Privaatsusavaldus

Andmekontrollerid

Andmekontroller

Western Union International Bank GmbH

Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Jõustumiskuupäev: mai 2018

Western Union, meie tütarettevõtted ja filiaalid ("Western Union" või "meie”) hoolivad Teie privaatsusest ning on pühendunud Teie isiklike andmete töötlemisele kooskõlas heade andmetavade ning kohaldatavate andmekaitseseadustega.

PRIVAATSUSAVALDUSE KÄSITLUSALA

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas Western Union kogub, kasutab, kaitseb ja jagab Teie isiklikku teavet, kui Te kasutate meie teenuseid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ning annab ülevaate, millised on Teie valikud teabe kogumise ja kasutamise viiside korral. Isiklik teave on määratletud kui igasugune info tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

KUIDAS JA MILLISEID ANDMEID ME KOGUME

Kui Te kasutate meie veebiteenuseid või meie letiteenuseid müügikohas, võtate meiega ühendust või liitute meie lojaalsusprogrammidega (kokkuvõtvalt nimetatud “teenused”), kogume Teie kohta isiklikku teavet ning võime neid andmeid kasutada koos kõigi teiste andmetega, mida kogume või loome kliendisuhte jooksul. Me kogume Teiega seonduvat kõikvõimalikku infot, mis võib sisaldada alljärgnevat:

 • kontaktinformatsioon, näiteks Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev ja riiklik identifitseerimisnumber;
 • info tehingute kohta, sealhulgas rahaülekannete ja arvete tasumise kohta;
 • äriga seonduv informatsioon nagu osalus meie lojaalsusprogrammides, meie teenuste kasutamine ning turuvalikud, mis aitab meil Teile teenuseid pakkuda;
 • teabe õigsuse info, sealhulgas info petturluse ennetamiseks, isikutuvastus ja karistusregistri kontroll.

Rahaülekande teostamiseks või teiste makseteenuste kasutamiseks peate Te andma teatavat informatsiooni, mida Western Union vajab ülekande läbiviimiseks ning mis võimaldab meil täita rahaülekannetega seotud seadusest tulenevaid kohustusi. Olukord, kus Teil ei ole võimalik teatavat isiklikku teavet anda, võib mõjutada Teile teenuse osutamist. Vajalik teave võib sisaldada informatsiooni isikutuvastuse viiside kohta, mida kasutatakse raha saatmiseks või saamiseks (kui on seadusega nõutud), sealhulgas isikutuvastuseks kasutatav dokument või selle koopia, tehingu info, pangakonto number ja informatsioon makse kohta.

Kui Te kasutate meie mobiilirakendusi, digitaalseid või veebipõhiseid teenuseid, kogume ühtlasi informatsiooni Teie domeeni ja veebimajutaja kohta, mille kaudu Te internetti sisenete, Teie arvuti IP aadressi või nutiseadme ID kohta, asukohaandmete kohta, kui see funktsioon on sisse lülitatud, Teie seadme kohta (seadme omadused, sätted, rakendused, salvestusruum ja selle kasutus), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, sotsiaalmeedia profiili ja võrgustiku kohta, kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisenesite meie veebilehele ning veebilehe aadressi kohta, mille kaudu liikusite meie veebilehele. Me kogume infot Teie veebiaktiivsuse kohta viisil, mida kirjeldatakse peatükis “VEEBIKÜPSISED JA VEEBITEHNOLOOGIA”.

Western Union kogub Teie isiklikku teavet mitmel viisil:

