BIJLAGE BIJ DE WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN WESTERN UNION VOOR BRAZILIAANSE INWONERS

We hechten veel belang aan de privacy van houders van persoonsgegevens die zich in Brazilië bevinden en zetten ons in om hun persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de Algemene wet inzake gegevensbescherming (“LGPD”) en andere toepasselijke Braziliaanse wet- en regelgeving. Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Western Union voor houders die zich in Brazilië bevinden (de “bijlage”) is van toepassing op houders die woonachtig zijn in Brazilië en andere houders die zich mogelijk in het land bevinden op het moment dat er persoonsgegevens worden verzameld (gezamenlijk de “Braziliaanse houders” te noemen). Deze bijlage heeft in combinatie met de wereldwijde privacyverklaring als doel transparantie te bieden over de belangrijkste informatie met betrekking tot de behandeling van hun persoonsgegevens. In het geval van een conflict tussen de informatie in deze bijlage en de informatie in de wereldwijde privacyverklaring, heeft de informatie in deze bijlage voorrang.

In Brazilië zijn de voor de behandeling verantwoordelijke Western Union-entiteiten (de verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens) als volgt: Western Union Corretora de Câmbio SA, een besloten vennootschap met hoofdkantoor aan Rua Iguatemi 151, 9e verdieping, set 91, São Paulo / SP, CEP 01451-011, geregistreerd bij CNPJ / ME onder nummer 13.728.156 / 0001-35; en Banco Western Union do Brasil SA, een besloten vennootschap met hoofdkantoor aan Rua Iguatemi 151, 7e verdieping, set 72, São Paulo / SP, CEP 01451-011, geregistreerd bij CNPJ / ME onder nummer 13.720.915 / 0001-13.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WESTERN UNION VERZAMELT

Voor Braziliaanse houders worden dezelfde persoonsgegevens verzameld zoals hierboven beschreven, met uitzondering van het volgende:

 • In Brazilië wordt er geen informatie verzameld over deelname aan loyaliteitsprogramma’s.

 

HOE WESTERN UNION PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

Naast de hierboven beschreven manieren kan Western Union uw persoonsgegevens ook uit de volgende bronnen verzamelen:

 • Lijsten die zijn verzonden door openbare instanties en autoriteiten, zoals het COAF;

Gerechtelijke of buitengerechtelijke kennisgevingen die elektronisch of per post worden ontvangen.

 

HOE WESTERN UNION PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT

Naast redelijke organisatorische, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de overheid om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen we ook institutionele maatregelen die op hetzelfde doel zijn gericht, waardoor er voor onze activiteiten een programma voor privacy- en gegevensbescherming geldt dat voortdurend wordt gecontroleerd en bijgewerkt.

Toegang tot de verzamelde gegevens wordt beperkt tot werknemers en bevoegde personen en alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Wie deze gegevens misbruikt en het ingestelde interne beleid schendt, krijgt te maken met passende administratieve, disciplinaire en juridische sancties.

 

HOE WESTERN UNION PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Western Union gebruikt de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt voor het volgende:

 • Om ons te helpen diensten aan u te leveren en u een persoonlijke ervaring te bieden; dit omvat onder meer het gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van geldtransacties, betaaldiensten of prepaidkaarten;
 • Om u te herkennen en u in staat te stellen tijdens uw bezoek aangemeld te blijven zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren;
 • Om analyses uit te voeren die ons inzicht geven in onze klanten en de manieren waarop we hun ervaring kunnen verbeteren; dit omvat naast marktonderzoek onder meer het gebruik van persoonsgegevens om onze producten, locaties, diensten, activiteiten, de werking van deze website en de klantervaring te analyseren en te verbeteren;
 • Om vast te stellen of u via een banneradvertentie of een website van een gelieerde onderneming naar onze website bent geleid;
 • Om informatie te verstrekken die specifiek is voor uw interesses op andere websites en in andere apps dan van Western Union;
 • Om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze promotiecampagnes, vast te stellen of u actie hebt ondernomen op basis van onze promotieberichten en het rendement op investeringen in marketing en merktevredenheid te meten;
 • Om de beveiliging te verbeteren, de financiële risico’s te beperken en fraude met onze diensten te bestrijden;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Western Union is onderworpen, in aanvulling op het naleven van de voorschriften van regelgevende instanties zoals BACEN en CVM, met name in verband met de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme; om fraude en diefstal op te sporen, te voor komen en te vervolgen en om onwettig of verboden gebruik van onze diensten of andere illegale of onwettige activiteiten te voorkomen; en
 • Om te reageren op gerechtelijke en buitengerechtelijke kennisgevingen en ons te verdedigen in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Wanneer Western Union verwerkingen van persoonsgegevens uitvoert op basis van een gerechtvaardigd belang, zal dit altijd gebeuren binnen de grenzen van uw verwachtingen en nooit ten nadele van uw fundamentele belangen, rechten en vrijheden.

