Lietuva: „Western Union®“ pinigų pervedimo internetu paslaugų sąlygos

PRIEŠ SUTIKDAMI LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, BŪTINAI JAS PERSKAITYKITE IR ĮSITIKINKITE, KAD SUPRATOTE. ŠIOSE SĄLYGOSE APRAŠOMI MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ JUMS APRIBOJIMAI, TAIP PAT MŪSŲ ATSAKOMYBĖS UŽ GALIMĄ ŽALĄ, PATIRTĄ JUMS NAUDOJANTIS „WESTERN UNION“ PINIGŲ PERVEDIMŲ INTERNETU PASLAUGOMIS, RIBOJIMAS IR ATSAKOMYBĖS IŠIMTYS. ATITINKAMOS NUOSTATOS ŠIOSE SĄLYGOSE YRA IŠRYŠKINTOS PUSJUODŽIU ŠRIFTU.

Šiose sąlygose vartojamos toliau pateikiamos sąvokos:

a. Banko kortelė reiškia „Visa®“ ar „MasterCard®“ kredito ar debeto kortelę.

b. Darbo diena reiškia dieną, kuri yra ne šeštadienis ar sekmadienis, ir kurią bankai Vienoje yra atidaryti.

c. Kortelės išdavėjas reiškia įstaigą, kuri išdavė ir kuriai priklauso banko kortelė.

d. Mwallet sąskaita reiškia su asmens mobiliuoju telefonu susietą elektroninę paskyrą, į kurią galima elektroniniu būdu įnešti lėšų ir naudotis jomis kaip grynaisiais pinigais.

e. Draudžiamas tikslas reiškia bet kokį neteisėtą tikslą, įskaitant mokėjimų atlikimą ar priėmimą už lošimo paslaugas, lošimo žetonus ar lošimo kreditus, mokėjimus sau kaip gavėjui siekiant įrodyti gerą savo finansinę padėtį (SUKČIAVIMO RIZIKA), daugiau kaip vieno profilio sukūrimą, taip pat pinigų siuntimą ar atsiėmimą kito asmens vardu.

f. Gavėjas reiškia pinigų pervedime gavėju įvardytą asmenį (nepriklausomai nuo to, ar šį pervedimą atlieka siuntėjas, naudodamasis „Western Union“ elektronine paslauga, ar kuria kita „Western Union“ pinigų pervedimo paslauga besinaudojantis asmuo).

g. Siuntėjas reiškia asmenį, kuris atlieka pinigų pervedimą, naudodamasis „Western Union“ elektronine paslauga.

h.  Operacija reiškia kiekvieną pinigų pervedimą, kurį atliekate naudodamiesi „Western Union“ elektronine paslauga.

i. „Western Union“, mes, mūsų ar mus reiškia „Western Union International Bank GmbH“ ir „Western Union International Limited“, o aiškinant sutarties sąlygų 9 straipsnį ir nuostatas dėl mūsų aplaidumo ar sukčiavimo reiškia ir su „Western Union“ susijusias įmones bei jos agentus tiek, kiek pastarieji atlieka veiksmus, kuriuos įprastai būtų atlikusi „Western Union“, teikdama „Western Union“ elektroninę paslaugą.

j. „Western Union“ elektroninė paslauga reiškia pinigų pervedimo paslaugas, kurias teikiame „Western Union“ tinklapyje.

k. „Western Union“ tinklapis ar tinklapis reiškia tinklapį, kurį naudojame teikdami pinigų pervedimo paslaugas.

 

l. Jūs, jūsų ar jus reiškia kiekvieną asmenį, kuris naudojasi „Western Union“ tinklapiu kaip siuntėjas.

1. APIE MUS

1.1. „Western Union®“ elektroninę paslaugą teikia „Western Union International Bank GmbH“ (toliau – WUIB), bendradarbiaudama su „Western Union International Limited“. WUIB yra Austrijos ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruotosios buveinės adresas yra THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna. Bendrovės registravimo numeris Vienos komercinio teismo įmonių registre yra 256187t, duomenų apdorojimo registracijos numeris – 2111221. „Western Union International Limited“ yra Airijos bendrovė (įmonės kodas TO 372428), kurios registruotosios buveinės adresas yra Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland.

1.2. Informacija apie agentų ir vietos atstovų adresus ir darbo valandas klientams teikiama paskambinus šiuo telefonu 8 800 33086. Su WUIB susisiekti galima ir nemokama telefono linija : +32 2643 8935 arba elektroninio pašto adresu lithuania.customer@westernunion.com.

1.3. WUIB veiklą prižiūri Austrijos finansų rinkos priežiūros tarnyba (vok. Finanzmarktaufsicht) (toliau – Finansų rinkos priežiūros tarnyba), įsikūrusi Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna, tel. +43 1 249 59. Daugiau informacijos apie Finansų rinkos priežiūros tarnybą rasite tinklapyje adresu www.fma.gv.at.

2. MŪSŲ PASLAUGOS

2.1. Naudojantis „Western Union“ elektroninepaslauga galima atlikti vietinius ir tarptautinius pinigų pervedimus. „Western Union“ elektronine paslauga naudotis gali tik 18 metų sulaukę asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Kiekvienam pinigų pervedimui suteikiamas unikalus operacijos numeris, vadinamasis pinigų pervedimo kontrolinis numeris, žymimas trumpiniu MTCN.

