ADENDUM PENDUDUK CALIFORNIA TERHADAP PERNYATAAN PRIVASI GLOBAL WESTERN UNION

Kami prihatin dengan privasi pengguna California kami dan komited untuk mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, melindungi, mendedahkan dan berkongsi maklumat peribadi anda mengikut Akta Privasi Pengguna California 2018 (“CCPA”). Adendum Penduduk California terhadap Pernyataan Privasi Global (“Adendum”) akan terpakai pada penduduk California dan, sehubungan dengan Pernyataan Privasi Global, bertujuan untuk memenuhi keperluan CCPA.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami mengumpulkan maklumat peribadi berkenaan diri anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Graham Leach Bliley). Kategori Maklumat Peribadi yang diterangkan di bawah tertakluk pada CCPA. Untuk maklumat lanjut tentang maklumat peribadi yang mungkin telah dikumpulkan tentang anda, sila ikut pautan ini ke Pernyataan Privasi Global.

 

PENGUMPULAN MAKLUMAT PERIBADI

Dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Pernyataan Privasi Global, Western Union mungkin telah mengumpulkan Kategori Maklumat Peribadi di bawah daripada Kategori Sumber yang ditunjukkan; maklumat ini mungkin telah dikongsi dengan Kategori Pihak Ketiga yang diterangkan untuk Tujuan Perniagaan yang dinyatakan. Kategori Sumber, Kategori Pihak Ketiga, Tujuan Komersial dan Tujuan Perniagaan ditakrifkan dengan lebih lanjut dalam Pernyataan Privasi Global dan di bawah.

Kategori Maklumat PeribadiKategori SumberTujuan Perniagaan dan KomersialKategori Pihak Ketiga
Pengenal pasti: maklumat hubungan yang disediakan. Contohnya, nama, alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon anda; tarikh lahir yang diberikan; profil sosial dan maklumat rangkaian; alamat IP; pengenal pasti peranti; pengenal pasti iklan mudah alih; kuki; suar web; dan tag piksel.·   Anda

·   Laman Web Kami

·   Ahli Gabungan, Anak Syarikat atau Vendor

·   Aplikasi Mudah Alih

·   Pengauditan

·   Tujuan Keselamatan

·   Melaksanakan Perkhidmatan

·   Tujuan Kualiti

·   Pengesahan

·   Analitis

·   Analisis Trafik Web

·   Pengiklanan

·   Analisis Promosi

·   Keselamatan

·   Entiti kerajaan

·   Organisasi perkhidmatan profesional

·   Pengiklanan dan rangkaian sosial

·   Pembekal analisis data

·   Ahli gabungan dan anak syarikat kami

Maklumat Aktiviti Internet dan Rangkaian Elektronik Lain: termasuk hos di tempat anda mengakses Internet, maklumat berkenaan peranti anda (seperti sifat peranti, tetapan, aplikasi, maklumat penyimpanan dan penggunaan), aplikasi mudah alih, perisian pelayar dan sistem pengendalian, tarikh dan masa anda mengakses laman web kami dan alamat bagi laman yang anda pautkan pada laman web kami apabila anda melawat kami.·   Penggunaan Anda terhadap Laman Web Kami

·   Ahli Gabungan, Anak Syarikat atau Vendor

·   Penggunaan Anda terhadap Aplikasi Mudah Alih

·   Rangkaian Media Sosial atau Sumber Tersedia yang Secara Umum

·   Rangkaian Pengiklanan

·   Pengauditan

·   Tujuan Keselamatan

·   Penyahpepijatan

·   Penggunaan Jangka Pendek

·   Melaksanakan Perkhidmatan

·   R&D Dalaman

·   Tujuan Kualiti

·   Pengesahan

·   Analitis

·   Analisis Trafik Web

·   Pengiklanan

·   Analisis Promosi

·   Keselamatan

·   Entiti kerajaan

·   Organisasi perkhidmatan profesional

·   Pengiklanan dan rangkaian sosial

·   Pembekal perkhidmatan Internet

·   Pembekal analisis data

·   Sistem dan platform pengendalian

·   Ahli gabungan dan anak syarikat kami

Data Geolokasi: mungkin dikumpulkan daripada peranti anda hanya jika didayakan·   Penggunaan Anda terhadap Aplikasi Mudah Alih·   Pengauditan

·   Tujuan Keselamatan

·   Penggunaan jangka pendek

·   R&D Dalaman

·   Tujuan Kualiti

·   Keselamatan

·   Pengiklanan dan rangkaian sosial

·   Pembekal analisis data

·   Sistem dan platform pengendalian

Kategori Sumber: dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Pernyataan Privasi Global, Western Union mungkin telah mengumpulkan Maklumat Peribadi tentang anda daripada Kategori Sumber berikut:

 • Anda: Kami mungkin mengumpulkan maklumat secara terus daripada anda, contohnya, melalui borang urus niaga dan interaksi anda dengan Ejen dan rakan kongsi Western Union atau melalui sokongan atau perundingan pelanggan, termasuklah menggunakan e-mel, surat pos, pusat panggilan atau sembang langsung;
 • Penggunaan Anda terhadap Laman Web Kami: kami mungkin mengumpulkan maklumat daripada anda atau peranti anda melalui penggunaan Laman Web kami, termasuk borang dalam talian, pendaftaran untuk program kesetiaan dan ganjaran atau pertandingan, dan Perkhidmatan dalam talian lain yang kami tawarkan (beberapa perkhidmatan mungkin diuruskan oleh pihak ketiga bagi pihak Western Union) atau melalui cara automatik seperti protokol komunikasi, komunikasi e-mel dan kuki atau teknologi yang serupa seperti yang diterangkan dalam bahagian Pernyataan Privasi yang bertajuk “TEKNOLOGI INTERNET”;
 • Ahli Gabungan, Anak Syarikat atau Vendor: kami boleh mengumpulkan maklumat tentang anda daripada ahli gabungan, anak syarikat, atau vendor kami yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami;
 • Penggunaan Anda terhadap Aplikasi Mudah Alih: Kami mungkin mengumpulkan maklumat daripada anda atau peranti anda melalui penggunaan anda terhadap aplikasi mudah alih (sesetengah aplikasi daripada pihak ketiga yang mungkin diuruskan oleh pihak ketiga bagi pihak Western Union);
 • Rangkaian Media Sosial atau Sumber yang Tersedia Secara Umum: Kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang anda daripada media sosial atau sumber data umum yang lain; dan
 • Rangkaian Pengiklanan: kami boleh mengumpulkan maklumat tentang anda daripada rangkaian pengiklanan supaya kami dapat menyampaikan iklan yang kami yakin mungkin menarik bagi anda.

Tujuan Perniagaan: dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Pernyataan Privasi Global, Western Union mungkin telah berkongsi Maklumat Peribadi anda untuk Tujuan Perniagaan yang berikut:

 • Pengauditan: berkaitan dengan interaksi kami dengan anda dan sebarang urus niaga serentak, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mengira respons daripada iklan, mengesahkan kedudukan dan kualiti paparan iklan, serta pematuhan pengauditan dengan standard yang berkenaan;
 • Tujuan Keselamatan: mengesan insiden keselamatan, melindungi daripada aktiviti berniat jahat, menipu, penipuan, atau menyalahi undang-undang, dan mendakwa mereka yang bertanggungjawab untuk aktiviti tersebut;
 • Penyahpepijatan: penyahpepijatan untuk mengenal pasti dan membaiki ralat yang menjejaskan fungsi sistem kami yang dimaksudkan;
 • Penggunaan jangka pendek: penggunaan jangka pendek dan sementara, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyesuaian kontekstual iklan yang ditunjukkan sebagai sebahagian daripada interaksi anda dengan kami;
 • Melaksanakan Perkhidmatan: selain tujuan yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi Global, menyelenggara atau menservis akaun, menyediakan perkhidmatan pelanggan, memproses atau memenuhi pesanan dan urus niaga, mengesahkan maklumat anda, memproses pembayaran, memberikan pembiayaan, menyediakan perkhidmatan pengiklanan atau pemasaran, menyediakan perkhidmatan analitis atau menyediakan perkhidmatan yang serupa;
 • R&D Dalaman: menjalankan penyelidikan dalaman untuk pembangunan dan demonstrasi teknologi; dan
 • Tujuan Kualiti: menjalankan aktiviti untuk mengesahkan atau mengekalkan kualiti atau keselamatan Perkhidmatan dan untuk menambah baik, menaik taraf atau meningkatkan Perkhidmatan.

Kategori Pihak Ketiga: dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Pernyataan Privasi Global, Western Union mungkin telah berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan Kategori Pihak Ketiga yang berikut:

 • Entiti kerajaan: entiti kerajaan termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang;
 • Organisasi perkhidmatan profesional: organisasi perkhidmatan profesional, seperti firma perundangan dan juruaudit bebas;
 • Pengiklanan dan rangkaian sosial: pengiklanan dan rangkaian sosial (individu yang boleh menggabungkan maklumat peribadi anda dengan rekod mereka sendiri, dan rekod tersedia daripada sumber lain untuk tujuan pemasaran mereka sendiri);
 • Pembekal perkhidmatan Internet;
 • Pembekal analisis data;
 • Sistem pengendalian dan platform; dan
 • Ahli gabungan dan anak syarikat kami.

