Mga Madalas Itanong

Bakit ko kailangang magbigay ng karagdagang impormasyon?

Ano ang ipapagawa sa akin?

Kailan ako hihingan na magbigay ng karagdagang impormasyon?

Magiging ligtas ba ang impormasyon na aking ibibigay?

Paano gagamitin ng Western Union ang mga ibibigay kong personal na impormasyon?

Anong mga karagdagang dokumento ang kinakailangan ko pang ibigay?

Paano king hindi handa ang mga dokumento na hinihingi ng Western Union sa oras na kanilang paghingi?

Kung nakapagbigay na ako ng mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa online transfer, kailangan pa ba ako magbigay muli ng parehong dokumentasyon para sa in-person transfer?

Ako ay tinanong para sa isang karagdagang panayam. Bakit?

Maaari pa rin bang matanggihan ang aking transfer? Ano pa ang magagawa ko?

Paano kung pinili kong hindi ibahagi ang aking impormasyon?

Saan ko pa maaaring makakuha ng higit na kaalaman tungkol dito sa pangangailangan legal?

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon pa akong mga katanungan na hindi nasagot dito?

 


 

Bakit ko kailangang magbigay ng karagdagang impormasyon?

Lahat ng institusyong sa pananalapi, kasama ang Western Union, ay kailangang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan para makilala ng mabuti ang kanyang mga parokyano. Kung maiintindihan kung sino ang nagpapadala ng pera at kung kanino ito ipinapadala, maaari kaming makatulong maprotektahan ang inyong pera mula sa paggamit sa mga illegal na aktibidad.

Bumalik sa Itaas

 

Ano ang ipapagawa sa akin?

Depende sa halaga ng inyong transaksyon, uri at lokasyon, ang ilan o lahat ng mga sumusunod ay maaaring kailanganin:

 • • Maaari kang hingan na magbigay ng doumento ng iyong pagkakakilanlan na may inyong litrato at nakasaad an inyong tirahan.
 • • Maaari kang tanungin ng mga katanungan ng ahente.
 • • Maaari ka ring hingan na magpadala ng karagdagang dokumento.
 • • Maaari ka ring hingzn na makapanayam sa telepono.

Bumalik sa Itaas

 

Kailan ako hihingan na magbigay ng karagdagang impormasyon?

Minsan ang mga patakaran at regulasyong lokal o global ay maaaring mangailangang humingi ng karagdagang impormasyon mula sa mga taong nagpapadala ng pera sa online o sa lokasyon ng ahente. Ang mga pangangailangan na ito ay naaayon sa halaga ng transaksyon, bayan ng tatanggap at iba pang mga kadahilanan.  

Makikita ang mga detalye na ito sa aming pribadong pahayag o sa mga tuntunin at kundisyon na nakasaad sa resibo ng inyong perang padala.

Bumalik sa Itaas

 

Magiging ligtas ba ang impormasyon na aking ibibigay?

Sineseryoso ng Western Union ang pangangalaga ng inyong impormasyon kung kaya't ito ay tinatago sa mga secure databases ng Western Union at ginagamit lamang ng naaayon sa batas na nagproprotekta ng impormasyon. Gumagamit din kami ng karampatang encryption at ibang teknolohiya na makakapagprotekta ng mga impormasyon binigay ninyo.  

Bumalik sa Itaas

 

Paano gagamitin ng Western Union ang mga ibibigay kong personal na impormasyon?

Nakasaad sa mga tuntunin at kundisyon ng pagpapadal ng pera kung paano gagamitin ng Western Union ang inyong personal na impormasyon. Ito ay matatagpuan sa form o resibo na inyong pinipirmahan kapag nagpapadala o tumatanggap ng pera. Maaari mo ring mahanap ang mga detalye sa aming pribadong pahayag sa online.

Kund meron kayong karagdagang katanungan, maaari po ninyo kaming makontak gamit ang seksyon tungkol sa personal na impormasyon o sa seksyon na Contact Us.

Bumalik sa Itaas

 

Anong mga karagdagang dokumento ang kinakailangan ko pang ibigay?

Upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan, kailangan ng Western Union ng kahit isang dokumento lang na identification (ID) at isang dokumento na non-identification.

 • Mga dokumento na photo ID:
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}
 • Mga dokumento na hindi ID:
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}


Naisyu dapat ang mga dokumento ng patunay ng address sa loob ng nakalipas na 3 buwan at ipinadala sa iyong tinitirhang address.  

Bumalik sa Itaas


Paano king hindi handa ang mga dokumento na hinihingi ng Western Union sa oras na kanilang paghingi?

Maaari ninyong i-upload ang mga dokumento online sa upload.wu.com opuwedeng dalhin sa isang lokasyon ng ahente. Palaging gamitin ang inyong buo at kumpletong pangalan na naaayon sa inyong mga dokumento.

Bumalik sa Itaas


Kung nakapagbigay na ako ng mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa online transfer, kailangan pa ba ako magbigay muli ng parehong dokumentasyon para sa in-person transfer?

Oo. Ang mga pangangailangan sa online ay naiiba sa mga transaksyong in-person.

Bumalik sa Itaas


Ako ay tinanong para sa isang karagdagang panayam. Bakit?

Depende sa lokasyon at uri ng serbisyo, maaari kaming humingi at mangolekta ng karagdagang impormasyon. Ang Western Union ay sumusunod sa lahat ng regulasyong pamantayan.

Bumalik sa Itaas


Maaari pa rin bang matanggihan ang aking transfer? Ano pa ang magagawa ko?

May mga pagkakataon na ang perang padala ay tinatanggihan. Kung ikaw ay karapat-dapat makatanggap ng pagsasauli ng bayad o refund, kailangan mong pumunta sa lokasyon ng ahente kung saan ka nagpadala. 

Bumalik sa Itaas


Paano kung pinili kong hindi ibahagi ang aking impormasyon?

Ang Western Union ay kailangang sumunod sa lahat ng regulasyong pamantayan at sa mga panloon na patakaran. Kung walang karagdagang impormasyon, hindi ka pahihintulutang magpadala or tumaggap ng pera.

Bumalik sa Itaas


Saan ko pa maaaring makakuha ng higit na kaalaman tungkol dito sa pangangailangan legal?

Maaari mong mapuntakan ang mga regulasyong sumasakop sa Record Keeping and Client Identification for Money Services Business online para sa Pilipinas sa.

Bumalik sa Itaas

  
Ano ang dapat kong gawin kung mayroon pa akong mga katanungan na hindi nasagot dito?

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa prosesong ito, maaaring tawagan kami sa:

+632 888 1200

customerservice.Asia@westernunion.com

Bumalik sa Itaas

 

© 2018 Western Union Holdings, Inc. Nakalaan ang Lahat ng Karapatan.

 Pahayag sa Privacy