2.2. Užpildydamas formą ir pateikdamas pinigų pervedimui atlikti reikalingą informaciją ir sutikdamas su šiomis sąlygomis siuntėjas nurodo WUIB įvykdyti konkretų pinigų pervedimą. Kiekvienas nurodymas įvykdyti pinigų pervedimą reiškia atskirą susitarimą tarp WUIB ir siuntėjo ir galioja vienam konkrečiam pinigų pervedimui. Toks nurodymas jokiomis aplinkybėmis nereiškia, kad tarp jūsų ir mūsų sudaroma pagrindų sutartis, įpareigojanti mus įvykdyti konkretų vieną ar vėlesnius pinigų pervedimus. Siuntėjas privalo atitinkamai informuoti gavėją apie pinigų pervedimą.

2.3. Atsižvelgiant į įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus, įsipareigojame išmokėti gavėjui pinigus vėliausiai iki kitos darbo dienos, einančios po pinigų gavimo darbo dienos (toliau – gavimo diena), pabaigos. Šiam tikslui pinigų gavimo momentu laikomas momentas, kai mes gauname pinigus, kuriuos reikia pervesti, ir sumokami su minėtu pervedimu susiję mokesčiai. Jei nurodymas pervesti pinigus pateikiamas popierinėje formoje, pinigų išmokėjimas užtrunka viena darbo diena ilgiau.

2.4. Jei i) pinigai yra pervedami į ne EEE valstybę arba ii) pinigai yra pervedami eurais ir juos reikia konvertuoti į kitą Europos Sąjungos valstybės narės arba EEE valstybės valiutą, kuri nėra euras, arba iii) pinigai turėtų būti išmokėti ne eurais, tuomet pinigai išmokami gavėjui vėliausiai iki ketvirtos darbo dienos, einančios po pinigų gavimo dienos, pabaigos.

2.5. Įprastų pinigų pervedimų atveju paprastai gavėjai pinigus gali pasiimti po kelių minučių priklausomai nuo atitinkamo agento darbo valandų. Kai kuriose šalyse paslauga gali būti užlaikyta arba taikomi kiti apribojimai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skambinkite šių sąlygų 1.2 punkte nurodytu nemokamu telefonu.

2.6. Grynieji pinigai išmokami gavėjui tik tuo atveju, jei, be visų kitų „Western Union“ reikalaujamų duomenų apie pinigų pervedimą ir ypač siuntėjo vardo, šalies, iš kurios pinigai buvo išsiųsti, ir apytikslės pervestų pinigų sumos, gavėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įvykdo visas kitas sąlygas ir reikalavimus, kurie yra privalomi „Western Union“ agento aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje išmokami pinigai, pavyzdžiui, nurodo MTCN (t. y. pinigų pervedimo kontrolinį numerį). Pinigai išmokami tam gavėjui, kuris, patikrinus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, „Western Union“ ar jos agento pripažįstamas kaip turintis teisę gauti pinigus. Pinigai gali būti išmokami net tuo atveju, jei gavėjo užpildytoje formoje yra klaidų. Nei „Western Union“, nei jos agentai nelygina gavėjo adreso duomenų „Pinigų siuntimo“ ar „Pinigų gavimo“ formoje. Kai kuriose pinigų išmokėjimo vietose pinigus norinčio atsiimti gavėjo gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar atsakyti į kontrolinį klausimą arba atlikti abu šiuos veiksmus. Kontroliniai klausimai nėra papildoma saugumo priemonė ir negali būti naudojami pinigų pervedimo įvykdymo laikui ar užlaikymui nustatyti. Kai kuriose šalyse kontroliniai klausimai yra draudžiami.

2.7. Pagal taikomus įstatymus pinigų siuntėjams draudžiama turėti verslo santykių su tam tikrais asmenimis ar valstybėmis. „Western Union“ privalo tikrinti visas operacijas pagal valstybių ir teritorijų, kuriose „Western Union“ vykdo veiklą, valstybės institucijų pateiktus vardų ir pavardžių (pavadinimų) sąrašus, įskaitant JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro (angl. OFAC) ir Europos Sąjungos pateiktus sąrašus. Nustačiusi galimą sutapimą, „Western Union“ turi peržiūrėti operaciją ir įsitikinti, ar pervedime nurodytas asmuo iš tiesų yra į atitinkamą sąrašą įtrauktas asmuo. Vykdydama šią prievolę, „Western Union“ turi teisę reikalauti siuntėjo ar nurodyto gavėjo pateikti papildomų duomenų ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, todėl pervedimo įvykdymas gali užtrukti. Šis teisinis reikalavimas taikomas visoms „Western Union“ vykdomoms operacijoms (įskaitant pervedimus, kurių pinigų išsiuntimo ir išmokėjimo vietos yra ne JAV).

