Česká republika: Všeobecné podmínky pro služby online převodů peněz společnosti Western Union®

 

JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI NAŠE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘED JEJICH SCHVÁLENÍM PŘEČETLI A POROZUMĚLI JIM. OBSAHUJÍ OMEZENÍ ROZSAHU NAŠICH POVINNOSTÍ VŮČI VÁM, ROVNĚŽ OMEZENÍ A VÝJIMKY Z NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM ZA ŠKODU, KTEROU BYSTE MOHLI UTRPĚT V DŮSLEDKU ONLINE PŘEVODU PENĚZ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI WESTERN UNION. PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ JSOU ZVÝRAZNĚNA TUČNĚ.

Naše všeobecné podmínky používají následující definice:

a.     „Bankovní karta“ znamená kreditní nebo debetní kartu Visa® nebo MasterCard®;

b.     „Pracovní den“ označuje den, který není sobotu nebo neděli a ve kterém jsou banky otevřené pro všeobecné podnikání ve Vídni

c.     „Vydavatel karty“ znamená vydavatele a vlastníka bankovní karty;

d.     „Účet MWallet“ znamená elektronický účet, který je napojen na mobilní telefon osoby a na který lze elektronicky ukládat peníze a používat je jako hotovost;

e.     „Způsob platby“ odkazuje na možnosti, které má odesílatel k dispozici k zaplacení převodu peněz prostřednictvím služby Western Union Online, který se může v jednotlivých zemích lišit a může zahrnovat bankovní kartu, bankovní účet a jiné platební metody.

f.     „Zakázané použití“ znamená jakýkoli nezákonný účel; včetně, nikoli však výhradně, provedení nebo přijetí plateb za hazardní služby, herní žetony nebo herní kreditní body; nebo zasílání plateb sobě samému jako příjemci za účelem doložení finančního dobrého stavu (RIZIKO PODVODU); nebo vytvoření více než jednoho profilu; nebo zasílání nebo příjem peněz jménem někoho jiného;

g.     „Příjemce“ znamená osobu jmenovanou jako příjemce převodu peněz (bez ohledu na to, zda byl tento převod iniciován odesílatelem prostřednictvím online služby společnosti Western Union, nebo osobou prostřednictvím jiné služby převodu peněz společnosti Western Union);

h.     „Odesílatel“ znamená osobu, která iniciovala převod peněz prostřednictvím online služby společnosti Western Union;

i.     „Transakce“ znamená každý převod peněz, který iniciujete prostřednictvím online služby společnosti Western Union;

j.     „Western Union“, „my“, „naše“ nebo „nám“ znamená společnosti Western Union International Bank GmbH a Western Union International Limited a ve vztahu k ustanovení této smlouvy v článku 9 a v odkazech učiněných v části „Nedbalost nebo podvod naším jménem“ tyto výrazy zahrnují také pobočky společnosti nebo zprostředkovatele Western Union, pokud tyto společnosti či tito zprostředkovatelé zajišťují činnosti, které by jinak musely být vykonány společností Western Union za účelem poskytování online služby společnosti Western Union;

k.     „Online služba společnosti Western Union“ znamená služby převodů peněz, které poskytujeme prostřednictvím webových stránek společnosti Western Union nebo mobilních aplikací Western Union;

l.     „Webové stránky společnosti Western Union“ nebo „webové stránky“ znamenají webové stránky, které provozujeme za účelem poskytování služeb převodů peněz nebo mobilní aplikace Western Union; a

m.     „Vy“, „vaše“ nebo „vám“ znamená každou osobu využívající webové stránky společnosti Western Union jako odesílatel.

1.              O NÁS

1.1.     Online službu společnosti Western Union® nabízí společnost Western Union International Bank GmbH (dále jen „WUIB“) ve spolupráci se společností Western Union International Limited. WUIB je rakouská společnost s ručením omezeným se sídlem THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, zapsaná u Vídeňského obchodního soudu pod číslem v obchodním rejstříku 256187t. Její registrační číslo pro zpracování dat je 2111221. Western Union International Limited je irská společnost (číslo: TO 372428) se sídlem Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irsko.

1.2.     Zákazníci mohou obdržet informace o adresách a pracovní době zprostředkovatelů a místních zástupců zavoláním na toto telefonní číslo: +32 2643 8937. Společnost WUIB lze také kontaktovat na následující bezplatné lince: +32 2643 8937; nebo zasláním e-mailu na adresu Czech.customer@westernunion.com.

1.3.     WUIB podléhá dohledu Rakouského úřadu pro finanční trh [Finanzmarktaufsicht] (dále jen „Úřad pro finanční trh“) na adrese Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň, telefon +43 1 249 59. Další informace o Úřadu pro finanční trh jsou k dispozici na adrese www.fma.gv.at.