Let op: ondanks de informatie in de bovenstaande wereldwijde privacyverklaring verzamelt Western Union binnen de reikwijdte van deze bijlage geen toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, maar worden andere rechtsgronden gebruikt zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, met uitzondering van het bepaalde in het gedeelte INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN.

Houd er ook rekening mee dat alle hier beschreven doeleinden niet noodzakelijkerwijs van toepassing zijn op alle klanten. Dit is afhankelijk van het product/de dienst die daadwerkelijk wordt afgenomen. Voor meer informatie over de doeleinden die op u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder via de kanalen die worden aangegeven in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN” van deze verklaring.

 

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Western Union verzamelt via zijn retailactiviteiten, websites of mobiele apps niet bewust informatie over personen jonger dan 12 jaar, en slaat deze informatie niet op. Voor zover zulke informatie toch wordt verzameld, wordt deze alleen verstrekt met de specifieke en gemarkeerde toestemming die is verstrekt door een ouder of wettelijke voogd, in overeenstemming met de wet.

 

UW RECHTEN EN HOE U ZE KUNT UITOEFENEN

Volgens de Braziliaanse wetgeving kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. a) het bestaan van de verwerking door Western Union of door een groepsbedrijf te laten bevestigen;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Toegang tot gegevens”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan ons door dat u het recht wilt uitoefenen om het bestaan van de verwerking te laten bevestigen.

 1. b) inzage vragen in de persoonsgegevens die worden verwerkt door Western Union of een bedrijf van de groep;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Toegang tot gegevens”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan ons door dat u het recht op inzage in uw gegevens wilt uitoefenen.

 1. c) uw persoonsgegevens laten corrigeren, bijwerken en/of aanvullen;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Toegang tot gegevens”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan ons door welke gegevens u wilt laten corrigeren.

 1. d) onnodige, buitensporige of illegaal verwerkte gegevens laten anonimiseren, blokkeren of verwijderen;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Toegang tot gegevens”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan dat onze verwerking van de gegevens onnodig, buitensporig of onwettig is.

 1. e) uw toestemming intrekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op die grond plaatsvindt;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u, al naar gelang van wat toepassing is, op “Afmelden voor marketing” of “Algemene vraag over privacy” en vermeldt u bij “Omschrijving van aanvraag” de activiteit waarvoor u uw toestemming wilt intrekken.

 1. f) een uitdrukkelijk verzoek doen om persoonsgegevens over te dragen aan een andere service- of productleverancier;

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons Application Portal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Data Portability”.

 1. g) te weten komen met wie wij uw persoonsgegevens delen; en

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Toegang tot gegevens”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan ons door dat u wilt opvragen met wie Western Union uw gegevens deelt.

 1. h) een beoordeling van geautomatiseerde beslissingen aanvragen.

Om dit recht uit te oefenen gaat u naar ons verzoekportaal, identificeert u zich (als klant, agent of werknemer) en klikt u op “Deactivering geautomatiseerde besluitvorming/profielaanmaak”. Bij “Omschrijving van verzoek” geeft u vervolgens aan ons door dat uw verzoek een beoordeling van geautomatiseerde beslissingen betreft.

Geregistreerde gebruikers hebben ook toegang tot de website https://www.westernunion.com/br/pt/home.html en kunnen hun profielinstellingen bewerken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale Autoriteit gegevensbescherming of een andere instantie die wordt genoemd in de LGPD (zoals de Autoriteit consumentenbescherming).

Wanneer we een verzoek ontvangen, kunnen we u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te bevestigen. In sommige gevallen is het mogelijk dat we weigeren om te handelen of beperkingen opleggen aan uw rechten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Daarbij zullen we de redenen geven waarom het niet voldoen aan uw verzoek gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld omdat het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens en/of documenten van andere eigenaars.

Als u de betreffende rechten wilt uitoefenen, gaat u naar https://wuprod.service-now.com/wu_privacy  of neemt u contact op met Western Union via het gedeelte “CONTACT MET ONS OPNEMEN”. In toepasselijke gevallen zullen we proberen om onmiddellijk te reageren. Anders streven we ernaar binnen 15 dagen op uw verzoek te reageren. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek kunnen we deze periode verlengen om u van dienst te zijn.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u een vraag of een klacht hebt over onze behandeling van uw persoonsgegevens, vragen we u om ons dat schriftelijk te laten weten. We zullen uw vraag beoordelen en doorgaans binnen 15 dagen na ontvangst schriftelijk reageren. U kunt ook als volgt contact opnemen met ons en de verantwoordelijke medewerker voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming van Western Union

e-mail: wuprivacy@westernunion.com

Als u contact met ons wilt opnemen via een gratis of lokaal telefoonnummer, klikt u op deze koppeling naar de klantenservice Talk to WU: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Voor bepaalde apps of diensten kunnen andere, specifiekere privacyverklaringen gelden. Indien een specifieke privacyverklaring van toepassing is, heeft deze verklaring in geval van tegenstrijdige informatie voorrang.