2.8. Siuntimo mokesčiai. Rašytinė informacija apie siuntėjų mokamus mokesčius už „Western Union“ pinigų pervedimų paslaugas pateikiama „Western Union“ tinklapyje, kuriame priimami nurodymai atlikti pervedimus, taip pat pateikiama siuntėjui prieš šiam užpildant pervedimo formą. Konkrečius mokesčius už pinigų pervedimą galite peržiūrėti laukelyje „Siųsti pinigus internetu“, apsilankę „Western Union“ tinklapyje adresu www.westernunion.com. Jums tereikia pasirinkti šalį, į kurią norite pervesti pinigų, įvesti pervedamą pinigų sumą ir paspausti „Skaičiuoti“. Siuntėjas moka visus su pinigų pervedimu susijusius mokesčius, nebent pinigų gavėjo šalies įstatymuose būtų nustatyta kitaip. Kai kuriais atvejais pinigų pervedimams gali būti taikomi vietos mokesčiai ar aptarnavimo mokesčiai. Gavėjui gali būti taikomi papildomi mokesčiai tais atvejais, kai siuntėjas siunčia pinigus iš banko sąskaitos, mobiliuoju telefonu ar į banko sąskaitą. Pinigų pervedimai turėtų būti atliekami naudojant vietos (gavėjo) valiutos sąskaitą, priešingu atveju gaunančioji institucija (kurioje gavėjas turi sąskaitą) gali konvertuoti pinigus pritaikydama savo valiutos keitimo kursą arba net atmesti pinigų pervedimą. Gavėjo sutartyje su jo mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, mWallet sąskaitos teikėju ar kitu sąskaitos teikėju reglamentuojamas sąskaitos naudojimas ir nustatomos šalių teisės, įsipareigojimai, taikomi mokesčiai, pinigų prieinamumas ir sąskaitos apribojimai. Tuo atveju, jei sąskaitos (įskaitant mobiliojo telefono numerius mobiliosios paskyros atveju) turėtojo vardas ir pavardė nesutaptų su nurodyto gavėjo vardu ir pavarde, pinigai pervedami į siuntėjo nurodytą sąskaitą. „Western Union“ gali taikyti papildomus mokesčius už sąskaitos naudojimą siunčiant ar gaunant pinigus. „Western Union“ neprisiima jokios atsakomybės už išlaidas, kurias siuntėjas ar sąskaitos turėtojas gali patirti dėl valiutos keitimo kurso, kuriuo pervedami pinigai keičiami į ne vietos valiutas, taip pat už galutinio ar tarpinio finansinių paslaugų teikėjo veiksmus ar neveikimą.

2.9. Užsienio valiutos keitimas

a. Pervesti pinigai paprastai išmokami gavėjų šalies valiuta (kai kuriose šalyse pinigai išmokami tik kita valiuta). Visos valiutos keičiamos pagal pinigų išmokėjimo metu galiojantį „Western Union“ valiutos keitimo kursą. „Western Union“ apskaičiuoja savo valiutos keitimo kursą prie komercinių bankų tarpbankinių kursų pridėdama maržą. Dauguma valiutos kursų koreguojami kelis kartus per dieną pagal pasaulio finansų rinkų uždarymo kursus. Jums taikomą valiutos keitimo kursą atliekant pinigų pervedimą galite sužinoti tinklapyje www.westernunion.com laukelyje „Siųsti pinigus internetu“ pasirinkę paskirties šalį, nurodę pervedamą sumą ir paspaudę „Skaičiuoti“.

b. Valiutos keitimas atliekamas pervedimo metu ir gavėjas gauna šiame formoje nurodytą sumą užsienio valiuta. Vis dėlto pagal kai kurių šalių vietos taisykles pervedami pinigai konvertuojami tik juos išmokant. Jei siuntėjas perveda pinigus į vieną iš šių šalių, nurodytas valiutos keitimo kursas yra tik informacinis – realus valiutos keitimo kursas bus nustatytas išmokant pinigus. „Western Union“ agentai gali siūlyti gavėjams išmokėti pinigus kita nei siuntėjo pasirinkta valiuta. Tokiu atveju „Western Union“ (ar jos agentai, mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas ar sąskaitos teikėjas) gali imti papildomą mokestį už siuntėjo pinigų keitimą į gavėjo pasirinktą valiutą. Jei siuntėjas pasirinktų pinigus gauti kita nei nacionaline paskirties šalies valiuta, yra tikimybė, kad ne visose pinigų išmokėjimo vietose paskirties šalyje tos valiutos bus arba jos bus nepakankamai mažais nominalais visai pervedimo sumai išmokėti. Tokiu atveju pinigus išmokantis agentas turi teisę išmokėti visą ar dalį siuntėjo išsiųstos sumos nacionaline valiuta. „Western Union“ valiutos keitimo kursas gali būti ne toks palankus kaip viešai skelbiami komercinių bankų valiutų keitimo kursai, taikomi operacijoms tarp bankų ir kitų finansų įstaigų. Be siuntimo mokesčių „Western Union“ (o kai kuriais atvejais ir jos agentams, mobiliojo ryšio paslaugų teikėjams ar sąskaitos teikėjui) atitenka ir skirtumas, susidarantis tarp klientams siūlomo valiutos keitimo kurso ir „Western Union“ gaunamo valiutos kurso. Papildomos informacijos apie konkrečiose šalyse taikomus valiutos keitimo kursus galima gauti paskambinus toliau nurodytu nemokamu telefonu arba mūsų tinklapyje.

2.10. Kai kuriose šalyse „Western Union“ gali nemokamai SMS žinute informuoti (siuntėją), jog gavėjas atsiėmė pervestus pinigus, arba (gavėją), jog pinigus galima atsiimti. Mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo paslaugas apmoka pats siuntėjas arba gavėjas. „Western Union“ neprisiima jokios atsakomybės už su SMS žinutėmis susijusias rinkliavas. Jei leidžiama pagal taikomus įstatymus, SMS žinutė siunčiama siuntėjo ir (arba) gavėjo mobiliojo telefono numeriu, nurodytu operacijos vykdymo metu. „Western Union“ siunčia SMS žinutes į tinklų sietuvą, tačiau už jų tolesnį persiuntimą yra atsakingos trečiosios šalys, todėl žinučių pristatymas negarantuojamas. „Western Union“ nėra atsakinga už jai nepriklausančių sistemų techninius gedimus.

3. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

3.1. Pareiškiame, kad esame pasirengę teikti jums pinigų pervedimų kaip vienkartinių pagrindų sutartimi nereglamentuojamų mokėjimo operacijų paslaugas ir atitinkamą informaciją pagal taikomus įstatymus ir taisykles bei šias sąlygas, ir daryti tą su deramu atidumu.

3.2 Mes neprivalome priimti visų nurodymų atlikti bet kokią operaciją ir neprisiimame atsakomybės dėl atsisakymo įvykdyti tokį nurodymą ar dėl bet kokio mūsų Jums paslaugos panaikinimo, nutraukimo ar apribojimo. Tačiau šios sąlygos bus taikomos visiems mūsų priimtiems nurodymams.

3.3. Mes neprisiimame atsakomybės už:

a. prekes ar paslaugas, už kurias sumokate naudodamiesi „Western Union“ elektronine paslauga ir ypač už jų pristatymą. Itin rekomenduojame nesinaudoti mūsų paslauga, kad sumokėtumėte už iš jums nepažįstamo pardavėjo internetu įsigytas prekes;

b. komunikacijos priemonių gedimus, kurių mes pagrįstai negalime kontroliuoti ir kurie gali paveikti mums pateikiamos informacijos tikslumą ar informacijos pateikimo laiką;

c. informacijos praradimą ar vėlavimą, susidariusį dėl interneto prieigos paslaugų teikėjo kaltės ar bet kurios naršyklės ar kitos programinės įrangos naudojimo, kurio negalime kontroliuoti;

d. jūsų banko kortelės išdavėjo teikiamas paslaugas;

e. trečiųjų šalių paskleistus virusus;

f. klaidas „Western Union“ tinklapyje ar „Western Union“ elektroninės paslaugos klaidas, atsiradusias dėl jūsų ar trečiosios šalies pateiktos neišsamios ar klaidingos informacijos;

g. neteisėtą bet kokios žinutės ar informacijos naudojimą ar perėmimą prieš jai pasiekiant tinklapį;

h. neteisėtą jūsų asmens duomenų ar jūsų operacijų, kurias apdorojame, duomenų naudojimą ar neteisėtą prieigą prie jų, nebent toks naudojimas ar tokia prieiga būtų mūsų aplaidumo pasekmė.

3.4 Nepaisant jokio ankstesnio susitarimo dėl pinigų pervedimo vykdymo, mes neprivalome inicijuoti pinigų pervedimo ar jo vykdyti, jei:

a. negalime patvirtinti jūsų tapatybės;

b. turime pagrindo manyti, kad operacijos informacija yra neteisinga, neleistina ar suklastota;

c. pateikėte mums neteisingą ar neišsamią informaciją arba laiku iš jūsų negauname informacijos apie operaciją, kad galėtumėme laiku įvykdyti prašomą pinigų pervedimą;

d. jūsų banko kortelės išdavėjas nepriima jūsų banko kortelės, kad sumokėtumėte už operaciją ir mūsų mokesčius.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, susidariusius dėl pervestų pinigų neišmokėjimo ar pavėluoto išmokėjimo gavėjui pagal 8 punkte numatytą mūsų atsakomybę, ar neįvykdytos operacijos naudojantis „Western Union“ elektronine paslauga, jei taip atsitinka dėl minėtų priežasčių.

3.5. Mes turime teisę atsisakyti teikti jums „Western Union“ elektroninę paslaugą iš dalies ar visiškai, jei naudojimasis ja pažeistų „Western Union“ taisykles (įskaitant taisykles, skirtas užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ar finansiniam terorizmui) ir (arba) taikomus įstatymus, teismo nutartį ar kitus reguliuojančiosios ar valstybinės institucijos ar kurios kitos institucijos, kuriai esame pavaldūs, reikalavimus, arba manytume, kad toks atsisakymas yra būtinas mūsų pačių interesams apginti. Nusprendę atsisakyti teikti jums (iš dalies ar visiškai) „Western Union“ elektroninę paslaugą dėl minėtų priežasčių, atitinkamai jus informuosime, ir, jei įmanoma, nurodysime atsisakymo priežastis, nebent to negalėtumėme padaryti dėl teisinių priežasčių.

3.6 Mes turime teisę nutraukti „Western Union“ tinklapio naudojimą ar „Western Union“ elektroninės paslaugos teikimą iš dalies ar visiškai, jei tokių veiksmų būtume priversti imtis dėl mums nepavaldžių aplinkybių (toliau – nepavaldūs įvykiainugalima jėga) ir, mūsų nuomone, tokių veiksmų būtų tinkama imtis. Jei „Western Union“ tinklapio paslaugų ar „Western Union“ elektroninės paslaugos teikimas sutriktų dėl kokių nors priežasčių (dėl mūsų, trečiosios šalies teikėjo kaltės ar kitų priežasčių), įsipareigojame imtis tinkamų priemonių, kad toks sutrikimas truktų kiek įmanoma trumpiau.

G.3.7 Su jumis paprastai bendrausime internetu ar elektroniniu paštu, tačiau tai nereiškia, jog verčiant aplinkybėms negalite susisiekti su mumis kuria kita forma (žr. 1.2 punktą).

4. JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

4.1 Jūs pareiškiate, kad esate pasirengę sumokėti mums siuntimo mokesčius (taip pat žr. 2.68 punktą) už kiekvieną pinigų pervedimą, kurį atliekate naudodamiesi „Western Union“ elektronine paslauga.

