Syarat dan Peraturan

Perkhidmatan WESTERN UNION® MONEY TRANSFER disediakan atas syarat dan peraturan yang berikut:

Urus niaga Western Union® Money TransferSM boleh dihantar dan diterima di lokasi Ejen Western Union® di serata dunia. Pelanggan boleh menghubungi nombor telefon yang disenaraikan bagi mendapatkan alamat serta waktu buka lokasi terdekat. Beberapa lokasi juga dibuka 24 jam.

Pindahan wang biasanya tersedia dalam beberapa minit supaya penerima boleh menerima wang, tertakluk pada waktu buka lokasi (“Ejen”) Ejen Western Union penerima tersebut. Pada hari seterusnya/hari kedua, perkhidmatan Pindahan wang akaun akan tersedia untuk pungutan dalam tempoh 24 hingga 48 jam masing-masing. Pindahan akaun biasanya mengambil tempoh 5 hari bekerja. Bagaimanapun, pindahan melalui dompet mobil selalunya tersedia dalam tempoh beberapa minit. Bagi pindahan melebihi had jumlah, sekatan kawal selia ataupun sekatan lain dalam negara-negara tertentu kemungkinan menyebabkan penangguhan dalam pindahan. Western Union bukan agen atau wakil bagi mana-mana bank untuk sebarang tujuan dan tidak akan menerima deposit bagi pihak bank mana-mana. Sila hubungi nombor yang disenaraikan di bawah untuk butiran selanjutnya.

Pindahan wang biasanya dibayar secara wang tunai tetapi Ejen-ejen boleh membayar dengan cek atau kombinasi wang tunai dengan cek. Ataupun penerima boleh memilih cara-cara lain untuk menerima dana dan wang dipindah boleh dibayar ke akaun-akaun. Semua pembayaran wang tunai adalah tertakluk kepada kebolehsediaan serta penerima menunjukkan bukti dokumen identiti sendiri dan membekalkan semua butiran tentang pindahan wang yang diperlukan oleh Western Union, termasuk nama pengirim dan penerima, negara asal, jumlah anggaran, MTCN dan syarat serta keperluan lain-lain di lokasi Ejen. Pengirim memberikan kuasa kepada Western Union untuk menghormati cara penerimaan terpilih penerima walaupun ianya berbeza dengan cara yang dipilih oleh pengirim. Pindahan wang tunai harus dibayar ke individu yang ejen-ejen dianggap sebagai individu sah untuk menerima urus niaga tersebut dengan penentusahan dokumen identiti. Pembayaran boleh dibuat walaupun terdapat kesilapan kecil ketika penerima mengisikan borang. Western Union serta Ejen tidak akan mempunyai perbandingan antara borang “Pengiriman wang” dan “Penerimaan wang” bagi penentusahan alamat yang diberi oleh penerima. Di destinasi tertentu, penerima akan diminta untuk menyediakan pengenalan, jawapan untuk soalan pengesahan ataupun kedua-duanya untuk menerima dana secara wang tunai. Soalan pengesahan bukan ciri keselamatan tambahan dan tidak boleh digunakan untuk menentukan waktu ataupun menangguhkan pembayaran pindahan dan adalah dilarang di negara-negara tertentu.

Perundangan berkaitan melarang institusi mengirim wang daripada menjalankan bisnes dengan individu-individu dan negara-negara tertentu. Western Union dikehendaki untuk menapis semua urus niaga berdasarkan nama yang diberikan oleh kerajaan negara-negara di mana Western Union menjalankan perniagaan, termasuk Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharan Amerika Syarikat (OFAC) dan Kesatuan Eropah. Sekiranya padanan yang berpotensi telah dikenal pasti, Western Union mesti menyelidiki urus niaga tersebut untuk menentukan sama ada individu yang dipadankan adalah individu dalam senarai berkaitan. Kadangkala, pelanggan dikehendaki memberi pengenalan atau maklumat tambahan. Oleh itu, urus niaga tersebut akan mengalami penangguhan. Ini adalah keperluan undang-undang untuk semua urus niaga yang diproses oleh Western Union (termasuk pindahan yang bermula dan tamat di luar Amerika Syarikat).