 • tehinguvormide kaudu ning suhtes Western Union’i töötajate ja partneritega;
 • veebivormide kaudu, registreerimisel meie lojaalsus- ja tunnustusprogrammi või auhinnamängule ning teiste veebiteenuste kaudu, mida me pakume (mõnda neist teenustest pakuvad kolmandad osapooled Western Union’i nimel);
 • klienditoe ja konsultatsiooniteenuse pakkumisel, kui kasutate e-posti, posti, telefonikõnekeskusi või reaalajavestlust;
 • meie poolt osutatavate teenuste tagamisel ja kaasajastamisel;
 • automatiseeritud viisidel nagu suhtlusprotokollid, e-posti kaudu toimunud suhtlus ja veebiküpsised;
 • mobiilirakenduste kaudu (mõnda neist rakendustest pakuvad kolmandad osapooled Western Union’i nimel);
 • kui Te kasutate sotsiaalmeediat või teisi avalikke andmeallikaid ja
 • kui Te huvitute Western Union’i reklaamidest, mis on paigutatud kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Lisaks isiklikule teabele, mida me Teilt kogume, võime koguda Teie kohta käivat teavet isikult, kellele saadate või kellelt saate raha. Samuti saame infot meie agentidelt, teenusepakkujatelt, äripartneritelt, isikutuvastust teostavalt asutuselt, maksupettuste ja petturluse riskiga tegelevatelt asutustelt, õiguskaitseorganitelt ja kommerts- või avalikest andmeallikatest.

Kui Te avaldate soovi asuda tööle Western Union’i agendina, kasutame Teie antud isiklikku teavet Teie taotluse läbivaatamiseks ja Teie agendiks sobivuse kindlakstegemiseks.

EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS, MILLEST LÄHTUME TEIE ISIKLIKU TEABE TÖÖTLEMISEL

Western Union võib kasutada Teie isiklikku teavet kõigil järgnevalt nimetatud eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

Me kasutame Teie isiklikku teavet Teile teenuste osutamiseks: See hõlmab Teie isikliku teabe kasutamist, mis on vajalik rahaülekannete teostamiseks, maksuteenuste ja ettemaksekaardi teenuste osutamiseks või lojaalsusprogrammides osalemiseks. Me võime kasutada seda infot Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks eelpoolnimetatud teenuste osutamiseks või teiste Western Union’i pakutavate toodete ja teenuste osutamiseks.

Me kasutame Teie isiklikku teavet õigustatud ärilistel eesmärkidel: See hõlmab Teie isikliku teabe kasutamist toodete, asukohtade, teenuste, funktsioonide, selle veebilehe töö ja kliendikogemuse analüüsimiseks ja parandamiseks ning mõõtmaks turu reaktsiooni investeeringutele ja rahulolu kaubamärgiga. See võib hõlmata Teie andmete kasutamist turu-uuringute läbiviimiseks. Samuti võime kasutada Teie isiklikku teavet klienditeenuste osutamiseks ja meie tehnoloogiate, süsteemide ja teenuste turvalisuse ja terviklikkuse kaitsmiseks.

Me kasutame Teie isiklikku teavet õiguslikel ja nõuetest tulenevatel eesmärkidel: See hõlmab Teie isikliku teabe kasutamist, et vastata õiguslikele ja regulatiivsetele kohustustele, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, petturluse ja varguse avastamise, ennetamise ja menetlemisega ning meie teenuste ebaseadusliku või mittesihipärase kasutamise ennetamise ja teiste illegaalsete või ebaseaduslike tegevuste ennetamisega. See võib samuti hõlmata Western Union’i ja teiste osapoolte seaduslike õiguste või nõuete kindlakstegemist, täideviimist ja kaitsmist ning nõuetele vastavuse jälgimist ja probleemide raporteerimist. See võib omakorda tähendada Teie isikliku teabe kasutamist Teie isiku kontrollimiseks ja autentimiseks ning kolmandate osapoolte abi kasutamist nimetatud toimingul.

Me võime kasutada Teie isiklikku teavet Teie nõusolekul: See hõlmab nõusolekut reklaamteadete saamiseks või juhul, kui isikliku teabe kasutamist nõuab vastav seadus. Kui me küsime Teie nõusolekut, informeerime Teid kavandatud eesmärgist, milleks Teie isiklikku teavet kasutatakse.

Me informeerime Teid, kui Teie isiklikku teavet on vaja Teie poolt taotletud teenuse osutamiseks või seadusest tulenevatel põhjustel. Teatud juhtudel, näiteks rahaülekande teenuse kasutamisel, ei pruugi meil olla võimalik teenust osutada enne, kui esitate vastava isikliku teabe.