2.              NAŠE SLUŽBY

2.1.     Online služba společnosti Western Union nabízí služby národních a mezinárodních převodů peněz. Abyste mohli online službu společnosti Western Union používat, musíte být ve věku alespoň 18 let a mít své obvyklé bydliště v České republice. Každému převodu peněz je přiděleno samostatné číslo transakce, tzv. kontrolní číslo převodu peněz neboli „MTCN“.

2.2.     Vyplněním a odsouhlasením informací požadovaných k vykonání převodu peněz a přijetím těchto všeobecných podmínek vydá odesílatel společnosti WUIB pokyn k vykonání konkrétního převodu peněz. Každý jednotlivý peněžní příkaz vytváří samostatnou smlouvu mezi společností WUIB a odesílatelem, která bude omezena na vykonání konkrétního převodu peněz. V žádném okamžiku se mezi vámi a námi neuzavírá rámcová smlouva, která nám stanoví povinnost vykonávat jednotlivé a následné převody peněz. Odesílatel bude adekvátně informovat příjemce o převodu peněz.

2.3.     Na základě zákonných nebo regulačních požadavků se zavazujeme, že zpřístupnit finanční prostředky k výběru příjemcem nejpozději na konci pracovního dne, který následuje po pracovním dni, ve kterém byly prostředky obdrženy („Den příjmu“). Okamžikem přijetí je chvíle, kdy obdržíme peněžní prostředky k převedu a také poplatky související s uvedeným převodem. U peněžních převodů s pokyny na papíře se tato doba prodlužuje o další pracovní den.

2.4.     U převodů peněz (i) do státu mimo EHS nebo (ii) podléhající několikanásobnému převodu měny mezi eury a neeurovou měnou členského státu Evropské unie nebo členského státu EHS nebo (iii) které nebudou placeny v eurech, budou finanční prostředky k dispozici k výběru příjemcem nejpozději na konci čtvrtého pracovního dne po datu přijetí.

2.5.     Pro běžné převody peněz jsou peněžní prostředky zpravidla k dispozici k výběru v několika minutách, s výhradou podmínek pracovní doby agenta v daném místě. V některých zemích může být služba zpožděna nebo se na ní mohou vztahovat i jiná omezení. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prosím telefonní číslo uvedené v bodě 1.2 těchto Podmínek.

2.6.     K převzetí finančních prostředků včetně hotovosti na místě agenta, přímo na bankovní účet nebo na mobilní telefon, pokud je k dispozici, nabízí služba Western Union Online různé možnosti. Pokud mají být finanční prostředky vyplaceny v hotovosti, musí příjemce poskytnout adekvátní důkaz o své identitě, tedy kromě všech údajů o transakci požadovaných společností Western Union ohledně převodu peněz, zvláště jména odesílatele, země, ze které byly peníze poslány, jména příjemce, přibližné převáděné částky a veškerých dalších podmínek a požadavků, které jsou povinné v místě zprostředkovatele společnosti Western Union k vyplacení finančních prostředků, např. MTCN (kontrolní číslo převodu peněz). Platba finančních prostředků k výběru bude provedena příjemci, kterého společnost Western Union nebo její zprostředkovatel bude považovat za oprávněného k přijetí peněz po ověření identifikačních dokumentů. Platby mohou být dokonce provedeny, pokud informace o transakci poskytnuté příjemcem obsahují menší chyby. Ani společnost Western Union, ani její zprostředkovatelé neporovnávají údaje o adrese příjemce. Na určitých platebních místech může být příjemce před přijetím finančních prostředků požádán o předložení důkazu o jeho identitě nebo o zodpovězení zkušební otázky nebo o vykonání obou činností. Zkušební otázky nevytvářejí další bezpečnostní prvek a nemohou být používány k načasování nebo zpoždění výplaty převodu peněz a v některých zemích jsou zakázány. V případě transakcí na bankovní účet nebo na mobilní telefon společnost Western Union převede finanční prostředky na účet podle informací poskytnutých odesílatelem. V případě nesrovnalostí mezi držitelem čísla účtu (včetně mobilních telefonních čísel u účtů mobilního telefonu) a jménem určeného přijemce bude převod připsán na číslo účtu poskytnuté odesílatelem.

2.7.     Rozhodné právo zakazuje osobám převádějícím peníze provádět obchody s určitými jedinci nebo zeměmi; společnost Western Union musí prověřit všechny transakce podle seznamu jmen poskytovaného orgány státní správy zemí a území, ve/na kterých působíme, včetně úřadu Office of Foreign Assets Control (OFAC) amerického ministerstva financí a Evropské Unie. Pokud je zjištěna potenciální shoda, společnost Western Union prozkoumá transakci za účelem stanovení toho, zda je shodné jméno skutečně oním jednotlivcem na příslušném seznamu. Za tímto účelem má společnost Western Union právo vyžádat si od odesílatele nebo stanoveného příjemce další údaje a identifikační doklady, což by mohlo způsobit zpoždění transakce. Jedná se o zákonný požadavek u všech transakcí zpracovávaných společností Western Union (včetně převodů, které pocházejí a končí mimo území USA).

