ADENDUM PENDUDUK BRAZIL UNTUK PERNYATAAN PRIVASI GLOBAL WESTERN UNION

Kami menghargai dan menghormati privasi Pemegang Data Peribadi yang berada di Brazil dan komited terhadap Pengendalian Data Peribadi mereka mengikut Undang-undang Perlindungan Data Umum (“LGPD”) dan undang-undang dan peraturan Brazil yang berkenaan. Adendum ini untuk Pernyataan Privasi Global Western Union bagi Pemegang yang berada di Brazil (“Adendum”) terpakai kepada Pemegang yang menetap di Brazil dan Pemegang lain yang mungkin berada di negara tersebut pada waktu pengumpulan Data Peribadi (secara kolektif, “Pemegang Brazil”), dan, bersama-sama dengan Pernyataan Privasi Global, berhasrat untuk memberikan ketelusan pada maklumat utama yang berkaitan dengan Pengendalian Data Peribadi anda. Sekiranya berlaku konflik antara maklumat dalam Adendum ini dan yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi Global, maklumat dalam Adendum ini akan diutamakan.

Di Brazil, entiti Western Union yang bertanggungjawab untuk Pengendalian (Pengawal Data Peribadi) ialah: Western Union Corretora de Câmbio SA, sebuah perbadanan tertutup, beribu pejabat di Rua Iguatemi, 151, 9th floor, set 91, São Paulo / SP, CEP 01451-011, berdaftar dengan CNPJ / ME di bawah nº 13.728.156 / 0001-35; dan Banco Western Union do Brasil SA, sebuah perbadanan tertutup, beribu pejabat di Rua Iguatemi, nº 151, 7th floor, set 72, São Paulo / SP, CEP 01451-011, berdaftar dengan CNPJ / ME di bawah nº 13.720.915 / 0001-13.

 

MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN OLEH WESTERN UNION

Bagi Pemegang Brazil, Data Peribadi yang sama seperti yang diterangkan di atas akan dikumpulkan, kecuali untuk yang berikut:

 • Di Brazil, tiada maklumat yang dikumpulkan berkenaan penyertaan dalam program kesetiaan.

CARA WESTERN UNION MENGUMPULKAN DATA PERIBADI

Selain cara yang diterangkan di atas, Western Union masih boleh mengumpulkan Data Peribadi anda berdasarkan perkara berikut:

 • Senarai yang dihantar oleh badan awam dan pihak berkuasa, seperti COAF;

Pemberitahuan kehakiman atau di luar bidang kehakiman yang diterima secara elektronik atau melalui mel.

 

CARA WESTERN UNION MENGUMPULKAN DATA PERIBADI

Selain perlindungan organisasi, teknikal dan pentadbiran munasabah yang mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan yang berkaitan untuk melindungi Data Peribadi anda, kami juga mengambil langkah institusi dengan niat yang sama, supaya kami mempunyai Program Tadbir Urus Privasi dan Perlindungan Data yang digunakan untuk aktiviti kami serta sentiasa disemak dan dikemas kini.

Akses kepada maklumat yang dikumpulkan akan dihadkan kepada pekerja dan orang yang dibenarkan sahaja dan hanya apabila benar-benar perlu. Mereka yang menyalahgunakan maklumat ini, yang melanggar dasar dalaman yang diamalkan, akan dikenakan hukuman pentadbiran, disiplin dan undang-undang yang bersesuaian.

 

CARA WESTERN UNION MENGGUNAKAN DATA PERIBADI YANG DIKUMPULKAN

Western Union menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan untuk:

 • Membantu kami memberikan Perkhidmatan kepada anda dan membantu anda menerima pengalaman yang diperibadikan, termasuk penggunaan maklumat peribadi yang diperlukan untuk melakukan pindahan wang, perkhidmatan pembayaran atau kad prabayar;
 • Mengenal pasti identiti anda dan membenarkan anda terus berhubung dengan bahagian anda semasa lawatan tanpa perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi;
 • Menjalankan analisis berkenaan cara memahami pelanggan kami, menambah baik pengalaman mereka, termasuk penggunaan maklumat peribadi untuk menganalisis dan menambah baik produk, lokasi, perkhidmatan, operasi, fungsi laman web ini dan pengalaman pelanggan kami, selain sebarang penyelidikan pasaran;
 • Menentukan sama ada anda melawati Western Union melalui iklan sepanduk atau laman web Ahli Gabungan;
 • Menyediakan maklumat khusus berdasarkan minat anda pada laman web dan aplikasi bukan Western Union;
 • Memahami keberkesanan kempen promosi kami dengan lebih baik dan sama ada anda telah mengambil sebarang tindakan berdasarkan mesej promosi kami serta mengukur pulangan pelaburan dalam pemasaran dan kepuasan jenama;
 • Menggalakkan keselamatan, mengurangkan risiko kewangan dan membanteras penipuan di seluruh Perkhidmatan kami;
 • Memenuhi kewajipan undang-undang yang dikenakan terhadap Western Union, selain memenuhi peraturan badan kawal selia seperti BACEN dan CCVM, terutamanya apabila berkaitan dengan usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan antikeganasan; mengesan, menghalang dan mendakwa penipuan dan kecurian, serta menghalang penggunaan perkhidmatan kami yang tidak sah atau dilarang atau aktiviti menyalahi undang-undang atau haram yang lain; dan
 • Memberikan respons terhadap pemberitahuan kehakiman dan luar bidang kehakiman, serta melaksanakan pertahanan kami dalam prosiding kehakiman, pentadbiran atau penimbangtaraan.

Apabila Western Union melaksanakan Pengendalian Data Peribadi berdasarkan kepentingan sah, perkara ini akan sentiasa berlaku dalam had jangkaan anda dan tidak akan menjejaskan kepentingan asas, hak dan kebebasan anda.

Sila ambil perhatian bahawa, walaupun dimaklumkan dalam Pernyataan Privasi Global di atas, Western Union tidak mengumpul persetujuan dalam Pengendalian Data Peribadi di bawah skop Adendum ini, menggunakan asas undang-undang lain yang diperuntukkan dalam undang-undang yang berkenaan, kecuali seperti yang diterangkan dalam item MAKLUMAT BERKENAAN DATA PERIBADI KANAK-KANAK.

Selain itu, ambil perhatian bahawa tidak semestinya semua tujuan yang diterangkan di sini akan terpakai untuk semua pelanggan. Perkara ini bergantung pada produk / perkhidmatan yang sebenarnya digunakan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tujuan yang terpakai untuk anda, berhubung dengan Penyelia kami melalui saluran yang ditunjukkan dalam bahagian “CARA UNTUK MENGHUBUNGI” Pengisytiharan ini.

 

MAKLUMAT BERKENAAN DATA PERIBADI KANAK-KANAK

Western Union tidak dengan sengaja mengumpul atau menyimpan maklumat daripada aplikasi runcit, laman web atau mudah alih kami daripada orang yang berumur bawah 12 tahun. Dalam apa-apa jua keadaan, jika maklumat sedemikian dikumpulkan, maklumat tersebut hanya akan diberikan dengan persetujuan khusus dan diserlahkan bahawa kebenaran tersebut telah diberikan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah, di bawah terma undang-undang.

 

HAK ANDA DAN CARA MENGGUNAKAN HAK TERSEBUT

Menurut undang-undang Brazil, anda boleh menggunakan hak berikut berkenaan Data Peribadi anda:

 1. a) Sahkan kewujudan Pengendalian oleh Western Union atau oleh mana-mana syarikat kumpulan;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permintaan kami dan selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Akses kepada Data”, juga memaklumkan kami di “Keterangan Permintaan” bahawa anda bermaksud untuk menggunakan hak bagi mengesahkan kewujudan Pengendalian.

 1. b) Meminta akses kepada Data Peribadi yang diproses oleh Western Union atau mana-mana syarikat dalam kumpulan;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permohonan kami dan selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Akses kepada Data”, juga memaklumkan kami di “Keterangan Permintaan” bahawa anda ingin menggunakan hak untuk mengakses data.