VEEBIKÜPSISED JA VEEBITEHNOLOOGIA

Me kasutame veebitehnoloogiat nagu veebiküpsised ja veebimajakad mitmetel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult allpool nimetatutel:

 • abiks Teile teenuse osutamisel ning Teile parima veebilehe kasutuskogemuse pakkumiseks;
 • võimaldamaks Teil külastades meie veebilehte, vahetada veebilehti ilma, et peaksite salasõna uuesti sisestama;
 • meie veebilehe aktiivsuse ajutiseks jälgimiseks;
 • tuvastamaks, kas tulite meie veebilehele reklaamriba kaudu või sidusettevõtte veebilehelt;
 • pakkumaks Teile spetsiifilist teavet lähtuvalt Teie huvidest teistel veebilehtedel;
 • saamaks paremini aru meie reklaamkampaaniate tõhususest ning kas Te reageerisite meie reklaamsõnumitele;
 • Teie tuvastamiseks, kui Te külastate meie veebilehte, et personaliseerida veebilehe sisu ning aidata Teid tehingute sooritamisel ja oma konto teabele ligipääsemisel.

Western Union on teinud võimalikuks meie veebilehe veebiküpsiste seadistamise kasutaja poolt. Me loeme ja kirjutame vaid neid veebiküpsised, mis on määratud Teie eelistustega. (Tähelepanu! Veebiküpsised, mis on määratud enne, kui muudate oma eelistuste taset, säilitatakse Teie arvutis ja nende eemaldamiseks tuleb külastada oma veebilehitseja sätteid või kasutada “Abi” funktsiooni.) Kui Teie veebilehitseja ei toeta JavaScript’i, on Teil võimalik meie veebilehe veebiküpsiste kohta infot saada ja nende kasutamist seadistada ainult läbi veebilehitseja sätete. Palume pöörata tähelepanu sellele, et keelates kõik veebiküpsised oma veebilehitsejas, piirab see veebilehe omadusi ning võib mõjutada tehingute lõpuleviimist.

Lisainformatsiooni sellest, kuidas Western Union kasutab veebiküpsiseid, saate klikates siia: https://www.westernunion.com/ee/et/kupsiste-kasutamine.html.

VÄLISED VEEBILEHED

Western Union’i veebileht võib olla seotud kolmandate osapoolte veebilehtedega. Western Union ei ole üle vaadanud, ei kontrolli ega vastuta meie veebilehega seotud veebilehtede sisu ega privaatsusnõuete eest. Western Union ei võta vastutust mitte ühegi kolmanda osapoole veebilehe, selle sisu või privaatsusnõuete eest. Western Union ei toeta ühegi kolmanda osapoole veebilehte ega anna ühtegi garantiid nendel veebilehtedel olevale informatsioonile, tarkvarale või teistele toodetele või materjalidele, mida Te nendelt veebilehtedelt leiate ega vastuta tagajärgede eest, mis nende kasutamisest võivad tuleneda.

KONFIDENTSIAALSUS JA TURVALISUS

Püüame tagada füüsilise, tehnilise ja organisatsioonilise kaitse säilitamist viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate riiklike seaduste ja regulatsioonidega Teie isikliku teabe kaitseks info juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotuse, muutmise, autoriseerimata avalikustamise või autoriseerimata juurdepääsu takistamise eest ning kõigi teiste isikliku teabe töötlemise ebaseaduslike viiside takistamiseks. Samuti püüame piirata informatsioonile ligipääsu vaid nende töötajate, agentide ja esindajatega, kellele see info on vajalik. Vaatamata meie pingutustele võivad kolmandad osapooled ebaseaduslikult peatada tehingud või saada ligipääsu tehingutele, mis meile on saadetud või vääralt suunata Teid avaldama isiklikku teavet, esinedes Western Union’ina.

