internetu, adresu IP komputera użytkownika, przeglądarki i systemu operacyjnego, daty i godziny uzyskania dostępu do witryny internetowej firmy Western Union oraz adresu witryny internetowej, z której uzyskano połączenie z witryną internetową firmy Western Union;
 • firma Western Union może gromadzić i przechowywać informacje dotyczące konta bankowego użytkownika, jego karty płatniczej oraz inne dane dotyczące płatności, gdy użytkownik korzysta z usług firmy Western Union, a także do celów ich użycia w przyszłych transakcjach i świadczenia usług w przyszłości; oraz
 • firma Western Union gromadzi dane osobowe dotyczące aktywności internetowej użytkownika zgodnie z opisem w poniższym akapicie zatytułowanym „PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIA INTERNETOWA”.


Dane osobowe gromadzone przez firmę Western Union obejmują między innymi imię i nazwisko, adres i numer telefonu, informacje dotyczące formy identyfikacji użytej do wysłania lub otrzymania transakcji (jeśli wymagają tego przepisy prawa), w tym dane identyfikacyjne i kopię dokumentu tożsamości, aktywność transakcyjną, informacje dotyczące konta bankowego i płatności, informacje o produktach i usługach używanych przez użytkownika oraz sposobie korzystania z nich, adres IP komputera użytkownika oraz inne informacje dotyczące jego aktywności internetowej.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Firma Western Union wykorzystuje dane osobowe uzyskane na temat swoich klientów w następujących celach:

 • dostarczania użytkownikom wszelkich produktów i świadczenia na ich rzecz wszelkich usług (w tym przekazów pieniężnych, usług płatniczych, kart przedpłaconych, programów lojalnościowych oraz innych produktów lub usług firmy Western Union), zarządzania tymi produktami i usługami, a także ulepszania i rozszerzania zakresu usług oferowanych przez Western Union;
 • wysyłania korespondencji handlowej oraz podawania użytkownikom, w zależności od dokonanych przez nich wyborów, informacji o produktach, usługach i programach lojalnościowych firmy Western Union lub osoby trzeciej oraz innych aktualnych informacji;
 • weryfikowania każdej podawanej przez użytkownika informacji w celu przetwarzania i realizowania transakcji oraz administrowania nimi, zarządzania relacjami z klientem, sprawdzania uprawnień użytkownika do korzystania z żądanych usług lub produktów oraz zachowania dokładności przechowywanych danych;
 • przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym przepisów mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz powiązanej działalności przestępczej lub działalności o domniemanym charakterze przestępczym;
 • w przypadku złożenia przez użytkownika wniosku o nawiązanie współpracy w charakterze agenta firmy Western Union, przekazane przez niego dane osobowe zostaną wykorzystane w celu rozpatrzenia wniosku i zweryfikowania kwalifikacji kandydata na agenta;
 • zapewnienia użytkownikowi najwyższego komfortu korzystania z tej witryny internetowej, w tym przechowywania jego preferencji, haseł i innych danych oraz śledzenia aktywności użytkownika w witrynie firmy Western Union; lepszego zrozumienia efektywności kampanii promocyjnych firmy Western Union; ustalenia, czy użytkownik trafił do witryny firmy Western Union z baneru reklamowego, czy z witryny podmiotu stowarzyszonego; dostarczania informacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika w dodatkowych witrynach internetowych; ustalenia, czy użytkownik podjął działania pod wpływem informacji promocyjnych firmy Western Union; oraz
 • firma Western Union wykorzystuje dane osobowe użytkownika również w celu poprawy funkcjonowania tej witryny internetowej i zwiększenia zadowolenia klienta oraz ulepszenia funkcjonowania własnej działalności biznesowej.
Podając numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny, pocztowy, mailowy lub poprzez SMS/MMS oraz na targetowane wiadomości (poprzez media społecznościowe i inne kanały cyfrowe) z aktualnościami, ofertami, usługami i promocjami dotyczącymi usług Western Union. Użytkownik rozumie i zgadza się na wszelkie opłaty nałożone przez dostawce takich usług. Swoją zgodę użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIA INTERNETOWA

Firma Western Union wykorzystuje technologie internetowe, takie jak pliki cookie lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, w różnych celach, w tym między innymi określonych poniżej:

 • wsparcia firmy Western Union w świadczeniu usług na rzecz użytkownika;
 • umożliwienia przeglądania stron podczas wizyty w witrynie internetowej firmy Western Union bez konieczności ponownego podawania hasła;
 • tymczasowego śledzenia aktywności w witrynie internetowej firmy Western Union;
 • ustalenia, czy użytkownik trafił na stronę firmy Western Union z baneru reklamowego, czy też z witryny internetowej Podmiotu stowarzyszonego;
 • dostarczenia informacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika w dodatkowych witrynach internetowych;
 • identyfikacji użytkownika podczas wizyty w witrynie internetowej firmy Western Union, personalizacji zawartości witryny internetowej pod kątem użytkownika oraz udzielania mu pomocy w realizacji transakcji i uzyskiwaniu dostępu do informacji o koncie.

