ETTEVÕTTE WESTERN UNION ÜLEMAAILMSE PRIVAATSUSAVALDUSE LISA MEHHIKO RESIDENTIDELE

Me hoolime oma Mehhiko tarbijate privaatsusest ning oleme pühendunud sellele, et koguda, kasutada, säilitada, kaitsta, avaldada ja jagada teie isikuandmeid vastavalt Mehhiko föderaalseadusele eraüksuste valduses olevate isikuandmete kaitse kohta „Federal Act on the Protection of Personal Data held by Private Parties“ (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). See ettevõtte Western Union ülemaailmse privaatsusavalduse lisa Mehhiko residentidele („lisa“) kehtib Mehhiko residentidele ja koos ülemaailmse privaatsusavaldusega on selle eesmärk järgida Mehhiko föderaalseaduse nõudeid eraüksuste valduses olevate isikuandmete kaitse kohta. Mehhikos on Western Union asjakohasteks vastutavateks töötlejateks Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE sa de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C. V. ja Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V., kelle seaduslik aadress on Av. Paseo de la Reforma No. 505, pisa 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

KUIDAS WESTERN UNION TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

Töötleme teie isikuandmeid järgmisel peamistel eesmärkidel.

 • Teile teenuste osutamiseks: näiteks rahaülekannete tegemine, makseteenuste, ettemakstud kaartide ja püsikliendiprogrammide kasutamine, teile teenusega seotud, administratiivsete või tehingutega seotud oluliste teadete saatmine ning teiega sõlmitud kehtivate lepingute täitmine või teiega ettevõtte Western Union toodete või teenuste kasutamiseks täiendavate lepingute sõlmimine.
 • Õigustatud ärieesmärkidel: näiteks teie kogemuse analüüsimine ja parandamine seoses meie toodete, asukohtade, teenuste ja toimingutega; meie veebisaitide ja rakenduste käitamine; turundusinvesteeringute tasuvuse ja kaubamärgiga rahulolu mõõtmine (sealhulgas turu-uuringute teostamine); teile klienditeenuste pakkumine; meie tehnoloogia, süsteemide ja teenuste turvalisuse ja tervikluse kaitsmise toetamine.
 • Õigusaktide ja nõuete järgimiseks: näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmine; pettuste ning varguste tuvastamine, ennetamine ja vastutuselevõtmine ning samuti meie teenuste ebaseadusliku või keelatud kasutamise või muu ebaseadusliku või õigusvastase tegevuse ennetamine. See võib hõlmata ka ettevõtte Western Union ja teiste osapoolte seaduslike õiguste ja nõuete esitamist, kasutamist või kaitsmist ning nõuete täitmise jälgimist ja aruandlust, samuti teie isikuandmete kasutamist teie isiku kontrollimiseks ja autentimiseks ning kolmandate osapoolte kasutamist selle tegemisel. Teatavatel juhtudel, näiteks rahaülekandeteenuste osutamisel, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid pakkuda, kui te vajalikke isikuandmeid ei esita.

Samuti töötleme teie isikuandmeid järgmistel mittevajalikel, teisestel põhjustel.

 • Turunduseesmärkidel: näiteks teie nõusolekul teie teavitamine meie toodete ja teenustega seotud pakkumistest, kampaaniatest ning uuendustest. See võib hõlmata pakkumisi e-posti, telefoni, kirja ja SMS-i teel, samuti sotsiaalmeedia ja muude side- või digikanalite kaudu. Nendest reklaamteadetest saate igal ajal loobuda. Kui te ei soovi meilt enam reklaamteateid saada, võite nendest loobuda, järgides asjakohases elektroonilises teadaandes antud juhiseid või võttes meiega ühendust jaotises MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE. Pange tähele, et kui loobute meilt reklaamteadete saamisest, võime siiski saata teile olulisi teenuste, halduse või tehingutega seotud teadaandeid.
 • Selleks, et aidata meil teenuseid pakkuda ja teil isikupärastatud kogemust saada ning teid tehingute tegemisel ja kontoteabele juurdepääsemisel aidata.
 • Selleks, et teid tuvastada ja võimaldada teil meie veebisaitide ja/või rakenduste külastamise ajal jääda sisselogituks ilma parooli uuesti sisestamata.
 • Selleks, et analüüsida oma kliente mõistmiseks ja nende kogemuste parandamiseks.
 • Selleks, et võimaldada kindlaks teha, kas tulite Western Unionisse ribareklaami või sidusettevõtte kaudu.
 • Selleks, et edastada teavet, mis on eriomane teie huvidele mitte-Western Unioni veebisaitidel ja rakendustes.
 • Selleks, et paremini mõista meie reklaamikampaaniate tõhusust ja seda, kas tegutsesite meie reklaamiteate tagajärjel.
 • Selleks, et edendada turvalisust, vähendada finantsriske ja võidelda pettuste vastu.