YURAN PINDAHAN - Butiran tertulis yang menjelaskan tentang yuran Western Union pada pengirim bagi pindahan wang seharusnya dipamerkan di lokasi Ejen atau ditunjukkan kepada pengirim sebelum selesai perintah pembayaran. Kecuali perundangan berkaitan di negara destinasi memerlukannya, pengirim akan menanggung semua yuran untuk pindahan wang. Dalam kes-kes tertentu, pembayaran bagi pindahan wang mungkin tertakluk kepada cukai tempatan dan caj perkhidmatan.

TUKARAN ASING - Pindahan wang biasanya dibayar dalam mata wang negara di mana wang tersebut dihantar (di sesetengah negara, bayaran boleh dibuat dalam Dolar AS atau mata wang yang lain). Selain yuran pindahan yang dikenakan bagi setiap urus niaga dan jika kadar tukaran terpilih pengirim bukan kadar tukaran yang akan diterima oleh penerima, semua tukaran asing akan ditukar berdasarkan kadar tukaran Western Union pada waktu tersebut. Mata wang akan ditukarkan pada waktu pindahan dan penerima akan menerima jumlah tukaran asing yang ditunjukkan pada borang urus niaga. Di beberapa negara, pengawalselia tempatan memerlukan pindahan wang ditukarkan hanya apabila ia dibayar di mana kadar tukaran serta jumlah yang dinyatakan pada borang urus niaga akan tertakluk kepada naik turun kadar tukaran antara waktu pindahan dan waktu penerima mengambil dana tersebut. Western Union mengira kadar tukaran berdasarkan kadar antara bank yang boleh didapati secara komersial ditambah dengan margin. Kebanyakan kadar tukaran diselaraskan beberap kali sehari mengikuti kadar penutup pasaran kewangan global. Kadar tukaran kemungkinan kurang baik berbanding kadar pertukaran komersial umum yang digunakan dalam urus niaga antara bank ataupun institusi kewangan lain-lain. Perbezaan antara kadar tukaran wang yang ditawarkan kepada pelanggan dan kadar tukaran wang yang diterima Western Union akan disimpan oleh Western Union (ataupun, dalam keadaan tertentu, oleh Ejen-ejen) di samping yuran pindahan. Untuk butiran lanjut tentang kadar tukaran bagi negara destinasi tertentu, sila menghubungi kami atau melayari www.westernuion.com

Penghantaran dan penerimaan wang dalam negara-negara yang menyediakan pembayaran dalam pelbagai mata wang: Pengirim mesti memilih mata wang pembayaran ketika hendak mengirimkan wang. Yuran pindahan dan wang yang diperolehi Western Union (ataupun Ejen-ejen, pembekal telefon bimbit atau akaun) apabila dana pengirim ditukar kepada mata wang asing mungkin berubah berdasarkan mata wang yang dipilih. Di negara-negara tertentu, penerima boleh memilih untuk menerima dana berdasarkan mata wang yang berbeza daripada mata wang yang dipilih pengirim. Western Union (atau Ejen-ejen, pembekal telefon bimbit ataupun akaun) boleh memperoleh wang tambahan apabila dana tersebut ditukarkan daripada mata wang pembayaran yang dipilih oleh pengirim kepada wang mata yang dipilih oleh penerima.

PERKHIDMATAN KHAS

PEMBERITAHUAN MENERUSI TELEFON kepada penerima bahawa satu pindahan wang telah disediakan untuk pungutan kini ditawarkan di kebanyakan negara dengan yuran tambahan. MENERUSI PENGHANTAR cek atau bank draft tersedia di negara-negara tertentu bagi destinasi terpilih dengan dikenakan yuran tambahan. MESEJ TAMBAHAN boleh disertakan dengan pindahan wang yang dihantar ke kebanyakan negara dengan dikenakan yuran tambahan.

SMS - Jika tersedia, Western Union menawarkan pemberitahuan SMS secara percuma untuk menunjukkan bahawa urus niaga tersebut telah diambil oleh penerima (untuk pengirim) ataupun dana sudah tersedia untuk pungutan (untuk penerima). Caj yang dikenakan pembekal perkhidmatan adalah tanggungjawab eksklusif pengirim atau penerima. Jika diizinkan oleh perundangan berkaitan, SMS tersebut akan dikirim kepada nombor telefon bimbit pengirim dan/atau penerima yang telah dinyatakan. Western Union akan menghantar mesej SMS kepada get laluan pihak ketiga untuk penghantaran. Western Union tidak bertanggungjawab atas SMS yang tidak dihantar atau kerosakan teknikal yang berlaku di luar sistem proprietari kami.

