TILLÄGG TILL WESTERN UNIONS GLOBALA INTEGRITETSPOLICY FÖR INVÅNARE I BRASILIEN

Vi värdesätter och respekterar integriteten hos de personuppgiftsinnehavare som är i Brasilien och åtar oss att behandla deras personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddslagen (”LGPD”) och andra tillämpliga brasilianska lagar och förordningar. Detta tillägg till Western Unions globala integritetspolicy för innehavare som är i Brasilien (”tillägg”) gäller för innehavare som är bosatta i Brasilien och andra innehavare som kan vara i landet vid tidpunkten för insamling av personuppgifter (gemensamt kallade ”innehavare i Brasilien”) och syftar, tillsammans med den globala integritetspolicyn, till att ge insyn i den viktigaste informationen som rör behandlingen av dina personuppgifter. Om informationen i detta tillägg skiljer sig från informationen i den globala integritetspolicyn ska informationen i detta tillägg ha företräde.

I Brasilien är de Western Union-enheter som ansvarar för behandlingen (personuppgiftsansvariga): Western Union Corretora de Câmbio SA, ett slutet företag, med huvudkontor på Rua Iguatemi, 151, 9th floor, set 91, São Paulo/SP, CEP 01451-011, registrerat med CNPJ/ME på nr 13.728.156/0001-35 och Banco Western Union do Brasil SA, ett slutet företag, med huvudkontor på Rua Iguatemi, nº 151, 7th floor, set 72, São Paulo/SP, CEP 01451-011, registrerat med CNPJ/MIG på nr 13.720.915/0001-13.

 

PERSONUPPGIFTER SOM WESTERN UNION SAMLAR IN

För innehavare i Brasilien samlas samma personuppgifter som beskrivs ovan in, förutom följande:

 • I Brasilien samlas ingen information in om deltagande i lojalitetsprogram.

SÅ HÄR SAMLAR WESTERN UNION IN PERSONUPPGIFTER

Utöver de sätt som beskrivs ovan kan Western Union fortfarande samla in dina personuppgifter på följande punkter:

 • Förteckningar som skickas av offentliga organ och myndigheter, som COAF.

Rättsliga eller utomrättsliga meddelanden som mottagits elektroniskt eller per post.

 

SÅ HÄR SAMLAR WESTERN UNION IN PERSONUPPGIFTER

Utöver rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa skydd som följer gällande statliga lagar och bestämmelser för att skydda dina personuppgifter vidtar vi även institutionella åtgärder i samma syfte, så att vi har ett integritets- och dataskyddsprogram som tillämpas på vår verksamhet, och som ständigt granskas och uppdateras.

Tillgång till den insamlade informationen är begränsad till anställda och auktoriserade personer och endast när det är absolut nödvändigt. De som använder denna information felaktigt, i strid med de interna policyer som antagits, kommer att bli föremål för lämpliga administrativa, disciplinära och rättsliga sanktioner.

 

SÅ HÄR ANVÄNDER WESTERN UNION INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Western Union använder de personuppgifter som samlas in för att

 • hjälpa oss att tillhandahålla dig tjänster och hjälpa dig att få en personlig upplevelse, inklusive användning av personuppgifter som krävs för att hantera penningöverföringar, betaltjänster eller förbetalda kort
 • känna igen dig och låta dig förbli ansluten under besöket, så att du slipper ange ditt lösenord igen
 • genomföra analyser av hur vi kan förstå våra kunder, förbättra deras upplevelse, inklusive användning av personuppgifter för att analysera och förbättra våra produkter, platser, tjänster, verksamhet, webbplatsens funktion och deras kundupplevelse, förutom marknadsundersökningar
 • fastställa om du kom till Western Union via en webbannons eller någon av våra anslutna webbplatser
 • tillhandahålla information som är specifik för dina intressen på webbplatser och applikationer som inte hör till Western Union
 • bättre kunna bedöma effektiviteten hos våra reklamkampanjer och om du har vidtagit några åtgärder baserat på våra reklammeddelanden samt mäta avkastningen på investeringar i marknadsföring och varumärkesnöjdhet
 • främja säkerhet, minska de finansiella riskerna och bekämpa bedrägerier i våra tjänster
 • uppfylla de juridiska skyldigheter som Western Union omfattas av, förutom att uppfylla bestämmelserna från tillsynsmyndigheter som BACEN och CVM, särskilt när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, upptäcka, förhindra och beivra bedrägeri och stöld samt förhindra olaglig eller förbjuden användning av våra tjänster eller annan olaglig verksamhet
 • besvara rättsliga och utomrättsliga meddelanden och försvara oss i rättsliga, administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden.

När Western Union behandlar personuppgifter baserat på ett berättigat intresse kommer detta alltid att ske inom gränserna för dina förväntningar och aldrig till nackdel för dina grundläggande intressen, rättigheter och friheter.

Det är viktigt att notera att Western Union, trots informationen i den globala integritetspolicyn ovan, inte samlar in samtycke till behandling av personuppgifter enligt detta tillägg, med hjälp av andra rättsliga grunder som anges i tillämplig lagstiftning, förutom vad som beskrivs i INFORMATION OM BARNS PERSONUPPGIFTER.