TEIE ANDMETE AVALIKUSTAMINE

Kui selleks on põhjendatud vajadus või ükskõik milline ülaltoodud põhjus, võime avaldada Teie isiklikku teavet (sealhulgas mitte ainult teavet nime, kliendi ID numbri, aadressi, tehingute iseloomu ja pangakonto info kohta) järgmistele asutustele ja osapooltele:

 • Western Union’i kontserni kuuluvad ettevõtted, sealhulgas, kuid mitte ainult Western Union Payment Services Ireland Ltd (Iirimaa), Western Union International Bank GmbH (Austria), Western Union International Limited (Iirimaa), Western Union Financial Services, Inc (USA) ja Western Union LLC (USA);
 • meie agendid ja äripartnerid, kes on seotud rahaülekannete ja spetsiifiliste teenustega, mida Teile osutatakse;
 • teenuseosutajad, maksete teostajad, panganduspartnerid ja andmetöötlejad, kellega meil on leping äri- ja klienditeenuste osutamiseks, sealhulgas turunduse, reklaami ja kliendi rahulolu-uuringute teostamiseks meie nimel;
 • teenuseosutajad ja andmetöötlejad, kellega meil on leping Teie poolt antava teabe õigsuse hindamiseks ja Teie isiku autentimiseks ning turvalisuse, pettuste ja identiteediga seotud riskide maandamiseks;
 • kolmandad osapooled, kellele Teie olete andnud õigused Teie kontole ja/või Teie kontoga seotud informatsioonile ligipääsuks nagu konto teabe teenusepakkujad ja teenuseosutajad tehingute algatamisel.

Me võime edastada meie käsutuses olevat isiklikku teavet seoses ettevõtte müügiga või kogu ettevõtte või selle osade üleminekuga. Me võime avaldada Teie isiklikku teavet ülemaailmselt reguleerivatele ja finantsjärelevalveasutustele, õiguskaitseorganitele, kohtutele, valitsustele või valitsusorganitele vastavalt nõuetele ning kooskõlas kehtivate seaduste ja regulatsioonidega, et täita nõudeid ja õiguslikke kohustusi või tõendada või kaitsta Western Union’i ja teiste osapoolte õigusi ja huve.

RAHVUSVAHELINE ANDMETE EDASTAMINE

Me edastame Teie andmeid osapooltele väljaspool EMP riike, sealhulgas USA-le (kuid mitte ainult) vastavalt kohaldatavatele seadustele ja reguleerivate asutuste, õiguskaitseorganite ning valitsusasutuste nõuetele. Kui Te saadate või saate raha teisest riigist, oleme kohustatud jagama osaliselt Teie isiklikku teavet selle riigiga nii nagu nõuab või lubab seadus. Me edastame teatavat isiklikku teavet Teie kohta meie andmekeskustele USA-s ning töötleme Teie andmeid, et vastata nõuetele ja õiguslikele kohustustele, mis on seotud meie poolt osutatavate teenustega. Samuti säilitame USA andmekeskuses teatavat isiklikku teavet, mida me kogume Teie turueelistuste kohta. Selle veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku informatsiooni edastamiseks väljapoole Teie asukohariiki.

Isiklikku teavet, mida edastame väljapoole EMP riike, kus Euroopa Komisjoni hinnangul ei pakuta adekvaatset isikliku teabe kaitset, kaitstakse kooskõlas seadusega sobilike lepinguliste klauslite või teiste EL-i poolt heaks kiidetud mehhanismidega. Te võite taotleda nende mehhanismidega tutvumist, kasutades kontaktandmeid sektsioonist “Võta meiega ühendust”.

VALIK JA KEELDUMINE

Lähtuvalt Teie valikutest ning tuginedes Teie poolt antud kontaktandmetele võime Teile saata reklaamteateid meie toodete ja lojaalsusprogrammide kohta, mis võib hõlmata e-posti, telefoni, posti, SMS-i, sotsiaalmeedia ning teiste kommunikatsiooni ja digitaalsete kanalite kaudu edastatavaid pakkumisi. Me analüüsime meie käsutuses olevat informatsiooni, et saada paremini aru meie klientidest, sealhulgas viime läbi iseloomustamist ja/või analüüsimist, mis aitab meil kohaldada või personaliseerida meie turundust (kui Te olete nõustunud turundusmeetmetega) ja kohaldada meie tooteid ja teenuseid, et paremini vastata Teie vajadustele ja nõudmistele. Te võite igal ajal keelduda turundusteavituste saamisest. Palume arvestada, et võttes tagasi antud nõusoleku, ei pruugi Te enam kasu saada või osaleda meie tunnustusprogrammides, teenustes ja algatustes, milles osalemiseks olete eelnevalt nõusoleku andnud.