2.8.     Poplatky za převod: Písemné informace vysvětlující, jak společnost Western Union účtuje odesílateli za provedení převodu peněz, jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Western Union věnovaných transakcím a jsou odesílateli sděleny před dokončením platebního příkazu. Konkrétní poplatky za převod za finanční transakce jsou uvedeny v políčku „Odeslat peníze online“ na stránce www.westernunion.com. Jednoduše zvolte zemi určení, zadejte částku k převodu a klikněte na „Spočítat“. Odesílatel uhradí všechny poplatky splatné k dokončení převodu peněz, pokud platné právo v zemi určení nevyžaduje jinak. V určitých případech mohou výplaty převodu peněz podléhat místním daním a servisním poplatkům. Příjemce může být vystaven úhradě dalších poplatků za příjem finančních prostředků odesílatele prostřednictvím převodu peněz z účtu, mobilním telefonem nebo na bankovní účet. Převody peněz by měly být zasílány na účet vedený v místní měně (měně příjemce), jinak může přijímající instituce (kde má příjemce vedený svůj účet) převést finanční prostředky svým vlastním směnným kurzem nebo může převod peněz dokonce zamítnout. Smlouva příjemce s jeho poskytovatelem mobilních služeb, poskytovatelem účtu mWallet nebo poskytovatelem jiného účtu upravuje daný účet a stanoví jejich práva, povinnosti, platné poplatky, dostupnost finančních prostředků a omezení účtu. V případě rozporu mezi držitelem čísla účtu (včetně čísel mobilních telefonů u účtů mobilních telefonů) a jménem zamýšleného příjemce bude převod připsán na číslo účtu poskytnuté odesílatelem. Společnost Western Union může účtovat další poplatky související s používáním účtu k zasílání nebo přijímání převodů peněz. Společnost Western Union nepřebírá žádnou odpovědnost týkající se nákladů, které odesílatel nebo jiný držitel účtu musí vynaložit v souvislosti se směnným kurzem použitým k převodu do nemístních měn nebo v souvislosti s činnostmi nebo opomenutími na straně místa určení nebo poskytovatele prozatímních finančních služeb.

2.9.     Cizí měna

a.     Výplaty převodu peněz budou normálně provedeny v měně země určení (v některých zemích je výplata dostupná pouze v alternativní měně). Veškerá měna je převáděna aktuálním směnným kurzem společnosti Western Union. Společnost Western Union vypočítá svůj směnný kurz na základě komerčně dostupných mezibankovních sazeb a přičte k nim svou marži. Většina směnných kurzů se upravuje několikrát za den v souladu s příslušnými závěrečnými kurzy celosvětových finančních trhů. Směnný kurz za převod peněz je uveden na stránce www.westernunion.com po zvolení země určení v políčku „Odeslat peníze online“, zadání částky, kterou chcete převést, a kliknutí na tlačítko „Spočítat“.

b.     Měna bude převedena v čase převodu a příjemce obdrží částku v cizí měně vykázané v průběhu transakce. V některých zemích však místní předpisy vyžadují, aby převody peněz byly převáděny až ve chvíli jejich výplaty. Pokud odesílatel zasílá finanční prostředky do jedné z těchto zemí, směnný kurz uvedený výše je pouze odhadem a skutečný směnný kurz bude stanoven v čase výplaty. Zprostředkovatelé společnosti Western Union mohou příjemcům nabídnout možnost přijetí finančních prostředků v měně odlišné od měny, kterou zvolil odesílatel. V takových případech může společnost Western Union (nebo její zprostředkovatelé, poskytovatel mobilních služeb nebo poskytovatel účtu) vybírat další poplatky, když převádějí finanční prostředky odesílatele do měny zvolené příjemcem. Pokud odesílatel zvolí měnu výplaty odlišnou od národní měny země určení, zvolená měna výplaty nemusí být na všech výplatních místech v dané zemi k dispozici nebo nemusí být k dispozici v dostatečně malých nominálních hodnotách, aby mohl být celkový převod peněz vyplacen. V takových případech může vyplácející zprostředkovatel vyplatit celý převod peněz odesílatele nebo jeho část v národní měně. Směnný kurz společnosti Western Union může být méně výhodný než některé veřejně oznamované komerční směnné kurzy používané v transakcích mezi bankami nebo jinými finančními institucemi. Jakýkoli rozdíl mezi směnným kurzem měny nabízeným zákazníkům a směnným kurzem měny přijatým společností Western Union si ponechá společnost Western Union (a v některých případech její zprostředkovatelé, poskytovatel mobilních služeb nebo poskytovatel účtu), kromě poplatků za převod. Další informace o směnných kurzech pro konkrétní země určení můžete získat zavoláním na bezplatné telefonní číslo uvedené níže nebo na našich webových stránkách.