 

JUALAN MAKLUMAT PERIBADI

Western Union tidak menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk wang.  Western Union ada menyertai program pengiklanan, pemasaran dan analitis yang kami dan pihak ketiga yang mempunyai kontrak dengan kami mungkin memperoleh nilai; pertukaran sedemikian mungkin mengandungi “jualan” di bawah undang-undang yang berkenaan. Semasa menyertai program di atas, dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Pernyataan Privasi Global, Western Union mungkin telah “menjual” maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga termasuk:

 • Pengenal pasti: maklumat hubungan, contohnya, nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda; dan
 • Maklumat Aktiviti Internet dan Rangkaian Elektronik Lain: termasuk hos di tempat anda mengakses Internet, alamat IP atau ID pengiklanan peranti anda, maklumat berkenaan peranti anda (seperti ciri-ciri peranti, tetapan, aplikasi, maklumat penyimpanan dan penggunaan), aplikasi mudah alih, perisian pelayar dan sistem pengendalian, profil sosial dan maklumat rangkaian, tarikh dan masa anda mengakses laman web kami dan alamat laman yang anda pautkan pada laman web kami semasa anda melawat kami.

 

HAK PENDUDUK CALIFORNIA

Penduduk California mempunyai hak untuk meminta agar maklumat peribadi mereka tidak dijual kepada pihak ketiga. Untuk menggunakan hak anda untuk menarik diri daripada jualan maklumat peribadi anda, sila ikut pautan ini https://wuprod.service-now.com/wu_privacy atau serahkan permintaan maklumat peribadi seperti yang diterangkan di atas dalam bahagian Pernyataan Privasi Global kami yang bertajuk “MENGAKSES, MEMADAMKAN DAN MEMBETULKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA SERTA MENGUBAH PILIHAN ANDA”.

Selain itu, jika anda ialah penduduk California, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta, dua kali dalam tempoh 12 bulan, kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan, bagi setiap kategori maklumat peribadi, maklumat berikut:

 • kategori sumber tempat kami mengumpulkan maklumat tersebut;
 • tujuan perniagaan atau komersial kami apabila mengumpulkan maklumat tersebut;
 • kategori pihak ketiga yang maklumat tersebut dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan; dan
 • tujuan perniagaan atau komersial yang membolehkan kami menjual atau mendedahkan maklumat tersebut.

Anda juga mungkin mempunyai hak untuk meminta pemadaman maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda. Setelah anda mengesahkan bahawa anda ialah penduduk California, anda boleh menyerahkan permintaan maklumat peribadi mengikut bahagian Pernyataan Privasi Global yang bertajuk “MENGAKSES, MEMADAMKAN DAN MEMBETULKAN MAKLUMAT PERIBADI SERTA MENGUBAH PILIHAN ANDA” sebanyak dua kali dalam mana-mana tempoh 12 bulan.  Selepas menerima permintaan, Western Union akan mengesahkan penerimaan permintaan dalam masa 10 hari dan memberikan maklumat tentang cara kami akan mengesahkan identiti anda dan proses yang anda minta. Kami akan memberikan respons kepada permintaan anda dalam masa 45 hari.

Western Union tidak boleh menyambungkan pengguna individu kepada lawatan laman web pasif yang mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk memberikan respons terhadap permintaan tertentu. Western Union telah melaksanakan keupayaan kepada pengguna untuk mengurus kuki pada laman web kami dan hanya akan membaca atau menulis kuki berdasarkan tahap keutamaan anda. Apabila anda melawati laman web kami, anda akan dipersembahkan dengan sepanduk yang mengarahkan anda tentang cara mengurus keutamaan anda.

Anda boleh juga melantik ejen yang sah untuk membuat permintaan maklumat peribadi bagi pihak anda. Jika anda memilih untuk melantik ejen, anda mungkin perlu memberi ejen yang sah ini kebenaran bertulis untuk membuat permintaan anda dan mengesahkan identiti anda secara langsung dengan kami. Kami mungkin menafikan permintaan daripada ejen yang tidak menyerahkan bukti bahawa anda telah memberi kuasa kepada mereka untuk bertindak bagi pihak anda.

Anda berhak untuk tidak didiskriminasi kerana anda menggunakan apa-apa hak yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi Global atau Adendum ini.

Jika anda pernah membuat urus niaga dengan Western Union sebelum ini, anda mempunyai hak berasingan daripada yang diterangkan di atas. Hak tersebut diterangkan di sini.

 

HUBUNGI

Hubungi kami untuk mendapatkan Maklumat Lanjut: untuk soalan atau kebimbangan berkenaan Pernyataan Privasi Global dan amalan privasi kami, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “Menghubungi Kami” pada Pernyataan Privasi Global ini.