ISIKLIKU TEABE SÄILITAMINE

Teie isiklikku teavet säilitatakse kooskõlas finantstehingutele kohaldatavates, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja teistest seadustest tulenevates ja meile kehtivates seadustes ja regulatsioonides ettenähtud säilitustähtajaga. Teistel juhtudel säilitame Teie kohta käivat informatsiooni vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumisel ettenähtud eesmärkide saavutamiseks või Teie poolt esitatud mistahes päringule vastamiseks. Üldise reeglina säilitame Teie isiklikku teavet mitte kauem kui 10 aastat pärast tehingut, välja arvatud juhul, kui oleme seadusest tulenevalt kohustatud säilitama andmeid pikema perioodi vältel.

TEIE ISIKLIKU TEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Teil on õigus teada, kui me töötleme Teie isiklikku teavet ning küsida meilt tasuta koopiat Teie kohta käivast infost. Teil on õigus taotleda struktureeritud ning arvutis loetavat koopiat teatavast informatsioonist, mida Te meile esitasite. Me võime selle informatsiooni väljastamise eest küsida mõistlikku tasu või mitte vastata Teie päringule, kui päring on ilmselgelt põhjendamatu või alusetu. Teil on õigus peatada meie poolt Teile saadetavad reklaamteavitused. Teil on õigus paluda meil muuta Teie kohta käivat informatsiooni, kui see on puudulik, ebatäpne või aegunud. Teil on õigus paluda meil kustutada Teie kohta käiv teatav info, piirata teatava info kasutamist ja samuti vaidlustada teatav infokasutus. Eeldusel, et töötleme Teie andmeid lähtuvalt Teie poolt antud nõusolekule, võite Te oma nõusoleku tagasi võtta nii nagu seda lubab kohaldatav seadus. Samuti on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele selle kohta, kuidas me töötleme Teie isiklikku teavet. Kui me saame päringu, võime küsida Teilt lisainformatsiooni, et kontrollida Teie isikut. Mõnedel juhtudel võime keelduda päringule vastamast või kehtestada piiranguid Teie õigustele nii nagu lubab kohaldatav seadus.

Nende õiguste kasutamiseks palume võtta ühendust Western Union’iga, helistades telefonil 80011105 või kasutades veebilehel sektsiooni “Võta meiega ühendust” https://www.westernunion.com/ee/et/meie-kontaktandmed.html . Me püüame vastata Teie päringule 30 päeva jooksul, kuid teatavatel juhtudel võime olla sunnitud pikendama vastamise perioodi. Me vastame Teie päringule vastavalt kohaldatavast seadusest tulenevatele nõuetele.

Kui Teil on kaebusi selle kohta, kuidas Western Union vastab selles peatükis nimetatud päringutele või on Teil küsimusi selle kohta, kuidas käsitleme Teie isiklikku teavet, palume, et Te esitaksite oma päringu kirjalikult. Me vaatame Teie päringu läbi, üldjuhul vastame Teile kirjalikult 30 päeva jooksul päringu saamisest. Samuti võite Te võtta ühendust meie andmekaitse ametnikuga aadressil wuprivacy@westernunion.com.

MUUDATUSED

Western Union’il on õigus teha selles privaatsusavalduses muudatusi. Täienduste tegemisel postitatakse uuendatud privaatsusavaldus sellele veebilehele. Soovitame Teil tungivalt see privaatsusavaldus veebilehe külastamisel läbi lugeda, et oleksite kursis ajakohaseima infoga.