2.10.     SMS — společnost Western Union může v některých zemích nabídnout bezplatné oznámení přes SMS, kterým sdělí (odesílateli) informaci, že převedené finanční prostředky byly vybrány příjemcem nebo že jsou finanční prostředky připraveny k výběru (oznámení příjemci). Poplatky účtované poskytovatelem telefonních služeb jsou výhradně na odpovědnosti odesílatele nebo příjemce. Společnost Western Union nezodpovídá za žádné poplatky související se zasíláním SMS zpráv. Pokud to platné zákony povolují, SMS zpráva bude zaslána na mobilní číslo odesílatele a/nebo příjemce poskytnuté v době zadání transakce. Společnost Western Union zašle zprávy SMS do brány k přeposlání, ale přeposlání je zodpovědností třetích osob a nelze jej tedy zaručit. Společnost Western Union nezodpovídá za technické poruchy, ke kterým dojde mimo její vlastnické systémy.

3.              NAŠE POVINNOSTI VŮČI VÁM

3.1.     Prohlašujeme, že jsme ochotni vám poskytovat služby převodů peněz a příslušné informace v souladu s těmito všeobecnými podmínkami ve formě jednotlivých plateb, a že budeme postupovat s adekvátní péčí.

3.2.     Nejsme povinni přijmout jakékoli pokyny k provedení nějaké transakce a za odmítnutí jakýchkoli takových pokynů nebo zrušení, ukončení nebo omezení našich služeb jakýmkoliv způsobem nebereme žádnou odpovědnost. Tyto smluvní podmínky se však vztahují na jakoukoli instrukci, kterou se rozhodneme přijmout.

3.3.     Nepřebíráme žádnou odpovědnost za:

a.     zboží nebo služby, za které zaplatíte pomocí online služby společnosti Western Union, a zvláště za jejich dodání;

b.     poruchy na komunikačních zařízeních, nad kterými nemáme žádnou kontrolu;

c.     ztráty dat nebo zpoždění při přenosu způsobené použitím poskytovatelem internetových služeb nebo prohlížečem nebo jiným softwarem, které nejsou pod naší kontrolou;

d.     služby poskytované vydavatelem vaší karty;

e.     viry pocházející od třetích osob;

f.     chyby na stránce společnosti Western Union nebo v online službě společnosti Western Union, které jsou výsledkem neúplných nebo chybných informací, které jste nám vy nebo třetí osoba poskytli;

g.     neoprávněné použití nebo zachycení informací před tím, než dojdou na webovou stránku; nebo

h.     neoprávněné použití nebo neoprávněný přístup k datům v souvislosti s vámi nebo vaší transakcí, která zpracováváme, pokud takové použití nebo takový přístup nejsou výsledkem vaší nedbalosti.

3.4.     Bez ohledu na jakoukoli předchozí dohodu o zahájení peněžního převodu nemáme vůči vám žádnou povinnost zahájit nebo provést převod peněz, pokud:

a.     Nejsme schopni obdržet dostatečné důkazy o vaší identitě;

b.     Máme důvod se domnívat, že údaje o transakci jsou nesprávné, neoprávněné nebo padělané;

c.     Jste nám poskytli chybné nebo neúplné informace nebo pokud jsme neobdrželi údaje o vaší transakci včas, aby bylo možné zaručit včasné provedení požadovaného převodu peněz; nebo

d.     Vydavatel vaší karty nepovolí použití vaší bankovní karty k platbě transakce a našich poplatků.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené neuhrazením nebo pozdní úhradou převodu peněz příjemci v závislosti na naší odpovědnosti podle bodu 8 nebo v případě, kdy online služba společnosti Western Union nevykoná transakci z jakéhokoli takového důvodu.

3.5.     Máme právo odmítnout poskytování online služby společnosti Western Union vaší osobě buďto zčásti, nebo zcela, pokud takové používání vytváří porušení předpisů společnosti Western Union (včetně předpisů zaměřených na zabránění podvodům, praní špinavých peněz nebo finančnímu terorismu) a/nebo porušení platných zákonů, soudního nařízení nebo požadavků regulačních orgánů či orgánů státní správy nebo jakéhokoli jiného orgánu s jurisdikcí nad naší společností, pokud takový krok považujeme za nezbytný k ochraně našich vlastních zájmů. Pokud odmítneme poskytnout online službu společnosti Western Union (zčásti nebo zcela) vaší osobě z jakéhokoli z výše uvedených důvodů, budeme vás náležitě informovat, pokud to bude možné, a sdělíme vám důvody našeho odmítnutí, pokud nám v tom nebudou bránit zákonné důvody.

3.6.      Máme právo buďto zčásti, nebo zcela ukončit provoz webových stránek společnosti Western Union nebo online služby společnosti Western Union, pokud nás okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu, přinutí takové kroky podniknout, a které tedy považujeme za patřičné (dále jen „události mimo naší kontrolu“). Pokud by služby poskytované na webových stránkách společnosti Western Union nebo online službou společnosti Western Union měly být přerušeny z jakéhokoli důvodu (ať námi, externím poskytovatelem, nebo jakýmkoli jiným způsobem), přijmeme adekvátní opatření k tomu, aby doba trvání takového přerušení byla co nejkratší.