Western Union ei kogu ega kasuta kunagi teie tundlikke isikuandmeid, kui pakume teile oma teenuseid.

 

BIOMEETRILISED ANDMED

Lisaks eespool nimetatud isikuandmetele teavitame teid, et hetkel, mil otsustate meie mobiilirakenduse kaudu kasutusele võtta ettevõtte Western Union rahaülekande teenuse, kogub ja töötleb haldur ka teie biomeetrilisi andmeid, mis viitavad teie füüsilistele ja füsioloogilistele omadustele, näiteks nägu, kui kasutate näotuvastust, ja sõrmejäljed. Nimetatud biomeetrilised andmed koos nende ametliku identifitseerimise fotoga saadab haldur Mehhikosse pädevale asutusele asjakohaseks valideerimiseks.

Teie biomeetrilise teabe ja esitatud ametliku identifikaatori valideerimisega nõustub vastutav osapool kohustusega teada ja kontrollida teie kui rahaülekande saatja isikut Mehhikos vastavalt rahaülekandja suhtes kohaldatavale määrusele.

 

TEIE ARCO ÕIGUSTE KASUTAMINE

Isikuandmete omanikuna on saate igal hetkel kasutada oma õigust oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, tühistada nende töötlemise ja/või esitada töötlemise kohta vastuväite („ARCO õigused“), samuti võtta tagasi oma nõusoleku seoses mis tahes isikuandmete töötlemisega, mis rikub selle ülemaailmse privaatsusavalduse tingimusi, esitades kirjaliku taotluse meie andmete privaatsuse osakonnale aadressil wuprivacy@westernunion.com, kui taotletud vastuväide ja/või tühistamine ei riku kolmandate osapoolte õigusi ja see on kooskõlas seaduse artikliga 34.

Teie taotlus peab sisaldama järgmist: i) isikuandmete omaniku nimi, ii) aadress, mille kaudu saab taotlusele vastata, iii) ametlikud dokumendid, mis teevad kindlaks andmete omaniku isiku, või vastavalt vajadusele tõendi isikuandmete omaniku seadusliku esindamise kohta ning iv) selge ja täpse kirjelduse isikuandmetest, mille suhtes soovite oma ARCO õigusi kasutada.

Isikuandmete parandamise taotlused peavad sisaldama muudatusi, mida soovite teha, ja tõendusmaterjale, mis toetavad seda taotlust; teie nõusoleku tagasivõtmisega seotud taotlustes peab olema arusaadavalt öeldud, et soovite tagasi võtta oma nõusoleku teatud isikuandmete töötlemise kohta, ja võimaluse korral sellise tagasivõtmise põhjused.

Teie taotluse kättesaamisel on meil aega 20 (kakskümmend) tööpäeva, et teavitada teid asjakohasest lahendusest, ja selline lahendus jõustub 15. (viieteistkümnendal) tööpäeval alates kuupäevast, mil teid sellisest lahendusest kirjalikult või e-posti kaudu teavitati. Eespool nimetatud tingimusi saab pikendada ühe korra, kui pikendamiseks antakse nõuetekohane õigustus.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

Teie kui isikuandmete omanik kinnitate, et olete tingimused, mis on esitatud selle teile kättesaadava privaatsusavalduse kaudu, läbi lugenud ja nõustute nendega, teades oma isikuandmete ja genereeritud isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärki ning oma ARCO õiguste kasutamise ja nõusoleku tagasivõtmise protseduuri.

Nõustun sellega ja annan volituse selleks, et minu isikuandmeid ja biomeetrilisi andmeid (sõrmejäljed ja näotuvastus) koguvad ja töötlevad Servicio Integral de Envíos, S.A. ja Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V. vastavalt käesoleva privaatsusavalduste sätetele.

Teie isikuandmeid töödeldakse seadusega nõutavate kaitsetasemete kohaselt.