PINDAHAN BERDASARKAN AKAUN - Jika tersedia, penerima akan menanggung kos tambahan bagi menerima dana yang dikirim oleh pengirim melalui telefon bimbit, bank ataupun akaun lain. Pindahan harus dikirim ke akaun (penerima) mata wang tempatan. Jika tidak, institusi yang menerima mungkin harus menukarkan dana tersebut berdasarkan kadar tukarannya ataupun menolak urus niaga tersebut. Perjanjian antara penerima dengan pembekal perkhidmatan telefon bimbit, mWallet, bank atau pembekal akaun lain berhak untuk menentukan hak, liabiliti, kos, ketersediaan dana serta batasan akaun tersebut. Sekiranya nombor akaun yang disediakan (termasuk nombor telefon bimbit untuk akaun mobil) bukan milik penerima yang dinamakan, pindahan tersebut akan dikreditkan ke nombor akaun yang disediakan oleh pengirim. Western Union boleh memperoleh wang daripada yuran yang berkaitan dengan penggunaan akaun. Western Union tidak akan bertanggungjawab kepada pengirim atau mana-mana pemegang akaun untuk apa-apa bayaran, kadar tukaran yang digunakan untuk penukaran kepada wang bukan tempatan, tindakan atau peninggalan daripada destinasi atau penyedia perkhidmatan kewangan perantara.

PEMBAYARAN BALIK - Western Union akan membayar balik amaun prinsipal pindahan wang (pada kadar tukaran sedia ada yang diterangkan sewaktu pembayaran balik dilakukan) apabila diminta secara bertulis oleh pengirim jika pembayaran kepada penerima tidak dilakukan atau dikreditkan dalam tempoh 45 hari. Pembayaran balik yuran pindahan akan dilakukan apabila diminta secara bertulis oleh pengirim jika pindahan wang tidak didapati oleh penerima dalam masa yang telah ditentukan untuk perkhidmatan yang dipilih, tertakluk kepada waktu perniagaan, dan ketersediaan dana di, lokasi terpilih bagi pembayaran serta syarat-syarat lain, termasuk, tanpa had, syarat-syarat di luar kawalan Western Union atau Ejen-ejen, seperti cuaca buruk atau kegagalan telekomunikasi. Yuran pindahan tidak dibayar balik jika pindahan dihentikan di atas permintaan pengirim. Pembayaran bagi sesetengah pindahan wang mungkin terlewat berikutan penggunaan undang-undang Amerika Syarikat atau undang-undang yang lain yang diterima pakai. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Western Union boleh menolak sesuatu caj pentadbiran daripada pindahan wang yang tidak dipungut dalam tempoh satu tahun dari tarikh pengiriman.

LIABILITI - WESTERN UNION TIDAK MENJAMIN PENGIRIMAN ATAU KESESUAIAN APA-APA BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBAYAR MELALUI PINDAHAN WANG WESTERN UNION. DATA URUS NIAGA PENGIRIM ADALAH SULIT KEPADANYA DAN TIDAK HARUS DIKONGSIKAN DENGAN ORANG LAIN KECUALI PENERIMANYA. PENGIRIM DIINGATKAN SUPAYA TIDAK MENGIRIM WANG KEPADA ORANG YANG TIDAK DIKENALINYA. WESTERN UNION SERTA EJEN-EJEN TIDAK AKAN SAMA SEKALI BERTANGGUNGJAWAB JIKA PENGIRIM KONGSIKAN DATA URUS NIAGA DENGAN ORANG LAIN YANG BUKAN PENERIMANYA. WESTERN UNION DAN EJEN-EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP GANTI RUGI DISEBABKAN KELEWATAN, KETIADAAN PEMBAYARAN ATAU PINDAHAN WANG YANG TERKURANG BAYAR ATAU TIDAK MENGIRIM APA-APA MESEJ TAMBAHAN YANG SAMA ADA DISEBABKAN KECUAIAN DI PIHAK KAKITANGAN ATAU EJEN ATAU SEBALIKNYA, MELEBIHI JUMLAH BERSAMAAN US$500 (SELAIN PEMBAYARAN BALIK AMAUN PRINSIPAL PINDAHAN WANG DAN YURAN PINDAHAN). WESTERN UNION DAN EJEN-EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS APA-APA GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, KHAS, BERKAITAN ATAU YANG BERBANGKIT. PENAFIAN DI ATAS TIDAK AKAN MENGHADKAN TANGGUNGJAWAB WESTERN UNION ATAU EJEN-EJEN ATAS GANTI RUGI DISEBABKAN KECUAIAN ATAU SALAH LAKU SENGAJA WESTERN UNION SERTA EJEN-EJEN DALAM BIDANG KUASA DI MANA BATASAN TANGGUNGJAWAB TERSEBUT TERBATAL. WESTERN UNION TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA APA-APA KOS, PERBELANJAAN, KERUGIAN ATAU GANTI RUGI ANDA YANG TIMBUL DARIPADA PINDAHAN ATAU PENDEDAHAN MAKLUMAT (SEPERTI DITERANGKAN DI BAWAH) SAMA ADA DENGAN ALASAN APA-APA KESALAHAN KENYATAAN, KETINGGALAN, KELEWATAN ATAU APA-APA PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA APAPUN.