3.7.      Naše komunikace s vámi probíhá normálně přes internet a e-mailem. To však nemá žádný vliv na vaše právo kontaktovat nás jakýmkoli jiným způsobem (viz článek 1.2 uvedený výše) pokud si to okolnosti vyžadují.

4.              VAŠE POVINNOSTI VŮČI NÁM

4.1.     Prohlašujete, že nám zaplatíte naše poplatky (viz také bod 2.6 uvedený výše) za každý převod peněz, který iniciujete prostřednictvím online služby společnosti Western Union.

4.2.    Musíte uhradit základní částku převodu peněz plus naše poplatky, a to bankovní kartou nebo z vašeho bankovního účtu (pokud WUIB povolí převod peněz z účtu). Souhlasíte s tím, že základní částka převodu peněz plus naše poplatky za příslušnou transakci budou zúčtovány vydavatelem vaší karty nebo že tato částka nám bude převedena z vašeho bankovního účtu předtím, než provedeme převod nebo jakoukoli jinou transakci. Před konečným ověřením transakce budete informováni o přesné částce, kterou zúčtujeme s vydavatelem vaší karty nebo která bude stržena z vašeho bankovního účtu.

4.3.     Souhlasíte a potvrzujete následující:

a.     Informace poskytnuté za účelem provedení online převodu peněz jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;

b.     Údaje o transakci (finanční částka, vaše jméno, vaše země, jméno příjemce a MTCN) smíte sdílet pouze s příjemcem. Máte povinnost zajistit, že žádná třetí osoba nezíská neoprávněný přístup k těmto informacím. Doporučujeme vám, abyste převáděli peníze pouze příjemcům, které osobně znáte;

c.     Nebudete online službu společnosti Western Union používat k nezákonným účelům;

d.     Službu Western Union Online nebudete používat pro zakázané účely.

e.     V rámci online služby společnosti Western Union nebudete požadovat převody peněz, které porušují tyto všeobecné podmínky nebo jakákoli jiná omezení použití nebo podmínky použití stanovené na webových stránkách společnosti Western Union; a

f.     Osobně zodpovídáte za uchování vašeho hesla a vašeho uživatelského jména v bezpečí podle níže uvedeného článku 6.

4.4.     V případě ztráty, krádeže, kopírování, zneužití nebo neoprávněného použití údajů o transakci (viz výše bod 4.3.b), kde si myslíte, že jste mohli provést nějakou transakci, k jejíž provedení jste nám nedali souhlas nebo kde si myslíte, že se vám nepodařilo transakci provést správně či nesprávně, musíte zavolat na číslo +32 2643 8937 nebo 800 144 232 (z České republiky bez poplatku) a okamžitě nás o těchto událostech informovat. My tuto záležitost poté prošetříme.

4.5.     Souhlasíte a potvrzujete, že můžeme předat určité náležitosti o vaší osobě a o službách, které jsme vám poskytli, pokud si je vyžádají regulační orgány či orgány státní správy nebo jejich subjekty, pokud:

a.     jsme povinni takto činit ze zákona; nebo

5.              jsme toho názoru, že takové zveřejnění může pomoci v zabránění podvodu, praní špinavých peněz nebo páchání jiných trestných činů.ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Pokud zjistíte chyby nebo se setkáte s problémy na webových stránkách společnosti Western Union nebo u online služby společnosti Western Union, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1.2) nebo nám napište na adresu:

Western Union Czech Republic
Lithuania UAB
J. Balcikonio Str 3,
Vilnius, Lithuania LT-08247

6.              HESLO A ZABEZPEČENÍ

Před prvním příkazem k převodu peněz budete požádáni o zadání hesla a platné e-mailové adresy, která bude vaším uživatelským jménem. Heslo a uživatelské jméno nesmí používat žádná jiná osoba než vy. Je vaší zodpovědností uchovat své heslo a uživatelské jméno v bezpečí a rovněž i veškeré transakce prováděné pomocí vašeho hesla nebo uživatelského jména. SVÉ HESLO NIKDY NIKOMU NESDĚLUJTE A NIKAM SI JEJ NEZAPISUJTE! Souhlasíte s tím, že nám neprodleně sdělíte jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo vašeho uživatelského jména nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení, a to telefonicky na číslo +43 800 29 6544. Jakmile nás budete informovat o neoprávněném použití vašeho hesla nebo vašeho uživatelského jména, neprodleně podnikneme nezbytné kroky, abychom zabránili v dalším používání těchto údajů. Jakmile tyto kroky učiníme, budeme vás o nich okamžitě informovat a uvedeme důvody pro jejich podniknutí, pokud nám to dovolí právní důvody. Podniknutí těchto kroků nás nečiní odpovědnými za ztrátu nebo škodu, které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení povinnosti v souladu s tímto odstavcem. Budete mít však nárok na náhradu nebo připsání určité částky od vydavatele vaší karty, pokud budou vaše bankovní karta nebo bankovní účet zneužity podvodným způsobem.