Observera även att alla de ändamål som beskrivs här inte nödvändigtvis kommer att gälla för alla kunder. Detta beror på den produkt/tjänst som faktiskt används. Om du vill veta mer om de ändamål som gäller för dig ingår du ett avtal med vår chef genom de kanaler som anges i avsnittet KONTAKTUPPGIFTER i denna förklaring.

 

INFORMATION OM BARNS PERSONUPPGIFTER

Western Union samlar inte in eller lagrar avsiktligt information från butiker, webbplatser eller mobilappar som handlar om personer under 12 år. Om sådan information samlas in kommer den endast att tillhandahållas med ett specifikt och tydligt samtycke som ges av en förälder eller vårdnadshavare, enligt villkoren i lagen.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM

Enligt brasiliansk lag kan du utöva följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 1. a) Bekräfta förekomsten av Western Unions eller något koncernföretags behandling.

För att utöva denna rätt går du till vår begäransportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Tillgång till uppgifter” och informerar oss även i ”Beskrivning av begäran” om att du avser att utöva rätten att bekräfta förekomsten av behandlingen.

 1. b) Begära tillgång till personuppgifter som behandlas av Western Union eller något företag i koncernen.

För att utöva denna rätt går du till vår ansökningsportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Tillgång till uppgifter” och informerar oss även i ”Beskrivning av begäran” om att du avser att utöva rätten till tillgång till uppgifter.

 1. c) Korrigera, uppdatera och/eller komplettera dina personuppgifter.

För att utöva denna rätt går du till vår begäransportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Korrigering av uppgifter” och informerar oss även i ”Beskrivning av begäran” om vilka uppgifter du vill rätta.

 1. d) Begära anonymisering, blockering eller borttagning av onödiga, överdrivet omfattande eller olagligt behandlade uppgifter.

För att utöva denna rätt går du till vår ansökningsportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Begränsa behandling” eller på ”Radering av uppgifter” och informerar oss även i ”Beskrivning av begäran”, eftersom vi behandlar uppgifterna på ett onödigt, överdrivet eller olagligt sätt.

 1. e) Återkalla ditt samtycke när dina personuppgifter behandlas enligt detta antagande.

För att utöva denna rätt går du till vår begäransportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Inaktivering av marknadsföring”, om tillämpligt, eller på ”Allmän integritetsförfrågan” och informerar oss även i ”Beskrivning av ansökan” om vilken aktivitet det är vars samtycke du avser att återkalla.

 1. f) Begära portabilitet av personuppgifter till en annan tjänste- eller produktleverantör, på uttrycklig begäran.

För att utöva denna rätt går du till vår ansökningsportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Dataportabilitet”.

 1. g) Veta vem vi delar dina personuppgifter med.

För att utöva denna rätt går du till vår ansökningsportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Tillgång till uppgifter” och informerar oss även i ”Beskrivning av begäran” om att du avser att få information om vem Western Union delar dina uppgifter med.

 1. h) Begära granskning av automatiserade beslut.

För att utöva denna rätt går du till vår begäransportal och efter att ha identifierat dig (kund, ombud eller anställd) klickar du på ”Inaktivering (automatiserat beslutsfattande/profilskapande)” och informerar oss även om vilket automatiserade beslut som begäran om granskning gäller.

Registrerade användare kan även gå in på webbplatsen https://www.westernunion.com/br/pt/home.html och redigera sina profilinställningar.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten eller ett annat organ som beskrivs i LGPD (t.ex. konsumentskyddsmyndigheter).

När vi får en begäran från dig kan vi be om ytterligare information för att bekräfta din identitet. I vissa situationer kan vi vägra att agera eller så kan vi införa begränsningar av dina rättigheter enligt gällande lag, och vi kommer att förklara skälen till underlåtenheten att tillmötesgå din begäran, till exempel begäranden som inbegriper personuppgifter och/eller dokument från andra ägare.

Om du vill utöva sådana rättigheter kan du gå in på https://wuprod.service-now.com/wu_privacy eller kontakta Western Union via avsnittet KONTAKTUPPGIFTER. Vi strävar efter att svara på din begäran omedelbart vid behov eller inom 15 dagar. Beroende på hur komplicerad din begäran är kan vi förlänga denna period.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, ber vi dig att registrera din begäran skriftligen. Vi granskar din förfrågan och svarar vanligtvis skriftligen inom 15 dagar från mottagandet. Du kan även kontakta oss, inklusive den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter:

Western Unions dataskyddsombud

e-post: wuprivacy@westernunion.com

Om du vill kontakta oss via ett avgiftsfritt eller lokalt telefonnummer klickar du på denna länk för att prata med WU:s kundtjänst: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Andra mer specifika integritetspolicyer kan vara tillämpliga för en viss applikation eller tjänst. I sådana fall har den specifika integritetspolicyn företräde framför denna om informationen skiljer sig.