4.2 Pagrindinę pinigų pervedimo sumą ir mūsų taikomus siuntimo mokesčius turite apmokėti naudodamiesi banko kortele arba iš savo banko sąskaitos (jei WUIB leidžia atlikti pinigų pervedimą iš sąskaitos). Jūs sutinkate, kad jūsų kortelės išdavėjas nuskaitytų nuo kortelės pagrindinę pinigų pervedimo sumą ir mūsų taikomus siuntimo mokesčius už atitinkamą operaciją arba kad minėta suma būtų pervesta iš jūsų banko sąskaitos mums, prieš mums įvykdant pervedimą ar kurią kitą operaciją. Prieš galutinai patvirtindami operaciją, informuosime jus apie tikslią sumą, kurią nuskaitys jūsų kortelės išdavėjas arba kurią nurašysime nuo jūsų banko sąskaitos.

4.3 Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad:

a. pinigų pervedimui internetu įvykdyti pateikta informacija yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami;

b. operacijos duomenimis (pervedimo suma, jūsų vardas ir pavardė, jūsų šalis, gavėjo vardas ir pavardė ir MTCN) pasidalysite tik su gavėju. Jūs privalote užtikrinti, kad ši informacija nepatektų trečiajai šaliai, kuri neturi teisės į šią informaciją. Rekomenduojame pinigus pervesti tik tiems gavėjams, kuriuos pažįstate asmeniškai;

c. nenaudosite „Western Union“ elektroninės paslaugos neteisėtiems ar draudžiamiems tikslams;

d. jūs įsipareigojate, naudodamiesi „Western Union“ elektronine paslauga, neprašyti vykdyti pinigų pervedimų, kurie pažeistų šias sąlygas ar kitus naudojimo apribojimus, pateiktus „Western Union“ tinklapyje;

e. jūs asmeniškai esate atsakingi už slaptažodžio ir vartotojo vardo saugojimą, kaip nustatyta 6 straipsnyje toliau.

4.4 Operacijos duomenų (žr. 4.3 punkto b papunktį) praradimo, vagystės, kopijavimo, netinkamo ar neteisėto panaudojimo atveju, jei manote, kad mes įvykdėme operaciją, kuriai atlikti nebuvote mūsų įgalioję, ar jei manote, kad mes neįvykdėme operacijos ar įvykdėme ją neteisingai, nedelsdami skambinkite telefonais +32 2643 8935 arba 8 800 330 86 (nemokamas numeris, skambinant iš Lietuvos) ir mus apie tai informuokite.

4.5. Jūs patvirtinate, kad suprantate, ir sutinkate, jog perduotume reguliuojančiosioms ar valstybinėms institucijoms ar jų padaliniams jūsų asmens duomenis ir informaciją apie mūsų jums suteiktas paslaugas, jei:

a. tą privalome padaryti pagal įstatymus;

b. mūsų nuomone, toks informacijos atskleidimas gali padėti užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ar kitiems nusikaltimams.

5. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR SKUNDAI

Aptikę klaidų ar susidūrę su problemomis „Western Union“ tinklapyje ar naudodamiesi „Western Union“ elektronine paslauga arba norėdami pateikti skundą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu arba telefonu (kontaktų ieškokite 1.2 punkte) arba rašykite mums adresu:.

Western Union Lithuania
Lithuania UAB
J. Balcikonio g. 3,
Vilnius, Lietuva LT-08247.

6. SLAPTAŽODIS IR SAUGUMAS

Prieš atlikdami pirmą pinigų pervedimą, turėsite nurodyti slaptažodį ir galiojantį elektroninio pašto adresą, kuris atstos jūsų vartotojo vardą. Niekas kitas, išskyrus jus, neturi teisės naudotis jūsų slaptažodžiu ar vartotojo vardu. Jūsų pareiga yra saugoti slaptažodį ir vartotojo vardą, taip pat ir duomenis apie visas operacijas, atliktas naudojantis jūsų slaptažodžiu ir vartotojo vardu, paslaptyje. NIEKADA NEATSKLEISKITE SAVO SLAPTAŽODŽIO KITIEMS ASMENIMS IR NIEKUR JO NEUŽRAŠYKITE! Jūs įsipareigojate nedelsdami mus informuoti apie bet kokį neteisėto naudojimosi jūsų slaptažodžiu ar vartotojo vardu atvejį ar kokį kitą saugumo pažeidimo atvejį telefonu +43 800 29 6544. Kai tik informuosite mus apie neteisėtą jūsų slaptažodžio ar vartotojo vardo panaudojimą, mes iš karto imsimės visų būtinų veiksmų, kad užkirstume kelią tolesniam šios informacijos naudojimui. Mes Jus informuosime apie savo veiksmus iš karto, kai juos atliksime, ir paaiškinsime jų priežastis, nebent to negalėtume padaryti dėl teisinių priežasčių. Nepaisant šių veiksmų, mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtus jums nesilaikant šiame straipsnyje išdėstytos prievolės. Vis dėlto jūsų kortelės išdavėjas gali kompensuoti jums dalį sumos ar suteikti kreditą, jei jūsų banko kortele ar banko sąskaita buvo pasinaudota neteisėtai

7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

7.1 Western Union naudos ir apdoros Jūsų asmeninius duomenis, vadovaujantis mūsų privatumo politika, ir Jūs su tuo aiškiai sutiksite. Su mūsų privatumo politika galite susipažinti čia. Mes turime teisę keisti savo privatumo politiką bet kuriuo metu.