 1. c) Membetulkan, mengemas kini dan / atau melengkapkan Data Peribadi anda;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permintaan kami dan, selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Pembetulan Data”, juga memaklumkan kami dalam “Keterangan Permintaan” Data yang anda ingin betulkan.

 1. d) Meminta ketanpanamaan, menyekat atau menghalang data yang tidak perlu, berlebihan atau diproses secara menyalahi undang-undang;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permohonan kami dan selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Hadkan Pemprosesan” atau “Padam Data” dan juga memaklumkan kami dalam “Keterangan Permintaan” , kerana kami mengendalikan data dengan cara yang tidak perlu, berlebihan atau haram.

 1. e) Menarik balik persetujuan anda, apabila Data Peribadi anda dikendalikan di bawah hipotesis ini;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permintaan kami, dan, selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Penyahaktifan Pemasaran”, jika berkenaan, atau pada “Pertanyaan Privasi Umum” dan juga maklumkan kepada kami di “Keterangan Permohonan”, aktiviti yang persetujuannya anda ingin tarik balik.

 1. f) Minta kemudahalihan Data Peribadi kepada pembekal perkhidmatan atau produk lain, selepas permintaan eksplisit;

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Aplikasi kami dan selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Kemudahalihan Data”.

 1. g) Mengetahui tentang individu yang kami kongsi Data Peribadi anda; dan

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Aplikasi kami, dan, selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Akses kepada Data”, serta maklumkan kepada kami dalam “Perihalan Permintaan” yang anda ingin mendapatkan maklumat tentang individu berkaitan data anda yang dikongsikan oleh Western Union.

 1. h) Meminta semakan keputusan automatik.

Untuk menggunakan hak ini, akses Portal Permintaan kami, dan selepas mengenal pasti diri anda (Pelanggan, Ejen atau Pekerja), klik pada “Penyahaktifan (pembuatan keputusan automatik/penciptaan profil”, serta memaklumkan kepada kami objek keputusan automatik bagi permintaan semakan.

Pengguna berdaftar juga boleh mengakses laman web https://www.westernunion.com/br/pt/home.html dan mengedit tetapan Profil mereka.

Anda juga mempunyai hak untuk memfailkan aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan atau badan lain yang diterangkan dalam LGPD (seperti badan untuk perlindungan pengguna).

Apabila kami menerima permintaan, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk mengesahkan identiti anda. Dalam sesetengah keadaan, kami boleh menolak untuk bertindak atau kami mungkin mengenakan pengehadan terhadap hak anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan dan kami akan menjelaskan sebab yang membenarkan kegagalan untuk mematuhi permintaan anda, seperti permintaan yang melibatkan Data Peribadi dan / atau dokumen daripada Pemilik lain.

Untuk menggunakan hak sedemikian, akses https://wuprod.service-now.com/wu_privacy atau hubungi Western Union melalui bahagian yang bertajuk “CARA MENGHUBUNGI KAMI”. Kami akan berusaha untuk memberikan maklum balas kepada permintaan anda dengan serta-merta, jika perlu, atau dalam tempoh 15 hari. Bergantung pada kerumitan permintaan anda, kami mungkin melanjutkan tempoh ini untuk memberikan perkhidmatan yang sewajarnya kepada anda.

 

CARA MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau aduan tentang cara kami mengendalikan Data Peribadi anda, kami meminta agar anda membuat pertanyaan anda secara bertulis. Kami akan semak pertanyaan anda dan secara umum akan membalas secara bertulis dalam masa 15 hari selepas penerimaan. Anda juga boleh menghubungi kami, termasuk Orang Bertanggungjawab dalam Pemprosesan Data Peribadi:

Pegawai Perlindungan Data Western Union

e-mel: wuprivacy@westernunion.com

Untuk menghubungi kami melalui nombor telefon bebas tol atau tempatan, klik pautan ini untuk Bercakap dengan Khidmat Pelanggan WU: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Pernyataan privasi lain yang lebih khusus mungkin boleh digunakan untuk aplikasi atau perkhidmatan tertentu. Dalam kes sedemikian, pernyataan privasi tertentu mengatasi pernyataan ini sekiranya berlaku konflik maklumat.