7.              ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM OSOBÁM

7.1.     Společnost Western Union bude používat a zpracovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v Prohlášení o ochraně osobních údajů, a k tomuto dáváte váš výslovný souhlas. Kliknutím sem se vám zobrazí naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jsme oprávněni naše Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit.

7.2.     Toto prohlášení vytváří výslovně zřeknutí se s ohledem na bankovní tajemství podle článku 38 rakouského bankovního zákona. Tento souhlas a souhlas podle bodu 7.2 lze kdykoli písemně odvolat dopisem zaslaným na adresu WUIB uvedenou v bodě 1.1 nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1.2.

7.3.     Vyhrazujeme si právo ověřit údaje, které nám poskytujete. Společnost Western Union obdrží hodnocení úvěruschopnosti na základě matematicky-statistických procesů od společnosti Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Vídeň, nebo od jiných poskytovatelů služeb oprávněných z naší strany k ověření údajů zákazníků, vyjma úvěrových informací. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

8.              ODPOVĚDNOST

A. Neoprávněné transakce

8.1.     Můžeme vůči vám nést odpovědnost v případě, kdy pro vás provádíme nějakou transakci, k jejíž provedení jste nám nedali souhlas. S výjimkou některých případů nenesete za vámi neschválenou transakci odpovědnost podle bodu 8.2 nebo 8.3 a vrátíme vám částku hodnoty transakce okamžitě, nejpozději však do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy jsme byli informováni o tom, že příslušná transakce nebyla schválena nebo kdy jsme jiným způsobem zjistili neoprávněnou transakci. Rovněž nebudeme mít vůči vám nároky na náhradu našich nákladů. V případě, že existují odůvodněné příznaky podvodné činnosti z vaší strany, naše povinnost vrátit vám peněžní obnos bude pozastavena až do dalšího šetření a takové šetření bude provedeno okamžitě.

8.2.     Můžete nést odpovědnost do maximální výše 50 eur za ztráty, které:

a.     vzniknou v důsledku neoprávněných transakcí následkem ztracených, odcizených nebo jinak chybějících údajů o transakcích (viz bod 4.3.b); nebo
vzniknou v důsledku vašeho zneužití údajů o transakci.

b.     vzniknou z důvodu vašeho zneužití údajů o transakci.

8.3.     Podle bodu 8.2 vás nebudeme činit zodpovědnými, pokud by nebylo možné zjistit takovou ztrátu, krádež nebo zneužití transakčních údajů, nebo pokud ztrátu transakčních údajů způsobil zaměstnanec nebo nepřímý zástupce jednající v našem zastoupení, naše pobočka nebo jiný externí poskytovatele služeb, kterého jsme pověřili.

8.4.      Vaše odpovědnost za ztráty vyplývající z neautorizované transakce nebude omezena na maximální částku 50 eur, jak je uvedeno v bodě 8.2, pokud jste jednali s podvodným úmyslem nebo jste přispěli k úmyslnému zneužití dat transakce nebo došlo k hrubě nedbalému jednání. V těchto případech odpovídáte za veškeré ztráty způsobené neoprávněnou transakcí. Hrubá nedbalost zejména zahrnuje, ale neomezuje se na případy, kdy nám okamžitě neoznámíte ztrátu dat transakce, pokud neuchováváte údaje o transakci v bezpečí, nebo pokud jste je prozradili třetím osobám.

8.5.     Pokud jste nejednali s podvodným záměrem, nejste vůči nám odpovědní:

a.     za ztráty vyplývající z neoprávněného použití údajů o transakci, které vzniknou po obdržení oznámení od nás podle bodu 4.4; nebo

b.     pokud jsme nezajistili, aby naše kontaktní prostředky vám byly k dispozici za účelem oznámení podle bodu 4.4.


B. Nesprávně provedené nebo nevykonané transakce

8.6.     Můžeme vůči vám být zodpovědní v případě, kde nedokážeme provést nebo nesprávně provádeme transakci, kterou nás pověříte, s výjimkou, kdy to bylo kvůli vašemu chybnému provedení, pokud byla chyba na vaší straně. Vaší chybou jsou, ale bez omezení, důvody výše uvedené v části 4.3. To znamená, že v případě nevykonané nebo nesprávně provedené transakce refundujeme částku transakce (do výše nevykonané nebo nesprávně provedené transakce). Máte nárok na vrácení všech poplatků a úroků ve výši, ve které byly účtovány nebo vznikly v souvislosti s nevykonanou nebo nesprávně provedenou transakcí.

8.7.     Ve výši, ve které byly účtovány poplatky za neuskutečněnou nebo nesprávně provedenou transakci uskutečněnou naší společností nebo zprostředkovatelskou agenturou a od částky, která má být přijata od příjemce byly odečteny poplatky v rámci této transakce, okamžitě předáme příjemci částky účtované v rámci těchto poplatků.