7.2 Šis pareiškimas aiškinamas kaip aiškus bankinio slaptumo atsisakymas, kaip apibrėžta Austrijos bankų veiklos akto 38 skyriuje. Šis sutikimas gali būti atšauktias bet kuriuo metu nusiunčiant rašytinį prašymą WUIB 1.1 punkte nurodytu adresu arba elektroniniu paštu 1.2 punkte nurodytu el. pašto adresu.

7.3 Mes pasiliekame teisę tikrinti jūsų pateiktus duomenis. „Western Union“ gauna matematiniais statistiniais procesais grįstus kredito reitingus iš „Deltavista GmbH“, Diefenbachgasse 35, 1150 Viena, ar kurio kito mūsų samdyto paslaugų teikėjo, išskyrus kredito informaciją. Šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu.

8. ATSAKOMYBĖ

A. Operacijos be leidimo

8.1 Mes galime prisiimti atsakomybę, jei įvykdysime operaciją, kuriai vykdyti Jūs nedavėte leidimo. Išskyrus tuos atvejus, kai Jūs pagal 8.2 ir 8.3 punktus nesate atsakingi dėl operacijų, kurioms leidimo nedavėte, mes nedelsdami grąžinsime Jums operacijos sumą, ir tą padarysime vėliausiai iki tos darbo dienos, kuri sekė po dienos, kai mums buvo pranešta, kad šiai operacijai leidimas nebuvo suteiktas arba kai mes apie įvykdytą be leidimo operaciją sužinojome kitais būdais, pabaigos. Mes nereikalausime, kad sumokėtumėte mūsų išlaidas. Egzistuojant rimtiems požymiams, kad Jūs vykdote neteisėtus veiksmus, mūsų pareiga Jums gražinti pinigus bus laikinai sustabdyta, kol bus atliekamas tyrimas, ir tokio tyrimo bus imamasi nedelsiant.

8.2 Jūs būsite laikomi atsakingais už žalą iki maksimalios 50 EUR sumos:
  a. kilusią dėl be leidimo atliktų operacijų, panaudojant pamestus, pavogtus ar kitaip dingusius operacijos duomenis (žr. 4.3.b papunktį) arba
  b. kilusią dėl Jūsų netinkamo operacijos duomenų naudojimo.

8.3 Mes nelaikysime Jūsų atsakingais pagal 8.2 punktą, jei Jūs negalėjote pastebėti operacijos duomenų praradimo, vagystės ar netinkamo naudojimo ar jei dėl operacijos duomenų praradimo buvo kaltas mūsų darbuotojas ar mūsų vardu veikiantis tarpininkaujantis agentas, vienas iš mūsų filialų ar kitas mūsų paskirtas išorinis paslaugų teikėjas.

8.4 Jūsų atsakomybė dėl žalos, kilusios dėl neteisėtos operacijos neapsiribos maksimalia 50 Eur suma, kaip numatyta 8.2 punkte, jei veikdami turėjote ketinimą apgauti arba prisidėjote prie netinkamo operacijos duomenų panaudojimo sąmoningai arba dėl didelio aplaidumo. Tokiais atvejais būsite atsakingi dėl visos neteisėtos operacijos sukeltos žalos. Didelis aplaidumas apima, tačiau neapsiriboja, atvejus, kai mums skubiai nepranešate apie prarastus operacijos duomenis ar jei nesaugote operacijos duomenų ar atskleidžiate juos tretiesiems asmenims.

8.5. Jei veikėte be ketinimo apgauti, Jūs nebūsite atsakingi:
  a. už žalą, kilusią dėl neteisėto operacijos duomenų panaudojimo, paaiškėjusią mums gavus pranešimą pagal 4.4 punktą arba
  b. jei mes neužtikrinome, kad Jūsų turėtumėte mūsų kontaktinius duomenis, kad galėtumėte pranešti pagal 4.4 punktą.

B. Neteisingai įvykdytos ar neįvykdytos operacijos

8.6. Mes galime būti atsakingi Jums dėl neįvykdytos ar neteisingai įvykdytos operacijos, kuriai leidimą atlikti mums suteikėte, nebent tai įvyko dėl Jūsų kaltės. Jūsų kaltė apima, tačiau neapsiriboja, 4.3 punkte išdėstytas priežastis. Tai reiškia, kad neįvykdytos ar neteisingai įvykdytos operacijos atveju mes Jums grąžinsime operacijos sumą (iki neįvykdytos ar neteisingai įvykdytos operacijos sumos lygio). Turite teisę prašyti kompensuoti visus mokesčius ir palūkanas, kurie Jums buvo paskaičiuoti ar kuriuos patyrėte dėl neįvykdytos ar neteisingai įvykdytos operacijos.

8.7. Jei dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos operacijos mes ar tarpininkų agentūra priskaičiavo Jums mokesčius ir šie mokesčiai buvo nuskaičiuoti nuo sumos, kuri pagal šią operaciją turėjo būti gauta iš Gavėjo, mes nedelsiant pervesime Gavėjui nuskaičiuotas su šiais mokesčiais susijusias sumas.