Jika ejen menerima draf cek, kad kredit atau debit atau pembayaran bukan tunai lain, Western Union atau Ejen tersebut tidak akan mengambil tanggungjawab untuk memproses atau membayar pindahan wang jika bentuk bayaran adalah tidak boleh dipungut, dan mereka juga tidak akan mengambil tanggungjawab terhadap apa-apa ganti rugi disebabkan oleh tiada bayaran bagi pindahan wang kerana ia tidak boleh dipungut. Western Union mempunyai hak untuk menukar terma dan syarat atau perkhidmatan yang ditawarkan tanpa notis. Western Union dan Ejen-ejen boleh menolak untuk memberi perkhidmatan kepada mana-mana orang.

KESELAMATAN DATA – Maklumat peribadi anda diproses di bawah perundangan berkaitan dan dikawal oleh Western union (Malaysia) Sdn. Bhd. Kami menggunakan maklumat peribadi yang anda sediakan pada kami semasa menggunakan produk serta perkhidmatan kami, serta maklumat lain yang dikumpulkan atau dijana semasa hubungan kami dengan anda. Ini termasuk maklumat daripada perkhidmatan lain seperti pindahan wang, pembayaran bil, butiran program kesetiaan atau keahlian, sejarah penggunaan perkhidmatan kami yang terdahulu, dan pilihan pemasaran. Maklumat ini digunakan untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang anda telah minta dan untuk aktiviti seperti pentadbiran, perkhidmatan pelanggan, anti pelaburan wang haram, pematuhan serta tanggungjawab undang-undang, pengesahan butiran anda, membantu kami memahami pengguna kami dengan menganalisa dan mengkaji maklumat yang kami ada, untuk menghalang dan mengesan penipuan, hutang dan kecurian, untuk membantu kami memperbaiki produk kami, perkhidmatan dan operasi, dan, tertakluk kepada pilihan anda, menghantar komunikasi komersial melalui emel, telefon, pos, SMS dan mana-mana saluran relevan kepada anda.

Western Union boleh menggunakan, mengumpul dari, dan berkongsi dengan perniagaan lain yang bekerja dengan kami, maklumat daripada produk serta perkhidmatan lain dan program kesenangan dan/atau ganjaran, yang anda telah daftarkan. Maklumat ini boleh digunakan untuk mana-mana tujuan berikut. Kami akan memegang dan menahan maklumat yang anda berikan kepada kami tentang seseorang lain termasuk butiran penerima perkhidmatan kami dan mana-mana pihak ketiga yang anda hantarkan bagi pihak anda bagi melaksanakan urusniaga tersebut. Sebelum memberikan maklumat ini anda wajib memberitahu dan mendapatkan kebenaran dari orang lain tersebut tentang penggunaan maklumat ini oleh kami seperti yang tersedia dalam bahagian ini. Peruntukan maklumat ini adalah maklumat pilihan, tetapi diperlukan untuk melaksanakan urus niaga tersebut dan menyediakan perkhidmatan ini kepada anda. Tanpa ia, Western Union tidak akan dapat menyediakan pindahan wang, memudahkan aktiviti kemudahan atau lain-lain aktiviti yang diminta.