Veškeré závazky, které vám jinak dlužíme podle bodu 8.6, nebudou platné, pokud:

a.     jsme schopni doložit, že částku transakce příjemce obdržel v patřičnou dobu poskytovatelem platebních služeb; nebo

b.     v rámci účelů popsaných v bodu 8.6 je transakce považována za správně provedenou, pokud jsme schopni doložit, že transakce byla provedena v souladu s informacemi o transakci, které jste nám poskytli. Pokud jste nám pro provedení transakce poskytli nesprávné údaje, můžete nás požádat o pomoc při získání peněz nazpět. Nemůžeme ale zaručit, že takové úsilí bude úspěšné. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za pokrytí našich opodstatněných nákladů za tuto činnost.

C.      Vyloučení odpovědnosti

8.9.      Jakékoli závazky, které vám jinak dlužíme podle bodů 8.1 nebo 8.6, nebudou platné pokud nám neoznámíte neoprávněnou nebo nesprávně provedenou transakci do 13 měsíců od data jejího provedení.

8.10.      Ve znění bodu 8 nebudeme také mít žádnou odpovědnost, pokud neprovedeme nebo nesprávně provedeme transakci, kde to bylo způsobeno událostmi mimo naši kontrolu nebo našimi zákonnými povinnostmi.

8.11.      Nebudeme mít vůči vám žádné závazky v případě, že neoprávněnou nebo nesprávně provedenou transakci provede třetí strana nebo k ní dojde mezi třetími stranami, kterým jste dal pokyny dříve, než jsme obdrželi vaši platbu za převod nebo za jinou transakci. Musíte okamžitě kontaktovat příslušnou třetí stranu a informovat je o okolnostech neoprávněné nebo nesprávně provedené transakce.

8.12      Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené jakýmikoli neobvyklými a nepředvídatelnými událostmi, nad kterými společnost Western Union nemá žádnou kontrolu a jejichž důsledky, navzdory provádění řádné péče, se společnost Western Union nemohla vyhnout (způsobené například událostmi mimo naší kontrolu, selhání telekomunikačních spojů, občanskými nepokoji, válkou nebo jinou událostí, jako je například protestní akce nebo výluka, nad nimiž nemáme kontrolu). Platí to rovněž pro případy, kdy je společnost Western Union vázána jakýmikoli příkazy v rámci právních předpisů Společenství, vnitrostátních, soudních nebo správních nařízení, která stanoví jinak.

8.13      Nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost vůči vám v situaci, kde by bylo protiprávní. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobených naší nedbalostí; za podvod nebo úmyslné klamání; nebo za porušení vašich zákonných práv, pokud by bylo protiprávní tato zákonná práva vyloučit nebo omezit ve vztahu k online službě Western Union.

9.              DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Webové stránky společnosti Western Union a online služba společnosti Western Union, jejich obsah a veškeré duševní vlastnictví, které se jich týká a které je v nich obsaženo (včetně autorských práv, patentů, databázových práv, ochranných známek a servisních známek), jsou vlastnictvím společnosti Western Union, poboček Western Union nebo třetích osob. Všechna práva k webovým stránkám společnosti Western Union a online službě společnosti Western Union zůstávají naším vlastnictvím a/nebo vlastnictvím třetí osoby. Webové stránky společnosti Western Union a online služba společnosti Western Union smějí být používány pouze pro účely povolené těmito všeobecnými podmínkami nebo tak, jak je popsáno na webových stránkách. Máte výhradní právo zobrazovat a ukládat si kopii stránek z webových stránek společnosti Western Union pro vaše osobní použití. Bez našeho výhradního povolení nemáte právo duplikovat, publikovat nebo upravovat webové stránky společnosti Western Union, online službu společnosti Western Union nebo jejich části nebo od nich vytvářet odvozená díla, účastnit se jejich postoupení nebo prodeje, publikovat je na internetu nebo je používat v jakékoli jiné formě pro veřejný nebo obchodní účel. Nemáte právo: (a) používat robota, webového pavouka, scrapera nebo jiný automatický program k přístupu na webové stránky společnosti Western Union nebo k online službě společnosti Western Union a/nebo (b) odstraňovat či upravovat informace související s autorskými právy a ochrannými známkami nebo vlastnickými informacemi zveřejněnými na webových stránkách společnosti Western Union (nebo tištěných stránkách webových stránek). Jméno společnosti Western Union a všechna ostatní jména a rovněž vlastnická označení produktů a/nebo služeb společnosti Western Union pojmenovaných na webových stránkách společnosti Western Union jsou výhradními značkami společnosti Western Union nebo jiných třetích osob. Další označení produktů, služeb nebo společností objevující se na webových stránkách mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