8.8. Bet kokia mūsų atsakomybė Jums pagal 8.6 punktą panaikinama, jei:
 a. Mes galime įrodyti, kad operacijos sumą tinkamu metu gavo gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas arba
 b. kiek tai susiję su 8.6 punktu, bus laikoma, kad operacija buvo įvykdyta teisingai, jei įrodysime, kad operacija buvo įvykdyta pagal Jūsų mums pateiktą operacijos informaciją. Jei mums pateikėte neteisingus duomenis operacijai atlikti, galite mūsų prašyti padėti Jums atgauti pinigus. Negarantuojame, kad šios pastangos baigsis sėkmingai. Pasiliekame teisę imti iš Jūsų mokestį protingoms su šiais veiksmais susijusioms išlaidoms padengti.

C. Atsakomybės netaikymas

8.9. Bet kokia atsakomybė, kurią turime Jums pagal 8.1 ar 8.6 punktus, nebus taikoma, jei mums nepranešite apie neteisėtą ar neteisingai įvykdytą operaciją per 13 mėnesių nuo operacijos įvykdymo dienos.

8.10. Mes taip pat nebūsime atsakingi pagal 8 punktą, jei mes neįvykdysime ar neteisingai įvykdysime operaciją dėl mums nepavaldžių įvykių ar dėl mūsų įstatymais numatytų įsipareigojimų.

8.11 Mes neturėsime Jums atsakomybės, jei neteisėtą ar netinkamai įvykdytą operaciją atliks trečioji šalis ar ji bus atlikta tarp trečiųjų šalių, kurioms davėte nurodymą prieš tai, kai mes gavome iš Jūsų pinigus pavedimui ar bet kokiai kitai operacijai. Jums derėtų nedelsiant susisiekti su atitinkama trečiąja šalimi ir informuoti ją apie neteisėtos ar neteisingai atliktos operacijos aplinkybes.

8.12 Mes jokiomis aplinkybėmis neprisiimame atsakomybės už žalą, atsirandančią dėl neįprastų ir netikėtų įvykių, kurių Western Union negali kontroliuoti ir kurių pasekmių ji negali išvengti (sukeltų, pavyzdžiui, nevaldomų įvykių, telekomunikacijų linijų neveikimo, pilietinių neramumų, karo ar kitų įvykių, tokių kaip streikas ar lokautas, kurių negalime kontroliuoti) nepaisant deramo atsargumo. Tokia pat nuostata galioja ir tais atvejais, kai „Western Union“ riboja priešingai teigiantys pagal Europos Bendrijos teisę priimti nurodymai, nacionalinių institucijų, teismo ar administracinės nutartys.

8.13 Mes jokiu būdu nepanaikiname savo atsakomybės Jums ir jos neribojame tais atvejais, kai tą padaryti būtų neteisėta. Tai apima atsakomybę už mirtį ar fizinę žalą, kurios priežastis buvo mūsų aplaidumas; už apgaulę ar apgaulingą klaidinimą ar už Jūsų įstatymais numatytų teisių pažeidimus tais atvejais, kai būtų neteisėta panaikinti ar apriboti tokias įstatymais numatytas teises, susijusias su “Western Union” elektronine paslauga.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

„Western Union“ tinklapis ir „Western Union“ elektroninė paslauga, jų turinys ir visa su jais susijusi ir juose pateikiama intelektinė nuosavybė (įskaitant autorių teises, patentus, duomenų bazių teises, prekių ženklus ir paslaugų ženklus) yra „Western Union“, su „Western Union“ susijusių įmonių ir trečiųjų šalių nuosavybė. Visos teisės į „Western Union“ tinklapį ir „Western Union“ elektroninę paslaugą priklauso mums ir (arba) trečiosioms šalims. „Western Union“ tinklapis ir „Western Union“ elektroninė paslauga gali būti naudojami tik šiose sąlygose leidžiamiems tikslams ar tinklapyje aprašytais būdais. Jums suteikiama teisė rodyti ir išsaugoti „Western Union“ tinklapio puslapių kopijas tik asmeniniam naudojimui. Be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo neturite teisės dauginti, spausdinti ar keisti „Western Union“ tinklapio, „Western Union“ elektroninės paslaugos ar jų dalių, taip pat neturite teisės kurti išvestinių kūrinių panaudojant „Western Union“ tinklapį, perleisti ar parduoti jų, talpinti internete ar naudoti kuria kita forma viešaisiais ar komerciniais tikslais. Jūs neturite teisės a) naudoti robotų, turinio kopijavimo ar informacijos gavybos bei jokios kitos automatinės programinės įrangos, skirtos prieiti prie „Western Union“ tinklapio ar „Western Union“ elektroninės paslaugos ir (arba) b) šalinti ar keisti informacijos apie autorių teises ar prekių ženklus bei kitos nuosavybės teisių saugomos informacijos, skelbiamos „Western Union“ tinklapyje (arba atspausdintuose tinklapio puslapiuose). „Western Union“ pavadinimas ir visi kiti pavadinimai, taip pat „Western Union“ tinklapyje aprašomų produktų ir (arba) paslaugų pavadinimai yra išimtinai „Western Union“ ar trečiųjų šalių prekių ženklai. Tinklapyje pateikiami kitų produktų, paslaugų ar bendrovių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

10. NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

„Western Union“ tinklapyje gali būti nuorodų į kitus interneto tinklapius ir išteklius (toliau – susietos svetainės). Nuoroda į susietą svetainę nereiškia, kad pritariame ar esame kokiu nors būdu susiję su trečiosios šalies ištekliais ar jų turiniu. Nuorodos nereiškia, kad „Western Union“ yra kokiu nors būdu susijusi su trečiosiomis šalimis ar yra teisiškai įpareigota naudoti nuorodoje ar ją paspaudus rodomą prekių ženklą, prekių pavadinimą, logotipą ar autorių teisių simbolį ar kad susietai svetainei yra suteikta teisė naudoti bet kokį „Western Union“ prekių ženklą, prekių pavadinimą, logotipą ar autorių teisių simbolį. Visi klausimai dėl susietos svetainės turėtų būti adresuojami susietos svetainės savininkui ar jos administratoriui. „Western Union“ negarantuoja susietoje svetainėje pateikiamų ar ją naudojant platinamų patarimų, nuomonių, pareiškimų ar kitos informacijos tikslumo ar patikimumo ir aiškiai neprisiima atsakomybės už tokius patarimus, nuomones, pareiškimus ar kitą informaciją. Jūs esate asmeniškai atsakingi už visas pasekmes, atsiradusias dėl to, kad pasikliovėte kurioje nors susietoje svetainėje pateikta ar kuriuo kitu būdu prieinama nuomone, patarimu ar informacija.

11. TEISĖ PANAIKINTI AR ATŠAUKTI PINIGŲ PERVEDIMĄ

11.1. Jūs turite teisę per 14 dienų panaikinti nurodymą atlikti pinigų pervedimą, pateiktą naudojantis „Western Union“ tinklapiu. Apie tokį panaikinimą turite aiškiai informuoti mus raštu el. paštu ar įprastiniu paštu. Ši panaikinimo teisė negalioja, jei panaikinimo prašymą gauname jau po to, kai pinigai buvo išmokėti jų gavėjui. Vykdydami jūsų prašymą panaikinti pervedimą, jei pinigai dar nebuvo išmokėti jų gavėjui, grąžinsime jums pervedimo sumą ir netaikysime siuntimo mokesčių.

11.2 Nurodymą atlikti pinigų pervedimą galite panaikinti el. paštu ar įprastiniu paštu pateikdami mums rašytinį prašymą, tačiau su sąlyga, kad jūsų prašymas gaunamas iki pinigų išmokėjimo gavėjui. Tokiu atveju jums grąžinsime pinigų pervedimo sumą, apskaičiuotą pritaikius pinigų grąžinimo momentu galiojantį „Western Union“ valiutos keitimo kursą, tačiau bet kuriuo atveju ne mažiau ne nominalioji pervedimo sumos vertė su sąlyga, kad pinigai nebuvo išmokėti gavėjui per 45 dienas. Tokiu atveju siuntimo mokesčiai negrąžinami. Jei per tris darbo dienas neišmokėtume pinigų gavėjui, esant jūsų pagrįstam prašymui panaikinti pervedimą, grąžinsime pinigų pervedimo sumą ir visus sumokėtus siuntimo mokesčius (atsižvelgiant į įstatymų ar kitų teisės aktų apribojimus).

12. VISAS SUSITARIMAS

Šios sąlygos kartu su visomis kitomis šiose sąlygose paminėtomis sutartinėmis nuostatomis sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus tarp jūsų ir mūsų.

13. ATSKIRIAMUMO SĄLYGA

Jei viena ar kelios šių sąlygų nuostatos būtų negaliojančios, neteisėtos ar neįgyvendinamos, toks negaliojimas, neteisėtumas ar neįgyvendinamumas neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui.

14. SKUNDAI, TAIKOMA TEISĖ, JURISDIKCIJA

14.1. Jei esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, suteiktomis pagal šias sąlygas, turite teisę pateikti mums raštu skundą, pasinaudoję tinklapyje nurodytais kontaktiniais duomenimis www.westernunion.com. Stengsimės išnagrinėti Jūsų skundą kiek galint skubiau ir laišką su galutiniu atsakymu atsiųsime per 15 darbo dienų nuo Jūsų skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais mes Jums atsiųsime tarpinį atsakymą per 15 darbo dienų, nurodydami datą, iki kurios gausite mūsų galutinį atsakymą. Tai bus ne vėliau nei per 35 darbo dienas nuo Jūsų pirmojo skundo gavimo dienos. Jei mūsų galutinio atsakymo negausite arba jei mūsų atsakymas Jūsų netenkins, galite jį persiųsti tiesiaianglų arba vokiečių kalba Austrijos bankininkystės jungtinei taikinimo tarybai (vok. Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft), Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Viena. Norėdami įgyvendinti savo teises, taip pat turite teisę kreiptis į kompetentingus bendrosios jurisdikcijos teismus. Jūs taip pat galite pasinaudoti svetaine http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ir ginčą dėl pirkinių internetu išspręsti nesikreipdami į teismą o užpildydami elektroninę skundo formą.

14.2. Šioms sąlygoms taikoma Austrijos teisė, išskyrus jos įstatymų kolizijos taisykles. Įgyvendinimo vieta yra Viena. Jei esate vartotojas, kurio gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, galėsite taip pat pasinaudoti Lietuvos vartotojų apsaugos įstatymų privalomomis nuostatomis.

14.3. Ginčai dėl su klientais nesudarytų susitarimų, kaip apibrėžta Austrijos vartotojų teisių apsaugos akto (vok. KSchG) 1 skyriuje, yra teismingi Vienos centro teismams. Vartotojų ieškiniai ar ginčai (įskaitant nesutartinius ieškinius ar ginčus), kylantys iš ar susiję su šiomis sąlygomis, teismingi teismams jų gyvenamojoje vietoje ir Austrijos teismams. Ginčai prieš vartotojus teismingi teismams, esantiems jo/jos gyvenamojoje vietoje, nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ar darbo vietoje.