Kami mungkin menyediakan maklumat yang kami ada dengan pihak-pihak yang terletak di negara selain negara di mana maklumat tersebut asalnya dikumpul atau dihasilkan, termasuk ahli gabungan di Amerika Syarikat, untuk tujuan menyatakan kenyataan ini. Kategori data yang dipindahkan termasuk maklumat peribadi, butiran perhubungan dan maklumat berkaitan pindahan wang, sejarah urusniaga, dan mana-mana maklumat yang dibekalkan oleh anda. Kami juga menyediakan maklumat tersebut kepada organisasi lain, termasuk mereka yang membantu kami menjalankan perniagaan kami, jika terdapat keperluan yang munasabah untuk melakukan sedemikian, untuk menjalankan atau membantu pindahan wang, perkhidmatan masa depan, atau untuk mana-mana tujuan atau penggunaan yang dinyatakan di bahagian ini. Kami boleh menambah kepada maklumat yang anda berikan dengan maklumat daripada perniagaan atau individu lain, termasuk maklumat untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang diberikan oleh anda. Western Union dan ahli gabungan kami di seluruh dunia boleh mendedahkan maklumat peribadi anda, termasuk tanpa had nama anda, nombor ID pelanggan, alamat dan maklumat akaun bank (j) jika kami diperlukan untuk melakukan sedemikian oleh undang-undang tempatan atau asing atau proses undang-undang atau (ii) kepada pihak penguatkuasaan undang-undang atau pegawai kerajaan lain (termasuk yang berada di dalam negara ini, Amerika Syarikat atau tempat lain) bagi tujuan seperti mengesan, menyiasat, mendakwa dan mencegah jenayah, termasuk pelaburan wang haram dan aktiviti jenayah yang berkaitan, dan penerima-penerima boleh selanjutnya mendedahkan maklumat tersebut bagi tujuan-tujuan ini dan tujuan lain yang berkaitan.

Maklumat yang kami ada boleh diakses oleh Western Union dan ahli gabungan kami termasuk mana-mana penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan bagi mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam bahagian ini atau bagi tujuan lain yang telah dipersetujui oleh anda. Anda mempunyai hak untuk meminta untuk melihat dan mendapatkan salinan maklumat anda, di mana kami boleh mengenakan caj yang kecil. Anda juga boleh membetulkan, memadam atau mengehadkan kegunaan maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat atau luput, oleh kami. Dan anda juga boleh membantah pada bila-bila masa atas sebab yang sah tentang kegunaan maklumat anda, di mana pemprosesan tidak diperlukan untuk menyelesaikan perkhidmatan tersebut, atau diperlukan oleh undang-undang atau peraturan. Jika anda ingin menggunakan hak-hak ini atau anda tidak lagi ingin menerima komunikasi komersial daripada Western Union, atau mempunyai aduan dari segi maklumat peribadi anda, sila hubungi Western Union melalui nombor yang tertera di bawah pada waktu perniagaan kami.

KONTRAK DAN PERHUBUNGAN PELANGGAN – Kontrak kami bersama pengirim. Kami tidak bertanggunjawab kepada mana-mana pihak lain, seperti pihak di mana pengirim mengirim dana bagi pihaknya. Jika anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan tersebut atau jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan maklumat anda, anda harus menelefon nombor yang tertera di bawah. Butiran bertulis oleh Western Union bagi prosedur penyelesaian pertikaian tersedia di mana-mana lokasi Ejen. Wakil kami akan menyiasat kebimbangan anda dengan adil dan cepat.

Perkhidmatan Pindahan Wang Wester Union disediakan oleh Western Union (Malaysia) Sdn. Bhd. sempena dengan Western Union Financial Services, Inc., sebuah syarikat Amerika Syarikat (bagi pindahan wang dari Amerika Syarikat, Kanada, dan Mexico, dan bagi urusniaga perkhidmatan komersial) dan Western Union International Limited, sebuah syarikat Irish (bagi semua urus niaga lain), melalui rangkaian Ejen dan wakil-wakil yang dibenarkan.

BAGI PERKHIDMATAN PELANGGAN SILA DAIL 1800-81-3399