10.          ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky společnosti Western Union mohou obsahovat odkazy a ukazatele na jiné webové stránky a zdroje (dále jen „propojené stránky“). Odkazy na veškeré propojené stránky nevytvářejí schválení jakýchkoli externích zdrojů nebo jejich obsahu ze strany naší nebo naší asociace. Odkazy neznamenají, že společnost Western Union je přidružena nebo spojena s třetími osobami nebo že je zákonně oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv zobrazený v odkazu nebo přístupný jeho prostřednictvím nebo že jsou jakékoli propojené stránky oprávněné používat ochrannou známku, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv společnosti Western Union. Jakékoli obavy ohledně propojené stránky byste měli směřovat na správce nebo webmastera dané propojené stránky. Společnost Western Union nezaručuje ani nepodporuje přesnost či spolehlivost doporučení, názorů, prohlášení či jiných informací zveřejněných či šířených prostřednictvím propojené stránky a výslovně takové údaje odmítá. Tímto potvrzujete, že spoléhání se na jakýkoli názor, doporučení či informace zobrazené nebo jinak dostupné prostřednictvím jakékoli propojené stránky je na vaše vlastní nebezpečí.

11.          PRÁVO ANULOVAT ČI ZRUŠIT PŘEVOD PENĚZ

11.1.     Převod peněz máte právo anulovat přes webové stránky společnosti Western Union, a to do 14 dnů. Anulace nám musí být vyjádřena výslovně a písemně e-mailem nebo poštou. Toto právo na anulaci však neplatí, pokud jsme již finanční prostředky uhradili příjemci před obdržením vašeho oznámení o anulaci. Při uplatnění vašeho práva na anulaci před naší úhradou finančních prostředků příjemci vám vrátíme částku daného převodu a nebudeme vám účtovat žádné poplatky.

11.2.     Příkaz k převodu peněz můžete anulovat písemně e-mailem nebo poštovní zásilkou zaslanou na naši adresu, a to v případě, že jsme ještě neuhradili finanční prostředky příjemci před obdržením vašeho oznámení o anulaci. V tomto případě vám uhradíme částku převodu peněz dle směnného kurzu společnosti Western Union platného v momentě vrácení finančních prostředků, ale nejméně v nominální hodnotě částky převodu, pokud nebyly finanční prostředky příjemci vyplaceny do 45 dní. V takovém případě vám nebudou vráceny poplatky za převod. Pokud nezpřístupníme finanční prostředky k výběru ze strany příjemce do tří pracovních dní, v případě vašeho odůvodněného oznámení o anulaci vám vrátíme částku převodu plus uhrazené poplatky (na základě zákonných nebo regulačních omezení).

12.          ÚPLNÁ SMLOUVA

Tyto všeobecné podmínky, spolu se všemi dalšími smluvními body uvedenými v těchto všeobecných podmínkách, vytvářejí úplnou smlouvu mezi vámi a námi a nahrazují veškeré předešlé dohody, které mezi vámi a námi mohou existovat.

13.          ODDĚLITELNOST

Pokud jedno nebo několik ustanovení těchto všeobecných podmínek bude neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, potom tato skutečnost neovlivní platnost zbývajících ustanovení.

14.          STÍŽNOSTI, ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCE

14.1.     Pokud nejste spokojeni s našimi službami v souladu s těmito podmínkami, můžete nám sdělit písemnou stížnost použitím kontaktních údajů zveřejněných na adrese https://www.westernunion.com/cz/. Uděláme všechno, abychom vaši stížnost co nejdříve vyřešili a do 15 pracovních dnů od obdržení stížnosti vám zašleme dopis s konečnou odpovědí. Za výjimečných okolností vám zašleme do 15 pracovních dnů odpověď, ve kterém uvedeme termín, do kterého obdržíte naši konečnou odpověď, a to nejpozději 35 pracovních dnů od data vaší původní stížnosti. Pokud naši konečnou odpověď neobdržíte nebo s ní nejste spokojeni, můžete se se stížností obrátit přímo na Společnou smírčí komisi Rakouského bankovního sektoru [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vídeň. Máte také možnost domáhat se svých práv u příslušných soudů všeobecné jurisdikce.  Případně můžete využít Řešení sporů online („ODR“). ODR nabízí mimosoudní řešení sporů spojených s online transakcemi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2.     Tyto Smluvní podmínky se řídí rakouským právem s výjimkou pravidel o střetu zákonů. Místem plnění je Vídeň. Pokud jste spotřebitel s obvyklým bydlištěm v České republice, využíváte také veškeré závazné ustanovení českého zákona o ochraně spotřebitele.

14.3.     Soudy vídeňského Vnitřního Města budou mít jurisdikci pro smlouvy neuzavřené se spotřebiteli ve smyslu článku 1 rakouského zákona na ochranu spotřebitelů [KSchG]. Pokud jste spotřebitel, můžete zahájit soudní řízení v souvislosti s nároky nebo spory (včetně mimosmluvních nároků nebo sporů) vyplývající z těchto smluvních podmínek nebo souvisejících s těmito smluvními podmínkami u soudů ve vašem obvyklém bydlišti nebo u soudů rakouských. Jste-li spotřebitelem, zahájíme proti vám soudní řízení v místě vašeho obvyklého bydliště, vašeho obvyklého místa pobytu nebo vašeho zaměstnání.