Firma Western Union wprowadziła możliwość zarządzania przez użytkownika plikami cookie w firmowych witrynach internetowych. Firma Western Union będzie odczytywać lub zapisywać pliki cookie w zależności od poziomu preferencji użytkownika, (uwaga: pliki cookie umieszczone przed zdefiniowaniem preferencji przez użytkownika pozostaną na jego komputerze; można je usunąć w ustawieniach przeglądarki). Jeśli przeglądarka nie obsługuje języka JavaScript, użytkownik może uzyskać informacje o plikach cookie używanych w witrynach firmy Western Union i zarządzać tymi plikami tylko za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce spowoduje ograniczenie funkcji witryny i może uniemożliwić realizację transakcji.

Kliknij tutaj, aby zarządzać plikami cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wykorzystywania plików cookie przez firmę Western Union, kliknij tutaj.

UJAWNIANE INFORMACJE

Firma Western Union może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom:

 • spółkom grupy Western Union, w tym między innymi: Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc oraz Western Union Payment Services UK Limited;
 • spółkom, które pomagają firmie Western Union prowadzić i ulepszać działalność biznesową lub dostarczać produkty i usługi użytkownikowi;
 • podmiotom stowarzyszonym lub usługodawcom firmy Western Union w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania, wymogami państwowymi lub zagranicznymi mającymi zastosowanie w odniesieniu do firmy Western Union, w tym między innymi przepisami w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
 • organizacjom, które pomagają firmie Western Union przetwarzać transakcje, weryfikować dane klienta oraz zapobiegać długom, oszustwom, kradzieżom lub stratom;
 • w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez stosowne przepisy prawa i regulacje.

Firma Western Union i jej podmioty stowarzyszone na całym świecie mogą ujawnić dane osobowe użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny klienta, adres, wzorce transakcji oraz informacje o koncie bankowym, (i) w przypadku, gdy firma Western Union jest do tego zobowiązana przepisami prawa krajowego bądź zagranicznego bądź wyrokiem sądowym lub (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom administracji państwowej (w tym organom ścigania lub urzędnikom danego kraju, Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju) w celach związanych z wykrywaniem przestępstw, prowadzeniem dochodzeń, wnoszeniem oskarżeń i zapobieganiem przestępstwom, co obejmuje takie przestępstwa, jak pranie brudnych pieniędzy i powiązaną działalność przestępczą, natomiast odbiorcy tych informacji mogą dalej ujawniać te dane osobowe w tych i innych związanych z nimi celach.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Firma Western Union dokłada wszelkich starań, aby zapewnić fizyczne, techniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z odpowiednimi przepisami prawnymi i regulacjami, które są niezbędne do ochrony danych osobowych użytkownika. Firma Western Union stara się również ograniczyć dostęp do Danych do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, dla których jest on konieczny. Pomimo naszych wysiłków osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać komunikaty kierowane do firmy Western Union lub uzyskiwać do nich dostęp, a także, podając się za firmę Western Union, mogą przekazywać użytkownikowi nieprawidłowe instrukcje zachęcające do ujawnienia danych osobowych.

OSOBISTY WYBÓR

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie lub ujawnianie Danych. W tym celu powinien skorzystać z poniższych danych kontaktowych. W razie wycofania zgody użytkownika firma Western Union zaprzestanie wykorzystywania Danych, chyba że kontynuowanie korzystania z nich będzie wymagane przez prawo.

Firma Western Union przechowuje preferencje oraz historię transakcji użytkownika zgodnie z firmowymi zasadami dotyczącymi przechowywania. Jeśli użytkownik nie przeprowadzi kolejnej transakcji w trakcie okresu przechowywania danych osobowych, zostaną one usunięte wraz z wyborami dokonanymi przez użytkownika.

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI

Użytkownik może zażądać (kontaktując się z firmą Western Union w sposób określony poniżej) szczegółowych informacji dotyczących danych osobowych przechowywanych przez firmę Western Union oraz wystąpić z żądaniem poprawienia lub usunięcia jakichkolwiek błędnych lub nieaktualnych danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do niezależnego zweryfikowania wysuniętych żądań. Aby chronić prywatność użytkownika firma Western Union podejmie uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed dokonaniem korekty. W zakresie dozwolonym przez prawo zastrzegamy sobie możliwość naliczenia opłaty za usługę dostarczenia jakichkolwiek informacji związanych z żądaniem użytkownika.

ZEWNĘTRZNE WITRYNY INTERNETOWE

Witryny internetowe osób trzecich mogą zawierać łącza do witryny internetowej firmy Western Union, a witryna internetowa firmy Western Union może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Firma Western Union nie ponosi odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez witryny internetowe zawierające łącza do witryny firmy Western Union lub witryny internetowe, do których prowadzą łącza z witryny firmy Western Union.

ZMIANY

Firma Western Union zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Zaktualizowane wersje Zasad ochrony prywatności będą publikowane w tej witrynie internetowej w momencie pojawienia się zmian. Zalecamy przeglądanie treści niniejszych Zasad ochrony prywatności podczas odwiedzin w tej witrynie w celu zapoznania się z ich najbardziej aktualną wersją. W każdej chwili można zmienić dokonane wybory.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań można skontaktować się z firmą Western Union w następujący sposób: kontakt.